Europaudvalget
(Alm. del - bilag 202)
rådsmødereferater
(Offentligt)

 

 

Til

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

 

Pressemeddelelse vedr. rådsmøde Almindelige anliggender den 11. oktober 1999

 

Dette rådsmøde 2206 (11651/99 presse 296) blev behandlet af Europaudvalget på mødet den

7. oktober 1999.

Dansk delegationsleder: udenrigsminister Niels Helveg Petersen

 

B-dagsordenspunkter til behandling på ministermødet, bl.a.:

 

Det Europæiske Råd i Tampere, forberedelserne afsluttet, godkendelse af topmøde-dokument fra formandskabet vedr. eksterne relationer på området retlige og indre anliggender, orientering om Lipponens rundtur til hovedstæderne, (FO) *

Charter om grundlæggende rettigheder, enighed om rammerne for / sammensætningen af det udvalg, der skal udarbejde udkast *

Den europæiske forsvarsdimension, orientering ved formandskabet vedr. arbejdet med rapport til Helsinki topmøde om militær og ikke-militær krisestyring, *

Tjetjenien, konklusioner: dyb bekymring, behov for politisk dialog, bekræfter holdning til Ruslands territoriale integritet *

Det vestlige Balkan, konklusioner:

- FRJ, tilfredshed med møde med demokratiske kræfter, Rådet udtrykte støtte, drøftelse af forøget bistand, støtte til "Energi for demokrati"-projektet. Forbedrede forbindelser til EU forudsætter bl.a. at FRJ samarbejde med ICTY *

- Kosovo, drøftelse af politisk og sikkerhedsmæssig situation, positivt syn på oprettelse af et multietnisk Kosovo-beskyttelseskorps (KPC) *

- "EU-FRJ - en ny start" (optrykt), erklæringen fra mødet med de demokratiske kræfter i FRJ *

Burma/Myanmar, konklusioner, dyb bekymring over situationen, gyldigheden af fælles holdning forlænget seks mdr. *

Jordskælvet i Grækenland, Kommissionen opfordret til at bruge strukturfondene til at hjælpe *

Østtimor, konklusioner, bl.a.: tilslutning til yderligere støtte/bistand, tilfredshed med FN's forslag om at etablere midlertidig administration (UNTAET) og med FN's beslutning om at nedsætte kommission der skal undersøge krænkelser af folkeretten *

Forberedelse af WTO-ministerkonference, drøftelse af problemer vedr. udarbejdelsen af fælles holdning (kulturel mangfoldighed, antidumping, handel og arbejdstagerrettigheder), (FO) *

CTB-traktaten (forbud mod atomprøvesprængninger), EU-erklæring, tilfredshed med erklæring fra Wien-konference, anmoder alle stater om at undertegne og ratificere *

Fredsprocessen i Mellemøsten, konklusioner, besøg af udenrigsminister David Levy, støtte til at skabe "EU-Israel Forum", ændring af fælles aktion vedr. EU-udsending *

 

A-dagsordenspunkter færdigforhandlet af COREPER inden ministermødet. bl.a.:

 

Eksterne relationer:

- Montenegro og Kosovo, undtagelse fra flyforbuddet, vedtagelse af forordning *

- OSCE-topmøde i Istanbul (18.-19.11.'99), retningslinier for EU's prioriteter vedtaget *

- Topmødet mellem EU og Rusland (22.10.'99), orientering om forberedelserne, på dagsordenen bl.a.: strategidokumenter for forbindelserne mellem EU og Rusland; EU's nordlige dimension, samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse, aktuelle internationale spørgsmål *

- Samarbejdsrådet EU-Armenien, fælles holdning til 1. samling fastlagt *

- Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan, fælles holdning til 1. samling fastlagt *

- Samarbejdsrådet EU-Georgien, fælles holdning til 1. samling fastlagt *

- Adfærdskodeksen for våbeneksport, årsberetning noteret (optrykt, se bilag side*) *

- Indonesien, forbud mod levering af udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, vedtagelse af forordning *

- EU's første årsberetning om menneskerettigheder godkendt, et oplæg til drøftelse i nyt debatforum om menneskerettigheder, opfølgning på Wien-erklæring af 10. december 1999 *

- Gruppen på Højt Plan vedr. Asyl og Migration, afsluttende rapport godkendt, konklusioner (optrykt), bl.a.: koordineringen af den videre gennemførelse af handlingsplanen *

- San Marino, opkrævning af importafgifter, godkendelse af afgørelse i Samarbejdsudvalget *

- EU's fremskridt i 1998, udkast til rapport til EP godkendt *

 

Ikke-hemmelige erklæringer vedr. A-dagsordenspunkter (vedlagt bagest):

 

Ingen

 

Henvisning til A-dagsordenspunkter vedr. Almindelige anliggender behandlet på andre rådsmøder siden det foregående udenrigsministerrådsmøde den 13. september 1999:

 

Landbrugsministerrådsmøde, den 27. september 1999, alm. del bilag 169, 99/00:

- UNRWA (hjælpeorg. for Palæstina-flygtninge), ny konvention om EF's bidrag i 1999-2001

Justits- og indenrigsministerrådsmøde, den 4. oktober 1999, alm. del bilag 171, 99/00:

Transportministerrådsmøde, den 6. oktober 1999, alm. del bilag 170, 99/00:

- EU-Rusland, godkendelse af fælles holdning forud for 3. møde i Samarbejdsudvalget

 

Punkter, som ikke blev behandlet på rådsmødet, herunder evt. mandater (FO) jf. EUU-dagsordenen, 5. udg.:

 

Forslag til ændringsskrivelse nr. 1 og 2 vedr. forslag til EU's almindelige budget for 2000 (FO)

(Jf. EUU-dagsordenen pkt. 17)

 

 

 

Bruxelles, den 16. november 1999

 

 

Med venlig hilsen

 

Morten Knudsen

 

 

11651/99 (Presse 296)

(OR. en)

 

 

 

 

 

 

2206. samling i Rådet

- ALMINDELIGE ANLIGGENDER -

den 11. oktober 1999 i Luxembourg

 

 

Formand:

Tarja HALONEN

Republikken Finlands udenrigsminister

 

 

INDHOLD

DELTAGERE *

PUNKTER, DER HAR VÆRET DEBATTERET

FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅD I TAMMERFORS *

DET EUROPÆISKE CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER *

DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK *

TJETJENIEN - KONKLUSIONER *

DET VESTLIGE BALKAN - KONKLUSIONER *

MØDE MED DE DEMOKRATISKE KRÆFTER I FORBUNDSREPUBLIKKEN JUGOSLAVIEN *

BURMA/MYANMAR - KONKLUSIONER *

JORDSKÆLVET I GRÆKENLAND *

ØSTTIMOR - KONKLUSIONER *

FORBEREDELSE AF DEN TREDJE WTO-MINISTERKONFERENCE *

TRAKTATEN OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER (CTB-TRAKTATEN) - EU-ERKLÆRING *

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN - KONKLUSIONER *

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

FORBINDELSERNE UDADTIL

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Louis MICHEL

Pierre CHEVALIER

Vicepremierminister og udenrigsminister

Statssekretær for udenrigshandel

Danmark:

Niels HELVEG PETERSEN

Udenrigsminister

Friis Arne PETERSEN

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Tyskland:

Joschka FISCHER

Christoph ZÖPEL

Axel GERLACH

Udenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler

Viceminister, Udenrigsministeriet

Statssekretær, Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi

Grækenland:

Giorgos PAPANDREOU

Udenrigsminister

Christos ROKOFYLLOS

Rodoula ZISSI

Viceudenrigsminister

Statssekretær for økonomiske spørgsmål

Spanien:

Ramón de MIGUEL

Statssekretær for udenrigspolitik og forbindelserne med Den Europæiske Union

Frankrig:

Hubert VEDRINE

Udenrigsminister

Pierre MOSCOVICI

François HUWART

Viceminister under udenrigsministeren, med ansvar for Europaspørgsmål

Statssekretær for udenrigshandel

Irland:

