Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Retsudvalget
(Alm. del - bilag 466)
diverse
(Offentligt)

 

 

 

Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 17 af 17. oktober 2000 fra Folketingets Retsudvalg (alm. del {{SPA}} bilag 68).

 

 

/

 

Besvarelse af spørgsmål nr.<DOCUMENT_START> 17 af 17. oktober 2000 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del {{SPA}} bilag 68).

Spørgsmål nr. 17:

"Ministeren bedes besvare de ubesvarede spørgsmål fra folketingsåret 1999-2000 på lovforslag nr. L 219 og L292, jf. L 219 bilag 7, 11 og 14 samt L 292 bilag 1."

Svar:

Besvarelserne af de omhandlede spørgsmål vedlægges.

 

<DOCUMENT_START>

Besvarelse af spørgsmål nr. 24 {{SPA}} 44 af 17. maj 2000 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter (Ophævelse af mere end 100 love og retsforskrifter, der er forældede og uden retlig nødvendighed) (L 219 {{SPA}} bilag 7).

Spørgsmål nr. 24:

"Ud over, at det efter ministerens vurdering er overflødigt at ophæve allerede ophævede bestemmelser, vil der da være noget juridisk til hinder for at ophæve bestemmelserne igen?"

Svar:

Justitsministeriet er - som anført i spørgsmålet {{SPA}} generelt er af den opfattelse, at det er overflødigt at ophæve love og andre retsforskrifter, som allerede er blevet ophævet. Dette gælder navnlig retsforskrifter, som man enten uden videre eller efter nærmere undersøgelser med sikkerhed kan konstatere er blevet ophævet. Ophævelse af sådanne retsforskrifter vil efter Justitsministeriets opfattelse være både igtsmæssigt og overflødigt og vil bl.a. derfor være i strid med almindelige lovgivningsprincipper. Herudover vil en sådan ophævelse - i det omfang de pågældende retsforskrifter skal ophæves ved selvstændige ophævelseslove - indebære en unødvendig belastning af Folketinget.

I de tilfælde, hvor en retsforskrift, som med sikkerhed er blevet ophævet, til trods herfor (fortsat) er indlagt som "gældende" i Retsinformation, vil den korrekte fremgangsmåde {{SPA}} i stedet for at ophæve forskriften på ny - efter Justitsministeriets opfattelse være, at det pågældende ressortministerium sørger for, at retsforskriften snarest muligt bliver markeret som "historisk" i Retsinformation.

For så vidt angår spørgsmålet om ophævelse af retsforskrifter, som man trods nærmere undersøgelser ikke med sikkerhed har kunnet konstatere er blevet ophævet, henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 21.

Det bemærkes, at Justitsministeriet ved besvarelsen ikke har taget særskilt stilling til spørgsmålet om ophævelse af retsforskrifter, som er bortfaldet, eller som har udtømt deres formål. De ovennævnte betragtninger gør sig imidlertid tillige gældende for så vidt angår sådanne retsforskrifter.

Der henvises herudover til besvarelsen af spørgsmål 17, 20 og 23.

Spørgsmål nr. 25:

"Hvor meget vil det reducere arbejdsindsatsen, hvis Justitsministeriet alene skulle undersøge, om bestemmelserne fortsat var nødvendige ? Skønnet bedes anført for Danske Lov alene og for samtlige bestemmelser under et."

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der ønskes en vurdering af, om det vil være mindre ressourcekrævende for de berørte ministerier, hvis de alene skal undersøge, om de love og andre retsforskrifter, som foreslås ophævet ved lovforslag nr. L 219, herunder Danske Lov, forsat har et indhold, der er behov for at opretholde, fremfor tillige at skulle undersøge, om de pågældende retsforskrifter for tsat er gældende, eller om de allerede er blevet ophævet, må anses for bortfaldet eller for at have udtømt deres formål.

