Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Forsvarsudvalget
(Alm. del - bilag 187)
forsvaret
(Offentligt)

 

Spørgsmål nr. 33:

Deltog forsvaret i politiets aktion mod Greenpeace den 29. januar 2001 i Århus Bugt (jf. spm. 30 af 7. februar 2001, alm. del - bilag 138) ?

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet udtalelse fra Rigspolitichefen, der har oplyst følgende:

"Århus Politi fremsatte den 27. januar 2001 overfor Rigspolitiet begæring om bistand i forbindelse med en Greenpeace-aktion mod et fragtskib i Århus Bugt. Bistandsbegæringen blev imødekommet af Rigspolitiet i form af bistand af personale, der deltog i en anholdelsesaktion til søs den 29. januar 2001. Rigspolitiet modtog bistand fra forsvaret til opgaveløsningen."

Forsvarsministeriet kan oplyse, at forsvaret bidrog med minerydningsfartøjet Sværdfisken, orlogskutteren Farø, en redningshelikopter S-61 samt tre indsatsbåde fra Søværnets Frømandskorps.

Der henvises i øvrigt til besvarelse af Forsvarsudvalgets spørgsmål nr. 30 af 7. februar 2001.

Spørgsmål nr. 34:

Blev beslutningen herom i givet fald truffet af begge ministre i forening (jf. spm. 31 af 7. februar 2001, alm. del - bilag 138) ?

Svar:

I tilfælde hvor forsvaret anmodes om særlig hjælp til politiet, indhentes forsvarsministerens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Forsvarsministeren godkendte således den særlige hjælp til politiet, som blev ydet den 29. januar 2001 i forbindelse med politiets aktion mod Greenpeace i Århus Bugt. Forsvarsministeriet godkendte endvidere et direktiv, der nøje fastlagde bl.a. opgaven, deltagende myndigheder og enheder, kommando- og kontrolforhol d, samt reglerne for magtanvendelse for de militære enheder og personer.

For så vidt angår Justitsministeriet henvises til besvarelse af Forsvarsudvalgets spørgsmål nr. 31 af 7. februar 2001.

 

Spørgsmål nr. 35:

I hvilke andre tidligere tilfælde har forsvaret bidraget til civile politiaktioner ? (Der skal ses bort fra de tilfælde, hvor forsvarets bæltekøretøjer sættes ind i forbindelse med ufremkommelige vejr- og vejforhold).

Svar:

Forsvaret har i en række tilfælde bidraget til politiets løsning af opgaver.

Forsvaret kan på anmodning yde forskellige former for støtte til løsning af de opgaver, der er pålagt politiet. Forsvarets bistand til politiet kan bl.a. bestå i, at politiet kan drage nytte af personel med særlige kvalifikationer samt af materiel, som politiet ikke selv råder over, herunder særligt luftfartøjer og skibe.

Idet der ses bort fra såkaldt katastrofehjælp, ydes hjælpen som almindelig hjælp eller særlig hjælp. Almindelig hjælp kan ydes på anmodning fra en stedlig politimester, mens særlig hjælp alene ydes efter anmodning fra Rigspolitichefen.

Særlig hjælp til politiet ydes som oftest til søs, men også i sjældnere tilfælde på land og i luften i form af overvågning, rekognoscering og transport i hovedsagen med skibe, fartøjer og helikoptere. Særlig hjælp til politiet har bl.a. omfattet støtte til indsats ved:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet udtalelse fra Rigspolitichefen, der mere generelt har oplyst følgende:

"Løsning af politimæssige opgaver foretages som altovervejende hovedregel af politiets personale og med materiel, som politiet råder over.

I særlige situationer kan politiet få bistand til opgaveløsningen fra andre myndigheder, herunder fra forsvaret. Forsvarets bistand til politiet består hovedsagelig i, at politiet kan drage nytte af materiel, som politiet ikke selv råder over, herunder bl.a. skibe og luftfartøjer.

