Forskningsudvalget
(B 114 - bilag 6)
(Offentligt)

Beretning afgivet af Forskningsudvalget den 0. september 2000

Udkast

til

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark

[af Knud Erik Hansen (SF) m.fl.]

 

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til forskningsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en henvendelse fra Per Gjerløv, Birkerød.

Et flertal (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Socialistisk Folkepartis, Dansk Folkepartis, Enhedslistens og Kristelig Folkepartis medlemmer af udvalget) finder, at der for samfundet som helhed er mange kvaliteter i den udviklingsmodel for IT, som open source-programmel repræsenterer, og at den kan bidrage til en dynamisk IT-udvikling. Det er flertallets vurdering, at open source rummer potentiale for færre udgifter til IT, større sikkerhed mod aflytning og netindbrud, større driftsikkerhed og større muligheder for tilpasning af programmel til konkrete opgaver, og for at brugerne bliver mindre afhængige af enkelte leverandører.

Flertallet har noteret, at forskningsministeren har tilkendegivet, at det er vigtigt, at den offentlige sektor er opmærksom på mulighederne i open source-programmel, og at det er vigtigt, at de erfaringer, der opbygges på området, gøres generelt tilgængelige, samt at der allerede er taget initiativer med henblik herpå.

Det er flertallets opfattelse, at en dynamisk IT-udvikling vil nyde godt af brug af åbne standarder, som f.eks. HTML. Det vil betyde, at mange producenter vil kunne byde ind med programmel, at brugere vil få flere produkter at vælge mellem, samt at brugerne kan vælge forskellige produkter uden at få besvær med at kommunikere, udveksle filer m.m., fordi standarderne er forskellige. Åbne standarder er centrale for al open source-programmel og er en væsentlig forudsætning for dets udvikling og anvendelse.

Det er flertallets opfattelse, at det offentligt så vidt muligt bør anvende åbne standarder, idet der heri også ligger, at standarderne ikke må være pålagt restriktioner fra virksomheder og lignende. Det vil gøre det offentlige mindre afhængig af enkelte producenter som leverandører til hver af de mange forskellige IT-opgaver. Det vil gøre det muligt for borgerne at være uafhængige af en enkelt eller få ; producenters produkter, når de skal kommunikere med det offentlige.

Uanset anbefalinger om anvendelse af open source i det offentlige, er det flertallets opfattelse, at de konkrete beslutninger om programmel, udstyr m.m. må tages af dem, der normalt har ansvaret herfor.

Det er flertallets opfattelse, at åbne standarder og afvisning af patenter på programmel er en væsentligt forudsætning for en fair og reel konkurrence mellem produkter og teknologityper inden for IT og i særdeleshed inden for computerprogrammel. Reguleringen kan, hvis man ønsker det, foregå indenfor de almindelige ophavsretslige regler.

Det er flertallets opfattelse, at patentering af programmel kan være hæmmende for en dynamisk udvikling af IT, og vil være specielt hæmmende for open source. Det er imidlertid flertallets ønske at en endelig stillingtagen til patenter skal afvente en redegørelse i folketinget herom.

Udviklingen af open source får et større perspektiv, hvis det sker på europæisk plan. Det er derfor væsentligt, at der sker en koordinering gennem EU.

flertallet henstiller endvidere til regeringen, at ovenstående indgår i statens IT-politik og,

 

P. u. v.
Hanne Severinsen
Formand