Når det skal afklares, om en retsforskrift, herunder de retsforskrifter, der er omfattet af det fremsatte lovforslag, kan ophæves, er det efter Justitsministeriets opfattelse mest hensigtsmæssigt at afklare, om den pågældende retsforskrift overhovedet er gældende, om den allerede er blevet ophævet eller i øvrigt må anses for bortfaldet eller at have udtømt sit formål. Kan det umiddelbart konstateres, at forskriften f.eks. allerede er oph ævet eller bortfaldet, vil det herefter være overflødigt at foretage yderligere undersøgelser. Kun hvis det må konstateres, at forskriften fortsat er gældende, eller at dette må anses for tvivlsomt, vil det være nødvendigt yderligere at undersøge, om det vil give anledning til problemer at ophæve bestemmelsen, herunder om forskriften har et indhold, der er behov for fortsat at opretholde.

Udover at denne fremgangsmåde er den mest hensigtsmæssige, må den i almindelighed også antages at være den mindst ressourcekrævende. Det vil således i langt de fleste tilfælde være hurtigere at undersøge, om en lov stadig er gældende, end om loven har et indhold, der kan være behov for at opretholde. Det førstnævnte spørgsmål vil således f.eks. kunne afklares ved at undersøge de retsforskrifter på det pågældende retsområde, som eventuelt måtte være gennemført efter vedtagelsen af den omhandlede forskrift, herunder om de indeholder en bestemmelse, hvorved den pågældende forskrift udtrykkelig ophæves, eller om de i øvrigt har et sådant indhold, at forskriften må anses for bortfaldet. Det andet spørgsmål vil derimod ofte kræve mere grundige undersøgelser og overvejelser, svarende til de overveje lser, som ministerierne foretager i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til nye hoved- eller ændringslove.

Særlig i relation til de retsforskrifter, som er omfattet af lovforslag nr. L 219, er det derfor Justitsministeriets opfattelse, at det ikke kan antages at ville reducere arbejdsindsatsen, hvis de berørte ministerier alene skulle undersøge, om de pågældende retsforskrifter fortsat er nødvendige.

I den forbindelse bemærkes, at Justitsministeriet i samarbejde med de øvrige ministerier allerede i forbindelse med den endelige besvarelse af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 har foretaget en undersøgelse af, hvorvidt de retsforskrifter, som er omfattet af L 219, fortsat er gældende, eller om de allerede er blevet ophævet, må anses for bortfaldet eller i øvrigt at have udtømt deres formål.

Som det fremgår af de bilag (bilag 1 {{SPA}} 6), som er vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5, er det alene i forhold til de retsforskrifter, som er anført i bilag 6, at det ikke umiddelbart har været muligt at afklare, om de fortsat er gældende og finder anvendelse i praksis, eller om de allerede er ophævet eller bortfaldet. Det ville derfor i forhold til disse retsforskrifter være nødvendigt at foretage en række yderligere unders&oslas er i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som er beskrevet ovenfor. I forhold til de øvrige retsforskrifter, som er omfattet af L 219, har de enkelte ressortministerier derimod - som det fremgår af bilag

1 - 5 - taget endelig stilling til, i hvilket omfang disse forskrifter kan ophæves som foreslået af Frihed 2000.

En række af de retsforskrifter, som er omfattet af bilag 6, herunder bl.a. Danske Lov, er imidlertid af en sådan karakter, at det vil være særdeles ressourcekrævende endeligt at afklare disse spørgsmål.

Hertil kommer, at en vedtagelse af L 219 efter Justitsministeriets opfattelse vil forudsætte, at der foretages en detaljeret gennemgang af det samlede danske regelkompleks med henblik på at afklare, om der eventuelt måtte være andre retsforskrifter, som ikke er medtaget i det foreliggende lovforslag, men som ud fra de samme argumenter, ligeledes vil skulle ophæves.

Også en sådan undersøgelse vil selvsagt være særdeles ressourcekrævende.