David ANDREWS

Tom KITT

Udenrigsminister

Viceminister, Ministeriet for Erhvervspolitik, Handel og Beskæftigelse, med særligt ansvar for arbejdsspørgsmål, forbrugerrettigheder og international samhandel

Italien:

Umberto RANIERI

Antonello CABRAS

Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Statssekretær for udenrigshandel

Luxembourg:

Lydie POLFER

Udenrigsminister

Nederlandene:

Jozias VAN AARTSEN

Gerrit YBEMA

Udenrigsminister

Statssekretær for økonomiske spørgsmål

Østrig:

Wolfgang SCHÜSSEL

Johann FARNLEITNER

Udenrigsminister

Forbundsminister for økonomi

Portugal:

Jaime GAMA

Udenrigsminister

Francisco SEIXAS da COSTA

Vitor RAMALHO

Statssekretær for Europaspørgsmål

Statssekretær under økonomiministeren

Finland:

Tarja HALONEN

Udenrigsminister

Kimmo SASI

Minister for udenrigshandel og Europaminister

Sverige:

Anna LINDH

Leif PAGROTSKY

Udenrigsminister

Minister, Udenrigsministeriet, med ansvar for handel og nordiske spørgsmål

 

Det Forenede Kongerige:

Robin COOK

Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål

Geoff HOON

Richard CABORN

Viceminister, Justitsministeriet

Viceminister, Handels- og Industriministeriet, handelsminister

* * *

 

 

Kommissionen:

Pascal LAMY

Christopher PATTEN

Medlem

Medlem

António VITORINO

Medlem

* * *

Generalsekretariatet for Rådet:

Jürgen TRUMPF

Generalsekretær

 

 

FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅD I TAMMERFORS

Rådet afsluttede forberedelsen af Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Tammerfors den 15.-16. oktober, hvor der skal udstikkes yderligere retningslinjer for EU's indsats for så vidt angår indførelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Rådet noterede sig især formandskabets orientering om premierminister Lipponens rundtur til hovedstæderne, som sluttede med et besøg i København. På denne rundtur gjorde den finske premierminister det klart for alle sine kolleger, at formandskabet har til hensigt at behandle de tre hovedemner, dvs. asyl og migration, bekæmpelse af kriminalitet og et europæisk retligt område, på en afbalanceret måde og at formandskabet også fortsat har store ambitioner om at opnå konkrete resultater på de tre områder. Generelt fik han i alle hovedstæderne bred støtte til sin dagsorden - der var indeholdt i den skrivelse, han sendte stats- og regeringscheferne ved rundturens begyndelse - og der syntes ikke at være grund til at foretage grundlæggende ændringer heri.

Hvad angår det særlige spørgsmål om "en styrket og mere sammenhængende EU-politik udadtil for så vidt angår retlige og indre anliggender" - som vil være et af flere andre vigtige spørgsmål, der skal drøftes i Tammerfors - blev formandskabets dokument godkendt af udenrigsministrene; dokumentet vil blive forelagt Det Europæiske Råd, og formandskabet vil tage det i betragtning, når det udarbejder sine konklusioner for Tam merfors.

Formandskabet oplyste endvidere, at stats- og regeringscheferne under middagen måske vil have en indledende drøftelse om udvidelsen - uden at tænke på konklusioner - og en udveksling af synspunkter om aktuelle spørgsmål vedrørende Rusland og stabilitetspagten for Sydøsteuropa. Udenrigsministrene vil under middagen drøfte situationen i det vestlige Balkan som helhed og også Østtimor.

(Jf. også konklusionerne om Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration, s. *).

 

DET EUROPÆISKE CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Som opfølgning af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Köln nåede Rådet til enighed om at tage de nødvendige skridt til at nedsætte det udvalg, der skal udarbejde et udkast til EU-charter om grundlæggende rettigheder: sammensætning af, arbejdsmetode for samt praktiske foranstaltninger i forbindelse med dette udvalg.

Udvalget vil blive sammensat af 1 befuldmægtiget for hver af medlemsstaternes stats- og regeringschefer og for formanden for Kommissionen, 16 medlemmer af Europa-Parlamentet (som udpeges af EP) og 30 medlemmer af de nationale parlamenter (2 fra hvert). Der er også opnået enighed om observatører, organer, der skal høres, udveksling af synspunkter med ansøgerlandene, sekretariatsordninger og arbejdsmetoder med henblik på udvalgets forberedelse, udformning og ved tagelse af chartret og Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets højtidelige proklamation af chartret.

Ministrene løste i dag de udestående spørgsmål ved at beslutte, at formandskabet for udvalget skal følge formandskabet for Rådet.

DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

Rådet noterede sig formandskabets rapport om, hvor langt man er kommet med forberedelsen af rapporten til Det Europæiske Råd i Helsingfors om sikkerheds- og forsvarspolitikken, både de militære og ikke-militære aspekter af krisestyringen. Formandskabet understregede, at det har til hensigt at forelægge en større rapport.

Arbejdet vil fortsætte i Rådets organer og den 15. november på samlingen i Rådet (almindelige anliggender) med deltagelse af forsvarsministrene. EU's udenrigsministre vil også have en arbejdsmiddag med deres kolleger fra de associerede WEU-lande.

 

TJETJENIEN - KONKLUSIONER

Rådet gav udtryk for dyb bekymring over situationen i det nordlige Kaukasus og navnlig over den ulykkelige situation, som den uskyldige civilbefolkning befinder sig i. Det lagde vægt på, at alle kræfter sættes ind for at undgå en yderligere optrapning af konflikten, som vil bringe regionens stabilitet i fare. Rådet understregede også behovet for en politisk dialog, som kan medvirke til, at der hurtigt findes en fredelig løsning på konfl ikten, bl.a. på grundlag af bestræbelser, der støttes af det internationale samfund, herunder OSCE.

Rådet bekræftede samtidig sin holdning mht. Den Russiske Føderations territoriale integritet og sin absolutte fordømmelse af terrorisme i alle dens afskygninger.

Rådet gav udtryk for alvorlig bekymring over, at de humanitære forhold for de fordrevne personer i Tjetjenien, Ingusjetien og Dagestan synes at blive stadig ringere.

Rådet konstaterede i denne forbindelse med tilfredshed, at Kommissionen gennem ECHO er rede til at yde humanitær bistand gennem internationalt anerkendte hjælpeorganisationer. Rådet henstillede til Rusland, at det giver sikker og uhindret adgang for disse humanitære hjælpeorganisationer, således at hjælpen kan fordeles hurtigt og effektivt blandt de fordrevne personer i området.

 

DET VESTLIGE BALKAN - KONKLUSIONER

Rådet tilkendegav sin tilfredshed med resultaterne af det møde, der sideløbende med Rådets samling (almindelige anliggender) var blevet afholdt med repræsentanterne for de demokratiske kræfter i FRJ. Mødet skal ses som et konkret bevis på, at Unionen er rede til at støtte befolkningen i FRJ i dens bestræbelser på at slutte op om demokratiske værdier, respekt for menneskerettighederne, respekt for minoritetsgruppernes rett igheder og markedsøkonomi samt til at bane vejen for fornyet integrering af FRJ i det internationale samarbejde, herunder fuld deltagelse i internationale og regionale organisationer, på linje med EU's regionalpolitiske målsætninger og Rådets konklusioner af 29. april 1997. Rådet glædede sig over, at de demokratiske kræfter ser det som deres pligt at arbejde frem mod et forum for fremtidige drøftelser af politiske og økonomiske sp&osla sh;rgsmål, og erklærede sig rede til at medvirke hertil. Rådet påpegede, at det vil kræve et effektivt samarbejde mellem de demokratiske kræfter, hvis et sådant fælles foretagende skal lykkes.

