Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Alm. del - bilag 1108)
økologi
(Offentligt)

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den

J.nr.: 1999-4334-0013

Ref.: URJ

 

 

 

 

 

 

Hermed oversendes til udvalgets orientering statusnotat om "Implementering af Aktionsplan II {{SPA}} Økologi i udvikling".

 

Notatet er en opfølgning på fødevareministerens brev til Folketinget af 15. oktober 1999, vedlagt notat om "Gennemførelse af Aktionsplan II {{SPA}} Økologi i udvikling" af 2. oktober 1999. I brevet blev der stillet Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i udsigt, at ministeriet ville orientere udvalget om status for aktionsplanens gennemførelse i løbet af første halvdel af år 2000.

 

Det skal bemærkes, at de anbefalinger, der vedrører forskning, indgår som elementer i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II. Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemfø ;res inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

 

 

 

Ritt Bjerregaard

 

/Ursula Rahbek Jensen

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1. afdeling, 1. kontor

J.nr.: 1998-4334-0013

Den 26. juni 2000

URJ

 

 

Statusnotat

 

vedrørende

Implementering af Aktionsplan II {{SPA}} Økologi i udvikling

 

Det Økologiske Fødevareråd udarbejdede i januar 1999 "Aktionsplan II {{SPA}} Økologi i udvikling", der er en opfølgning på "Aktionsplan for fremme af den økologiske fødevareproduktion i Danmark" fra marts 1995. Fødevareministeriet redegjorde i notat af 2. oktober 1999 for, hvilke initiativer ministeriet ville tage for at bidrage til gennemførelsen af Aktionsplan II.

 

Dette notat er en opfølgning herpå, idet det af nedenstående vil fremgå, hvilke konkrete tiltag ministeriet har taget. For mange af anbefalingernes vedkommende er der på nuværende tidspunkt allerede iværksat aktiviteter som opfølgning på aktionsplanen. En række anbefalinger vurderes allerede at være opfyldt, mens gennemførelsen af andre anbefalinger bør ske på initiativ af private virksomheder og organisationer. Endel igt er der enkelte anbefalinger, som ministeriet ikke støtter, eller som der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for at gennemføre.

 

 

ANBEFALING 1

Det anbefales at gennemføre en undersøgelse af årsager til succes og fiasko for hidtil introducerede forarbejdede økologiske produkter.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Under produktudviklingsloven er der mulighed for at yde tilskud til virksomheder til udvikling, forarbejdning og testmarkedsføring af økologiske produkter eller produktkategorier. Under strukturloven kan der ydes tilskud til demonstrationsprojekter og til udviklingsprojekter, blandt andet til gennemførelse af generelle informationsaktiviteter.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har imidlertid ikke modtaget konkrete henvendelser eller ansøgninger i relation til anbefalingen.

 

 

ANBEFALING 2

Det anbefales at igangsætte udviklingsinitiativer rettet mod nye eller forbedrede "klar til brug" produkter fremstillet af økologiske råvarer, omfattende såvel fremstillingsteknologi som markeds- og afsætningsforhold.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Under produktudviklingsordningens kapitel 3 modtages løbende ansøgninger fra virksomheder om tilskud til konkrete projekter vedrørende produktudvikling af økologiske produkter eller produktkategorier. Projekterne indeholder ofte i mere eller mindre omfang udviklingsopgaver vedrørende fremstillingsteknologi, forarbejdning, opbevaring, emballering samt markeds- og afsætningsforhold med henblik på at fremme produktion af nye økologiske produkter af h&osl ash;j kvalitet, at udvikle emballage til produkterne, at optimere kvalitetsstyring og sikkerheden for færdigvaren samt at sikre afsætningen på markedet.

 

 

ANBEFALING 3

Det anbefales at undersøge behov og muligheder for at fastsætte regler eller vejledning for den teknologiske forarbejdning af økologiske produkter samt at udvikle forslag til nødvendige regler og vejledning på området.

 

Fødevaredirektoratet er ved at undersøge behovet for at udarbejde regler eller vejledninger for forarbejdning. Direktoratet har udsendt en forespørgsel inden for den høringskreds, der umiddelbart forventes at have størst interesse for emnet. Der forventes at foreligge svar fra denne forespørgsel medio august 2000. Såfremt det tilkendegives, at der er et behov for at arbejde videre med retningslinier for forarbejdning, vil der blive nedsat en eller flere arb ejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til retningslinier. Retningslinierne kan eventuelt senere foreslås som ændring til økologiforordningen.

 

 

ANBEFALING 4

Det anbefales at analysere forbrugernes adfærd med hensyn til køb af økologiske fødevarer, herunder analysere enkelte produktgruppers efterspørgselskurver.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Økologisk Landscenter har modtaget tilskud til gennemførelse af forprojekt om målrettet information om det økologiske marked. Projektet gennemføres i perioden 1. december 1999 til 30. november 2002. I projektet indgår en række konkrete analyser af forbrugernes holdninger til økologiske produkter og af salgsstatistikker for detailhandlen. I projektet indgår desuden gennemførelse af et forstudie af hvilken analysemetode, der er bedst egnet t il at afdække de enkelte produktgruppers efterspørgselskurver.

 

 

ANBEFALING 5

Det anbefales, at Det Økologiske Fødevareråd tager initiativ til iværksættelse af en langsigtet informationskampagne for Ø-mærket, herunder styrke indsatsen for information over for dagligvarehandelen.

 

Fødevareministeriet har i notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tilkendegivet, at Fødevareministeriet vil udarbejde et foreløbigt kampagneoplæg til Det Økologiske Fødevareråd.

 

Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevaredirektoratet har i forlængelse heraf i juni 2000 udarbejdet et oplæg til Det Økologiske Fødevareråd vedrørende gennemførelsen af anbefaling 5. Oplægget præsenterer en række overordnede strategiske og finansieringsmæssige overvejelser vedrørende tilrettelæggelsen af fremtidige kampagner for økologiske fødevarer og det røde Ø-mærke.< /P>

 

 

ANBEFALING 6

Det anbefales, at Det Økologiske Fødevareråd tager initiativ til at styrke samarbejdet mellem producenter og detailhandel vedrørende distribution, produktudvikling og afsætning af økologiske produkter.

 

Der henvises til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvoraf fremgår, at anbefalingen har kommercielt sigte og derfor som udgangspunkt bør gennemføres som et kommercielt forankret projekt for private midler.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier eventuelt kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse. Direktoratet for FødevareErhverv har før udarbejdelsen af Aktionsplan II ydet tilskud til udvikling af en fødevareterminal, og der kan fortsat ydes tilskud under produktudviklingslovens kapitel 3 til udviklingsprojekter vedrørende forarbejdning og afsætning af økologiske fødevarer på basis af distributions- og pakkecentraler. Direktoratet for FødevareErhverv har imidlertid ikke modtaget konkrete henvendelser eller ansøgninger i relation til anbefalingen efter færdiggørelsen af Aktionsplan II.

 

Endelig fremgår det, at Fødevareministeriet i samarbejde med Det Økologiske Fødevareråd vil udarbejde et oplæg om, hvordan anbefalingen kan udmøntes konkret.

 

Fødevareministeriet har i maj 2000 anmodet Direktoratet for FødevareErhverv om i samarbejde med Det Økologiske Fødevareråd at udarbejde en analyse vedrørende initiativer, der kan nedbryde barriererne for, at små virksomheder kan få deres produkter ind i supermarkederne. Denne analyse forventes at foreligge med udgangen af september 2000.

 

Blandt andet med henblik på gennemførelse af anbefaling 6 har fødevareministeren desuden besluttet, at detailhandlen skal repræsenteres i Det Økologiske Fødevareråd. Ministeren har i forlængelse heraf anmodet FDB, Dansk Supermarked og De Samvirkende Købmænd om i fællesskab at udpege et medlem til Det Økologiske Fødevareråd.

 

 

ANBEFALING 7

Det anbefales at styrke udviklingsmulighederne for gårdsalg og abonnementsordninger.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Under produktudviklingsloven er der mulighed for at yde tilskud til virksomheder til udvikling, forarbejdning og testmarkedsføring af økologiske produkter eller produktkategorier herunder produktudvikling i forbindelse med gårdsalg eller gennem abonnement.

 

Under strukturloven kan der ydes tilskud til demonstrationsprojekter og til udviklingsprojekter, blandt andet til gennemførelse af generelle informationsaktiviteter. I forbindelse med gennemførelse af tilskudsberettigede informationsprojekter, blandt andet information om høstmarkeder, afholdelse af udstillinger og anden informationsvirksomhed, informeres forbrugerne om økologisk jordbrugsproduktion, og forbrugernes interesse for økologisk jordbrug og økologiske p rodukter styrkes blandt andet gennem besøg på økologiske jordbrug. Forbrugerne får derved indirekte kendskab til gårdbutikker og abonnementsordninger rundt om i landet.

 

 

ANBEFALING 8

Det anbefales at støtte udviklingen af nye samarbejdsformer og -muligheder mellem jordbrugere. Der er behov for at undersøge, hvorledes samarbejdet mellem bedrifter kan udbygges, og om lovgivningen og det økologiske regelsæt er en barriere for samarbejdet. Alle økologiske bedrifter bør i forlængelse heraf, uanset omlægningstidspunkt, kunne indgå indtil 2 samarbejdsaftaler, hvorved den økologiske status af planteavleres afgrød er ligestilles med afgrøder produceret af husdyrproducenter til anvendelse i egen bedrift.

 

I henhold til de gældende danske regler kan to eller tre økologiske bedrifter indgå samarbejdsaftaler, således at afgrøder fra arealer under omlægning samt gødning fra husdyr, der endnu ikke er under omlægning, kan anvendes med samme status på de to eller tre bedrifter, hvor det ellers ville have haft en lavere status på købers bedrift.

 

Når den nye økologiforordning træder i kraft den 24. august 2000, vil det imidlertid ikke længere være muligt at videreføre de eksisterende nationale regler vedrørende samarbejdsaftaler. Danmark arbejdede i forhandlingerne om ændringer af økologiforordningen for at bevare muligheden for samarbejdsaftaler uden resultat, men til gengæld lykkedes det Danmark at hæve værdien af foder fra egen bedrift. Økologer vil sålede s ikke længere kunne opnå lempeligere regler for anvendelse af 2. års omlægningsfoder ved at indgå samarbejdsaftaler.

 

Med de nye forordningsregler forventes generelt en øget efterspørgsel efter omlægningsfoder og dermed øget omsætning mellem bedrifterne. Dette vil ikke som i dag være betinget af indgåelse og udarbejdelse af formelle samarbejdsaftaler, men af udbud og efterspørgsel. Reglerne forventes at medføre, at prisen på omlægningsfoder kommer til at ligge tæt på prisen på økologisk foder, og det nye regelsæt forven tes derfor at skabe generelt større handel med omlægningsfoder mellem jordbrugerne.

For husdyrgødning vil Plantedirektoratet med hjemmel i forordningen tillade anvendelse af husdyrgødningen på egen bedrift eller anden bedrift uden krav om samarbejdsaftale.

 

Ministeriet vil i forbindelse med fremtidige ændringer af økologiforordningen løbende vurdere og i givet fald arbejde for, at regler, der tilgodeser samarbejdsaftaler mellem økologiske bedrifter, indføres på EU-plan.

 

En anden mulighed for samarbejde mellem bedrifter er at indgå i et endnu tættere samarbejde i form af et driftsfællesskab for bedrifterne som helhed eller for en del af bedrifterne. Hermed vil bedrifterne i fællesskabet betegnes som én enhed med fælles regnskab. Etablering af driftsfællesskaber kan imidlertid have vidtrækkende negative konsekvenser i forhold til økologitilskud, mulighed for realkreditbelåning og sanktionering ved overtræ delse af reglerne. Det er i den forbindelse op til den enkelte jordbruger at vurdere fordele og ulemper ved at indgå i et egentligt driftsfællesskab.

