L 176 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Justering af reglerne om anvendelse af promillemidlerne samt oprettelse af Fonden for økologisk landbrug).

Fremsat den 28. februar 2001 af fødevareministeren (Ritt Bjerregaard)

Forslag

til

lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

(Justering af reglerne om anvendelse af promillemidlerne samt oprettelse af Fonden for økologisk landbrug)

 

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som ændret ved lov nr. 1267 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to udvalg, det ene vedrørende frugt og gartneriprodukter og det andet vedrørende øvrige landbrugsvarer, med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administration heraf. Udvalgene består af henholdsvis 18 og 19 af ministeren udpegede medlemmer.«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Det danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab 7, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter og Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening) i fællesskab 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem.«

3. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme fordelingen af midlerne mellem

1) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

2) Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, og

3) Promilleafgiftsfonden for landbrug.«

4. I § 6, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Ministeren kan desuden bestemme, at en andel af de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler kan indgå i Fonden for økologisk landbrug. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af de i stk. 2 nævnte midler anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ministeren kan tillade, at produktionsafgiftsfondene, promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug modtager andre indtægter end de i stk. 1 og 2 anførte.«

6. § 7, stk. 2, udgår.

Stk. 3. bliver herefter stk.2

7. § 8, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Produktionsafgiftsfondene ledes af hver sin bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Dansk Erhvervsgartnerforening, Dansk Erhvervsfrugtavl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Promilleafgiftsfonden for landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 3. Fonden for økologisk landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter, Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening), Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fondens vedtægter skal godkendes af ministeren.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

8. I § 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 6, stk. 2«: »og stk. 3«.

9. I § 23, stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

10. I § 23, stk. 8, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

§ 2

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af loven.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indledning

Lovforslaget fremsættes med henblik på ændring af lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som ændret ved lov nr. 1267 af 20. december 2000. (L 1990 414: FT 1989 - 1990: 4774, 5670, 10606, 10919; Tillæg A: s. 4093; Tillæg B: s. 1823; Tillæg C: s. 927. L 1991 380: FT 1990 - 1991: 5080, 5362, 6818, 7179; Tillæg A: s. 5771; Tillæg B: s. 1439; Tillæg C: s. 819. L 1993 265: FT 1992 - 1993: 2869, 5414, 8477, 9015; Tillæg A: s. 4395; Tillæg B: s. 1093; Tillæg C: s. 1133. L 1994 290: FT 1993 - 1994: 3358, 4622, 7908, 8441; Tillæg A: s. 4645; Tillæg B: s. 655; Tillæg C: s. 653. L 1995 399: FT 1994 - 1995: 3595, 4287, 5781, 5917; Tillæg A: s. 2359; Tillæg B: s. 5781; Tillæg C: s. 409. L 1999 59: FT 1998 - 99: 1060, 7084, 7378; Tillæg A: s. 1683 og s. 1670; Tillæg B: s. 1092 samt Tillæg C: s. 765.)

Bestemmelsen om at en del af de promillemidler, der overføres fra Skatteministeriet, kan anvendes til miljøforbedrende investeringer, foreslås udvidet således, at midlerne kan anvendes mere bredt til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, samt til finansiering af sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer.

Endvidere foreslås Fonden for økologisk landbrug oprettet for herigennem at synliggøre og forstærke støtten til økologiske aktiviteter.

Baggrund for lovforslaget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri får hvert år fra Skatteministeriet overført en andel af de midler, der indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Andelen svarer til 4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi på landbrugs- og gartneriejendomme m.v. bortset fra de afgiftspligtige grundværdier for stuehuse med tilhørende have. Midlerne er hidtil blevet fordelt mellem Promilleafgiftsfonden for landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Desuden har midlerne siden 1987 været benyttet til at finansiere en del af Fødevareministeriets udgifter til tilskudsordningen vedrørende støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug, hvilket de seneste år er sket inden for en ramme på 16 mill. kr. Tilskudsordningen var tidsbegrænset, og med udgangen af 1996 udløb ansøgningsfristen for støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug. De nuværende udgifter under ordningen er derfor konsekvenser af tidligere års tilsagn, hvilket betyder, at Fødevareministeriets udgifter til støtteordningen i 2003 forventes at blive mindre end 16 mill. kr. I takt med at behovet for midler til denne ordning reduceres, er det ønsket, at de resterende midler kan anvendes til et bredere formål.