I betragtning af den forestående strenge vinter drøftede Rådet mulighederne for at forøge bistanden til den serbiske befolkning ud over den humanitære bistand på 56,1 mio. EUR, som Fællesskabet allerede har afsat. Rådet gik i den forbindelse stærkt ind for at igangsætte det pilotprojekt, G-17 har foreslået inden for rammerne af "Energi for demokrati"-initiativet, i henhold til hvilket byerne Nis og Pirot som de første vi l få leveret fyringsolie som energibistand. Projektet vil senere kunne udvides til at omfatte andre kommuner. Rådet var enigt om, at det med henblik herpå er nødvendigt hurtigt at oprette en mekanisme, der kan lette ydelsen af energibistand. Det bifaldt, at Kommissionen agter at fremsætte et forslag med henblik på omgående at gennemføre projektet.

Rådet besluttede at vende tilbage til spørgsmålene om ophævelse af flyveforbudet og skærpelse af visumforbudet på sin næste samling.

Rådet blev i princippet enigt om en fælles holdning om støtte til de demokratiske kræfter i FRJ og opfordrede sine kompetente organer til at færdiggøre teksten med henblik på hurtig vedtagelse i Rådet. Det udsendte en særskilt erklæring om mødet med de demokratiske kræfter i FRJ. Det fremtidige arbejde vil omfatte spørgsmål såsom demokrati, økonomisk udvikling, genopbygning og energiudvikling med henblik på at udvikle en snævrere forbindelse mellem EU og FRJ.

 

Rådet bekræftede sit engagement i FRJ's fremtid set i et længere perspektiv og bekræftede på ny sin politik med hensyn til det nuværende regime. En forbedring af forbindelserne mellem EU og FRJ forudsætter, at FRJ tager afgørende skridt mod demokratisering og samarbejder fuldt ud med ICTY.

Rådet fordømte kraftigt de politiovergreb på fredelige demonstrationer, som man flere gange har været vidne til Beograd i løbet af de sidste uger. En sådan brutalitet fra de serbiske sikkerhedsstyrkers side har endnu en gang vist, at fundamentale demokratiske værdier som tale- og meningsfrihed ikke vil blive respekteret i Serbien, så længe Milosovic og hans regime er ved magten.

Rådet priste det værdifulde arbejde, der er blevet udført af EU's særlige repræsentant i FRJ, Felipe González. Rådet besluttede på Felipe González' anmodning at ophæve den fælles aktion om udnævnelse af ham.

Kosovo

Rådet drøftede den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Kosovo. Rådet fordømte kraftigt, at den etnisk baserede vold fortsætter. Lederne af de forskellige etniske grupper må sætte alt ind på sammen med UNMIK og KFOR at bringe denne vold til ophør. Rådet udtalte på ny, at det forventer, at mulighederne for konsultation med lokale ledere, der arbejder under UNMIK, udnyttes fuldt ud. Rådet gentog, at det forventer, at alle parter gennemfører alle dele af UNSCR 1244 fuldt ud, og det understregede betydningen af fuld støtte til UNMIK.

Hvad angår KFOR's meddelelse om afslutningen af UCK's demilitariseringsforpligtelser, krævede Rådet streng overholdelse af disse forpligtelser og effektiv overvågning heraf fra det kosovoske samfunds side. Det så positivt på oprettelsen af et multietnisk Kosovo-beskyttelseskorps (KPC), der skal varetage civile nødhjælpsfunktioner. En effektiv oplæring, en afbalanceret multietnisk rekrutteringspolitik og rekruttering på et individuelt grundlag, samt placering under UNMIK's politiske myndighed og KFOR's operationelle kontrol er af afgørende betydning for, at KPC kan blive et nyttigt redskab for udviklingen af funktioner i civilsamfundet i Kosovo.

Rådet drøftede eventuel EU-hjælp til KPC. Der var enighed om, at hjælpen skal gøres betinget af, at de ansvarlige for det kosovo-albanske samfund fuldt ud overholder det aftalte mandat for KPC. Rådet bad Kommissionen og de kompetente rådsorganer om at undersøge, hvordan EU vil kunne yde hjælp til Kosovo-beskyttelseskorpsets oplæring og visse af dets aktiviteter. Rådet tilkendegav desuden sin tilfredshed med IOM's demobiliseringsprogram for tidligere UCK-medlemmer.

Rådet henstillede også til Kosovo-befolkningen og de internationale korps at intensivere indsatsen for at bekæmpe organiseret kriminalitet i Kosovo. Det opfordrede i den forbindelse de kompetente organer til i god tid inden novembersamlingen i Rådet (almindelige anliggender) at undersøge, hvordan et EU-initiativ omfattende konkrete foranstaltninger kan bidrage til denne indsats.

Stabilitetspagten

Rådet glædede sig over, at Gruppen vedrørende Økonomisk Genopbygning, Udvikling og Samarbejde har holdt sit konstituerende møde. Det så frem til det konstituerende møde i Gruppen vedrørende Demokratisering og Menneskerettigheder og Gruppen vedrørende Forsvars- og Sikkerhedsanliggender. Rådet bekræftede EU's vilje til aktivt at medvirke til, at stabilitetspagten bliver en succes.

Donau

Rådet drøftede spørgsmålet om genoptagelse af sejladsen på Donau. Det understregede, at det er af vital betydning for hele regionens økonomi, at sejladsen på Donau genoptages. Det bekræftede, at det er rede til at støtte Donau-Kommissionen og staterne i regionen i deres bestræbelser på at sikre fri trafik på Donau, hvilket er et anerkendt princip i konventionerne af 1921 og 1948. Rådet bekræftede, at EU vil fors&o slash;ge at finde en løsning.

* * *

 

MØDE MED DE DEMOKRATISKE KRÆFTER I FORBUNDSREPUBLIKKEN JUGOSLAVIEN

I forbindelse med Rådet holdt ministrene et møde med repræsentanter for de demokratiske kræfter i FRJ (repræsentanter for politiske partier, ikke-statslige organisationer, nationale mindretal). Formålet med mødet var at styrke Unionens forbindelser med disse kræfter og at tilskynde dem til at arbejde i retning af fred, demokratisering og økonomisk velstand i FRJ. Unionen understregede også, at den er parat til at yde en betydelig bist and til et fremtidigt demokratisk Jugoslavien og til at støtte FRJ's fulde integration i det internationale samfund.

Ved mødets afslutning udsendte EU følgende erklæring:

EU-FRJ - en ny start

EU og repræsentanterne for de demokratiske kræfter i FRJ holdt møde i Luxembourg den 11. oktober 1999. Mødet blev indkaldt med henblik på at styrke gode forbindelser mellem EU og befolkningen i FRJ og ud fra ønsket om at tilstræbe demokrati og økonomisk velfærd.

EU og befolkningen i FRJ har en fælles interesse i at samarbejde med det internationale samfund for at øge stabiliteten og væksten i Sydøsteuropa. Kun demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, markedsøkonomi og udvikling af godt naboskab i regionen gør det mulig at nå dette mål.

Så snart Serbiens og FRJ's regeringer er blevet underlagt demokratiske kræfters politiske kontrol, og så snart alle de personer, som Den Internationale Tribunal (ICTY) har rejst tiltale mod, ikke længere beklæder offentlige embeder i henholdsvis FRJ og Serbien, og FRJ fuldt ud samarbejder med ICTY som led i en generel og målbevidst indsats for at give regionen en ny start, vil EU forfølge følgende mål:

EU og dens medlemsstater vil:

{{SPA}} Støtte Serbiens og FRJ's demokratiske regeringer som det legitime udtryk for, at befolkningen i Serbien og FRJ ønsker at være en del af den europæiske familie;

{{SPA}} Hæve EU-sanktionerne tidligst muligt;

{{SPA}} Iværksætte EU-genopbygningsprogrammer tidligst muligt;

{{SPA}} Styrke forbindelserne mellem EU og FRJ og arbejde hen imod en stabiliserings- og associeringsaftale som den, der er indgået med andre lande i det vestlige Balkan;

{{SPA}} Støtte FRJ-medlemskab af internationale og europæiske organisationer, lette FRJ's optagelse i de internationale finansielle institutioner og støtte FRJ's deltagelse i regionalpolitik og regionalt samarbejde, herunder stabilitetspagten;

{{SPA}} Medvirke til en hurtig løsning af YU's successionsproblemer;

{{SPA}} Arbejde snævert sammen med Europarådet for at hjælpe FRJ med at kortlægge og gennemføre de reformer, der er nødvendige for et snarligt medlemskab af Europarådet;

{{SPA}} Overtale landene i det tidligere Jugoslavien til at normalisere forbindelserne med FRJ;

{{SPA}} Fortsat øve pres på landene i det tidligere Jugoslavien, så de hurtigt sørger for at flygtninge/udviste, der bor i FRJ, kan vende tilbage.