Spørgsmål nr. 26:

"Hvis risikoen for, at der f.eks. i Danske Lov er relevante bestemmelser, der ikke er med i Retsinformation, er så minimal, at det ikke er værd at bruge tid på at undersøge, hvorfor vil ministeren så ikke "sige god for" lovforslagets § 5?"

 

 

Svar:

I § 5 i lovforslag nr. L 219 foreslås Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 15. april 1683 ophævet, bortset fra de bestemmelser, som er nævnt i lovforslagets § 5, stk. 1 {{SPA}} 5.

Det bemærkes indledningsvis, at Danske Lov ikke i sin helhed er indlagt som gældende i Retsinformation. Retsinformation indeholder derimod alene de bestemmelser i Danske Lov, som fortsat må antages at kunne finde anvendelse i praksis. Det kan imidlertid ikke fuldstændig udelukkes, at der herudover kan være en eller flere bestemmelser i Danske Lov, som stadig er gældende, og som vil kunne finde anvendelse i praksis.

Afgrænsningen af, hvilke bestemmelser der er indlagt som gældende i Retsinformation, som i øvrigt svarer til afgrænsningen i lovforslagets § 5 af, hvilke af lovens bestemmelser der fortsat foreslås opretholdt, er således ikke baseret på en fuldstændig undersøgelse af Danske Lovs bestemmelser. Som det fremgår af en note i Retsinformation, er afgrænsningen derimod baseret på en oversigt udarbejdet i forbindelse med 300 året f or udstedelsen af Danske Lov, jf. Ditlev Tamm, Danske og Norske Lov i 300 år, Festskrift i anledning af 300 året for udstedelsen af Christian V´s Danske Lov, 1983, s. 705 ff.

Som jeg tidligere har anført bl.a. under 1. behandlingen af L 219 den 7. april 2000 og i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5, og som det også fremgår af det ovennævnte festskrift, er der imidlertid ikke fuldstændig klarhed over, hvilke dele af Danske Lovs bestemmelser der stadig kan anses som gældende, og hvilke som enten er udtrykkelig ophævet eller i øvrigt må anses for bortfaldet, f.eks. fordi de er erstattet af nye re gler.

Danske Lov har således en ganske særlig karakter. Loven var snævert knyttet til indførelsen af enevælden i 1660, hvor man som led i indførelsen af den nye statsform ønskede at rense ud i den del af den gældende lovgivning, som ikke kunne forenes med det nye styre. Samtidig ønskede man at skabe retsenhed i Danmark, der indtil da havde været opdelt i et jydsk, et sjællandsk og et skånsk retsområde, og et af hovedformåle ne med udarbejdelsen af loven var derfor at få en samlet lovbog, som skulle indeholde den del af de gældende danske retsregler, som fortsat skulle opretholdes, og som var af mere grundlæggende karakter.

Loven regulerer derfor en stor del af det samlede danske retssystem og berører således en række vidt forskellige retsområder, som i dag henhører under forskellige ministerier. Hertil kommer, at det hurtigt blev nødvendigt at supplere og ændre Danske Lov, bl.a. ved ny lovgivning. Imidlertid blev hverken disse eller senere ændringer indarbejdet i loven, men blev gennemført som selvstændig lovgivning, og i forbindelse med gennemførelsen af sådan lovgivning havde man {{SPA}} navnlig tidligere {{SPA}} ikke tradition for samtidig eventuelt at ophæve de bestemmelser i Danske Lov, der blev overflødige som følge af den nye lovgivning.

Justitsministeriet er enig i, at det ville være ønskværdigt med en fuldstændig afklaring af, hvilke bestemmelser i Danske Lov der fortsat må anses for gældende, og som finder anvendelse i praksis.

Efter Justitsministeriets opfattelse er det imidlertid en forudsætning for, at man kan tage endelig stilling hertil, at der foretages en grundig undersøgelse af samtlige Danske Lovs bestemmelser.