 

 

ANBEFALING 9

Det anbefales at iværksætte en undersøgelse af, hvordan offentligt ejede arealer kan omlægges til økologisk driftsform.

 

Fødevareministeriet er i øjeblikket i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til en eventuel undersøgelse af, hvordan offentligt ejede arealer kan omlægges til økologisk driftsform. Arbejdsgruppen forventes at have udarbejdet et oplæg i løbet af efteråret 2000.

 

 

ANBEFALING 10

Det anbefales at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at sikre foderstofforsyningen til animalsk produktion ved eventuelt at justere de produktionstekniske barrierer. Endvidere skal mulighederne for en reduktion af produktionsomkostningerne vurderes.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Problematikken omkring foderstofforsyning til animalsk produktion indgår i flere FØJO II-projekter. Et økonomiprojekt omfatter undersøgelser af muligheder for reduktion af produktionsomkostningerne.

 

 

ANBEFALING 11

Det anbefales at tage initiativ til en mere målrettet indsats for fremme af økologisk planteavl i områder, hvor planteavl er den dominerende driftsform. Indsatsen skal have fokus på udbytte, økonomi og miljø ved optimal økologisk drift samt barrierer og løsninger for de enkelte afgrøder.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Godt 40 pct. af budgettet i FØJO II er allokeret til planteproduktionen. Der fokuseres både på udbytte, økonomi og miljø.

 

 

ANBEFALING 12

Det anbefales at gennemføre en undersøgelse af rene planteavlsbrugs behov for tilførsel af næringsstoffer.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Et af forskningspakkens projekter, "Udnyttelse af økologisk grøntsagsproduktion og anvendelse af efterafgrøder til at fremme produktionen og beskytte miljøet" er i forlængelse heraf bevilget 11,27 mio. kr. under Produktudviklingsloven.

 

Projektets formål er at udvikle dyrkningssystemer til forbedring af kvantitet såvel som kvalitet af grønsagsproduktionen. Projektet omfatter derved emner, der dækker anbefaling 12 såvel som flere af de øvrige anbefalinger i Aktionsplan II, herunder anbefalingerne 10, 11, 13 og 22.

 

FØJO II omfatter desuden flere andre projekter, hvor næringsstofproblematikken belyses for både landbrugsplanteavlere og gartnerier.

 

 

ANBEFALING 13

Det anbefales at styrke de fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for produktion af grøntsager samt konsum- og foderafgrøder.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

FØJO II omfatter projekter vedrørende både væksthus- og frilandsgrøntsager. For så vidt angår konsum- og foderafgrøder, indgår disse på forskellig vis i flere planteprojekter.

 

 

ANBEFALING 14

Det anbefales at iværksætte en forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at fremme en samlet udvikling af en bæredygtig, økologisk produktion af væksthusgrøntsager.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

I FØJO II indgår problematikken omkring økologisk produktion af væksthusgrøntsager i et projekt om væksthusproduktion af tomater og agurker.

 

 

ANBEFALING 15

Det anbefales, omgående at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at videreudvikle det økologiske produktionssystem for frugt og bær.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har den 24. maj 2000 udarbejdet statusredegørelse for forsknings- og forsøgsprojekter samt demonstrationsprojekter vedrørende produktion af økologisk frugt og bær.

 

Opgørelsen viser, at der er anvendt ca. 6,4 mio. kr. på forsknings- og forsøgsprojektområdet siden 1996. Hertil kommer et mindre antal græsrodsforskningsprojekter.

 

På demonstrationsprojektområdet er der igangsat 2 projekter inden for frugt og bær til ca. 2,8 mio. kr. Projekterne afsluttes i henholdsvis 2001 og 2002.

 

Fødevareministeriet vil med udgangspunkt i direktoratets statusredegørelse tage stilling til, hvordan det økologiske produktionssystem for frugt og bær kan videreudvikles. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug vil evt. blive anmodet om at gennemføre en nærmere analyse af, hvordan de indhøstede erfaringer og afsatte midler anvendes mest hensigtsmæssigt med henblik på at fremme hele den økologiske frugt- og bærsektor.

 

Fødevareministeriet vil dog afvente den endelige prioritering af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), idet denne forventes at indbefatte et projekt vedrørende forebyggelse af skurv i økologiske æbler.

 

 

ANBEFALING 16

Det anbefales at undersøge, om det vil være ønskeligt, at de eksisterende kvalitetsnormer for frugt og grønt differentieres, således at der tages hensyn til kvaliteten af økologisk dyrket frugt og grønt.

 

Fødevareministeriet afholdt den 6. april 2000 møde om spørgsmålet om differentierede kvalitetsnormer. Der var inviteret en række repræsentanter fra økologiske organisationer, fra landbrugets organisationer og fra afsætningsleddet. Af disse deltog Brancheforeningen for Økologiske Frugt-, Bær- og Grøntavlere, Dansk Erhvervsgartnerforening, FDB og Landbrugsraadet. Der var generel enighed om, at der ikke bør være differentie rede normer for økologisk og konventionelt frugt og grønt, blandt andet fordi de økologiske produkter af hensyn til konkurrenceaspektet ikke bør være af en objektivt ringere kvalitet.

 

Branchen blev herudover opfordret til at gennemgå de enkelte produkter for, hvorvidt der for såvel konventionelle som økologiske produkter er problemer med at leve op til minimumsstørrelserne. Fødevareministeriet vil på baggrund af eventuelle indstillinger fra branchen kontakte Kommissionen med en anmodning om at fremsætte forslag til ændring af minimumsstørrelserne for disse produkter.

 

 

ANBEFALING 17

Det anbefales, ikke at stille krav om minimum 50 procent reformafgrøder året før omlægning i forbindelse med tildeling af supplerende omlægningsstøtte.

 

Tilskudsordningen vedrørende supplerende omlægningsstøtte er indført for at omlægge produktionen af reformafgrøder (f.eks. korn) til økologisk produktion. Da tilskudsordningen blev indført, blev der stillet krav om minimum 50 pct. reformafgrøder året før omlægning og minimum 50 pct. under og efter omlægning. Det skyldes, at ordningen er målrettet de producenter, der i forvejen har en betydelig produktion a f reformafgrøder, f.eks. korn. Uden denne procentgrænse ville der kunne ydes tilskud til producenter, der ikke eller kun i mindre omfang producerede reformafgrøder. En opgivelse af kravet om minimum 50 pct. reformafgrøder vil derfor kunne betyde, at støtteordningen bidrager til at udvide produktionen af reformafgrøder. Dette har ikke været hensigten med ordningen, og kravet vil derfor indtil videre blive opretholdt.

 

 

ANBEFALING 18

Det anbefales, at der løbende sker en opfølgning på udviklingen i de enkelte driftsgrenes økonomi med henblik på at sikre et optimalt niveau for omlægningstilskuddet, således at forudsætningerne sikres for en fortsat harmonisk udvikling i det økologiske jordbrug. Det Økologiske Fødevareråd vil løbende følge op på udviklingen i behovet for justering af arealtilskudssatserne, idet Rådet dog finder , at opretholdelsestilskuddet indtil videre bør fortsætte på samme niveau som i dag for fortsat at udgøre et aktivt støtteelement.

 

Fødevareministeriet har anmodet Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut om - med udgangspunkt i regnskabsstatistik 1998/99 - at vurdere tilskudsniveauet for mælke- og planteproducenter henholdsvis under og efter omlægning. Arbejdet kan suppleres med yderligere vurderinger, såfremt Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut finder det relevant. Vurderingen forventes at foreligge 1. august 2000.

 

 

ANBEFALING 19

Det anbefales, at der inden for rammerne af det kommende danske landdistriktsprogram under Agenda 2000 gennemføres en forenkling af arealtilskudsordningens tildelingskriterier, herunder bør mulighederne for en bedriftsorientering af omlægningstilskuddet undersøges.

 

Fødevareministeriet har sikret, at anbefalingen er indgået i overvejelserne vedrørende udformningen af det danske landdistriktsprogram i lyset af Agenda 2000 og den nye landdistriktsforordning.

 

Fødevareministeriet foreslog i det første udkast til et nyt dansk landdistriktsprogram, at der i overensstemmelse med anbefaling 19 blev indført et bedriftsorienteret økologitilskud, der endvidere kunne bidrage til en administrativ forenkling af økologitilskudsordningen. Forslaget blev drøftet på et møde i Det Økologiske Fødevareråd. Det Økologiske Fødevareråd fraveg i forbindelse med behandlingen af forslag ti l landdistriktsprogrammet anbefaling 19 og ønskede at videreføre det gamle system. Fødevareministeriet overvejer derfor nu andre tiltag, der kan føre til administrative forenklinger af økologitilskudsordningen.

 

 

ANBEFALING 20

Det anbefales at intensivere arbejdet med en administrativ forenkling af arealtilskudsordningen, således at økologer samlet kan indsende alle nødvendige oplysninger i relation til økologisk avlskontrol, hektarstøtte og økologisk arealtilskud (ansøgning om hektarstøtte og økologisk indberetning). Under hensyntagen til nye økologer bør denne ansøgning/indberetning bygge på oplysningerne i ansøgningen om h ektarstøtte.

 

Anbefalingen er gennemført med virkning fra år 2000. Der er i samarbejde mellem Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet udarbejdet et fælles ansøgnings- og indberetningsskema, som udsendes til alle økologer, og som indeholder ansøgers indberetning til Plantedirektoratet til brug for avlskontrollen, ansøgers ansøgning om udbetaling af økologitilskud og ansøgers hektarstøtteansøgning.

 

Ansøgnings- og indberetningsskemaet er udformet med udgangspunkt i det eksisterende hektarstøtteskema, idet de nødvendige oplysninger om den økologiske drift og om ansøgning om arealtilskud er tilføjet som ekstra sider.

 

Det fælles ansøgnings- og indberetningsskema vil blive evalueret efter afslutningen af ansøgningsrunden 2000. Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet planlægger en række initiativer til forenkling af det fælles skema til 2001, herunder en fælles dataregistrering af de indsendte oplysninger.

 

 

ANBEFALING 21

Det anbefales at iværksætte en målrettet indsats, som i et samarbejde mellem kommercielle og offentlige instanser kan tilvejebringe sorts- og avlsmateriale egnet til den økologiske driftsform.

 

Bevillingsnævnet for Jordbrugs- og Fiskeriprodukter har den 14. juni 2000 besluttet at bevilge tilskud til projektet "Kløver- og græsfrø - produktion af økologisk kvalitetsfrø til græsmarksblandinger". Projektet, der har et budget på 3,76 mio. kr., har til formål at udvikle og optimere dyrknings- og produktionsteknikker for at øge produktionen af kvalitetsfrø af kløver og græs til græsmarksblandinger.

 

Projektet er indeholdt i den første indstilling fra FØJO´s bestyrelse om en ny økologisk forskningspakke (FØJO II). Projektperioden er fra 2000 til 2004.

 

Udover den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) kan anbefalingen tillige fremmes gennem udviklings- og demonstrationsprojekter.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har ydet tilskud til projektet "Landbrugsplanter - udvikling af økologiske kornsorter" som løber i perioden september 1999 til september 2002. Projektets formål er at forædle en række økologiske kornsorter som vårbyg, vinterhvede og triticale. Projektet omfatter gennemførelse af en række markforsøg samt påbegyndelse af et krydsningsprogram, hvor der blandt andet udvælges forældre med gode resistensegenskaber, godt udbyttepotentiale, gode kvalitetsegenskaber samt gode næringsstofoptagelsesegenskaber.

 

 

ANBEFALING 22

Det anbefales at intensivere forsknings- og udviklingsindsatsen omkring sammenhænge mellem driftsform og produktkvalitet samt udstrække denne til at inkludere råvarens egnethed til efterfølgende forarbejdning.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Anbefalingen tilgodeses i flere af FØJO II-projekterne. Driftsformens betydning for kvaliteten indgår blandt andet i projekter omkring brødhvede og kartofler.