Den Europæiske Union forventer til gengæld, at repræsentanterne for Serbien og FRJ forfølger følgende mål :

{{SPA}} Indførelse af en lovgivning, der bringer Serbien og FRJ i fuld overensstemmelse med principperne om demokratiske styreformer og institutioner, menneskerettigheder, retssikkerhed, uafhængige og pluralistiske medier og respekt for mindretalsrettigheder;

{{SPA}} Afholdelse af frie og retfærdige valg under international kontrol;

{{SPA}} Åbning af en reel dialog med alle berørte parter om FRJ's fremtid;

{{SPA}} Etablering af et godt samarbejde med nabolandene;

{{SPA}} Fuld gennemførelse af Dayton-aftalen vedrørende Bosnien-Hercegovina, herunder oprettelsen af diplomatiske forbindelser, flygtninges tilbagevenden og samarbejde med ICTY.

Den Europæiske Union lægger stor vægt på en løbende fælles fremgangsmåde for drøftelsen af politiske og økonomiske spørgsmål. Det fremtidige arbejde vil omfatte spørgsmål så som demokrati, økonomisk udvikling, genopbygning og energiudvikling med henblik på at udvikle en snævrere forbindelse mellem EU og FRJ.

 

BURMA/MYANMAR - KONKLUSIONER

Rådet erindrede om sine konklusioner af 26. april 1999. Det udtrykte tilfredshed med bestræbelserne på at etablere en meningsfuld politisk dialog med Burma/Myanmar. Det er dog stadig bekymret over, at de burmesiske myndigheder ikke reagerer positivt på EU's bestræbelser. Rådet udtrykte bekymring over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og den øgede undertrykkelse af den demokratiske opposition. Det henstillede på ny til regeringe n i Burma/Myanmar, at den hurtigt tager konkrete skridt i retning af respekt for menneskerettighederne, fremme af demokrati og national forsoning.

Rådet gav udtryk for sin fulde støtte til FN-generalsekretærens særlige repræsentant, Alvaro de Sotos, forestående mission, og håbede, at missionen vil medføre en forbedring af menneskerettighedssituationen og fremme den demokratiske proces. Rådet forlængede gyldigheden af den fælles holdning med seks måneder og vedtog at tage den fælles holdning op igen i lyset af resultaterne af Alvaro de Sotos mission.

JORDSKÆLVET I GRÆKENLAND

Efter oplysningerne fra den græske udenrigsminister om de omfattende skader, som det kraftige jordskælv, der fandt sted i Athen den 7. september 1999, forvoldte, ser Rådet frem til resultaterne af drøftelserne mellem den græske regering og Kommissionen om, hvordan man kan bidrage til at afhjælpe følgerne af jordskælvet.

Rådet opfordrer Kommissionen til at undersøge alle muligheder for at hjælpe Grækenland ved at udnytte de muligheder, som strukturfondene giver, fuldt ud. I denne forbindelse opfordrer det Kommissionen til at gøre sit yderste på grundlag af en særlig vurdering af skaderne.

 

ØSTTIMOR - KONKLUSIONER

Rådet udtrykte tilfredshed med den vellykkede udstationering af INTERFET i Østtimor og med EU-medlemsstaternes bidrag til denne styrke. Det hilste det endvidere velkomment, at asiatiske lande og navnlig ASEAN-landene deltager i styrken. Rådet så med tilfredshed på rapporten af 4. oktober fra FN's generalsekretær til Sikkerhedsrådet, hvori det foreslås at etablere en midlertidig FN-administration i Østtimor (UNTAET). Rådet opfordre de det indonesiske parlament til at overholde forpligtelserne i den aftale af 5. maj 1999, der er indgået mellem Indonesien og Portugal, samt respektere de ønsker, som befolkningen i Østtimor gav udtryk for ved folkeafstemningen den 30. august, således at Indonesien formelt giver afkald på sine bånd til Østtimor.

Rådet gav udtryk for fortsat bekymring over den humanitære situation i både Øst- og Vesttimor. Det opfordrede Indonesien til at bremse de aktiviteter, der gennemføres af militserne i Vesttimor, at indstille al støtte til militserne og til at sørge for en effektiv sikring af grænsen. Rådet understregede betydningen af, at de indonesiske myndigheder samarbejder med de internationale humanitære organisationer for at få klarhed over, hvad østtimorere, der befinder sig i Vesttimor og andre steder i Indonesien, ønsker, og for at gøre det lettere at vende tilbage for dem, der ønsker det. Kommissionen orienterede Rådet om sin humanitære bistand. Kommissionen gjorde også rede for sine planer med hensyn til bistand til Østtimors rehabilitering og overgang til selvstændighed, og den underrettede Rådet om, at den deltager i Verdensbankens koordinering af vurderingen af behovene for gen opbygning. Rådet hilste disse oplysninger velkommen og opfordrede Kommissionen til at fortsætte planlægningsarbejdet. Det så endvidere med tilfredshed på, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge et væsentligt forslag om yderligere støtte til FN's trustfonde (vedrørende UNAMET/ UNTAET) over EU's budget, og det gav sin tilslutning til de foranstaltninger, der er nødvendige for en hurtig afgørelse herom.

Rådet udtrykte tilfredshed med resolutionen om Østtimor, der blev vedtaget på CHR's ekstraordinære samling, og FN's generalsekretærs efterfølgende beslutning om at pålægge FN's højkommissær for menneskerettigheder, Mary Robinson, at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge påstandene om krænkelser af den humanitære folkeret i Østtimor. Det udtrykte ønske om, at Indonesien vil være i stand til fuldt ud at samarbejde med undersøgelseskommissionen.

 

FORBEREDELSE AF DEN TREDJE WTO-MINISTERKONFERENCE

Rådet havde en indgående drøftelse af de udestående spørgsmål vedrørende udarbejdelsen af Fællesskabets holdning med henblik på tredje WTO-ministerkonference i Seattle fra den 30. november til den 3. december 1999. Spørgsmålene vedrørte kulturel mangfoldighed, antidumping og handel og arbejdstagerrettigheder samt en række særlige punkter, som enkelte delegationer ønskede drøftet.< /P>

Rådet nåede til politisk enighed om næsten alle spørgsmålene på WTO's dagsorden og også om antidumpingspørgsmålet og andre særlige spørgsmål. Hvad angår kulturel mangfoldighed og handel og arbejdstagerrettigheder anmodede det De Faste Repræsentanters Komité om at fortsætte arbejdet med henblik på at nå til fuld enighed snarest muligt.

TRAKTATEN OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER (CTB-TRAKTATEN) - EU-ERKLÆRING

EU udtrykker tilfredshed med erklæringen fra Wien-konferencen mellem de lande, der har ratificeret og undertegnet CTB-traktaten. Vi understregede der, at det er vores faste overbevisning, at traktaten er i alle staters interesse, da den er en væsentlig hindring for kernevåbenspredning. Vi forpligtede os til at arbejde for, at den træder i kraft snarest muligt.

Vi anmoder igen de stater, som endnu ikke har undertegnet traktaten, om at gøre det så snart som muligt. Vi anmoder også indtrængende de stater, som endnu ikke har ratificeret den, om at gøre det snarest, især de stater, hvis ratifikation er nødvendig for, at traktaten kan træde i kraft.