Ophæver man uden nærmere undersøgelser en række af Danske Lovs bestemmelser, risikerer man at få ophævet bestemmelser, som stadig er gældende, og som uanset deres alder fortsat vil kunne have betydning for fastlæggelsen af retstilstanden i en konkret retstvist. Efter Justitsministeriets opfattelse vil det reelt kunne medføre større retssikkerhedsmæssige problemer end det forhold, at der ikke er fuldt overblik over, hvilke af bestemmelse rne som fortsat er gældende.

En fuldstændig undersøgelse af Danske Lov vil imidlertid - i lyset af det ovenfor anførte vedrørende lovens særlige karakter og baggrund - være så omfattende og tidskrævende, at den efter Justitsministeriets opfattelse først bør iværksættes efter grundige overvejelser, herunder en afvejning af behovet i forhold til det forventede ressourceforbrug.

Derimod vil de enkelte ministerier i forbindelse med udarbejdelsen af ny lovgivning fortsat skulle være opmærksomme på, om det pågældende lovforslag f.eks. måtte give anledning til, at ældre bestemmelser i Danske Lov samtidig bør ophæves.

Spørgsmål nr. 27:

"Ministeren anfører generelt, at selvom forskrifterne er gamle, så kan de fortsat være i anvendelse, men ministeren finder ikke der er anledning til at undersøge, hvorvidt der er gamle forskrifter, der mangler i Retsinformation. Betyder det ikke, at ministeren accepterer risikoen for, at der er gældende forskrifter, som kan have betydning, men som p.t. er ukendte for ministerierne?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 12.

Det kan herudover tilføjes, at jeg - både i forbindelse med 1. behandlingen den 7. april 2000 af lovforslag L 219 samt i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål vedrørende lovforslaget {{SPA}} især har udtalt mig om, hvorvidt det må antages at give anledning til problemer uden videre at ophæve de retsforskrifter, som er omfattet af lovforslaget.

I den forbindelse er det bl.a. tilkendegivet, at en vedtagelse af L 219 efter Justitsministeriets opfattelse må forudsætte ikke alene, at der foretages en gennemgang af de retsforskrifter, som er omfattet af L 219, men også at der foretages en gennemgang af samtlige øvrige retsforskrifter i det danske regelkompleks med henblik på at afklare, om der eventuelt måtte være andre retsforskrifter, som ikke er medtaget i det foreliggende lovforslag, men som ud fra de samme argumenter ligeledes burde ophæves.

I den forbindelse ville det samtidig kunne afklares, hvorvidt der eventuelt måtte være ældre retsforskrifter, som fortsat er gældende, men som til trods herfor ikke er blevet indlagt i Retsinformation.

Imidlertid vil en sådan undersøgelse {{SPA}} som jeg tidligere har tilkendegivet {{SPA}} være særdeles omfattende og tidskrævende, og man kan derfor allerede på den baggrund stille spørgsmålstegn ved, om gennemførelsen heraf vil føre til resultater, der vil stå i et rimeligt forhold til indsatsen. Det må i den forbindelse også tillægges betydning, at der allerede i forbindelse med etableringen af Retsi 1985 blev anvendt betydelige ressourcer på at gennemgå den danske regelsamling, jf. herved besvarelsen af spørgsmål nr. 12.

Spørgsmål nr. 28:

"Hvordan forestiller ministeren sig, at der skal blive ryddet op i de gamle regler, hvis ministeren ikke vil ophæve reglerne uden grundige undersøgelser, når ministeren samtidig mener, at disse (nødvendige) undersøgelser er spild af tid?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 12, 17, 25 og 27.

Spørgsmål nr. 29:

"Kan ministeren finde nogle juridiske argumenter, der nødvendiggør, at en bestemmelse skal nævnes i 2 forskellige love for at være gyldig, jf. ministerens begrundelse angående Kongeloven og Danske Lov?"

Svar:

Justitsministeriet har i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 7, 8, 11, og 13 redegjort for forholdet mellem bl.a. Kongelovens artikel 25 og Danske Lov 1-2-1, som begge indeholder bestemmelser om retlig immunitet for de kongelige prinser og prinsesser.