Den økologiske produktion har de seneste år været stigende. Med henblik på at fremme denne udvikling yderligere foreslås det, at der oprettes en fond for økologisk landbrug, der kan supplere promille- og produktionsafgiftsfondenes tilskud til økologiske aktiviteter. Såfremt stigende grundværdier på landbrugs- og gartneriejendomme betyder, at der i de kommende år vil skulle overføres flere midler fra Skatteministeriet, vil en del af en sådan meroverførsel skulle overføres til Fonden for økologisk landbrug.

Gældende lov

Midlerne, der overføres fra Skatteministeriet, er hidtil blevet fordelt mellem Promilleafgiftsfonden for landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Desuden kan fødevareministeren, efter den nuværende affattelse af § 7, stk. 2, i bemyndigelsesloven, bestemme, at en del af de midler, der overføres fra Skatteministeriet, kan anvendes til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug samt til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.

Lovforslagets indhold

Fødevareministeriets bemyndigelse i den gældende § 7, stk. 2, søges videreført i § 6, stk. 3, men til et bredere formål. Det foreslås, at midlerne kan anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse samt til kontrol inden for fødevaresektoren.

Det foreslås endvidere, at der oprettes en særskilt fond for økologisk landbrug for herigennem at synliggøre og forstærke støtten til økologiske aktiviteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner eller amtskommuner.

Idet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv vil få tilsynsforpligtigelse med Fonden for økologisk landbrug, vil oprettelsen heraf få administrative konsekvenser for staten af begrænset omfang. Udgifterne vil blive afholdt inden for Direktoratet for FødevareErhvervs nettoudgiftsbevilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

De administrative omkostninger, der er forbundet med driften af Fonden for økologisk landbrug, vil skulle afholdes af den organisation, der påtager sig at forestå administrationen.

Miljømæssige konsekvenser

Udvidelsen af fødevareministerens bemyndigelse, jf. forslagets § 1, nr. 4, kan, i det omfang bemyndigelsen anvendes til miljøforbedrende initiativer, forventes at få positive konsekvenser for miljøet.

Oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug kan medføre tilskud til aktiviteter, der udvikler landbrugsproduktionen i en retning, der er mindre belastende for miljøet.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget skal notificeres over for Europa-Kommissionen i medfør af EF-traktatens statsstøtteregler. Bemyndigelsesloven er tidligere notificeret for Kommissionen i forbindelse med ændringer.

Kommissionens godkendelse skal foreligge, inden loven kan sættes i kraft.

Høring

Amtsrådsforeningen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Erhvervsfrugtavl

Dansk Erhvervsgartnerforening

Dansk Familielandbrug

Dansk Industri

De danske Landboforeninger

Det danske Handelskammer

Forbrugerrådet

Frederiksberg Kommune

Friluftsrådet

Kommunernes Landsforening

Københavns Kommune

Landbrugsraadet

Landsforeningen Økologisk Jordbrug

Ligestillingsafdelingen, By- og Boligministeriet

Rigsrevisionen

Skatteministeriet

Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening)

Økologisk Landscenter

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

Positive konsekvenser/mindreudgifter

Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Idet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv vil få tilsynsforpligtigelse med Fonden for økologisk landbrug, vil oprettelsen heraf få administrative konsekvenser for staten af begrænset omfang. Udgifterne vil blive afholdt inden for Direktoratet for FødevareErhvervs nettoudgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

De administrative omkostninger, der er forbundet med driften af Fonden for økologisk landbrug, vil skulle afholdes af den organisation, der påtager sig at forestå administrationen.

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

De administrative omkostninger, der er forbundet med driften af Fonden for økologisk landbrug, vil skulle afholdes af den organisation, der påtager sig at forestå administrationen.

Miljømæssige konsekvenser

Udvidelsen af fødevareministerens bemyndigelse, jf. forslagets § 1, nr. 4, kan, i det omfang bemyndigelsen anvendes til miljøforbedrende initiativer, forventes at få positive konsekvenser for miljøet.

Oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug kan medføre tilskud til aktiviteter, der udvikler landbrugsproduktionen i en retning, der er mindre belastende for miljøet.

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget skal notificeres over for Europa-Kommissionen i medfør af EF-traktatens statsstøtteregler. Bemyndigelsesloven er tidligere notificeret for Kommissionen i forbindelse med ændringer.

Kommissionens godkendelse skal foreligge, inden loven kan sættes i kraft.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Som følge af at de økologiske organisationer får indstillingsret til 1 medlem af § 2-udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer, bliver antallet af medlemmer i dette udvalg udvidet fra de nuværende 18 til 19.