 

FREDSPROCESSEN I MELLEMØSTEN - KONKLUSIONER

"Rådet hilste med tilfredshed udenrigsminister David Levy's accept af formandskabets indbydelse til at møde EU-ministre i dag for at drøfte forbindelserne mellem EU og Israel og fredsprocessen i Mellemøsten; det så David Levy's besøg som endnu et bevis på, at de mangeårige forbindelser mellem EU og Israel er blevet yderligere styrket på baggrund af den mere positive atmosfære i fredsprocessen. Rådet hilste med tilfredshed, at E U's særlige udsending, Miquel Angel Moratino, som led i sine bestræbelser på at skabe bedre forståelse for Unionens rolle blandt opinionsdannere i området har taget initiativ til at skabe et "EU-Israel Forum", som skal give fremtrædende personer fra EU og Israel lejlighed til at mødes med henblik på en dynamisk udveksling af tanker og synspunkter om en bred vifte af fælles interesser, værdier og politikker."

Med hensyn til dette initiativ ændrede Rådet (afgørelse uden debat, A-punkt) den fælles aktion fra 1996 i forbindelse med udnævnelse af en særlig EU-udsending for fredsprocessen i Mellemøsten for at udvide hans mandat, så han får mulighed for at skabe bedre forståelse for EU's rolle i Mellemøsten og mere specifikt at iværksætte "EU-Israel Forummet".

PUNKTER GODKENDT UDEN DEBAT

FORBINDELSERNE UDADTIL

Montenegro og Kosovo - undtagelse fra flyforbuddet

Til opfølgning af den fælles holdning af 3. september, som bl.a. tager sigte på at undtage Kosovo og Montenegro fra forbuddet mod flyvninger til FRJ, vedtog Rådet en forordning om gennemførelse af denne afgørelse på fællesskabsplan.

Den nye forordning viderefører bestemmelserne i den oprindelige forordning (nr. 1064/99) , idet det tilføjes, at medlemsstaternes kompetente myndigheder kan tillade civile flyvninger mellem EF og FRJ, forudsat at følgende to betingelser er opfyldt:

1) flyet er ikke registreret i FRJ og drives af Montenegro Airlines eller af et luftfartsselskab, som ikke er jugoslavisk, eller, flyet er registreret i FRJ og opført på listen i forordningen som fly, der benyttes til ikke-kommercielle formål af Montenegros regering eller af de relevante organer, der er udpeget af FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Kosovo, eller som fly, der anvendes af Montenegro Airlines i kommercielt øjemed

og

2) afgangsstedet for flyvningerne, mellemlandingsstederne og bestemmelsesstederne i FRJ befinder sig kun i Montenegro eller Kosovo.

Disse tilladelser mister deres gyldighed:

1) hvis der i forbindelse med flyvninger til eller fra steder i Kosovo foretages betalinger for ydelse af vigtige tjenester, som er nødvendige for den normale gennemførelse af disse flyvninger, til andre end leverandørerne af disse tjenester, jf. forordningen, hvis størrelsen af sådanne betalinger ikke svarer til gennemsnitssatserne for sådanne tjenester i 6-månedersperioden forud for den 19. juni 1999, eller hvis disse satser anvendes på en diskrimi nerende måde, eller

2) hvis betalinger i forbindelse med flyvninger til eller fra steder i Montenegro for ydelse af vigtige tjenester, som er nødvendige for den normale gennemførelse af disse flyvninger, bortset fra flyvekontroltjenester som ydes af de kompetente organer i FRJ, ikke foretages til de kompetente myndigheder i Montenegro, jf. forordningen, hvis størrelsen af sådanne betalinger ikke svarer til gennemsnitssatserne i 6-månedersperioden forud for den 19. juni 1999, eller hvis di sse satser anvendes på en diskriminerende måde.

OSCE-topmødet i Istanbul den 18.-19. november 1999

Rådet vedtog retningslinjer for EU's prioriteter til det OSCE-topmøde, der skal holdes i Istanbul den 18.-19. november.

Topmødet mellem EU og Rusland

Rådet noterede sig formandskabets og Kommissionens oplysninger om forberedelsen af topmødet mellem EU og Rusland i Helsinki den 22. oktober 1999.

EU vil være repræsenteret ved premierminister Paavo Lipponen og udenrigsminister Tarja Halonen, kommissionsformand Romano Prodi og medlem af Kommissionen Chris Patten samt Javier Solana i sin nye funktion som generalsekretær for Rådet og højtstående FUSP-repræsentant. Rusland vil være repræsenteret ved premierminister Vladimir Putin, ledsaget af bl.a. første vicepremierminister Viktor Khristenko og udenrigsminister Igor Ivanov.

Hvad angår dagsordenen forventes drøftelserne under punktet forbindelserne mellem EU og Rusland at komme til at dreje sig om de to parters respektive strategidokumenter. Rusland har tilkendegivet, at det vil forelægge sit strategidokument om midtvejsvurderingen af forbindelserne med EU. EU vil oplyse om gennemførelsen af den fælles strategi efter formandskabets arbejdsplan. Den aktuelle politiske og økonomiske udvikling i Rusland og EU vil også blive dr øftet.

Med hensyn til EU's nordlige dimension vil EU orientere om forberedelsen af den kommende ministerkonference i Helsingfors (den 11.-12. november). EU vil også komme ind på behovet for at fremme de igangværende forhandlinger om det multilaterale atom- og miljøprogram i Rusland (MNEPR).

Under punktet samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse vil der finde en udveksling af synspunkter sted om resultatet af Det Europæiske Råds møde i Tammerfors ugen før, resultaterne af G8-ministermødet om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, der skal holdes i Moskva få dage før topmødet og udkastet til handlingsplan (EU/Rusland) for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, der første gang blev drøftet med Rusland p& aring; ekspertplan i slutningen af september.

Det sidste dagsordenspunkt aktuelle internationale spørgsmål omfatter en række store regionale spørgsmål på det udenrigspolitiske område af umiddelbar interesse for begge parter. Følgende forventes at blive taget op på plenarmødet: forberedelse af OSCE-topmødet, Balkan (Kosovo og FRJ) og stabilitetspagten.

Første samling i Samarbejdsrådet EU-Armenien

Rådet fastlagde den holdning, som EU skal indtage på den første samling i Samarbejdsrådet EU-Armenien, der finder sted den 12. oktober (jf. Pressemeddelelse 11655/99 Presse 300).

Første samling i Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan

Rådet fastlagde den holdning, som EU skal indtage på den første samling i Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan, der finder sted den 12. oktober (jf. Pressemeddelelse 11656/99 Presse 301).

Første samling i Samarbejdsrådet EU-Georgien

Rådet fastlagde den holdning, som EU skal indtage på den første samling i Samarbejdsrådet EU-Georgien, der finder sted den 12. oktober (jf. Pressemeddelelse 11657/99 Presse 302).

Årsberetning om adfærdskodeksen for våbeneksport

Rådet noterede sig den første årsberetning om virkningerne af den adfærdskodeks for våbeneksport, der blev vedtaget den 8. juni 1998 (jf. bilaget).

Forbud mod levering af udstyr til Indonesien, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme

Rådet vedtog forordningen om et forbud mod levering af udstyr til Indonesien, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme.

Formålet med forordningen er at gennemføre den fælles holdning vedrørende dette spørgsmål, som Rådet godkendte den 16. september 1999 på baggrund af de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der finder sted i Østtimor.

Ifølge forordningen er det forbudt bevidst og forsætligt

{{SPA}} direkte eller indirekte at sælge, levere, eksportere eller fremsende udstyr (der er opført i et bilag til forordningen), uanset om dette har oprindelse i Fællesskabet eller ej, til personer eller organer i Indonesien eller til nogen anden person eller noget andet organ i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der udøves i eller dirigeres fra Indonesiens område

{{SPA}} at deltage i tilknyttede aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at fremme de transaktioner eller aktiviteter, der er omhandlet ovenfor.