I den forbindelse har Justitsministeriet tilkendegivet, at det efter ministeriets opfattelse ikke uden nærmere undersøgelser er muligt at sige noget præcist om baggrunden for dobbeltreguleringen i de nævnte love, herunder om det eventuelt {{SPA}} som antydet i det rejste spørgsmål - kan skyldes, at de pågældende bestemmelser om retlig immunitet ellers ikke ville have været gyldige. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de pågælde ve som bekendt er af ældre dato, ligesom de har en helt særlig historisk baggrund.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen nedenfor af spørgsmål nr. 30 {{SPA}} 35.

Justitsministeriet kan mere generelt oplyse, at der i dansk ret gælder en række forskellige krav til henholdsvis tilblivelsen og udformningen af nye retsforskrifter. Disse krav er dels knyttet til den fremgangsmåde, der skal iagttages i forbindelse med udformningen af den enkelte retsforskrift, dels angår de spørgsmål vedrørende reglernes indhold. De kan i øvrigt have en sådan karakter, at det er en betingelse for retsforskriftens gyldighed, at den er vedtaget i overensstemmelse med disse krav.

Det er således f.eks. en betingelse for en lovs gyldighed, at lovforslaget er gennemført i overensstemmelse med de særlige procedureregler, som er i fastsat i grundloven. Et lovforslag kan således f.eks. ikke vedtages, før det 3 gange har været behandlet i Folketinget, jf. grundlovens § 41, stk. 2, ligesom lovforslaget skal stadfæstes og kundgøres i overensstemmelse med grundlovens § 22.

Herudover gælder der mellem de enkelte retsregler en særlig rangorden, således at det bl.a. vil kunne være en betingelse for en retsforskrifts gyldighed, at den er udstedt med hjemmel i anden trinhøjere retsforskrift. En lov må f.eks. ikke stride mod grundlovens bestemmelser, ligesom en bekendtgørelse ikke må stride mod en lov og ligeledes i almindelighed skal have hjemmel i en lov.

Spørgsmål nr. 30:

"Hvilken betydning/relevans kan ministeriet forestille sig, at årsagen til dobbeltreguleringen af prinsernes og prinsessernes "straffrihed" skulle have?"

Svar:

Idet Justitsministeriet går ud fra, at der med spørgsmålet henvises til reguleringen i henholdsvis Kongelovens artikel 25 og Danske Lov artikel 1-2-1, kan ministeriet henvise til besvarelsen af spørgsmål nr. 7, 8, 11, 13 og 29, som vedrører spørgsmålet om forholdet mellem Kongeloven og Danske Lov.

Som det fremgår heraf, er det ikke umiddelbart muligt at sige noget præcist om baggrunden for dobbeltreguleringen i de nævnte love.

En afklaring af disse spørgsmål vil kræve en række nærmere undersøgelser, som vil være særdeles ressourcekrævende, og som efter Justitsministeriets opfattelse næppe vil føre til resultater, der vil stå i et rimeligt forhold til indsatsen.

Hertil kommer, at det efter Justitsministeriets opfattelse næppe vil have væsentlig betydning for borgernes retssikkerhed at overveje regelforenkling med hensyn til de nævnte bestemmelser i Kongeloven og Danske Lov, som alene regulerer en række spørgsmål om kongehusets forhold.

Spørgsmål nr. 31:

"Er Justitsministeriet i besiddelse af den nødvendige kompetence til at afgøre, hvorvidt lovforslagets § 1 giver anledning til problemer?"

Svar:

I § 1 i lovforslag nr. L 219 foreslås Lex Regia (Kongeloven) af 14. november 1665 ophævet.