 

For så vidt angår udviklings- og demonstrationsprojekter, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

 

ANBEFALING 23

Det anbefales at igangsætte udviklingsinitiativer rettet mod optimal sortering og differentieret udnyttelse af økologiske råvarer til fremstilling af kvalitetsprodukter.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder eller organisationer.

 

Det fremgår endvidere at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier eventuelt kan yde tilskud til udviklingsprojekter.

 

Anbefalingen er rettet både mod økologiske jordbrugere, virksomheder inden for forarbejdningssektoren og distributører. Udviklingsinitiativer kan gennemføres af alle parter, enkeltvis eller i forening, men de primære parter i udviklingsarbejdet vil være virksomheder, der forarbejder økologiske produkter, og distributører.

 

Under produktudviklingslovens kapitel 2 og kapitel 3 kan der ydes tilskud til konkrete projekter, der indeholder udviklingsinitiativer vedrørende optimal og differentieret udnyttelse af økologiske råvarer. Etablering af pakkecentraler og fødevareterminaler/distributionscentre kan fremme udnyttelsen af de økologiske råvarer.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har imidlertid ikke modtaget konkrete henvendelser eller ansøgninger med direkte relation til anbefalingen.

 

 

ANBEFALING 24

Det anbefales at iværksætte forskning og udvikling i nye og forbedrede metoder i overensstemmelse med målsætningerne for økologisk fødevareproduktion til rationel opbevaring, forarbejdning og emballering af økologiske produkter med speciel fokus på kvalitet og sikkerhed for færdigvaren.

 

Problematikkerne omkring opbevaring, forarbejdning og emballering af økologiske produkter indgår ikke i nogen særlig udstrækning i FØJO II. Projekter på disse områder vil ofte i stor udstrækning være udviklingsprægede, hvorfor Direktoratet for FødevareErhverv eventuel senere kan tage initiativ til drøftelse i Det Økologiske Fødevareråd med henblik på formulering af udviklingsprojekter.

 

 

ANBEFALING 25

Det anbefales at styrke forskningen i skadedyrsproblemer i relation til lagring og forarbejdning af økologiske fødevarer, herunder hvad angår forebyggelse såvel som sporing.

 

Temaerne i denne anbefaling indgår ikke i FØJO II. På grund af utilstrækkelige midler til opfyldelse af alle anbefalinger på forsknings- og udviklingsområderne er denne anbefaling ikke prioriteret i denne forsknings- og udviklingspakke. Samtidig forventes, at udviklings- og demonstrationsprojekter gennemføres på initiativ af private.

 

 

ANBEFALING 26

Det anbefales at igangsætte forskningsprogrammer vedrørende økologiske, herunder biodynamiske dyrkningsbetingelsers betydning for udvalgte og veldefinerede afgrøders ernæringsmæssige kvalitet.

 

FØJO II omfatter ikke projekter, hvor egentlige biodynamiske dyrkningsbetingelser er det primære forsknings- og udviklingselement. Forskningsindsatsen omfatter alternative behandlingsformer ved veterinær homøopati og bioaktive afgrøders effekt på husdyrsundhed samt kød- og spisekvalitet.

 

 

ANBEFALING 27

Det anbefales at styrke økologien på alle niveauer af jordbrugets uddannelsessystem. Det gælder med hensyn til nuværende og kommende jordbrugselever, efteruddannelseskurser for etablerede jordbrugere, i alle faggrene af jordbrugets overbygningsuddannelser samt i efteruddannelsen af jordbrugets konsulenter.

 

Fødevareministeriet har bedt Undervisningsministeriet om at redegøre for ministeriets initiativer på området. Undervisningsministeriet har oplyst, at den økologiske dimension allerede er indtænkt i de videregående uddannelser. Økologi indgår som en del af fagligheden i uddannelser vedrørende jordbrug og levnedsmiddelproduktion på de kortere videregående uddannelser. For så vidt angår de lange videregående uddan nelser, vil Uddannelsesstyrelsen tage tre indsatsområder op til overvejelse. Det drejer sig om 1) en styrkelse af økologisk produktion og grundlæggende økologi i agronom- og hortonomuddannelserne samt teknikeruddannelserne, 2) efteruddannelse af lærere ved teknikeruddannelserne, og 3) efteruddannelse af de eksisterende rådgivere. Herudover har Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole taget initiativ til en masteruddannelse inden for økologisk produ ktion, ligesom der pågår drøftelser om et bredt økologisk grundfag møntet på flertallet af KVL-studerende.

 

Fødevareministeriet vil drøfte behov og muligheder for yderligere initiativer med Undervisningsministeriet.

 

 

ANBEFALING 28

Det anbefales at etablere en central servicefunktion for alle uddannelser, som via Internettet tilbyder aktuel og tilpasset information om forholdene i det økologiske jordbrug.

 

Fødevareministeriet overvejer, såfremt der kan tilvejebringes finansiering, at indlægge en portal om økologi på ministeriets hjemmeside. Portalen skal blandt andet indeholde introducerende oplysninger om økologi, en bred søgemaskine, links til relevante hjemmesider som for eksempel Folketinget, andre ministerier, Kommissionen og diverse organisationer, samt regler og vejledninger.

 

 

ANBEFALING 29

Det anbefales at etablere en landsdækkende økologisk frugtavlsrådgivning i samarbejde med den etablerede frugtavlsrådgivning.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999. Heraf fremgår, at aktionsplanen ikke forklarer det særlige behov for etablering af netop en landsdækkende økologisk frugtavlsrådgivning. Såfremt Fødevareministeriet modtager en redegørelse herom fra organisationerne, vil ministeriet vurdere, om Fødevareministeriets tilskudsordninger evt. vil kunn e bringes i anvendelse.

 

Under strukturloven er der mulighed, for at yde tilskud til demonstrationsprojekter vedrørende økologisk jordbrug.

 

Med henblik på at formidle viden inden for produktion af økologisk frugt og bær gennemfører Landbrugets Rådgivningscenter i perioden 1. september 1999 {{SPA}} 31. august 2002 et omfattende demonstrationsprojekt, der er rettet mod frugt- og bæravlere i hele landet. Der er under strukturloven ydet tilskud til projektet. Projektet omfatter tilvejebringelse af viden og formidling af viden om produktion af frugt og bær, og projektet har bl.a. til opgave, at planl&ae e nye demonstrationsplantager og at være bindeled mellem frugtavlere, konsulenter og forskere.

 

 

ANBEFALING 30

Det anbefales, at der inden for rammerne af konsulentlovens nuværende budget-ramme ydes forhøjet tilskud til konsulentbistand i forbindelse med rådgivning omkring driftsfællesskaber og samarbejdsprojekter blandt økologiske jordbrugere.

 

Fra 1999 er der sket en målretning af tilskuddet til lønning af konsulenter inden for jordbruget således, at tilskuddet i højere grad målrettes mod produktionsorienterede rådgivningsaktiviteter direkte over for jordbrugerne, herunder vedrørende omlægning af produktionen til forbedring af dyrevelfærd, miljøvenlig/økologisk produktion og forbedring af arbejdsmiljøet. I den forbindelse vil det være muligt at yde tilskud til rådgivning omkring driftsfællesskaber og samarbejdsprojekter blandt økologiske jordbrugere, hvis projekterne i øvrigt lever op til reglerne i konsulenttilskudsloven.

 

Der henvises endvidere til anbefaling 8, hvoraf det fremgår, at de nationale regler vedrørende samarbejdsaftaler ikke kan videreføres efter 24. august 2000.

 

 

ANBEFALING 31

Det anbefales, at der med udgangspunkt i studielandbrugene iværksættes en integreret indsats med henblik på, gennem samarbejde og dialog med økologiske jordbrugere, at styrke rådgivningsgrundlaget og skabe øget indsigt i de økologiske problemstillinger, blandt andet i relation til udnyttelsen af resultater fra andre forskningsprojekter.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til erhvervet.

 

Det fremgår endvidere, at Fødevareministeriet (Direktoratet for FødevareErhverv) eventuelt vil kunne bidrage til gennemførelse af anbefalingen ved at yde tilskud til såkaldt græsrodsforskning eller demonstrationsprojekter, hvis projekterne er i overensstemmelse med Direktoratet for FødevareErhverv{{PU2}}s (Strukturdirektoratets) retningslinier.

 

Der er siden efteråret 1999 givet tilsagn om tilskud til 26 græsrodsforskningsprojekter samt to demonstrationsprojekter af betydning for økologisk jordbrugsdrift. Resultaterne af græsrodsforskningsprojekterne er offentlige og dermed frit tilgængelige for alle interesserede. Resultaterne vil endvidere blive formidlet mere målrettet til bestemte aktører, herunder til den etablerede konsulentverden, hvorved rådgivningsgrundlaget vil blive styrket.

 

 

ANBEFALING 32

Det anbefales at formulere en strategi, herunder ved anvendelse af grønne regnskaber, for arbejdsmiljøforbedringer i økologisk jordbrug, såfremt igangværende undersøgelser af arbejdsmiljøet i økologisk jordbrug viser, det er nødvendigt.

 

Hvad angår gennemførelsen af anbefalingen, henvises der til bemærkningerne i fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at Fødevareministeriet vil bidrage til at fremme denne anbefaling mest muligt. Mulighederne for en indsats vedrørende grønne regnskaber, certificering, mærkning m.v. undersøges nærmere i samarbejde med Arbejdsministeriet med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet i økologiske jordbrug.

 

Fødevareministeriet har taget kontakt til Arbejdsministeriet med henblik på at fremme gennemførelsen af anbefalingen mest muligt.

 

 

ANBEFALING 33

Det anbefales at undersøge mulighederne for udnyttelse og udveksling af erfaringerne på økologiområdet i relation til Danidas bistandsarbejde og Øststøttepuljen.

 

Danida gennemfører i øjeblikket et forstudie, der i slutningen af juni måned d.å. forventes at resultere i en rapport. Denne skal klarlægge, dels behovet for og det ønskelige i at inddrage økologiske produktionsmetoder, dels hvordan man generelt kan fremme udviklingen af økologi i Danidas bistandsprojekter inden for landbrug. Hvor stor en udbredelse, der kan blive tale om, er endnu for tidligt at sige. Det er aftalt med Danida, at Fødevaremi nisteriet orienteres om resultatet af undersøgelserne og løbende i forbindelse hermed orienteres om, hvordan økologi indgår i Danidas bistandsprojekter.

 

For så vidt angår Øststøttepuljen, er økologi et af elementerne under Fødevareministeriets sektorintegrerede miljøprogram til bistand til Østeuropa, hvor Estland, Letland og Litauen, de østersønære dele af Rusland samt Polen er omfattet. Her fokuseres blandt andet på økologiske produktionsformer med det formål at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for landbrugssektoren.

 

En forudsætning for, at den økologiske produktion bidrager til en bæredygtig udvikling, er imidlertid, at de økologiske produkter vil kunne afsættes på hjemmemarkedet eller eksportmarkederne til en pris, der ligger højere end traditionelt fremstillede produkter. I den forbindelse går bestræbelserne i Østeuropa også på gennemførelse af særlige mærknings- og afsætningsordninger, der er i overensstemmelse me d EU's forordninger om økologisk produktion, og som bidrager til en kommerciel udnyttelse af den økologiske produktion.

 

 

ANBEFALING 34

Det anbefales at udvide tilskudsordningen vedrørende grønne indkøbsaftaler i amtskommuner og kommuner til også, på pilotprojektbasis, at omfatte skoler, der henhører under højskolelovgivningen, højere læreanstalter, institutioner under kriminalforsorgen og selvejende institutioner, som har opgaver vedrørende kostforplejning af tilsvarende karakter som kommunale og amtskommunale institutioner.

