Spm. nr. S 2926

Til miljø- og energiministeren (6/6 01) af:

Søren Kolstrup (EL):

»Foregår der i dele af året, herunder sommerperioden, tilførsel af primært vandkraftbaseret strøm fra Nord- og Midtsverige til Sydsverige, samtidig med at både Barsebäck-2 producerer strøm, og der sker overførsel af strøm til Sjælland fra Sydsverige, og hvor stor en bruttoelimport har Danmark i givet fald fra Sydsverige, hvor disse forhold er opfyldt?«

Begrundelse

Det formodes, at en stor del af den eksisterende eloverførsel fra Sydsverige til Sjælland sker på tidspunkter af året, hvor der samtidig sker produktion af el på Barsebäck og tilførsel af el fra nord til Sydsverige. Er dette forhold korrekt, må situationen være således, at hvis den danske elimport fra Sydsverige sænkes i sådanne perioder, kan elproduktionen på Barsebäck sænkes tilsvarende.

I besvarelsen af spørgsmål 274 til Energipolitisk Udvalg (alm. del - bilag 640) er der ikke redegjort for strømudvekslingens skiften hen over året mellem Sjælland og Sydsverige. Imidlertid er samspillet mellem produktionen på Barsebäck, eksport af strøm fra Sydsverige til Sjælland og tilførsel af el til Sydsverige nordfra afgørende for en reel vurdering af, i hvilket omfang en reduktion af den danske elimport fra Sydsverige kan oms&ael ig;ttes i en reduktion af produktionen på Barsebäck.

Med spørgsmålet ønskes belyst, hvor stor en del af elproduktionen på Barsebäck, der sker på tider, hvor der samtidig indføres primært vandbaseret el nordfra og en udførsel af el fra området til Danmark.

Svar (15/6 01)

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Elkraft System, som har udtalt følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»Det svenske elsystem er opbygget med henblik på transport af vandkraftbaseret el nordfra til forbrug i det sydlige Sverige. Betragtes den del af Sverige, som er syd for Göteborg, er der hele året transport af el nordfra. Elkraft System udarbejder ikke detaljerede statistikker for transporten fra Nord- til Sydsverige, hvorfor sæsonvariationerne i den nord-sydgående transport ikke er vurderet.

Import til Østdanmark fra Sverige har historisk set været meget afhængig af vandkraftsituationen i Norge og Sverige. I år med stor nedbør og deraf følgende stor vandkraftproduktion har importmængderne været størst. Det overvejende mønster er stor import om sommeren, gerne indledt i takt med snesmeltningen i nord, den såkaldte vårflod. Denne nord-sydgående transport er også baseret på, at der om sommeren er lav varmebunden elproduktion, såvel i Sydsverige som i Østdanmark. Produktionen på Barsebäck-værket har traditionelt været såkaldt grundlastproduktion, hvor værket producerer fuldt, når det er i drift. Kun i revisionsperioden om sommeren (3-4 uger) er der ingen produktion. I tabel 1 nedenfor ses eludvekslingen i år 2000, hvor Barsebäck-værket var til revision fra slutningen af juni og hele juli måned.

År 2000

Eksport MWh

(Sjælland->Sverige)

Import MWh

(Sverige->Sjælland)

Jan

-133545

85709

Feb

-74271

143125

Mar

-52205

189977

Apr

-46453

84140

Maj

-17033

78307

Jun

-17947

94474

Jul

-4750

227897

Aug

-1167

240597

Sep

-5588

152075

Okt

-31143

158310

Nov

-30586

149668

Dec

-80329

112641

Tabel 1. Eludveksling mellem Sydsverige og Sjælland år 2000.«

Med hensyn til hvilken del af elimporten fra Sverige til Danmark, som kan siges at komme fra Barsebäck, kan jeg tillige henvise til min besvarelse af udvalgets spørgsmål 274 (alm. del – bilag 640) og spørgsmål 65 ((1997/98, 2. samling) alm. del – bilag 212).