Justitsministeriet har i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 7, 8, 11, og 13 bl.a. taget stilling til, om det vil give anledning til problemer at ophæve Kongeloven, som i det væsentligste blev ophævet ved grundloven af 5. juni 1849 samt ved Tronfølgeloven af 31. juli 1853. Det er således alene lovens artikel 21 og 25, som fortsat antages at være gældende i et vist omfang.

Som det fremgår af de nævnte besvarelser samt af besvarelsen af spørgsmål nr. 29 og 30, er det Justitsministeriet opfattelse, at det ikke på det foreliggende grundlag er muligt at sige noget præcist om baggrunden for dobbeltreguleringen i bl.a. Kongelovens artikel 25 og Danske Lov 1-2-1, og herunder om det vil give anledning til problemer at ophæve de bestemmelser i Kongeloven, som må antages fortsat at være gældende. Som anført vil en a fklaring af disse spørgsmål kræve en række nærmere undersøgelser.

Spørgsmål nr. 32:

"Hvor lang tid mener ministeren det vil tage at undersøge forholdet om Kongeloven tilstrækkeligt til, at ministeren kan tage stilling til lovforslagets § 1?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 25, 30 og 31.

Spørgsmål nr. 33:

"Kan ministeren udelukke, at der skulle blive behov for en fortolkning af "lex posterior princippet" i relation til Kongeloven og Danske Lov (f.eks. ved vurderingen af, om prinsesse Alexandra Manley og prins Henrik er "af blodet" og om dronning Ingrid er "en prinsesse")?"

Svar:

Justitsministeriet går ud fra, at der med spørgsmålet henvises til reguleringen i henholdsvis Kongelovens artikel 25 og Danske Lov artikel 1-2-1, som begge indeholder bestemmelser om retlig immunitet for "prinserne og prinsesserne af blodet", samt at der i den forbindelse ønskes en vurdering af, om det såkaldte "lex posterior-princip" vil kunne finde anvendelse med henblik på at afklare, hvilken af de to bestemmelser, som skal finde anvendelse ved vurderingen af, om en person har retlig immunitet eller ej.

I den forbindelse bemærkes indledningsvis, at det er en forudsætning for, at dette spørgsmål vil opstå i praksis, at de to bestemmelser må antages at have et forskelligt materielt indhold, således at de ikke omfatter den samme personkreds.

Spørgsmålet om, hvorvidt Kongelovens artikel 25 og Danske Lov 1-2-1 omfatter den samme personkreds, ses ikke at have givet anledning til problemer i praksis, ligesom spørgsmålet ikke ses at være udtrykkeligt omtalt i den statsretlige litteratur.

Litteraturen beskæftiger sig således især med spørgsmålet om forholdet mellem udtrykket "Prinser og Prinsesser af Blodet", der som anført ovenfor anvendes i Kongeloven og Danske Lov, og udtrykket "medlemmer af det kongelige hus", som bl.a. er anvendt i grundlovens § 11, og herunder hvem der i øvrigt kan anses for omfattet af disse udtryk., jf. herved bl.a. Henning Matzen, Den Danske Statsforfatningsret, Bind 2 (1881), side 60 ff., Knud Ber lin, Den Danske Statsforfatningsret, Bind 1 (1916), side 262 ff., Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret, Bind 2 (1944), side 349 ff., og Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret (3. udgave ved Ole Espersen, 1983), side 573 ff.

De nævnte bestemmelser i Kongeloven og Danske Lov bliver i den forbindelse udtrykkeligt fremhævet som eksempler på bestemmelser, som begge anvender udtrykket "Prinser og Prinsesser af Blodet". Efter Justitsministeriets opfattelse kan omtalen forstås således, at de pågældende forfattere uden videre lægger til grund, at de to bestemmelser har samme materielle indhold. Det kan i den forbindelse i øvrigt tilføjes, at Henning Matzen i fo rbindelse med en omtale af, hvad der menes med udtrykket "Dommer" i Kongelovens artikel 25, anfører, at ".. saaledes maa det antages at være brugt i samme Lovs [Kongeloven] Art. 25, af hvilken D.L. 1-2-1 er en ligefrem Gjentagelse..".