 

I dag kan kommunale og amtskommunale institutioner få forhøjet tilskud (50 pct.) til at gennemføre udviklingsprojekter vedrørende grønne indkøbsaftaler, mens øvrige ansøgere kan opnå almindeligt tilskud (40 pct.).

 

Der er med den nye innovationslov taget initiativ til at forbedre ordningen i overensstemmelse med anbefaling 34 således, at også skoler, der henhører under højskolelovgivningen, højere læreanstalter, institutioner under kriminalforsorgen og selvejende institutioner kan opnå forhøjet tilskud på 50 pct.

 

 

ANBEFALING 35

Det anbefales at gennemføre udviklingsprojekter vedrørende landsdækkende og regionale informations- og rådgivningsaktiviteter med henblik på formidling af en grundlæggende faglig viden til offentlige forvaltninger, ledere af institutioner og personale med hovedvægten på køkkenpersonalet.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det fremgår heraf, at en del af de problemer, der skal løses, for at økologiske fødevarer kan indpasses i institutioner og storkøkkener, er ensartede, og at der derfor med fordel kan etableres en ensartet landsdækkende videnformidling til offentlige forvaltninger og ledere af institutioner m.v.

 

Det fremgår endvidere, at Fødevareministeriet vil overveje, hvorledes anbefalingen kan fremmes, for eksempel inden for rammerne af Fødevaredirektoratets Storkøkkencenter samt ved, at Direktoratet for Fødevareerhverv yder tilskud til gennemførelse af udviklingsprojekter vedrørende landsdækkende og regionale informations- og rådgivningsaktiviteter med henblik på formidling af en grundlæggende faglig viden til offentlige forvaltninger, ledere af institutioner og personale med hovedvægten på køkkenpersonalet.

 

StorKøkkenCentret deltager løbende i forskning- og udviklingsprojekter såvel nationalt som internationalt med henblik på at formidle viden om området til lokale og regionale aktører. Deltagelsen er dog begrænset af, at der løbende kan skaffes forsknings- og udviklingsmidler, idet der ikke fast er afsat ressourcer til området.

 

Kommunernes Landsforening gennemfører i samarbejde med Amtsrådsforeningen, Fødevaredirektoratets StorKøkkenCenter og DTU med tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv projektarbejder vedrørende formidling af viden og erfaringer vedrørende omlægning af institutioner og storkøkkener til anvendelse af økologiske fødevarer. Formidlingen af viden er målrettet mod køkkenledere, køkkenpersonale og administrative me darbejdere i forvaltningerne.

 

Landet over gennemføres i kommunalt regi med tilskud på 50 pct. fra Direktoratet for Fødevareerhverv et begrænset antal projekter vedrørende omlægning af institutionskøkkener. Projekterne indeholder blandt andet rådgivning over for køkkenpersonalet, og der ydes også tilskud til indhentning af viden og erfaringer fra andre kommuner og amtskommuner.

 

Udviklingen på området sker i et roligt, fremadrettet tempo. Omfanget af omlægninger og tempoet er afhængigt af, at kommuner og amtskommuner afsætter midler til gennemførelse af omlægninger og tilgangen af økologiske produkter.

 

 

ANBEFALING 36

Det anbefales at sikre vedligeholdelse og udbygning af den kompetence, der gennem flere år er opbygget inden for rådgivning vedrørende økologisk omlægning, gennem en fortsættelse af økologisk rådgivning over for storkøkkener og kantiner. Aktiviteterne foreslås udbygget til at omfatte større fødevareforbrugere inden for den private sektor.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder og organisationer.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Igennem tilskud til kommuner og amtskommuner yder Direktoratet for FødevareErhverv tilskud til konkret rådgivning over for køkkenledere og køkkenpersonale i offentlige institutioner og storkøkkener. Rådgivningen ydes enten ved, at der til projekternes gennemførelse ansættes en køkkenrådgiver, eller ved at der anvendes eksterne køkkenrådgivere.

 

Etablering af en centraliseret rådgivningstjeneste over for institutioner og storkøkkener er næppe i takt med udviklingen på området. Kommuner og Amtskommuner ønsker i vidt omfang at anvende egne rådgivere eller eksterne køkkenkonsulenter, idet rådgivningen i høj grad skal tilpasses det enkelte køkkens behov og ønsker.

 

Der henvises i øvrigt til det vedrørende anbefaling 35 anførte.

 

 

ANBEFALING 37

Det anbefales, som en del af de almindelige arbejdsmarkedsuddannelser at udvikle og etablere en grundlæggende uddannelse, eventuelt i form af efteruddannelsesmoduler, til eksisterende relevante uddannelser af køkkenpersonale og personale inden for det økologiske levnedsmiddelområde.

 

Fødevareministeriet vil i efteråret 2000 igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en behovsanalyse for området, herunder en nærmere vurdering af målgruppens branchetilhørsforhold og ansættelsessted.

 

Der henvises til Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvoraf fremgår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet anbefalingen.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen vurderer, at det på baggrund af eksisterende uddannelser og inden for de nuværende rammer for AMU er muligt at udvikle og etablere uddannelser, som foreslået i anbefalingen, ved løbende at revidere og tilpasse de eksisterende uddannelser på området.

 

Inden Arbejdsmarkedsstyrelsen og de aktuelle efteruddannelsesudvalg påbegynder et eventuelt samarbejde, er der behov for, at Fødevareministeriet udarbejder en mere fyldestgørende behovsanalyse for området, herunder en nærmere vurdering af målgruppens branchetilhørsforhold og ansættelsessted.

 

Fødevareministeriet vil i efteråret 2000 påbegynde arbejdet med at vurdere gennemførelsen af anbefalingen nærmere. Anbefalingen skal gennemføres i samarbejde med Undervisningsministeriets Kontor for Erhvervsuddannelser og Arbejdsmarkedsstyrelsen. I arbejdet vil blandt andet indgå vurderinger af behovet for uddannelser og målgrupper herunder tilhørsforhold til faglige organisationer og brancher.

 

 

ANBEFALING 38

Det anbefales at undersøge mulighederne for at fremme etableringen af et passende antal lokale/regionale distributionscentre i privat regi.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til erhvervet, idet gennemførelsen ikke vurderes at være en offentlig opgave.

 

Det fremgår endvidere, at Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) på grundlag af de gældende retningslinier eventuelt kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse. Direktoratet for FødevareErhverv har hidtil kun modtaget enkelte konkrete henvendelser vedrørende mulighederne for at få tilskud til oprettelse og drift af lokale/ regionale distributionscentre i virksomhedsregi.

 

Der er kort før udarbejdelsen af Aktionsplan II ydet tilskud til udvikling af en enkelt fødevareterminal, og kun i enkeltstående tilfælde indgår udvikling af pakkecentraler og distributionsterminaler i kommunernes og amtskommunernes planlægning vedrørende køb af økologiske produkter.

 

Udviklingen på området vil i høj grad afhænge af udviklingen inden for det offentliges efterspørgsel efter økologiske produkter, idet pakkecentralernes og distributionsterminalernes/centrenes driftsøkonomiske resultater, herunder forrentning af investeret kapital, blandt andet må baseres på en stabil og stor afsætning af økologiske produkter til offentlige indkøbere.

 

 

ANBEFALING 39

Det anbefales at gennemføre mere dybtgående analyser af udvalgte eksportmarkeder, i første omgang England, Tyskland og Sverige. I denne sammenhæng bør Fødevareministeriet etablere et system, hvor statskonsulenterne og ambassaderne løbende rapporterer om udviklingen i det økologiske marked i de forskellige lande.

 

Statskonsulenterne udarbejder årligt en økologirapport. For England og Sveriges vedkommende har Fødevareministeriet bedt Danmarks Eksportråd om, at ambassaderne i disse lande også udarbejder en årlig rapport om økologi af samme omfang som statskonsulenternes økologirapporter. Dette iværksættes fra og med år 2000, således at der fremover vil blive udarbejdet rapporter for lande med statskonsulentembeder og tillige Sverige og Engla nd.

 

 

ANBEFALING 40

Det anbefales at udarbejde en strategi for en imagekampagne for danske økologiske produkter på eksportmarkederne. Kampagnen bør indeholde messeaktiviteter, information til indkøbere, importører og grossister, og bør være tilrettelagt med henblik på at skabe kendskab til danske økologiregler, danske økologiske produkter og eventuelt Ø-mærket.

 

Hovedansvaret for en imagekampagne ligger hos erhvervet, men Fødevareministeriet vil kunne understøtte konkrete aktiviteter, for eksempel ved generisk informationsmateriale til uddeling på messer.

 

På foranledning af Direktoratet for FødevareErhverv (Strukturdirektoratet) blev der den 10. februar 2000 afholdt et møde med erhvervets organisationer, hvor der blandt andet blev drøftet eksportmuligheder og {{SPA}}barrierer, ekstraordinær kontrol, styrket information om eksportmarkederne, styrket information på engelsk om danske forhold, messedeltagelse samt eventuel akkreditering af de danske kontrolmyndigheder. > I forlængelse af mødet har Det &Os ologiske > Fødevareråd anbefalet at:>

>

Direktoratet for FødevareErhverv er aktuelt i færd med at gennemføre> disse anbefalinger.

 

 

ANBEFALING 41

Det anbefales, at Plantedirektoratet og Veterinær- og Fødevaredirektoratet i samarbejde med det Økologiske Fødevareråd medvirker til at synliggøre danske økologiske produkter på eksportmarkederne.

 

Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet har udarbejdet materiale specielt udformet til brug ved eksport af økologiske produkter. Direktoraterne udarbejdede i april 2000 en eksportpjece på engelsk med vægten lagt på den danske statslige økologikontrol. Pjecen er lagt ud på Internettet og har en form, så det er nemt at opdatere den. Endvidere er de danske økologibekendtgørelser oversat til engelsk og tysk.

 

Økologisk Landscenter og en række eksportvirksomheder har med tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv udviklet et udstillingskoncept til messen "Natural Products" i London i april 2000.

 

Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet deltog med hver en repræsentant ved messen "Natural Products" sammen med de øvrige danske deltagere. Ovennævnte materiale blev blandt andet uddelt ved denne messe.

 

En vigtig barriere for den økologiske eksport er, at specielt nogle supermarkeder i udlandet forudsætter, at de økologiske fødevarer er påført logoerne fra de lokale kontrolorganer. De to direktorater har derfor haft en del kontakt med det engelske kontrolorgan Soil Association. Blandt andet blev der i forbindelse med messen afholdt et møde i England i april 2000, hvor forskelle mellem de to kontrolsystemer og forskelle på reglerne blev drøftet.

 

Direktoraterne vil forsøge at bryde denne barriere ved at udarbejde et besøgsprogram i Danmark for henholdsvis Soil Association og det svenske kontrolorgan KRAV, hvor blandt andet det danske kontrolsystem vil blive præsenteret.

 

For at støtte den enkelte virksomhed ved eksport tilbyder direktoraterne mod betaling at udføre kontrol med eventuelle supplerende krav, som det er nødvendigt at opfylde for at kunne eksportere de pågældende økologiske produkter.

 

 

ANBEFALING 42

Det anbefales at opdele kontrolresultaterne i flere kategorier, når de offentliggøres, samt omtale typen af sanktioner.

 

For så vidt angår Plantedirektoratet, gengives der hvert år i direktoratets årsberetning en tabel over alle de overtrædelser, som direktoratet har konstateret i forbindelse med kontrolbesøg på økologiske jordbrugsbedrifter. Sanktionerne er kategoriseret efter typer, og som følge af anbefalingen blev der i forbindelse med årsberetningen for 1998 indsat en beskrivelse af hver kategori.