Til nr. 2

Fonden for økologisk landbrug forudsættes administreret efter samme bestemmelser som promilleafgiftsfondene. Dette betyder, at fødevareministeren skal godkende fondens budgetter og regnskaber efter indstilling fra fondens bestyrelse og efter indhentet udtalelse fra § 2-udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer, jf. § 9, stk. 1. På den baggrund bør organisationer, der repræsenterer økologisk jordbrug, være repræsenteret i udvalget, hvorfor de økologiske organisationer fremover får indstillingsret til 1 medlem af § 2-udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer.

Til nr. 3

Bestemmelsen er omformuleret, således at det nu fremgår tydeligere end hidtil, at Fødevareministeriet modtager en del af pesticidafgiftsmidlerne fra Skatteministeriet.

Til nr. 4

Fødevareministeriet har siden 1996 fra Skatteministeriet modtaget en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Midlerne er hidtil blevet fordelt mellem Promilleafgiftsfonden for landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget samt benyttet til tilskud til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug. Beløbet, som overføres fra Skatteministeriet, opgøres som 4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi på landbrugs- og gartneriejendomme m.v. bortset fra de afgiftspligtige grundværdier for stuehuse med tilhørende have. Før 1996 indgik en del af den amtskommunale grundskyld i promilleafgiftsfondene.

Promilleafgiftsfondenes midler anvendes til finansiering af foranstaltninger inden for en række veldefinerede formål. Det er promilleafgiftsfondenes bestyrelser, som indstiller budget og regnskab til godkendelse hos fødevareministeren.

Bemyndigelsen i den gældende § 7, stk. 2, 1. pkt., udnyttes til at anvende 16 mill. kr. til at finansiere en del af Fødevareministeriets udgifter til tilskudsordningen vedrørende støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug. Tilskudsordningen var tidsbegrænset, og med udgangen af 1996 udløb ansøgningsfristen for støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug. De nuværende udgifter under ordningen er derfor konsekvenser af tidligere års tilsagn. I 2003 bliver Fødevareministeriets udgifter til støtteordningen mindre end 16 mill. kr., hvorfor behovet for promillemidler til denne ordning tilsvarende reduceres.

Fødevareministeren agter fortsat at kunne disponere over en del af overførslen fra Skatteministeriet, hvorfor den eksisterende hjemmel søges videreført, men til et bredere formål.

De formål, som søges omfattet af bestemmelsen, drejer sig om miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Der vil fortsat være mulighed for at anvende en del af midlerne til betaling af omkostninger ved kontrollen med overholdelse af de i lovens § 1 nævnte forordninger.

Bemyndigelsen til at anvende midler til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet vil dels kunne udmøntes inden for de eksisterende støtteordninger og dels til nye initiativer. Miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet forventes blandt andet at kunne omfatte initiativer, der såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsleddet tilskynder til miljøvenlig, herunder økologisk, landbrugsproduktion i bred forstand, udvikling af miljøvenlige produkter eller produktionsmetoder, forbedring af arbejdsmiljøet, forbedring af dyrevelfærd og uddannelse i eller rådgivning om miljøforbedrende produktionsmetoder. Det lovmæssige grundlag vil primært være landdistriktsstøtteloven.

For så vidt angår bemyndigelsen til at anvende midler til sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer vil denne kunne udmøntes til initiativer, som er af betydning for samfundet som helhed ved at være fødevaresikkerhedsrelateret. Sådanne initiativer vil tillige styrke landbrugserhvervets position som ansvarlig fødevareproducent.

Bemyndigelsen skal således anvendes til at yde tilskud til projekter, der kan bidrage til gennemførelse af regeringens fødevareerhvervspolitik.

Det økologiske landbrug er de seneste år gået kraftigt frem. Denne udvikling har også været afspejlet i tilskud til økologiske aktiviteter gennem promille- og produktionsafgiftsfondene. Det er ønsket, at økologiske aktiviteter fortsat støttes gennem disse fonde, men at indsatsen forstærkes ved at oprette en selvstændig økologisk fond. Formålet med Fonden for økologisk landbrug vil være at fremme den økologiske fødevareproduktion inden for de formål, der allerede er specificeret for promilleafgiftsfondene. Tildeling af midler til fonden fremgår af nedenstående.

Det er hensigten, at hovedparten af de midler, som overføres fra Skatteministeriet til promilleafgiftsfondene, skal disponeres af promilleafgiftsfondenes bestyrelser efter uændrede bestemmelser. Bemyndigelsen i den foreslåede § 6, stk. 3, 1. pkt., vil derfor blive udnyttet inden for en ramme på de nuværende 16 mill. kr. Dog kan rammen udvides, såfremt udviklingen i landbrugets grundværdier indebærer, at de samlede overførsler fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet øges. Såfremt der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til finanslov kan imødeses at indgå mere end 235 mill. kr. i Promilleafgiftsfonden for landbrug, vil 50 pct. af beløbet ud over 235 mill. kr. tilfalde Fødevareministeriet. Heraf vil der fra 2002 først tilfalde Fonden for økologisk landbrug en andel, mens en eventuel resterende andel vil kunne anvendes til at forhøje forslagsårets ramme for bemyndigelsen under § 6, stk. 3, 1. pkt. Rammen for bemyndigelsen i § 6, stk. 3, 1. pkt., vil blive fastlagt på de årlige forslag til finanslove.