Som følge af det anførte er der derfor ikke grund til at antage, at der vil kunne opstå en situation, hvor en person alene er omfattet af den ene af bestemmelserne i henholdsvis Kongeloven og Danske Lov, og hvor det derfor {{SPA}} med henblik på at afklare, om den pågældende herefter overhovedet har retlig immunitet {{SPA}} vil være nødvendigt at afklare, om det er Kongeloven eller Danske Lov, som skal finde anvendelse.

Derimod vil der kunne opstå spørgsmål om, hvorvidt en person overhovedet er omfattet af udtrykket "prinserne og prinsesserne af blodet", som altså anvendes i både Kongeloven og Danske Lov. Afgrænsningen heraf vil bero på en konkret fortolkning.

Der vil i den forbindelse skulle lægges vægt på de samme faktorer, som sædvanligvis indgår ved lovfortolkning. Der vil således f.eks. kunne lægges vægt på bestemmelsernes ordlyd og hidtidige anvendelse, eventuelle forarbejder samt bestemmelsernes særlige historiske baggrund.

Spørgsmål nr. 34:

"Er det "kongen" eller domstolene, der i givet fald skal foretage den vurdering som anført i forudgående spørgsmål?"

Svar:

Som anført i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 33 vedrørende indholdet af henholdsvis Kongelovens artikel 25 og Danske Lov artikel 1-2-1, som begge indeholder bestemmelser om retlig immunitet for "prinserne og prinsesserne af blodet", må det antages, at der næppe vil kunne opstå spørgsmål om, hvorvidt en person alene er omfattet af den ene af bestemmelserne i henholdsvis Kongeloven og Danske Lov.

Derimod vil der f.eks. kunne opstå spørgsmål om, hvorvidt en person overhovedet er omfattet af udtrykket "prinserne og prinsesserne af blodet" i Kongeloven og Danske Lov.

Såfremt spørgsmålet opstår i forbindelse med en konkret retssag, er det Justitsministeriets opfattelse, at domstolene vil være kompetente til at behandle spørgsmålet, jf. herved forudsætningsvis H. Matzen, Den danske Statsforfatningsret, 2. del, 1887, s. 66 f.

Spørgsmål nr. 35:

"Kunne f.eks. formuleringen "af blodet" ikke betyde, at der netop var behov for en vurdering af både behovet for dobbeltreguleringen og hensigtsmæssigheden af formuleringen af bestemmelsen?"

Svar:

Der henvises særlig til besvarelsen af spørgsmål nr. 33, ligesom der i øvrigt kan henvises

til besvarelsen af spørgsmål nr. 29-32 og 34.

Spørgsmål nr. 36:

"Når det ikke ved læsning af Lovtidende kan vurderes, hvorvidt en bestemmelse fortsat er relevant eller ej, kunne det så ikke netop tale for, at Folketinget burde ophæve loven, eller alternativt at ministeren skulle have en bemyndigelse til at ophæve loven, når loven er opfyldt? "

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 9, 13, 14, 17, 20, 21 og 23.

Spørgsmål nr. 37:

"Når love om indfødsrets meddelelse har udtømt deres formål allerede ved vedtagelsen og dermed straks "forældes", hvorfor står lovene da som gældende i Retsinformation i årevis, og vil ministeren sørge for, at Justitsministeriet flytter alle forældede forskrifter fra den gældende base til den historiske base?"

Svar:

Idet det antages, at der med spørgsmålet henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 9, kan Justitsministeriet supplerende oplyse, at love om indfødsrets meddelelse {{SPA}} i lighed med anlægslove - vedbliver med at være gældende, selvom de har "udtømt deres formål".

I modsætning til f.eks. retsforskrifter, som er blevet udtrykkelig ophævet eller i øvrigt er bortfaldet, er både indfødsretslove og anlægslove ud fra en formel betragtning stadig gældende, selvom de måtte have udtømt deres formål. Der er således alene tale om, at lovens formål er blevet opfyldt, f.eks. fordi anlægget rent faktisk er opført, eller indfødsretten er meddelt.