 

Fødevaredirektoratet vil fremover afrapportere kontrolresultater på økologiområdet i forbindelse med afrapporteringen for det samlede fødevarelovgivningsområde. Resultaterne vedrørende økologikontrollen vil blandt andet vise antallet af konstaterede overtrædelser opdelt efter overtrædelseskategorier, hvoraf blandt andet vil fremgå antallet af meddelte påbud, forbud, bøder mv., der er blevet givet i henhold til økol ogireglerne. Der er endvidere for 1999 sket en opdeling af, hvorvidt overtrædelser er konstateret på nyautoriserede bedrifter eller på andre bedrifter.

 

 

ANBEFALING 43

Det anbefales, at Plantedirektoratet opretter en hjemmeside på internettet med information om regler, præcisering af regelfortolkninger og dispensationspraksis.

 

Plantedirektoratets hjemmeside indeholder nu "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion" samt supplerende øko-meddelelser vedrørende præcisering af de regler, som løbende udsendes til de økologiske jordbrugere. Da reglerne i visse tilfælde giver anledning til forskellige fortolkningsmuligheder, og da der i reglerne gives dispensationsmuligheder, præciserer "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion" Plantedirektoratets fo rtolkning og anvendelse af det økologiske regelsæt nærmere, ligesom den beskriver dispensationspraksis. Endvidere indeholder Øko-meddelelserne de yderligere præciseringer af reglerne, som løbende fremkommer gennem Plantedirektoratets udvikling af området.

 

Herudover indeholder Plantedirektoratets hjemmeside et link til statens juridiske on-line informationssystem Retsinformation, hvor det økologiske regelsæt er at finde i regelbasen.

 

Det vurderes således, at det økologiske regelsæt samt Plantedirektoratets fortolkninger deraf nu er let tilgængeligt for såvel økologiske producenter, virksomheder, konsulenter som offentligheden generelt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til anbefaling 28.

 

 

ANBEFALING 44

Det anbefales at gennemføre en evaluering af Plantedirektoratets økologikontrol i 1999.

 

I 1999 gennemførte firmaet PLS Consult A/S en evaluering af Plantedirektoratets økologikontrol, der var målrettet mod tilrettelæggelse, kvalitet og ensartethed af kontrollen, effektivitet og økonomi samt tilrettelæggelsen og kvaliteten af sagsbehandlingen.

 

Evalueringen resulterede i en række anbefalinger. På baggrund af disse er der gennemført en række ændringer med hensyn til effektivisering af sagsgange, og der arbejdes fortsat med EDB-mæssig effektivisering, mulighederne for at opstille fremtidige budgetteringsopgaver og prioriteringsmodeller på kontrolområdet. Som beskrevet under anbefaling 20 indsendes de årlige indberetninger fra og med år 2000 i forbindelse med hektarstøtteans&oslas h;gningen, hvorefter Plantedirektoratet henter de fælles oplysninger fra Direktoratet for FødevareErhverv. Endeligt overvejer direktoratet at gennemføre en systematisk brugerundersøgelse som foreslået i rapporten.

 

Det kan endvidere bemærkes, at Rigsrevisionen i 1999/2000 har undersøgt kontrollen af økologiske fødevarer i Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet. Rapporten er endnu ikke offentliggjort.

 

ANBEFALING 45

Det anbefales at etablere en arbejdsgruppe under Veterinær- og Fødevaredirektoratet i 1999, med repræsentanter for forbrugerne og erhvervet, hvori løbende drøftes aktuelle spørgsmål om kontrol og regler inden for økologiområdet.

 

Det anses ikke for hensigtsmæssigt at oprette et decideret økologiforum i regi af Fødevaredirektoratet, særligt set i lyset af udvidelsen af Det Økologiske Fødevareråd med repræsentanter for forarbejdning og detailhandel. Behovet for kontakt med erhvervet vil evt. mere hensigtsmæssigt, som et supplement til udvidelsen af Det Økologiske Fødevareråd, kunne tilgodeses ved, at der regelmæssigt holdes møder med repr&ael ig;sentanter fra erhverv og organisationer, og at der efter behov nedsættes arbejdsgrupper om konkrete emner.

 

 

ANBEFALING 46

Det anbefales, at de gældende regler for økologimærket (Ø-mærket) løbende søges justeret i takt med vidensopbygning, international regeldannelse og teknologiudvikling for derved at sikre forbrugernes tillid og den videre udvikling af økologien i henhold til målsætningerne herfor.

 

Fødevareministeriet vil arbejde for øget samarbejde og harmonisering i EU. Der bør som hovedregel kun være ét harmoniseret regelsæt, og kendskabet til EU's økologimærke bør udbredes, så det bliver mindst lige så kendt som nationale mærker. Dette vil øge samhandlen til fordel for såvel forbrugere som erhvervslivet.

 

I det omfang Fødevareministeriet finder, at de gældende produktionsregler er for slappe eller bør tilpasses til ny viden, vil man arbejde for, at EU's regler, og dermed reglerne for hele den økologiske produktion i EU, ændres. Dette har Fødevareministeriet faktisk haft held til i mange tilfælde og vil også kunne have det fortsat som et af foregangslandene inden for økologi. Interessen fra de øvrige EU-lande omkring en fornuftig økol ogisk jordbrugsproduktion forventes at være stigende med den stigende interesse for fødevaresikkerhed.

 

 

ANBEFALING 47

Det anbefales at fortsætte arbejdet for, at EU-økologireglerne og Codex Alimentarius vejledningen udvikler sig i overensstemmelse med de danske ønsker til økologisk produktion.

 

Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet arbejder aktivt for at sikre maksimal dansk indflydelse på udformning og ændring af EU-reglerne samt for at sikre, at Codex-reglerne ligger tæt op ad EU-reglerne. Dette sikres blandt andet ved en god kontakt med erhvervet, hvor den danske indsats forsøges koordineret mellem direktoratet og organisationerne, således at der kan lægges pres på EU-systemet fra flere sider. Herudover søges de bilaterale kontakt er til de øvrige medlemsstater udbygget mest muligt, og der tages ofte direkte kontakt til de øvrige repræsentanter i Kommissionens arbejdsgruppe om økologisk jordbrugsproduktion.

 

 

ANBEFALING 48

Det anbefales at arbejde for, at der i EU's økologiforordning indsættes muligheder for fastsættelse af yderligere nationale krav.

 

I en række EU-lande foretages økologikontrollen af private kontrolorganer, der er godkendt hertil af de nationale myndigheder. De private kontrolorganer har visse muligheder for at fastsætte bestemmelser, der er strammere end EU-reglerne, hvis producenten ønsker at anvende kontrolorganets logo.

Adgangen til at markedsføre produkter som økologiske med anvendelse af det fælles EU-økologimærke er ikke en reel mulighed, sålænge det er de respektive nationale mærker, der genkendes af borgerne som "økologimærket". Dermed tvinges eksporterende producenter til at leve op til diverse særregler.

 

Det er Fødevareministeriets opfattelse, at Danmark på dette område bør arbejde for øget samarbejde og harmonisering. Der bør som hovedregel kun være ét harmoniseret regelsæt, og kendskabet til EU's økologimærke bør udbredes, så det bliver mindst lige så kendt som nationale mærker. Dette vil lette eksportmulighederne inden for EU og for 3. lande, så økologi ikke bliver en skjult eksportbarriere, m en derimod et reelt udtryk for bæredygtigt landbrug.

 

Fødevareministeriet kan således ikke støtte anbefaling 48, og ministeriet vil på længere sigt arbejde for en yderligere harmonisering af økologiområdet. I forlængelse heraf vil Fødevareministeriet gøre en aktiv indsats for at fremme kendskabet til EU{{PU2}}s økologimærke, bl.a. ved at arbejde for, at Kommissionen lancerer en markedsføringskampagne i alle EU-landene for EU{{PU2}}s økologimærke.

 

 

ANBEFALING 49

Det anbefales at undersøge mulighederne for fastsættelse af yderligere krav vedrørende gødningsanvendelse og naturforhold i forbindelse med modtagelse af omlægnings- og opretholdelsesstøtte til økologisk jordbrug. Det bør i denne forbindelse undersøges, om der i samarbejde med vandværkernes foreninger kan udvikles en overbygning på økologireglerne, der kan anvendes i truede vandindvindingsområder.

 

Fødevareministeriet har sikret, at anbefalingen er indgået i overvejelserne vedrørende udformningen af det danske landdistriktsprogram i lyset af Agenda 2000 og den nye landdistriktsforordning.

 

Fødevareministeriet foreslog i det første udkast til et nyt dansk landdistriktsprogram, at der i overensstemmelse med anbefaling 19 blev indført et bedriftsorienteret økologitilskud, der endvidere kunne bidrage til en administrativ forenkling af økologitilskudsordningen. Forslaget blev drøftet på et møde i Det Økologiske Fødevareråd. Det Økologiske Fødevareråd fraveg i forbindelse med behandlingen af forslag ti l landdistriktsprogrammet anbefaling 19 og ønskede at videreføre det gamle system.

 

Anbefaling 49 kunne eventuelt være gennemført i forbindelse med en bedriftsorientering af økologitilskuddet, jf. anbefaling 19. Da anbefaling 19 efter ønske fra Det Økologiske Fødevareråd ikke følges, kan Fødevareministeriet indtil videre ikke fremme anbefaling 49 yderligere.

 

 

ANBEFALING 50

Det anbefales, at regelændringer, så vidt det er muligt, varsles mindst et halvt år før ikrafttrædelsen.

 

Fødevareministeriet tilstræber, at anbefalingen følges i videst muligt omfang. Som nævnt i Aktionsplan II {{SPA}} Økologi i udvikling er der dog tilfælde, eksempelvis i forbindelse med international regeldannelse, hvor en så tidlig varsling ikke er mulig, og hvor anbefalingen derfor ikke kan følges.

 

 

ANBEFALING 51

Det anbefales at udarbejde planer og afsætte midler til aktivt at sikre, at ikke-genetisk modificerede frø, udsæd, foder mv. er til rådighed i fremtiden samt sikre, at nye GMO-fri plantesorter hurtigst muligt bliver til rådighed for den enkelte jordbruger, således at muligheden for økologisk fødevareproduktion uden brug af GMO fastholdes.

 

På længere sigt kan en øget anvendelse af genmodificerede planter i det konventionelle jordbrug ikke udelukkes. For at opfylde anbefalingen er det nødvendigt at iværksætte en betydelig indsats i relation til kontrollen med korn og frø til udsæd og i relation til forskning og udvikling. Det vil desuden være nødvendigt med en forstærket kontrolindsats af foder og af grøntsager, frugt og kartofler. I regi af FØJO overvejes e t vidensynteseprojekt, "Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug", der nærmere skal belyse aspekterne.

 

For så vidt angår forædling, afprøvning og produktion af sorter egnet til økologisk produktion, er arbejdet i dag primært baseret på konventionelle dyrkningsbetingelser. Fødevareministeriet overvejer et videnssynteseprojekt om Planteforædling og produktion af sygdomsfri udsæd i økologisk jordbrug med etablering af en ekspertgruppe med repræsentanter for forædling, forskning og praksis.

 

 

ANBEFALING 52

Det anbefales at undersøge mulighederne for at inddrage finansielle investorer i udviklingen og finansieringen af projekter med kommercielt sigte.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Heraf fremgår for det første, at Fødevareministeriet (Direktoratet for FødevareErhverv) vil bidrage til gennemførelse af anbefalingen ved inden for produktudviklingsordningen at yde tilskud til gennemførelse af forprojekter m.v. Direktoratet for FødevareErhverv har imidlertid ikke modtaget konkrete henvendelser eller ansøgninger fra finansielle investorer i relation til denne anbefaling.

 

Det fremgår endvidere af notatet af 2. oktober 1999, at Fødevareministeriet vil igangsætte en nærmere undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe generelle oplysninger, der kan lægges til grund for investeringsselskabers beslutninger om investering i udvikling af økologiske fødevarer.