 

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan tillade transaktioner eller aktiviteter med det i bilaget angivne udstyr, hvis de har fået klart bevis for, at det endelige formål med udstyret ikke er intern undertrykkelse eller terrorisme.

Medlemsstaterne beslutter, hvilke sanktioner der skal træffes, hvis det forbud, der nedlægges i denne forordning, overtrædes.

Forordningen finder anvendelse på alle de af medlemsstaternes områder, som EF-traktaten finder anvendelse på. Den gælder indtil 17. januar 2000.

EU's årsberetning om menneskerettigheder

Rådet godkendte den første årsberetning om menneskerettigheder, der er udarbejdet som følge af Wien-erklæringen af 10. december 1999 om halvtredsåret for verdenserklæringen om menneskerettigheder. Der erindres om, at det i Wien-erklæringen nævnes, at udarbejdelsen af en årsberetning er en af de måder, hvorpå EU kan styrke sin indsats på menneskerettighedsområdet.

Rådet godkendte også følgende konklusioner:

"Rådet udtrykte tilfredshed med offentliggørelsen af EU's første årsberetning om menneskerettigheder og tilrettelæggelsen af det første periodiske debatforum vedrørende menneskerettigheder til opfølgning af Wien-erklæringen af 10. december, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Wien.

Rådet noterede sig med tilfredshed, at årsberetningen om menneskerettigheder og debatforummet bidrager til at styrke Unionens politik på menneskerettighedsområdet. Det bemærkede desuden, at begge initiativer også bidrager til at øge gennemsigtigheden og forbedre dialogen med civilsamfundet og således bringe Unionen nærmere til borgerne.

På grund af den nære forbindelse mellem de to initiativer besluttede Rådet at bruge årsberetningen som oplæg for drøftelserne på første møde i debatforummet, som finder sted den 30. november og den 1. december. På grundlag af erfaringerne kan strukturerne for både årsberetningen og debatforummet udvikles yderligere i fremtiden."

 

Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration - Konklusioner

1. Rådet godkendte den endelige rapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration, der indeholder handlingsplaner for Afghanistan og naboregionen, Irak, Marokko, Somalia og Sri Lanka, og vil forelægge disse handlingsplaner på Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Tammerfors.

2. Rådet noterede sig den foreløbige rapport om Albanien og naboregionen og vil under hensyntagen til den særlige situation i det vestlige Balkan til orientering forelægge denne foreløbige rapport på Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Tammerfors og for EU's særlige udsending og særlige koordinator for stabilitetspagten. Rådet opfordrer formandskabet og Kommissionen til at tage hensyn til den foreløbige rappo rt ved udarbejdelsen af den fælles strategi for det vestlige Balkan.

3. Rådet værdsatte den indsats, der er gjort af Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration, der på initiativ af Nederlandene blev nedsat af Rådet (almindelige anliggender) den 7.{{SPA}}8. december 1998 og positivt modtaget på Det Europæiske Råd i Wien den 11.-12. december 1998. Efter at have foretaget en samlet analyse af årsagerne til flugt eller migration på grundlag af en oversigt over situationen i de påg&a dende lande på det politiske og økonomiske område og på menneskerettighedsområdet har Gruppen på Højt Plan kunnet udarbejde handlingsplaner på tværs af søjlerne, der for hvert af de berørte lande indeholder en sammenhængende og velafbalanceret kombination af EU's forskellige muligheder på områderne udenrigspolitik, udvikling samt humanitær og økonomisk bistand. Der gøres også brug af de instrume nter vedrørende migration, asyl og integration, der er fastlagt i EF-traktaten som revideret i Amsterdam-traktaten. Rådet betragtede disse handlingsplaner som et første forsøg fra EU's side på at fastlægge en samlet og sammenhængende strategi, der tager sigte på situationen i en række af asylansøgernes og migranternes vigtigste hjem- og transitlande.

4. Rådet er overbevist om, at asyl- og migrationspolitikken bør blive en integrerende bestanddel i udarbejdelsen af EU's politikker i overensstemmelse med de relevante procedurer og den ansvarsfordeling, der er fastlagt i traktaten. Det opfordrer også formandskabet og Kommissionen til, at de i forbindelse med udarbejdelsen af fælles strategier tager hensyn til det arbejde, som Gruppen på Højt Plan har udført.

5. Rådet understregede, at samarbejde med de udvalgte lande og nabolandene vil være en vigtig afgørende faktor for at opnå resultater. Rådet fremhævede behovet for om muligt at udvikle en vedvarende dialog med disse lande og udforske mulighederne for en effektiv indsats sammen med andre tredjelande og internationale organisationer, især med UNHCR.

6. Rådet understregede også, at gennemførelse af handlingsplanerne vil kræve et nært samarbejde mellem de kompetente organer, Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive ansvar som fastlagt i traktaten. Det opfordrede Kommissionen til at spille en aktiv rolle ved gennemførelsen og appellerede til medlemsstaterne om at stille den nødvendige ekspertise til rådighed.

7. Da det er vigtigt at få handlingsplanerne gennemført og at evaluere resultaterne af den integrerede strategi på tværs af søjlerne pålægger Rådet Gruppen på Højt Plan at mødes efter Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Tammerfors for i nært samarbejde med Kommissionen at koordinere gennemførelsen af handlingsplanerne. I denne forbindelse skal gruppen:

a) vurdere midlerne til gennemførelse af handlingsplanerne på grundlag af en opgørelse, der udarbejdes af Kommissionen i nært samarbejde med medlemsstaterne;

b) følge udviklingen i Albanien og naboregionen og om nødvendigt ajourføre sin foreløbige rapport i form af en endelig handlingsplan;

c) mødes mindst én gang under hvert formandskab for at overvåge gennemførelsen af handlingsplanerne og udviklingen i de pågældende landes situation, også via regelmæssige rapporter fra missionscheferne;

d) i nært samarbejde med Kommissionen eventuelt ajourføre handlingsplanerne og aflægge rapport herom for De Faste Repræsentanters Komité, holde Det Strategiske Udvalg for Indvandring, Grænser og Asyl og Den Politiske Komité underrettet samt, som det næste skridt, overveje mulige henstillinger til Rådet om behovet for at udarbejde handlingsplaner for andre lande;

e) evaluere effektiviteten af den integrerede strategi på tværs af søjlerne, der er anvendt ved udarbejdelsen og gennemførelsen af handlingsplanerne, og regelmæssigt aflægge rapport herom for Rådet. En første vurdering af gennemførelsen vil blive forelagt Rådet inden Det Europæiske Råds sidste samling i 2000.

San Marino - opkrævning af importafgifter

Rådet godkendte udkastet til afgørelse truffet af Samarbejdsudvalget EF-SAN MARINO om ændring af afgørelse nr. 1/93 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for overdragelsen til San Marinos statskasse af importafgifter, som Fællesskabet opkræver for Republikken San Marinos regning, og af bilaget til afgørelse nr. 2/96 om anvendelse af artikel 1, litra a) og b), i afgørelse nr. 1/93.

Formålet med udkastet til afgørelse er at tilpasse de nuværende bestemmelser for overdragelsen til San Marinos statskasse af importafgifter, som Fællesskabet opkræver for Republikken San Marinos regning, til en ny definition af fastlæggelsen af importafgifter, som skaber en sammenhæng mellem afgifternes opførelse i regnskabet og deres fastlæggelse som egne indtægter.

Udkast til rapport til Europa-Parlamentet om Den Europæiske Unions fremskridt i 1998

Rådet godkendte udkastet til rapport om EU's fremskridt i 1998, således at det kan blive vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Tammerfors, hvorefter det vil blive forelagt for Europa-Parlamentet.

Rapporten indeholder følgende kapitler: forberedelser til indførelse af euroen, beskæftigelsens og sociale anliggenders centrale rolle, udvidelsen, Agenda 2000: beredt til fremtiden, et område med frihed , sikkerhed og retfærdighed, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling, det indre marked som drivkraft for beskæftigelsen, gennemførelse af Amsterdam-traktaten, Europa som medspiller på verdensplan og fremtidige udfordringer.