Samlet vil fordelingen af de fra Skatteministeriet overførte midler ske som følger:

Først afsættes 16 mill. kr., som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan benytte til de i § 6, stk. 3, 1. pkt., definerede formål.

Herefter tildeles Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget et beløb, som udgør summen af 5 mill. kr., svarende til den merbelastning erhvervet skønnes påført med pesticidafgifterne, og den andel af midlerne, der svarer til 4,3 promille af den afgiftspligtige grundværdi på gartneriejendomme m.v. bortset fra de afgiftspligtige grundværdier for stuehuse med tilhørende have.

Såfremt det resterende beløb udgør mindre end 235 mill. kr., tildeles Promilleafgiftsfonden for landbrug det resterende beløb. Såfremt beløbet overstiger 235 mill. kr., vil Promilleafgiftsfonden for landbrug blive tildelt 235 mill. kr. samt halvdelen af det tilbageværende beløb. Resten vil herefter tilfalde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Af den andel, der i sidste omgang tilføres Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, overføres der midler til Fonden for økologisk landbrug. Det er en forudsætning for disse overførsler, at de kan ske inden for den andel af en eventuel tilvækst, som Fødevareministeriet råder over. Af Fødevareministeriets andel af en eventuel tilvækst vil der i 2002 tilføres den økologiske fond 5 mill. kr. og i 2003 10 mill. kr. Fra og med 2004 overføres under tilsvarende betingelser et beløb, der opgøres som 10 mill. kr. plus en procentandel af Fødevareministeriets andel af beløbet, der overstiger 235 mill. kr. Procentandelen opgøres som det økologisk dyrkede landbrugsareals andel af det samlede dyrkede landbrugsareal.

Opgørelsen af eventuelle overførsler til Fonden for økologisk landbrug vil ske ved udarbejdelse af forslag til finanslov. Udregning af den andel af overførslen, der tager udgangspunkt i det økologiske areal, vil ske som følger. På tidspunkt for udarbejdelse af forslag til finanslov, dog senest 1. juni, udarbejdes en opgørelse over størrelsen af det økologisk dyrkede areal på basis af Plantedirektoratets sidst offentliggjorte data for kalenderåret, der er afsluttet på dette tidspunkt. Samtidig anvendes Danmarks Statistiks seneste opgørelse over det samlede dyrkede landbrugsareal.

Eksempel:

I det følgende er antaget, at der med virkning for 2002 sker stigninger i grundværdierne på 8 pct., mens der i de efterfølgende 2 år er regnet med stigninger på 3,2 pct., svarende til en inflationsbetinget stigning. Det understreges, at procentsatserne er tilfældigt valgt. Det antages endvidere, at det økologisk dyrkede areals andel af det samlede landbrugsareal udgør 10 pct. i 2002, hvilket således vil være procentsatsen, der benyttes til opgørelsen af overførslen til Fonden for økologisk landbrug for 2004. Under disse antagelser vil fordelingen mellem Fødevareministeriet, promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug være som skitseret i tabellen.

Mill. kr.

2001

2002

2003

2004

Overførsel fra Skatteministeriet

258,3

279,0

287,9

297,1

Heraf fordeles til

       

Fødevareministeriet, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt.

16,0

16,0

16,0

16,0

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget:

       

overførsel grundet merbelastning fra pesticidafgifter

5,0

5,0

5,0

5,0

samt en andel svarende til 4,3 ‰ af den afgiftspligtige grundværdi på gartneriejendomme

2,3

2,5

2,6

2,6

Rest

235,0

255,5

264,3

273,5

Heraf fordeles til

       

Promilleafgiftsfonden for landbrug

235,0

245,2

249,7

254,2

Fødevareministeriet1)

0,0

10,2

14,7

19,2

hvoraf Fonden for økologisk landbrug kan tildeles

0,0

5,0

10,0

10,0

samt en andel på basis af det økologiske areal

0,0

0,0

0,0

1,9

1) Fødevareministeriet vil heraf kunne disponere over 0 mill. kr., 5,2 mill. kr., 4,7 mill. kr. og 7,3 mill. kr. i de 4 år. Beløb, der kan benyttes til de i § 6, stk. 3, 1. pkt., nævnte formål.