 

Fødevareministeriet har endnu ikke igangsat den omtalte undersøgelse, og det vil først blive prioriteret at gennemføre denne, når interessen fra institutionelle investorer er dokumenteret i form af konkrete henvendelser til Direktoratet for FødevareErhverv om tilskud til forprojekter m.v.

 

 

ANBEFALING 53

Det anbefales at undersøge mulighederne for at iværksætte og medfinansiere større perspektivrige udviklingskontrakter.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår det, at Det Økologiske Fødevareråd opfordres til at udarbejde et oplæg om udviklingskontrakter, som skal foreligge, inden Fødevareministeriet har mulighed for at tage endelig stilling til gennemførelse af anbefalingen.

 

Fødevareministeriet vil efter modtagelsen af oplægget fra Det Økologiske Fødevareråd vurdere, om Fødevareministeriet kan gennemføre yderligere initiativer.

 

 

ANBEFALING 54

Det anbefales, at Rejseholdet opretter en vidensbank indeholdende personer med viden om økologisk fødevareproduktion og med interesse for at engagere sig i udviklingen af små og mellemstore økologiske fødevarevirksomheder, for eksempel i form af bestyrelsesposter. Det anbefales desuden, at Rejseholdet pålægges at formidle indholdet af denne vidensbank til interesserede små og mellemstore økologiske fødevarevirksomheder.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at anbefalingens gennemførelse er en ren privat opgave.

 

Fødevareministeriet har ikke kendskab til private initiativer med henblik på gennemførelse af anbefalingen.

 

ANBEFALING 55

Det anbefales at undersøge mulighederne for at iværksætte udviklingen af et lederudviklingsprogram tilpasset små og mellemstore økologiske fødevarevirksomheder. Det forudsættes at lederudviklingsprogrammet, bortset fra udviklingsomkostningerne, kan brugerfinansieres.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at initiativet til anbefalingens gennemførelse og finansiering bør overlades til private virksomheder m.v.

 

Det fremgår endvidere, at Fødevareministeriet (Direktoratet for FødevareErhverv) eventuelt og efter nærmere overvejelse kan yde tilskud til anbefalingens gennemførelse.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har imidlertid ikke modtaget konkrete henvendelser eller ansøgninger i relation til denne anbefaling.

 

 

ANBEFALING 56

Det anbefales at inddrage Det Økologiske Fødevareråd aktivt i udformningen af Danmarks landdistriktsprogram, når der i 1999 foreligger en politisk afklaring på EU-niveau af Agenda 2000 forslagets indhold.

 

Fødevareministeriet har inddraget Det Økologiske Fødevareråd i udformningen af Danmarks landdistriktsprogram, der p.t. er til behandling i Europa-Kommissionen. Det Økologiske Fødevareråd blev sammen med en række øvrige organisationer, myndigheder m.v. hørt om forslaget, og der blev i det tilpassede programforslag taget højde for Det Økologiske Fødevareråds bemærkninger. Europa-Kommissionen vurderer, at det danske landdistrikts-program vil blive behandlet på møde i STAR-komiteen i slutningen af juli 2000.

 

 

ANBEFALING 57

Det anbefales at arbejde for, at der i forbindelse med udformningen af Agenda 2000 opnås den størst mulige EU-bevilling til økologiformål.

 

Den danske regering har i hele forhandlingsforløbet om reformen af EU's landbrugspolitik lagt afgørende vægt på, at der tages størst mulige miljøhensyn, herunder at miljøvenligt landbrug fremmes mest muligt. Implementeringen af landdistriktsforordningen er et dansk anliggende. I det danske forslag til landdistriktsprogram lægges op til, at ca. en tredjedel af de samlede udgifter i perioden 2000-2006 til gennemførelse af landdistriktsforordningen anvendes til fremme af miljøvenligt jordbrug og heraf ca. to tredjedele til økologi.

 

 

ANBEFALING 58

Det anbefales at arbejde for den højest mulige medfinansieringssats til forordninger vedrørende økologisk jordbrug i forbindelse med forhandlinger om Agenda 2000, for derved i højere grad at ligestille EU's miljølandbrugsordninger med markedsordningerne.

 

Vedtagelsen af den nye landdistriktsforordning indebærer, at foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, som hovedregel kan opnå medfinansiering på mellem 25 og 50 pct. Det er lykkedes for den danske regering at få tilføjet i landdistriktsforordningens artikel 47, at EU-medfinansieringen til foranstaltninger, der støttes i medfør af artikel 22-24, hvilket blandt andet vil sige økologi, skal udgøre 50 pct. i Danmark. Det vurderes så ledes, at anbefalingen allerede er gennemført.

 

 

ANBEFALING 59

Det anbefales, at Danmark i forbindelse med udformningen af landdistriktsordningen til forbedring af forarbejdning og afsætning af fødevarer prioriterer økologiske fødevarer.

 

Regeringen har under forhandlingerne om Agenda 2000 arbejdet for, at økologi udtrykkeligt omfattes af de relevante bestemmelser i landdistriktsforordningen. Europa-Kommissionen har erklæret, at økologisk landbrug er en vigtig del af landbrugsaktiviteterne, og at det derfor er omfattet af landdistriktsforordningen, navnlig kapitel I om anvendelsesområde og mål, kapitel VI om miljøvenligt jordbrug og kapitel VII om forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter. Ligeledes blev det på Det Europæiske Råds møde i Berlin den 24. og 25. marts 1999 blandt andet konkluderet, at økologi eksplicit skal fremgå af landdistriksforordningen i overensstemmelse med de danske ønsker.

 

Dette er nu tilfældet, jf. betragtning 41 i landdistriksforordningen, hvoraf det fremgår, at "der er stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter økologisk fremstillede landbrugsprodukter og levnedsmidler, der er således skabt et nyt marked for landbrugsprodukter; økologisk landbrug forbedrer landbrugsaktiviteternes bæredygtighed og bidrager dermed til at nå denne forordnings mål; de specifikke støtteforanstaltninger til udvikling af la nddistrikterne kan vedrøre produktion, forarbejdning og markedsføring af økologiske landbrugsprodukter".

 

Fødevareministeriet har således sikret, at anbefalingen er indgået i arbejdet vedrørende udformningen af landdistriktsforordningen.

 

 

ANBEFALING 60

Det anbefales, at fødevareministeren i forbindelse med forhandlingerne om Agenda 2000 arbejder for en justering af markedsordningerne, som vil sikre, at økologiske og konventionelle jordbrugere ligestilles for så vidt angår hektarstøtte.

 

Økologiske og konventionelle bedrifter er ligestillet, for så vidt angår hektarstøtte, som udbetales efter samme regler på alle bedrifter. Økologer har imidlertid typisk et mindre areal med afgrøder, der er berettiget til hektarstøtte, hvilket indgår i beregningerne af økologitilskuddet. Økologitilskuddet beregnes som tabet ved økologisk produktion tillagt et vist incitamentstillæg. Dette beregningsprincip er videref&os lash;rt i den nye landdistriktsforordning.

 

Den danske regering arbejder for en liberalisering af EU´s landbrugspolitik og finder ikke, at der er grundlag for at indføre helt nye omfattende tilskudsordninger.

 

Det bemærkes, at anbefalingen vurderes at være opfyldt, idet økologiske og konventionelle landmænd vurderes at være ligestillet tilskudsmæssigt pga. økologistøttens beregningsgrundlag, hvor der tages højde for færre ha-støtteberettigede arealer.

 

 

ANBEFALING 61

Det anbefales at høre Det Økologiske Fødevareråd i alle sager, der har betydning for økologisk jordbrug, herunder reformer af EU's landbrugspolitik og andre EU-sager.

 

Den formelle høring af organisationerne i EU-sager finder sted i §2-udvalget, hvis medlemskreds er fastsat ved lov. Der er tale om en ret snæver kreds af brede hovedorganisationer. Ved den seneste lovændring blev Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet optaget i udvalget. Det Økologiske Fødevareråd og de økologiske organisationer er ikke direkte repræsenteret, men bliver hørt om alle forslag, der specifikt vedrører øk ologi, og har mulighed for at fremsætte bemærkninger også til alle øvrige forslag. Landsforeningen Økologisk Jordbrug modtager alle udsendelser til §2-udvalget. Fødevareministeriet finder derfor ikke anledning til at iværksætte nye initiativer i forbindelse med anbefalingen.

 

 

ANBEFALING 62

Det anbefales at ændre husdyrbekendtgørelsen, således at autoriserede økologiske bedrifter maksimalt må gødske svarende til 1,4 DE/ha. I forlængelse heraf skal reglerne, herunder kravet om 6 procent efterafgrøder, tages op til en snarlig vurdering for at give en større ensartethed mellem bedriftstyper med hensyn til produktionsmuligheder i forhold til omsætning og tab af næringsstoffer.

 

Fødevareministeriet har som en konsekvens af anbefaling 62 indsat en grænse på 140 kg N/år/ha i den nye økologibekendtgørelse, der træder i kraft den 24. august 2000. De nye krav træder dog først i kraft fra planperioden 2000/2001. For så vidt angår husdyrbekendtgørelsen, vil en ændring af denne have en afsmittende virkning i relation til reglerne i landbrugsloven om fortrinsstilling, således at en økologisk j ordbruger vil blive bedre stillet i relation til landbrugslovens regler om fortrinsstilling. Endvidere vil en ændring af husdyrbekendtgørelsen medføre øget harmonikrav og dermed også øget mulighed for dispensation i forhold til landbrugslovens samdriftsregel.

 

Fødevareministeriet stiller sig positivt over for det anbefalede og vil på denne baggrund tage kontakt til Miljø- og Energiministeriet, der er ressortmyndighed, med henblik på at få ændret husdyrgødningbekendtgørelsen, således at den kommer i overensstemmelse med reglerne i den nye økologibekendtgørelse.

 

Hvad angår spørgsmålet om 6 pct. efterafgrøder, er det i den politiske aftale om Vandmiljøplan II fastsat, at der på 6 pct. af det areal, der er dyrket med korn, raps og ærter, samt på brakarealer skal etableres græsefterafgrøder med henblik på at opsamle kvælstof i efterårsmånederne.

 

I foråret 1999 blev reglerne om efterafgrøder ændret, således at bedrifter, hvor 90 pct. eller mere af efterafgrødegrundarealet (dvs. arealet med korn, raps, ærter, brak) udgøres af afgrøder med græsudlæg, inklusiv græsudlæg indeholdende bælgplanter og græs på brakarealer, fritages for etablering af rene græsefterafgrøder efter høst af hovedafgrøden. Økologiske bedrifter kan i k raft af denne ændring etablere græsefterafgrøder med bælgplanter, når 90 pct. af efterafgrødegrundarealet udlægges med græs, inklusiv græs indeholdende bælgplanter.

 

En generel fritagelse for at etablere rene græsefterafgrøder på økologiske bedrifter vil reducere miljøeffekten af Vandmiljøplan II. Med ovennævnte regelændring er denne del af anbefaling 62 i en vis grad imødekommet.

 

 

ANBEFALING 63

Det anbefales at intensivere forskning, som sikrer vidensgrundlaget for, at næringsstofhusholdningen i økologisk jordbrug optimeres ud fra en såvel produktionsmæssig som miljømæssig synsvinkel, herunder forskning inden for løbende monitering af udviklingen i den enkelte økologiske bedrifts næringsstofudnyttelse og påvirkning af miljø og naturværdier.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Ved at kombinere resultater fra flere projekter i FØJO II må det forventes, at anbefalingen ved afslutning af FØJO II i stor udstrækning vil kunne besvares.

 

 

ANBEFALING 64

Det anbefales at foretage en nærmere vurdering af de økologi- og miljøregler, der har betydning for anvendelsen af forskellige ikke-økologiske affaldsprodukter.