 

 

 

BILAG

 

Årsberetning udarbejdet i overensstemmelse med punkt 8 i de operative bestemmelser

i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union

 

1. Resumé

Adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union blev vedtaget den 8. juni 1998. I kodeksen fastlagdes en procedure for udarbejdelse af en årsberetning, hvoraf denne er den første i rækken. Der er gjort betydelige fremskridt i løbet af den korte tid, der er forløbet, siden kodeksen blev iværksat. Medlemsstaternes erfaringer med hensyn til meddelelser og konsultationer om våbeneksport har været positive. Kodeksen har banet vej for større åbenhed mellem regeringerne om våbenhandel og har sat medlemsstaterne i stand til i højere grad at optræde samlet, når de på nationalt plan skal træffe afgørelse om udstedelse af våbentilladelser. Med kodeksen er der endvidere skabt et forum, hvor medlemsstaterne kan drøfte deres betænkeligheder, når der er tale om spørgsmål vedrørende regional stabilitet og menneskerettigheder. Kodeksen har f&a ring;et tilslutning fra en række lande uden for EU, idet de associerede lande i Central- og Østeuropa og Cypern, de EFTA-lande, der er medlemmer af EØS, samt Canada alle er enige om at tilslutte sig disse principper.

Overvejelserne vedrørende kodeksen efter det første år giver ikke kun lejlighed til at gøre status over de indvundne erfaringer, men også til at overveje den fremtidige udvikling af samarbejdet. Beretningen er følgelig inddelt i fire dele. Først gennemgås en række spørgsmål vedrørende den praktiske gennemførelse af kodeksen. Dernæst gennemgås nogle retningslinjer, som er vedtaget af Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM) med henblik på yderligere at forbedre gennemførelsen af kodeksen. Herefter indkredses de prioriterede mål for en fremtidig koordineret indsats. Beretningens afsluttende del indeholder nogle statistiske oplysninger om medlemsstaternes eksport af konventionelle våben. I erkendelse af medlemsstaternes ønske om større åbenhed har Rådet besluttet at offentliggøre beretningen.

2. Indledning

Rådet vedtog adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union den 8. juni 1998. Det oprindelige forslag til kodeks blev fremsat i slutningen af januar 1998 og blev derefter drøftet på flere møder i Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben og i Den Politiske Komité.

Kodeksen bygger på de fælles kriterier for våbeneksport, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møder i Luxembourg og Lissabon i 1991 og 1992; med kodeksen indføres en mekanisme for informationsudveksling og konsultation. Det er første gang en gruppe stater gør brug af en sådan mekanisme i forbindelse med deres eksport af konventionelle våben. Vedtagelsen af kodeksen indvarslede en ny fase i EU's udvikling af en fælles st rategi for våbeneksport som en del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med artikel 11 og 17 i traktaten om Den Europæiske Union. Kodeksen fastsætter høje minimumsstandarder for forvaltning og tilbageholdenhed i alle medlemsstater for så vidt angår overførsel af konventionelle våben. Den tager sigte på at udbygge udvekslingen af relevante oplysninger med henblik på at skabe større gennemsigtighed i for bindelse med våbenhandel. Konvergensen med hensyn til medlemsstaternes nationale eksportpolitik, på grundlag af adfærdskodeksen, er i overensstemmelse med medlemsstaternes ønske om at opretholde en forsvarsindustri som del af deres industrielle grundlag og deres forsvarsindsats. Konvergensprocessen er ligeledes i overensstemmelse med omlægningen af og samarbejdet inden for den europæiske forsvarsindustri.

I overensstemmelse med punkt 8 i de operative bestemmelser foretages hermed den første årlige gennemgang af adfærdskodeksen. Gennemgangen omfatter alle kodeksens aspekter, dvs. såvel fortolkningen som anvendelsen af kriterierne for eksport af konventionelle våben samt gennemførelsen af de operative bestemmelser. Endvidere peges der på områder, hvor der eventuelt er behov for forbedringer. Som led i gennemgangen har hver medlemsstat tilsendt de øvri ge medlemsstater en årsberetning om sin eksport af konventionelle våben og om gennemførelsen af kodeksen.

3. Hvordan virker adfærdskodeksen? {{SPA}} Erfaringerne med gennemførelsen

Medlemsstaternes erfaringer med gennemførelsen af kodeksen i løbet af det første år, der er gået siden dens iværksættelse, har været positive. Kodeksen har øget den gensidige forståelse af medlemsstaternes politik vedrørende konventionelle våben {{SPA}} dels direkte gennem udsendelse af meddelelser om afslag og gennem konsultationer, dels indirekte ved at bidrage til at skabe en atmosfære, der er præget af &oslas gennemsigtighed og større åbenhed.

Den særlige konsultationsmekanisme, der er indført med kodeksen, skønnes at have fungeret effektivt. Der er udsendt et stort antal meddelelser om afslag, og medlemsstaterne har indledt aktive konsultationer om konkrete spørgsmål vedrørende eksporttilladelser.

Den styrkede dialog om gennemførelsen og fortolkningen af adfærdskodeksen på nationalt plan har været værdifuld. Dette praktiske samarbejde, der bygger på kodeksens principper og operative bestemmelser, bidrager til at tilvejebringe konvergens mellem EU-medlemsstaternes politikker og procedurer for våbeneksport.

Medlemsstaterne har indtrængende opfordret ikke-EU-lande til at tiltræde principperne i kodeksen og har udtrykt tilfredshed med, at de associerede lande i Central- og Østeuropa og Cypern, de EFTA-lande, der er medlemmer af EØS, samt Canada har tilsluttet sig disse principper. Disse lande har erklæret, at de er enige i de principper, der er fastlagt i EU's adfærdskodeks, og vil anvende dem på nationalt plan som rettesnor for deres egne afgørelser om ekspo rttilladelser. I overensstemmelse med kodeksen er nogle af disse lande nu begyndt at udsende oplysninger om kontrolprocedurerne for deres eksport af konventionelle våben.

Selv om erfaringerne med gennemførelsen af adfærdskodeksen således generelt har været meget positive, er der fortsat spørgsmål, som bør afklares og uddybes yderligere. Forbedringen af kodeksens effektivitet med henblik på yderligere at højne de høje fælles europæiske standarder for våbeneksport vil således være en løbende proces, hvori den årlige gennemgang indgår som et væsentligt elem ent.

I løbet af det første år, der er gået, siden adfærdskodeksen trådte i kraft, har COARM drøftet en række spørgsmål vedrørende den praktiske gennemførelse af kodeksen. Medlemsstaterne har drøftet følgende spørgsmål af særlig betydning:

{{SPA}} de nærmere enkeltheder vedrørende konsultationsprocessen;

{{SPA}} en præcisering af definitionerne i kodeksen;

{{SPA}} kodeksens retlige status;

{{SPA}} mulighederne for at styrke deltagelsen af lande, der har tilkendegivet deres tilslutning til kodeksens principper;

{{SPA}} nogle landes bekymring for, at ordningen for meddelelse om afslag overbelastes, såfremt der ikke fastsættes passende tærskelværdier, især når de endelige brugere er privatpersoner;

{{SPA}} muligheden for at tage hensyn til modtagerlandes deltagelse i FN's register over overførsler af konventionelle våben ved behandlingen af ansøgninger om våbeneksporttilladelser;

{{SPA}} fortolkningen af våbenembargoer, navnlig for så vidt angår udstyr, der anvendes i forbindelse med humanitære hjælpeaktioner.

Endvidere har en særlig arbejdsgruppe nedsat af COARM drøftet den endelige udformning af en fælles europæisk liste over militært udstyr. Der pågår fortsat drøftelser om tilføjelse af yderligere produkter til denne liste. Forskellige nationale forslag er til drøftelse med henblik på at opstille en fælles europæisk liste over militært udstyr, der afspejler aktuelle hensyn til den internationale sikkerhed og menneskerett ighederne.

