Spm. nr. S 1376

Til indenrigsministeren (3/2 2000) af:

Kim Behnke (FRI):

»Vil ministeren oplyse, hvilken praktisk funktion personnummerbeviset har i dag, og hvor mange danskere der har et sådant?«

Begrundelse

Personnummerbeviset blev tidligere udstedt til hele befolkningen og var legitimationspapir for os her i landet. Men i dag udstedes der kun personnummerbeviser i begrænset omfang om overhovedet, da sygesikringsbeviset har overtaget den praktiske legitimationsopgave.

Derfor kunne ministeren jo overveje helt at ophæve reglerne om personnummerbeviser og slette dem, hvorefter vi alle blot har sygesikringsbeviset.

Svar (14/2 2000)

Indenrigsministeren (Thorkild Simonsen):

Personnummerbeviser blev første gang udsendt i 1968 i forbindelse med CPR{{PU2}}s etablering til alle personer registreret i CPR og er siden udsendt til alle, der registreres i CPR. Det oprindelige udseende i form af et lille kort blev i oktober 1991 ændret til en udskrift i A5-format. Selve benævnelsen blev i august 1995 ændret til »Meddelelse om personnummer«.

Efter § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 588 af 10. august 1998 om folkeregistrering udsendes sådan meddelelse kun fra CPR ved navngivelse af en nyfødt, ved førstegangsregistrering af tilflytning fra udlandet og ved ændring af personnummer.

Formålet med denne meddelelse er således alene fra Indenrigsministeriet at oplyse den pågældende om det tildelte personnummer i CPR. Denne ordning med orientering fra Indenrigsministeriet om det tildelte personnummer påtænker jeg ikke at afskaffe.

Tidligere udsendte personnummerbeviser og »meddelelser om personnummer« vil efter nogen tid være uanvendelige som legitimation på grund af uaktuelle adresse- og navneoplysninger, og det må formodes, at mange borgere ikke i dag er i besiddelse af sådanne.