Bistand fra forsvaret til politiet kan f.eks. angå benyttelse af forsvarets luftfartøjer til eftersøgningsopgaver samt trafikovervågning og -regulering. Som et andet eksempel kan nævnes forsvarets bistand til at uskadeliggøre fund af ammunition og sprængstoffer. På denne måde sker der en hensigtsmæssig udnyttelse af samfundets ressourcer, bl.a. således at politiet kan undgå at investere i meget dyrt udstyr, som kun lejlighedsvis s kal anvendes til politimæssige formål."

Spørgsmål nr. 36:

Hvilke regler/procedurer/direktiver regulerer forsvarets deltagelse i politiets aktioner, og hvor alvorlig/eskaleret skal situationen være, før et sådant "samarbejde" kan finde sted?

Svar:

Forsvaret kan i særlige situationer på anmodning yde forskellige former for støtte til løsning af de opgaver, der er pålagt politiet. Forsvarets bistand til politiet består hovedsagelig i, at politiet kan drage nytte af materiel, som politiet ikke selv råder over, herunder særligt luftfartøjer og skibe.

Forsvaret yder i almindelighed ikke bistand til politiet til løsning af opgaver, hvor der kan blive tale om direkte kontakt mellem forsvarets personel og eventuelle lovovertrædere.

I helt særlige tilfælde og efter nærmere godkendelsesprocedurer kan forsvaret dog yde bistand til politiet i sådanne situationer, hvor det ikke kan udelukkes, at der kan blive tale om direkte kontakt mellem forsvarets personel og eventuelle lovovertrædere. Ved sager, hvor der skal ske anholdelse til søs, er det nødvendigt for politiet at rekvirere sådan bistand, idet politiet ikke selv råder over skibe eller andet materiel, f.eks. fly, som gø r det muligt for politiet at operere til søs. Forsvarets primære opgaver i sådan sammenhæng består i materiel- og transportstøtte. I sådanne tilfælde, hvor der er en risiko for, at forsvarets personel kan komme i direkte kontakt med lovovertrædere, indhentes godkendelse fra forsvarsministeren i hvert enkelt tilfælde.

Forsvarets bistand til politiet ydes på baggrund af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Forsvarets hjælp til politiet reguleres konkret efter to interne bestemmelser, der vedrører hhv. militær hjælp til civile myndigheder i fredstid og forsvarets særlige hjælp til politiet.

Militær hjælp til civile myndigheder i fredstid udgør det overordnede grundlag for ydelse af støtte til offentlige civile myndigheder, herunder forsvarets almindelige og særlige hjælp til politiet samt katastrofehjælp. Almindelig hjælp til politiet beskrives som tilfælde, hvor der ydes civile myndigheder hjælp i begrænset omfang med forsvarets særlige materiel og/eller personel. Hjælpen er begrænset til indsats, der ikk e påregnes at indebære mulighed for direkte konfrontation mellem forsvarets personel og eventuelle lovovertrædere. Almindelig hjælp omfatter eksempelvis eftersøgning af personer eller særligt betydningsfulde effekter, ammunitionsrydning, lufttransport eller hjælp til trafikregulering ved større arrangementer mv.

Særlig hjælp til politiet omfatter tilfælde, hvor der ydes politiet hjælp til opretholdelse af sikkerhed, fred og orden eller til forhindring og efterforskning af forbrydelser, herunder terrorsituationer, og hvor der kan blive tale om at bistå politiet direkte under udøvelse af dets magtbeføjelser.

Proceduren for iværksættelse af forsvarets særlige hjælp til politiet er som følger:

Rigspolitichefen fremsætter normalt sin anmodning til Forsvarskommandoen, som vurderer indholdet i forhold til gældende bestemmelseskompleks. I nogle tilfælde afholdes opklarende møder med politiet. Såfremt der findes grundlag for af yde særlig hjælp, udarbejdes der et udkast til Forsvarskommandoens direktiv for opgavens løsning, som i hvert enkelt tilfælde indeholder specificerede forholdsordrer. Anmodningen om særlig hjælp samt udkaste t til direktiv sendes til godkendelse i Forsvarsministeriet, og når godkendelse foreligger iværksættes særlig hjælp i direkte samarbejde mellem udpegede militære myndigheder og ansvarlig politimester.