4. Retningslinjer vedtaget af COARM med henblik på at forbedre den praktiske gennemførelse af adfærdskodeksen

I løbet af det første år, der er gået, siden kodeksen trådte i kraft, har COARM vedtaget følgende retningslinjer:

{{SPA}} I forbindelse med meddelelse om afslag indføres der et løbenummer til angivelse af oprindelseslandet og afslagets nummer (ledsaget af fællesskabsakronymet for den pågældende medlemsstat og med angivelse af årstallet).

{{SPA}} Der gives i henhold til adfærdskodeksen meddelelse om afslag, der er appelleret i henhold til de nationale procedurer, med angivelse af, at der endnu ikke er truffet endelig afgørelse.

{{SPA}} Afgørelser om at inddrage tilladelser behandles på samme måde som afslag på ansøgninger om tilladelser.

{{SPA}} Der er opnået enighed om at anvende det såkaldte østrigske formandskabsforslag som grundlag for de fortsatte drøftelser om den fælles liste over udstyr. Alle medlemsstater vil fortsat blive underrettet om afslag vedrørende produkter, der er underlagt medlemsstaternes nationale kontrol, men som ikke er omfattet af ovennævnte liste. Medlemsstater, der ikke fører kontrol med disse produkter, underretter de øvrige medlemsstater herom.

{{SPA}} Ikke-EU-lande, der har tilkendegivet, at de tilslutter sig kodeksens principper og kriterier, og som er inddraget i omlægningen af den europæiske forsvarsindustri, gives adgang til fortolkningen af kodeksens principper og kriterier, der er under stadig udvikling. Dette indebærer ikke, at der gives adgang til oplysninger, der stilles til rådighed som led i de procedurer, der er omhandlet i kodeksens operative bestemmelser.

{{SPA}} Delegationerne kan tage en hvilken som helst sag vedrørende våbeneksport op til drøftelse i COARM, såfremt dette anses for at være hensigtsmæssigt i forbindelse med overvejelser vedrørende tildeling af våbentilladelse på nationalt plan.

{{SPA}} Meddelelser om afslag, der er blevet udsendt i henhold til de internationale eksportkontrolordninger, vil også blive udsendt som meddelelser om afslag i henhold til adfærdskodeksen, såfremt de er relevante for kodeksens anvendelsesområde.

{{SPA}} Der fastsættes for konsultationsproceduren som omhandlet i punkt 3 i kodeksens operative bestemmelser en tidsfrist på 2-4 uger fra tidspunktet for modtagelsen af anmodningen om konsultationer, medmindre de berørte parter er nået til enighed om en anden tidsfrist.

{{SPA}} Når en våbenembargo ophæves, bortfalder afslag, der udelukkende er givet som følge af embargoen, medmindre det land, der har givet afslaget, inden for en frist på en måned forlænger dette i henhold til andre af kodeksens kriterier.

5. Prioriterede mål for en fremtidig koordineret indsats

Adfærdskodeksen er et enestående dokument, der vidner om EU's engagerede indsats for at opretholde høje fælles standarder for våbeneksport. Der er imidlertid tale om et nyt dokument, og denne gennemgang kan derfor kun afspejle de første foreløbige erfaringer, der er gjort med gennemførelsen heraf. For at forbedre kodeksen, tilvejebringe øget gennemsigtighed, øge harmoniseringen og fremme respekten for menneskerettighederne, har man ind kredset nogle centrale områder med henblik på yderligere overvejelser og foranstaltninger i den nærmeste fremtid:

I. Den endelige udformning af den fælles europæiske liste over militært udstyr er et højt prioriteret mål. Det er nødvendigt, at denne liste afspejler de nuværende trusler mod freden og sikkerheden på internationalt plan og mod respekten for menneskerettighederne. Listen skal udgøre et af adfærdskodeksens bærende elementer og bør derfor ikke begrænses til blot at være den laveste fællesnævner for de nuværende nationale kontrollister.

II. Med henblik på yderligere at forbedre gennemførelsen af adfærdskodeksen bestræber medlemsstaterne sig på at nå til en fælles forståelse af, hvad en "i det væsentlige identisk transaktion" er. Medlemsstaterne vil fortsat høre hinanden forud for de egentlige konsultationer med henblik på at fastslå, om konkrete transaktioner i det væsentlige er identiske eller ej.

III. For at bistå medlemsstaterne i deres overvejelser vedrørende udstedelse af eksporttilladelser på nationalt plan bør der i meddelelsen om afslag gives en mere fyldestgørende begrundelse for afslaget. Dette vil lette forståelsen af medlemsstaternes generelle bevæggrunde for at give afslag og gøre det nemmere for medlemsstaterne at afgøre, om afholdelse af konsultationer er berettiget i sager, hvor den påtænkte eksport ikk e kan betragtes som i det væsentlige identisk.

IV. Medlemsstaterne udveksler fortsat oplysninger om nationale fortolkninger af FN-, EU- samt OSCE-embargoer med henblik på at nå til en fælles forståelse og indføre en fælles praksis.

Endvidere glæder medlemsstaterne sig over det moratorium for import, eksport og fremstilling af lette våben, som er indført af Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS), og vil fortsætte drøftelserne om, hvorledes der kan tages hensyn til de principper, der ligger til grund for moratoriet, i deres overvejelser vedrørende udstedelse af eksporttilladelser på nationalt plan.

 

6. Oplysninger om medlemsstaternes konventionelle våbeneksport og gennemførelsen af adfærdskodeksen

Land

Opgørelsesperiode

Våbeneksportens samlede værdi (i ?)

Det samlede antal udstedte eksporttilladelser

Antal meddelte afslag

Antal bilaterale konsultationer

Østrig

1998

Krigsmateriel:

Ikke oplyst

Andre våben: 208 741 703*

Krigsmateriel: 292

Andre våben: 1 313

Krigsmateriel: 0

Andre våben: 13

2

Belgien

1998

649 671 652*

1 067

29 (heraf 5 siden kodeksen blev vedtaget)

1

Danmark

1998

Ikke oplyst

219

2

0

Finland

1998

30 934 318**

155

5 (heraf 3 siden kodeksen blev vedtaget )

0

Frankrig

1998

6 277 545 600**

7 222

- 2 353 forhåndsgodkendelser af salgsvolumen

- 4 869 tilladelser til eksport af krigsmateriel

50 (8. juni 1998 - 31. maj 1999)

5 (8. juni 1998 - 31. maj 1999)

Tyskland

1998

2 829 222 407*

11 400

27 (siden kodeksen blev vedtaget)

1

Grækenland

1998

Ikke oplyst

22

0

0

Irland

1998

20 060 000*

381

0

0

Italien

1998

949 414 596*

Endelige tilladelser: 593

Midlertidige eksporttilladelser: 140

Forlængelser af eksporttilladelser: 63

7

1

Luxembourg

1998

23 547*

27

0

0

Nederlandene

1998

431 862 632*

Ikke oplyst

16 (siden kodeksen blev vedtaget)

0

Portugal

1998

14 690 185*

116

0

0

Spanien

1998

163 847 920*

2 019

1

1

Sverige

1998

407 987 925**

542 (eksporttilladelser med henblik på salg)

0

0

Det Forenede Kongerige

1998

Ikke oplyst

Antal eksporttilladelser i alt 1 0385***

Individuelle standard eksporttilladelser: 9 869

Åbne individuelle eksporttilladelser: 499

Individuelle standardtilladelser til omskibning: 17

43 (siden kodeksen blev vedtaget)

7

* De udstedte eksporttilladelsers samlede værdi.

** Eksportens faktiske værdi.

*** De anførte tal omfatter tilladelser vedrørende produkter på UK's liste over militært udstyr samt tilladelser vedrørende andre produkter.

NB. Ikke alle lande har været i stand til at videregive disse oplysninger på grund af gældende procedurer eller lovgivning vedrørende våbeneksportkontrol eller databeskyttelse.

________________________


/newsroom/press/i/11651.DK9.htm