Spm. nr. S 655

Til justitsministeren (3/12 97) af:
Frank Dahlgaard (KF):
»Er det korrekt, at en del af Schengenreglerne er hemmelige?«

Begrundelse

Dele af pressen har beskrevet håndbøgerne Sirene, Sirene II, Håndbogen, Fælleshåndbogen og Konsularhåndbogen som fortrolige dokumenter, som kun Rets- og Europaordførere har adgang til, og de må ikke fortælle nogen, hvad der står i papirerne. Håndbøgerne definerer de konkrete regler, som de relevante myndigheder skal arbejde efter.

Svar (13/1 98)

Justitsministeren (Frank Jensen):
Det følger af beslutning af 14. december 1993 fra Schengens Eksekutivkomité (dokument SCH/Com-ex (93) 22 rev), der er sendt til Folketinget Retsudvalg og Europaudvalg den 21. november 1996, at visse Schengen-dokumenter uafhængigt af nationale regler skal behandles fortroligt.
     Et krav om fortrolighed kan ifølge punkt 1 i beslutningen blandt andet gøres gældende, hvis offentliggørelse af dokumentet er i direkte strid med den i dokumentet fastlagte målsætning, eller hvis selve dokumentet indeholder oplysninger om sikkerheden i udenrigsforbindelser.
     I beslutningen anføres det særskilt under punkt 2, at en række nærmere opregnede dokumenter skal behandles fortroligt, herunder Håndbogen og SIRENE-håndbogen. Det er dog under punkt 3 i beslutningen anført, at indholdet af visse af de fortrolige dokumenter kan indarbejdes i nationale instruktioner og håndbøger. For så vidt angår offentligheden fremgår det af offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner. Denne bestemmelse giver blandt andet hjemmel til at undtage dokumenter fra aktindsigt, når de er underlagt en folkeretlig tavshedspligt, jf. herved offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1992), side 204 - 205. På baggrund heraf finder Justitsministeriet, at man i medfør af § 13, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven kan undtage de dokumenter, der er betegnet som fortrolige af Schengen-landene, fra retten til aktindsigt. Også disse dele af Schengen-reglerne er dog gjort tilgængelige for medlemmerne af Folketingets Retsudvalg og Folketingets Europaudvalg.