Spm. nr. S 489

Til justitsministeren (25/5 98) af:
Frank Dahlgaard (KF):
»Vil ministeren gøre rede for konsekvenserne af den regel inden for det såkaldte SIRENE-samarbejde, som indebærer, at danske polititjenestemænd kan pålægges at bryde dansk lovgivning ved indhentning og oplysning og ved overvågning?«

Begrundelse

Ifølge de papirer, der nu er offentligt tilgængelige på Internettet, fremgår det, at polititjenestemænd i medfør af SIRENE-projektet kan beordres til at bryde national lovgivning ved indhentning af oplysninger samt ved overvågning. Som det hedder: »Såfremt den målrettede kontrol ikke er tilladt i henhold til national lovgivning, indhentes på passende måde alle, eller dele af oplysningerne uden at henlede det indberettede køretøjs førers eller (eventuelle) passagerers opmærksomhed herpå. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes.« (Tabel nr. 10, Artikel 99 - Grunde nr. 3 og 4, pkt. 2).
     Dette skal foregå både i forbindelse med »målrettet overvågning af et køretøj« (altså almindelig politivirksomhed), og i forbindelse med »målrettet overvågning af et køretøj i forbindelse med statens sikkerhed« - (altså efterretningsvirksomhed).

Svar (17/6 98)

Justitsministeren (Frank Jensen):
Hverken Schengen-konventionen eller bestemmelser fastsat i medfør af konventionen, herunder i den såkaldte SIRENE-håndbog, indeholder regler, som indebærer, at danske polititjenestemænd kan pålægges at bryde dansk lovgivning ved indhentning og videregivelse af oplysninger eller ved overvågning.
     Der er i begrundelsen for spørgsmålet henvist til Schengen-konventionens artikel 99 samt de nærmere retningslinier i SIRENE-håndbogen for anvendelsen af denne bestemmelse.
     Efter Schengen-konventionens artikel 99 kan der under overholdelse af det indberettende lands lovgivning i Schengen Informationssystemet optages oplysninger om personer og motorkøretøjer med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol.
     Indberetning i henhold til Schengen-konventionens artikel 99 kan efter bestemmelsens stk. 2 ske med henblik på retsforfølgningen af strafbare handlinger og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed, når der foreligger konkrete holdepunkter for at antage, at vedkommende person er
i færd med at begå eller vil begå et større antal særligt alvorlige lovovertrædelser, samt når det ud fra en samlet vurdering, herunder navnlig oplysninger om tidligere strafbare forhold, må antages, at vedkommende også fremover vil begå særligt alvorlige strafbare handlinger. Herudover kan der efter Schengen-konventionens artikel 99, stk. 3, og i overensstemmelse med national lovgivning ske indberetning om personer, om hvem det vil være nødvendigt at få nærmere oplysninger med henblik på at forebygge en alvorlig trussel mod statens sikkerhed. I disse tilfælde kan indberetningen dog først ske efter konsultation med de øvrige lande. Som led i en diskret overvågning kan der efter Schengen-konventionens artikel 99, stk. 4, indsamles og videregives oplysninger om, at den indberettede person eller køretøj er fundet, sted og tidspunkt for kontrollen samt årsagen hertil, rejserute og mål, ledsagere eller passagerer, benyttet motorkøretøj, medbragte genstande og under hvilke omstændigheder den pågældende person eller det pågældende motorkøretøj er fundet. Der vil typisk være tale om oplysninger, som er umiddelbart konstaterbare i forbindelse med gennemførelsen af en rutinemæssig grænse- eller politikontrol.
     I forbindelse med målrettet kontrol kan der i henhold til Schengen-konventionens artikel 99, stk. 5, og i overensstemmelse med national lovgivning foretages undersøgelser af personer, motorkøretøjer og medbragte genstande (legemsundersøgelse eller ransagning). Er der ikke
i national ret hjemmel til at imødekomme en anmodning om målrettet kontrol, skal anmodningen i stedet anses for en anmodning om diskret overvågning. Efter Schengen-konventionens artikel 99, stk. 6, kan et land få indsat en påtegning i den nationale del af Schengen Informationssystemet om, at der ikke må iværksættes foranstaltninger med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol på baggrund af en konkret indberetning, før denne påtegning er slettet. Påtegningen skal slettes senest
24 timer efter, at indberetningen er optaget, medmindre det pågældende land af juridiske grunde eller ud fra særlige hensyn afslår at iværksætte den ønskede foranstaltning. En påtegning påvirker ikke de øvrige landes mulighed for at iværksætte den foranstaltning, der anmodes om i indberetningen. Det følger endvidere af Schengen-konventionens artikel 104, stk. 3, at for så vidt der ikke i konventionen er fastsat særlige bestemmelser om iværksættelse af de foranstaltninger, der anmodes om ifølge en indberetning, finder det anmodede lands nationale lovgivning anvendelse. For så vidt der i konventionen er fastsat særlige bestemmelser om iværksættelse af foranstaltninger på grundlag af indberetningen, afgrænses kompetencen til at iværksætte sådanne foranstaltninger af det anmodede lands nationale lovgivning. Hvis den ønskede foranstaltning ikke kan iværksættes efter det anmodede lands lovgivning, underrettes det indberettende land straks herom. Som anført i Justitsministeriets notat af 21. november 1996 til Folketinget om de enkelte bestemmelser i Schengen-konventionen, de enkelte dokumenter i Schengen-acquiset samt en række lovgivningsmæssige, økonomiske og administrative konsekvenser ved Danmarks optagelse i Schengen-samarbejdet, kan indberetninger i henhold til Schengen-konventionens art. 99 nægtes imødekommet, såfremt observation, ransagning m.v. samt videregivelse af de oplysninger, der ønskes indhentet, ikke er mulig efter lovgivningen i det anmodede land. For Danmarks vedkommende indeholder bestemmelsen således ikke nogen udvidet forpligtelse til at efterkomme de omhandlede begæringer i forhold til en eksisterende danske deltagelse i internationalt samarbejde om gensidig retshjælp
i straffesager. Ved iværksættelse af foranstaltninger på grundlag af indberetninger i henhold til Schengen-konventionens artikel
99 vil danske politifolk skulle handle i overensstemmelse med national lovgivning, og danske politifolk vil heller ikke i denne sammenhæng kunne pålægges eller i øvrigt have mulighed for at bryde dansk lovgivning.