Spm. nr. S 446

Til kulturministeren (13/11 98) af:
Poul Nødgaard (DF):
»Hvad kan ministeren oplyse, om Istedløvens nuværende midlertidige placering ved Tøjhusmuseet i København og eventuelle fremtidige planer for anbringelse af Istedløven andre steder i riget, hvor Istedløven kan få en værdig og fremtrædende placering, og vil ministeren i tilfælde af manglende planer for Istedløvens fremtid tage initiativ til, at sådanne planer udarbejdes?«

Begrundelse

Til minde om slaget ved Isted blev et monument, Istedløven af billedhuggeren H. W. Bissen, rejst på Flensborg Kirkegård i 1862. Efter det nationale nederlag og det smertelige tab af Slesvig-Holsten i 1864 førtes Istedløven til Berlin. I 1945 bringes Istedløven til Danmark, og dens nuværende placering er ved Tøjhusmuseet i København.
     Der er gennem årene ofte været debatteret i dagspressen, om det hensigtsmæssige i placeringen ved Tøjhusmusset, og der har været mange forslag fremme om alternative anbringelsessteder.
     Spørgeren er principielt enig i, at Istedløven med sin nuværende placering er fejlanbragt, og ønsker derfor at eventuelle planer for Istedløvens fremtid kommer på bordet. Hvis der ikke findes konkrete planer eller forslag om Istedløvens fremtid, ønsker spørgeren, at ministeren tager initiativ hertil.

Svar (20/11 98)

Kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen):
Istedløven har været placeret ved Tøjhusmuseet siden 1945, hvor den blev bragt hertil efter afslutningen af
2.verdenskrig. Igennem tiden har Kulturministeriet modtaget mange forslag om flytning af monumentet ofte begrundet med, at placeringen i Tøjhusmuseets gård er for dårlig og ikke tilstrækkelig synlig. Forslagene har vedrørt en række forskellige lokaliteter i Danmark eksempelvis Fredericia Vold, parken ved Sønderborg Slot, Bov Kommune og forskellige steder i København som Enghave Plads, Assistens Kirkegård og Churchill Parken. Kulturministeriet har hidtil vurderet, at det ikke er aktuelt med en flytning af monumentet, og ministeriet har derfor ikke udarbejdet planer for anbringelse af Istedløven andre steder i Danmark. Ministeriet har i den forbindelse støttet sig til indberetninger fra det danske generalkonsulat
i Flensborg, der har givet udtryk for, at det stadigvæk må anses for ubelejligt at drøfte en placering af monumentet i Danmark. Dette vil blive opfattet negativt af de danske i Sydslesvig, der betragter løven som et Flensborg-anliggende og arbejder ud fra det synspunkt med ønsket om, at den skal have sin oprindelige placering på Flensborg gamle kirkegård. Det er også min opfattelse, jf. mit svar til Folketingets Kulturudvalg af 20. august 1998, at der ikke foreligger forhold, der giver anledning til at ændre på monumentets nuværende placering. I den forbindelse kan jeg i øvrigt oplyse, at Istedløven ved anlæg af den nye Søren Kierkegaard Plads mellem Det Kongelige Bibliotek og Tøjhusmuseet vil få en mere synlig placering. Jeg agter derfor ikke at tage initiativ til, at der udarbejdes planer for en flytning af monumentet.