 

Anvendelsen af forskellige ikke-økologiske affaldsprodukter på økologiske bedrifter reguleres for så vidt angår de økologiske bestemmelser af Plantedirektoratets økologibekendtgørelse og af EU{{PU2}}s økologiforordning. Desuden er der generelle reguleringer på området i henhold til anvendelse af affaldsprodukter og i henhold til anvendelse af husdyrgødning, som reguleres af henholdsvis Miljø- og Energiministeriet og F&o devareministeriet.

 

Det fremgår af økologiforordningen, at jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet, i tilfælde hvor det forekommer hensigtsmæssigt, skal opretholdes eller øges a) ved dyrkning af bælgplanter, grøngødning eller planter med dybt rodnet efter en hensigtsmæssig flerårig sædskifteplan og b) ved nedmuldning af organisk matereriale, komposteret eller ikke komposteret, som er produceret på økologiske bedrifter. Ligeledes kan der a nvendes biprodukter såsom husdyrgødning fra besætninger under økologiske produktionsforhold.

 

Kun i de tilfælde, hvor en passende næring af de planter, der indgår i sædskifteplanen, eller jordens gødskning ikke udelukkende kan sikres ved disse fremgangsmåder, kan andre supplerende tilskud af de organiske eller uorganiske gødningsstoffer anvendes. Der vil da stilles forskellige anvendelseskriterier, af hvilke det væsentligste er kravet om, at behovet for den konkrete anvendelse skal være anerkendt af myndighederne, i Danmark Plantedirektorat et. Plantedirektoratet anerkender i denne forbindelse generelt og uden forudgående ansøgning behovet for tilførsel af ikke-økologisk husdyrgødning, i det omfang at den samlede tildeling heraf ikke overstiger 25 pct. af afgrødernes kvælstofbehov på den enkelte bedrift. En anvendelse af andre gødningsstoffer vil som regel kræve ansøgning herom, og i forbindelse med tilførsel af uorganiske gødningsstoffer forlanges der ofte st dokumentation i form af blad- eller jordbundsanalyser, samt erklæring om behovet for denne tilførsel, udstedt af en planteavlskonsulent.

 

Et EU-medlemsland kan få optaget nye gødningsstoffer i økologiforordningens liste over supplerende tilskud af organiske eller uorganiske gødningsstoffer, hvis produkterne er uundværlige på grund af afgrødens særlige næringsbehov eller jordens behov for en særlig behandling, som ikke tilgodeses ved hjælp af de tilladte fremgangsmåder, og såfremt anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning på miljøet og ikke er medvirkende årsag til forurening af miljøet. Der kan om fornødent præciseres yderligere forhold i forbindelse med optagelsen af et produkt i forordningen. Mulighederne for forsyningen med gødningsstoffer varierer, afhængigt af om der er tale om økologisk husdyrbrug eller mere specialiserede planteavlsbrug/gartnerier, samt i øvrigt af bedriftens geografiske placering.

 

Der er i dag mulighed for at anvende de affaldsprodukter, der er anført i forordningen. Anvendelsen er hovedsageligt begrænset af krav til, hvilke indholdsprodukter affaldet må komme fra, samt krav til maksimumsindhold af tungmetaller. Sammensatte affaldstyper vil sjældent kunne anvendes, idet de enkelte indholdsprodukter ikke kan identificeres. Forordningen giver imidlertid mulighed for, at der kan anvendes kildesorteret husholdningsaffald, under forudsætning af at myndigh ederne i hvert enkelt tilfælde godkender indsamlings- og sorteringssystemet, samt at de krævede grænseværdier for tungmetaller opretholdes. Anvendelsen af husholdningsaffald som gødningsprodukt reguleres i øvrigt af Miljø- og Energiministeriet (slambekendtgørelsen). Forordningen giver umiddelbart ikke mulighed for anvendelse af slam fra biogasanlæg.

 

En øget anvendelse af forskellige ikke-økologiske affaldsprodukter kan således ske på baggrund af ændringer af økologiforordningen, hvilket kræver en forudgående undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser for de enkelte relevante produkter.

 

 

ANBEFALING 65

Det anbefales at fremme forskningen og udviklingen inden for affaldshåndteringssystemer for byernes affald, således at det kan vurderes, hvorledes byernes næringsstoffer kan tilbageføres til jordbruget.

 

Fødevareministeriet vil snarest opfordre Miljø- og Energiministeriet til at fremme gennemførelsen af disse anbefalinger.

 

Gennemførelsen af anbefalingen, der er langsigtet, vedrører også Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

I det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II), hvoraf store dele forventes igangsat i 2000, indgår et projekt vedrørende recirkulering af næringsstoffer fra by til land: "Etablering af fastliggende forsøg med bygødninger samt tilhørende forskning og forskning i jordkvalitet."

 

 

ANBEFALING 66

Det anbefales at iværksætte et forsknings- og udviklingsarbejde, som kan give forslag til indikatorer for naturværdier og udvikle praktiske redskaber, som kan anvendes af rådgivere og landmænd til at tage hensyn til de specifikke naturværdier på den enkelte bedrift.

 

 

Miljø- og energiministeren og fødevareministeren har nedsat et udvalg, der skal udarbejde et grundlag for en national handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Dette udvalg vil blandt andet se på beskyttelse af natur og biodiversitet i tilknytning til landbrugsdriften, herunder på spørgsmålet om udvikling af indikatorer til brug for naturovervågning.

 

 

ANBEFALING 67

Det anbefales at udvikle koncepter for grønne regnskaber, der er tilpasset til at belyse opfyldelsen af de økologiske målsætninger og samtidig kan sammenholdes med grønne regnskaber for konventionelle bedrifter. Samtidig skal det vurderes, hvorvidt grønne regnskaber kan indføres som en del af den økologiske kontrol samtidig med, at anden offentlig kontrol af bedriften forenkles tilsvarende.

 

Der henvises til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at Fødevareministeriet er positiv over for anbefalingen, og at ministeriet finder, at der er behov for at undersøge spørgsmålet om grønne regnskaber nærmere.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har i første omgang anmodet Forskningscenter for Økologisk Jordbrug om at udarbejde en statusredegørelse, der belyser om og i hvilken udstrækning, grønne regnskaber anvendes i det danske jordbrug.

 

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug har i forlængelse heraf i juni 2000 vurderet, at anvendelsen af grønne regnskaber ikke p.t. er udbredt i dansk eller europæisk jordbrug, men på baggrund af en række forsknings- og udviklingsaktiviteter er den første version af et grønt regnskab for danske bedrifter blevet afprøvet i 1999. Der findes således et godt fundament for at introducere grønne regnskaber i jordbruget, dog i første omgang med et begrænset sæt af emner og indikatorer. Landsforeningen Økologisk Jordbrug udvikler desuden p.t. et koncept for såkaldte BedriftsUdviklingsPlaner, hvis formål er at udvikle en værdibaseret BedriftsUdviklingsPlan, der understøtter udviklingen af den enkelte bedrift i en økologisk retning.

 

På baggrund af statusredegørelsen fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug vil Direktoratet for FødevareErhverv tage yderligere initiativer til gennemførelse af anbefalingen.

 

 

ANBEFALING 68

Det anbefales at undersøge mulighederne for udvikling af nye samarbejdsformer mellem jordbrugere, regionale/lokale myndigheder samt andre interessenter i forbindelse med udnyttelsen af miljøbekyttelsespotentialet i økologisk jordbrug.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises der til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at gennemførelsen af anbefalingen kræver stor viden om lokale forhold, og derfor bør gennemføres af og i et tæt samarbejde mellem lokale interessenter, for eksempel amter, kommuner og jordbrugere.

 

 

ANBEFALING 69

Det anbefales at iværksætte udvikling af metoder, der sætter rådgivningstjenesten og den økologiske landmand i stand til at bestemme jordens frugtbarhed og dermed tage driftsmæssige initiativer, som vedligeholder og forbedrer jordkvaliteten. I sammenhæng med denne indsats bør der iværksættes helhedsorienteret og langsigtet forskning på området. Endvidere bør der udvikles metoder, der rutinemæssigt kan påvi se og identificere relevante mikroorganismer i jordbrugssystemet.

 

Der henvises til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at Fødevareministeriet finder, at det videngrundlag, der allerede er frembragt om jordens frugtbarhed, herunder til brug for det konventionelle jordbrug, kan anvendes som udgangspunkt for en indsats i det private rådgivningssystem for at fremme anbefalingens gennemførelse.

 

Det fremgår endvidere, at gennemførelsen af denne anbefaling må overlades til den private rådgivningstjeneste og jordbrugerne.

 

I relation til anbefalingens sidste del vedrørende forskning og metodeudvikling har Direktoratet for FødevareErhverv imidlertid anmodet Forskningscenter for Økologisk Jordbrug om en nærmere redegørelse for muligheder og behov.

 

 

ANBEFALING 70

Det anbefales, at forskningen i større omfang medvirker til at muliggøre det økologiske jordbrugs ønske om at reducere energiforbruget pr. produceret enhed.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

I de indtil nu udformede projekter i FØJO II indgår spørgsmål om energiforbruget ikke direkte, men et af de vidensynteseprojekter, som tænkes igangsat, har arbejdstitlen "Energiforbruget i økologisk jordbrug ". Afhængigt af resultaterne fra dette projekt vil der kunne formuleres egentlige forsknings- og udviklingsprojekter omkring energiforbruget.

 

En eventuel indsats på området bør desuden ske i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet.

 

Udviklings- og demonstrationsprojekter gennemføres på initiativ af private.

 

 

ANBEFALING 71

Det anbefales at iværksætte et forsknings-, demonstrations- og udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne for produktion af biogas i forbindelse med økologisk jordbrug.

 

Spørgsmålet om biogas i økologisk jordbrug er ikke medtaget i FØJO II. Der er i regi af Energistyrelsen en dialog i gang med det økologisk jordbrug med henblik på at undersøge mulighederne for produktion af økologisk biogas.

 

En eventuel indsats på området bør ske i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet.

 

Udviklings- og demonstrationsprojekter gennemføres på initiativ af private.

 

 

ANBEFALING 72

Det anbefales at udføre en analyse af, hvilken rolle energiafgrøder kan spille i forhold til et eventuelt mål om at reducere det økologiske landbrugs afhængighed af fossil energi. I forlængelse af analysen bør der iværksættes forsknings- og demonstrationsaktiviteter med fokus på, hvorledes energiafgrøder kan indpasses i økologiske sædskifter på en forsvarlig måde.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Energiafgrøders placering i jordbruget er ikke behandlet i FØJO II. I regi af Direktoratet for FødevareErhverv (Forskningskontoret) er et projekt om energiafgrøders rolle i jordbruget på konventionelle brug i gang. I dette projekt undersøges blandt andet energiafgrøders indflydelse på miljøet, inkl. det etiske indtryk af disse afgrøders indplacering i landskabet.

 

En eventuel indsats på området bør desuden ske i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet.

 

Udviklings- og demonstrationsprojekter gennemføres på initiativ af private.

 

 

ANBEFALING 73

Det anbefales at gennemføre en udredning vedrørende mulighederne forbundet med livscyklusanalyser af økologisk jordbrug.

 

Der henvises til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Heraf fremgår, at Fødevareministeriet finder, at der er behov for en afklaring af mulighederne forbundet med livscyklysanalyser af økologisk jordbrug. På grund af den tætte sammenhæng med anbefaling 67 vurderes det som naturligt at foretage en samlet afklaring af spørgsmålet om grønne regns kaber og livscyklusanalyser.

 

En oversigt af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug belyser om og i hvilken udstrækning, grønne regnskaber anvendes i det danske jordbrug og er ligeledes blevet fulgt af en status vedrørende livscyklusanalyser.

