Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 1188)
miljøministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

9. maj 2001

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Energiministeriets skrivelse om mundtlige forhandlinger i dåse/returflaskesagen den 12. juni 2001.

 

 

I brev af 21. juni 2000 blev udvalget orienteret om, at skriftvekslingen i den sag, som Kommissionen har anlagt ved EF-Domstolen mod Danmark vedrørende gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (dåse-/returflaskesagen), var afsluttet. Det blev stillet i udsigt, at udvalget ville blive orienteret, når der var fastlagt et tidspunkt for den mundtlige procedure i sagen.

Til udvalgets orientering kan det oplyses, at Domstolen har berammet den mundtlige procedure til at finde sted den 12. juni 2001.

Det kan tilføjes, at Københavns Byret i forbindelse med en verserende straffesag om overtrædelse af dåseforbudet har forelagt EF-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål om forbudets forenelighed med EU-retten. De mundtlige forhandlinger i den præjudicielle sag vil ligeledes finde sted 12. juni 2001 efter ønske fra den danske regering.

Udvalget vil blive orienteret, når Generaladvokatens forslag til Domstolens afgørelse foreligger. Et sådant forslag vil typisk foreligge 2-3 måneder efter den mundtlige procedure. Der kan dog også gå væsentlige længere tid.

Udenrigsministeren har tilsvarende d.d. orienteret medlemmerne af Folketingets Europaudvalg.

 

Svend Auken/Jesper Hermansen