Til nr. 5

Der er tale om en sproglig konsekvensrettelse som følge af oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug.

Til nr. 6

§ 7, stk. 2 udgår idet teksten i sin nye formulering er rykket til § 6, stk. 3.

Til nr. 7

Den oprindelige formulering i § 8, stk. 1, refererede til alle de i § 6, stk. 1 og 2 nævnte fonde. Der gælder imidlertid særlige bestemmelser for Fonden for økologisk landbrug, hvorfor det er nødvendigt med en ændring af bestemmelsen. Der er således indsat selvstændige stykker for hver type fond.

Til nr. 8

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug.

Til nr. 9

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug.

Til nr. 10

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af oprettelsen af Fonden for økologisk landbrug.

Til § 2

De foreslåede ændringer skal notificeres til Europa-Kommissionen i medfør af EF-traktatens statsstøtteregler. Kommissionens godkendelse skal foreligge inden ikrafttræden. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri vil sætte loven i kraft umiddelbart herefter.

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som ændret ved lov nr. 1267 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to udvalg, det ene vedrørende frugt og gartneriprodukter og det andet vedrørende øvrige landbrugsvarer, med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administration heraf. Hvert af udvalgene består af 18 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udnævnte medlemmer.

Stk. 2.- - -

 

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to udvalg, det ene vedrørende frugt og gartneriprodukter og det andet vedrørende øvrige landbrugsvarer, med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administration heraf. Udvalgene består af henholdsvis 18 og 19 af ministeren udpegede medlemmer.«

Stk. 3. Til udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Det danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab 7, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem.

Stk. 4.- - -

 

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til udvalget vedrørende øvrige landbrugsvarer udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Det danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug i fællesskab 7, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter og Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening) i fællesskab 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem.«

§ 6 - - -

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Midlerne indgår i to promilleafgiftsfonde henholdsvis for landbruget og for gartneribruget og frugtavlen, jf. dog § 7, stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme fordelingen mellem promilleafgiftsfondene af den del af afgiftsmidlerne, som skal indgå i fondene.

Stk. 3-4.- - -

 

3. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager fra Skatteministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme fordelingen af midlerne mellem

1) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

2) Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, og

3) Promilleafgiftsfonden for landbrug.«

   

4. I § 6, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler anvendes til miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Ministeren kan desuden bestemme, at en andel af de i stk. 2, nr. 1, nævnte midler kan indgå i Fonden for økologisk landbrug. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af de i stk. 2 nævnte midler anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

 

Stk. 5. Ministeren kan tillade, at produktionsafgiftsfondene og promilleafgiftsfondene modtager andre indtægter end de i stk. 1 og 2 anførte.

 

5. § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ministeren kan tillade, at produktionsafgiftsfondene, promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug modtager andre indtægter end de i stk. 1 og 2 anførte.«

§ 7. - - -

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at en del af de i § 6, stk. 2, nævnte midler kan anvendes til miljøforbedrende investeringer i landbruget. Ministeren kan endvidere bestemme, at en del af disse midler kan anvendes til betaling af omkostningerne ved kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.

 

6. § 7, stk. 2, udgår.

Stk. 3. bliver herefter stk.2

 

§ 8. Hver af de i § 6, stk. 1 og 2, nævnte fonde ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer henholdsvis de generelle landbrugsorganisationer og fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2-4. - - -

 

7. § 8, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Produktionsafgiftsfondene ledes af hver sin bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Dansk Erhvervsgartnerforening, Dansk Erhvervsfrugtavl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Promilleafgiftsfonden for landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 3. Fonden for økologisk landbrug ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Økologisk Landscenter, Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening), Landbrugsraadet, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fondens vedtægter skal godkendes af ministeren.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

§ 9. Budgetter og regnskaber for de enkelte fonde skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter indstilling fra den pågældende bestyrelse og efter indhentet udtalelse fra de i § 2 nævnte udvalg. Ministeren kan dog uden indstilling foretage ændringer i budgetterne for de i § 6, stk. 2, nævnte fonde.

 

8. I § 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 6, stk. 2«: »og stk. 3«.

§ 23. - - -

Stk. 2-5.- - -

Stk. 6. Den, der undlader at efterkomme et af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri meddelt påbud i medfør af § 8, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 7. - - -

 

9. I § 23, stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

Stk. 8. Det bestyrelsesmedlem, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 8, stk. 2, 1. pkt., straffes med bøde.

 

10. I § 23, stk. 8, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.