 

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug har i forlængelse heraf i juni 2000 svaret, at der p.t. ikke er nogen praktiske erfaringer med livscyklusanalyser inden for landbrugsprodukter i større målestok. Enkelte eksempler på livscyklusanalyser udført på økologiske non-food-produkter findes, men disse er ikke baseret på empiri fra repræsentative bedrifter. Det forventes imidlertid, at det netop bevilgede projekt på Danmarks JordbrugsFors kning, "Livscyklusvurdering af basislevnedsmidler", vil styrke mulighederne for at gennemføre anbefalingen.

 

 

ANBEFALING 74

Det anbefales at foretage en analyse af mulighederne for at inddrage den økologiske jordbrugsbedrift som et miljøpositivt element på linie med øvrige miljøvenlige jordbrug i forhold til den kommende arealdisponering i Danmark.

 

Økologisk jordbrug er allerede et vigtigt element i regeringens miljøpolitik. I Vandmiljøplan II indgår en udvidelse af arealet med økologisk jordbrug med 170.000 hektar frem til år 2003. I Pesticidhandlingsplan II er økologi et af elementerne i den trestrengede strategi. Der er som en konsekvens af dette afsat betydelige midler til økologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter. Økologisk jordbrug vil også fremover være et v&a elig;sentligt element i regeringens miljøpolitik.

 

 

ANBEFALING 75

Det anbefales at gennemføre en vurdering af praksis og de eksisterende reglers virkning på husdyrvelfærden. Vurderingen skal give grundlag for yderligere forslag til praksis samt eventuelle forslag til regelændringer med hensyn til fremme af husdyrvelfærd og husdyrsundhed.

 

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug har i februar 2000 udarbejdet rapporten "Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd". Rapporten tager udgangspunkt i den nye forordning om økologisk husdyrproduktion samt i Plantedirektoratets udkast til vejledning om økologisk jordbrugsproduktion af 3. februar 2000.

 

På baggrund af rapporten har Plantedirektoratet indarbejdet de anbefalinger, som omhandler tolkninger og præciseringer af forordningen. Rapporten indeholder herudover en række anbefalinger omkring behov for yderligere forskning omkring disse forhold. Disse anbefalinger indgår i FØJO's forskningsprogram.

 

 

ANBEFALING 76

Det anbefales, at Plantedirektoratet, når det skønnes nødvendigt, stiller krav om, at husdyrbrugeren udarbejder en handlingsplan, der sikrer husdyrenes sundhed og velfærd.

 

Økologibekendtgørelsen skal ændres som følge af vedtagelsen af den nye økologiforordning. I udkastet til den nye økologibekendtgørelse er handlingsplananvendelsen medtaget, således at Plantedirektoratet i forbindelse med påbud kan anmode om udarbejdelse af en handlingsplan, der dokumenterer, hvordan påbudet forventes opfyldt. Det er således hensigten at bruge handlingsplaner aktivt som et instrument i det fremtidige arbejde.

 

Det er ikke muligt for Plantedirektoratet at stille krav om udarbejdelse af en handlingsplan, da der ikke er hjemmel hertil i loven. Plantedirektoratet kan alene anmode om en handlingsplan.

 

 

ANBEFALING 77

Det anbefales at iværksætte et udredningsarbejde, som kan give en vurdering af risikoen for zoonoser, herunder især salmonella i svin og fjerkræ i økologiske husdyrbrugssystemer.

 

Hvad angår gennemførelsen af denne anbefaling, henvises til bemærkningerne i Fødevareministeriets notat af 2. oktober 1999 til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvoraf blandt andet fremgår, at Fødevareministeriet er positivt over for, at anbefalingen indgår i det nye økologiske forskningsprogram, og at Fødevareministeriet vil vurdere behovet for at nedsætte en bakteriologisk og epidemiologisk sagkyndig arbejdsgr uppe, der kan udarbejde en rapport, som 1) giver svar på spørgsmålet om eventuelle sammenhænge mellem økologisk produktion og forekomst af vigtige zoonotiske patogener (Salmonella og Campylobakter), 2) påpeger mangler i den eksisterende viden og 3) fremkommer med forslag til nødvendige supplerende undersøgelser. Arbejdsgruppen kan endvidere tage stilling til problemer med mangelfulde eller utidssvarende registreringer af produktionsformer.

 

Anbefalingen indgår ikke i de aktuelle prioriteringer i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II). Direktoratet for FødevareErhverv har som konsekvens heraf kontaktet Forskningscenter for Økologisk Jordbrug for at undersøge, om der i regi af FØJO kan nedsættes en arbejdsgruppe, der gennem et vidensynteseprojekt kan udarbejde den foreslåede rapport, hvori man skal forholde sig til de stillede spørgsmål. Statens Veterinære Serumlaboratorium og Fødevaredirektoratet, foruden andre relevante eksperter på område, skal inddrages i arbejdet.

 

I et vidensynteseprojekt indsamles og sammenstilles den eksisterende viden på området, og denne viden diskuteres og vurderes i et forum af eksperter. Syntesen nedskrives og udgives i FØJO´s rapportserie. På baggrund af diskussionen og fremkomne konklusioner kan der efterfølgende iværksættes egentlige forsknings- og udviklingsprojekter på det aktuelle område.

 

 

ANBEFALING 78

Det anbefales at styrke de igangværende forskningsaktiviteter inden for udvikling af økologiske husdyrproduktionssystemer og supplere med undersøgelser, som retter sig mod sygdomsforebyggelse og velfærd, herunder især forhold vedrørende avl, fodring, staldsystemer, flokstørrelse, belægningsgrad og fravænning.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Anbefalingen er inkluderet i FØJO II, hvor der forventes igangsat aktiviteter vedrørende udvikling af økologiske husdyrproduktionssystemer, som tager hensyn til de i anbefalingen anførte problemstillinger.

 

 

ANBEFALING 79

Det anbefales at iværksætte en udvikling af metoder til evaluering af alternative sygdomsbehandlinger (fytoterapi og homøopati), jævnfør forventede krav i en kommende EU-regulering.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Den alternative sygdomsbehandling {{SPA}} homøopati {{SPA}} indgår som en del af et projekt under FØJO II, herunder udvikling af modeller for gennemførelse af klinisk forskning i homøopati.

 

 

ANBEFALING 80

Det anbefales at gennemføre en snarlig evaluering af de forskningsfaglige aktiviteter koordineret af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, herunder om formidlingen af resultater er tilfredsstillende.

 

> Anbefalingen er allerede gennemført i form af en international evaluering.

> Den internationale evaluering blev afsluttet med udgivelse af rapporten

> "Midterm Evaluation of Danish Organic Farming Research", juli 1999.

> Rapporten indeholder evaluatorernes detaljerede vurdering af de områder,

> som indgår i FØJO, foruden en række specifikke anbefalinger til > videreførsel af igangværende aktiviteter og igangsætning af nye > aktiviteter. Sammenfattende konkluderes og anbefales:

>

> Ekspertpanelet anser det danske forskningstiltag på økologiområdet som

> unikt. Den multidisciplinære forskningstilgang udgør et stort skridt > fremad for økologisk jordbrugsforskning. Allerede på dette tidlige stadie > af udviklingen har opnåede resultater øget basisforståelsen af forhold i > jord, planter, dyr, naturen og miljøet. Derudover er der opnået resultater > med direkte anvendelse i såvel det økologiske som det konventionelle > jordbrug.

>

> Fødevareministeriet vil sikre, at resultaterne af evalueringen > anvendes aktivt i forbindelse med igangsættelse og gennemførelse af nye > forskningsaktiviteter på økologiområdet, herunder det nye økologiske > forskningsprogram (FØJO II).

>

>

ANBEFALING 81

Det anbefales, at det bevillingsmæssige niveau for de nuværende forskningsaktiviteter som minimum fordobles frem til år 2003.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har udarbejdet en økonomisk oversigt over det bevillingsmæssige niveau for forskningen i økologisk fødevareproduktion for perioden 1996-2003. Det fremgår af denne, at der sker et fald i midlerne til forskning i økologisk fødevareproduktion fra 31 mio. kr. i 1999 til 12 mio. kr. i 2003.

 

Det indgår imidlertid i Fødevareministeriets langsigtede overvejelser at styrke forskningen i økologisk fødevareproduktion.

 

 

ANBEFALING 82

Det anbefales, at den fremtidige forskning i økologisk jordbrug koordineres af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug med inddragelse af Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg og Det Økologiske Fødevareråd.

 

Anbefalingen indgår som element i prioriteringen af den fremtidige forskningsindsats i Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), som har koordineret et nyt forskningsprogram, FØJO II, der i stor udstrækning sigter på at tilgodese anbefalingerne i Aktionsplan II.

 

Det forventes imidlertid ikke, at samtlige anbefalinger vedrørende økologisk forskning i Aktionsplan II kan gennemføres inden for det kendte budget på 100 mio. kr. for perioden 2000 {{SPA}} 2005. Fødevareministeriet arbejder derfor aktuelt på at tilvejebringe en finansieringsmodel, der i videre omfang sikrer iværksættelse af projekterne indeholdt i det nye økologiske forskningsprogram (FØJO II).

 

Det nye forsknings- og udviklingsprogram FØJO II er koordineret af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Programmet har været forelagt Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg og Det Økologiske Fødevareråd.

 

 

ANBEFALING 83

Det anbefales at afsætte midler svarende til en omlægning på 50.000 ha/år frem til år 2003. Det skal i denne sammenhæng pointeres, at Det Økologiske Fødevareråd ikke finder, at provenuet af pesticidafgifter nødvendigvis skal anvendes til finansiering af økologitilskud eller være af samme størrelsesorden som økologitilskuddet.

 

Det anbefales således eventuelt at foretage en omprioritering af de samlede afsatte midler i Vandmiljøplan II til fordel for økologisk jordbrug, hvis det viser sig, at der er større interesse for denne driftsform fra landbrugets side end for andre virkemidler i Vandmiljøplan II.

 

I henhold til aftale om Vandmiljøplan II fra 17. februar 1998 skønnes det, at arealet med økologisk jordbrug kan øges med 170.000 hektar i år 2003. I midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II vil det blive vurderet, om den skønnede forøgelse af arealet vil være realistisk at nå i år 2003.

 

Af aftalen om Vandmiljøplan II fremgår det endvidere, at parterne bag aftalen er enige om at drøfte finansieringen af den yderligere satsning på økologisk jordbrug i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger.

 

I forlængelse heraf vil Fødevareministeriet sikre, at det indgår i overvejelserne om de kommende års finanslove, at der fortsat afsættes tilstrækkelige midler til økologisk omlægning.

 

 

ANBEFALING 84

Det anbefales, at fødevareministeren tager initiativ til, at landbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde årligt afsætter midler på det økologiske område, herunder til forsknings- og forsøgsaktiviteter, rådgivning, afsætningsfremme m.m., der i stor udstrækning tager hensyn til økologiens andel af produktionen i de enkelte produktionsgrene.

 

Fødevareministeren opfordrede i april 1998 promille- og produktionsafgiftsfondene til, at der i stigende og nødvendigt omfang bør tages hensyn til de økologiske udviklingsmuligheder for sektoren.

 

Promille- og produktionsafgiftsfondene forventer til direkte økologiske projekter at yde ca. 9,5 mio. kr. i tilskud i år 2000. Sammenholdes dette med tallene for 1997 (0,8 mio. kr.), 1998 (2 mio. kr.) og 1999 (6,7 mio. kr.), jf. Fondssektionens seneste opgørelse, ses der at være tale om en voksende tildeling af fondsmidler til økologiske formål.

 

 

ANBEFALING 85

Det anbefales, at fødevareministeren tager initiativ til, at Det Økologiske Fødevareråd sikres mulighed for løbende at rapportere om implementeringen af anbefalingerne i Aktionsplan II - Økologi i udvikling.

 

Fødevareministeriet vil en gang årligt, og indtil hovedparten af anbefalingerne skønnes at være gennemført eller igangsat, udarbejde et statusnotat til Folketingets Fødevareudvalg vedrørende implementering af Aktionsplan II.