I overensstemmelse hermed følger det af de nuværende kriterier for indlæggelse af retsforskrifter i Retsinformation, at disse love ikke skal markeres som historiske. Det er således alene retsforskrifter, som er blevet udtrykkelig ophævet eller i øvrigt er bortfaldet, og som derfor ikke længere er gældende, som markeres som historiske. Der kan i den forbindelse henvises til cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og a dministrative afgørelser i Retsinformation, som er vedlagt besvarelsen.

Spørgsmål nr. 38:

"

Hvis en lov om meddelelse af indfødsret er forældet allerede, når den er vedtaget, hvad er da formålet med at opretholde lovene i lovsamlingerne? Grundlovens bestemmelser i § 44 hjemler jo ikke mulighed til, at en tildelt indfødsret kan tilbagekaldes. Hvorfor har indfødsretslovene da ikke en slutbestemmelse om, at når alle de omhandlende tildelinger af indfødsret er fuldbyrdet, da ophæves loven automatisk?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 37.

Spørgsmål nr. 39:

"Ministeren anfører gang på gang "tidskrævende" som argument for ikke at foretage yderligere. Er det ikke også tidskrævende for borgerne og domstolene at finde ud af, hvilke dele af f.eks. Danske Lov, der fortsat er gældende?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 12, 17 og 26.

Spørgsmål nr. 40:

"Er det efter ministerens opfattelse rimeligt at forlange, at borgerne overholder f.eks. Danske Lov (inkl. eventuelle "glemte" bestemmelser), når regeringen ikke selv agter at undersøge, om der er relevante bestemmelser i Danske Lov, der ikke er med i

Retsinformation?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 12, 17 og 26.

Spørgsmål nr. 41:

"Er ministeren for eller imod en lovkommission?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 10.

 

 

 

Spørgsmål nr. 42:

"Finder ministeren ikke, at det er et problem, at der ikke findes en samlet samling af danske love og regler, som med 100 pct. sikkerhed kan sige at være gældende?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 19.

Spørgsmål nr. 43:

"Hvis ikke Justitsministeriet som myndighed for Retsinformation har overblik over, hvad der er gældende dansk lov, hvilken myndighed kan da forventes at have overblikket?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 19 samt til Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. S 604 fra medlem af Folketinget Kim Behnke. Kopi af denne besvarelse vedlægges.

Det kan herudover supplerende oplyses, at alle retligt normerende retsforskrifter, der udstedes af ministerier og styrelser, som udgangspunkt skal indlægges i Retsinformation. Ansvaret herfor påhviler de enkelte ressortministerier, ligesom det er de enkelte ministeriers ansvar løbende at overveje spørgsmålet om, hvorvidt de retsforskrifter, som er blevet indlagt i Retsinformation, fortsat er gældende, eller om de bør markeres som historiske, f.eks. fordi de er blevet ophævet eller må anses for bortfaldet.

Der kan i det hele henvises til cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation samt til cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation, som begge er vedlagt besvarelsen.

Spørgsmål nr. 44:

"Hvis det i en retstvist gøres gældende fra anklager og forsvarer med henvisning til to forskellige retskilder (f.eks. Retsinformation og Lovtidende), at en bestemmelse henholdsvis er gældende /ikke-gældende, hvem afgør da, om bestemmelsen er gældende?

(Domstolene skal vel kun afgøre om bestemmelsen er overtrådt)."

 

 

 

Svar:

Opstår der i forbindelse med rettens behandling af en straffesag spørgsmål om, hvorvidt den straffebestemmelse, som en person er tiltalt for at have overtrådt, var gældende på det tidspunkt, da handlingen blev begået, vil dette spørgsmål skulle afgøres af retten i forbindelse med vurderingen af handlingens strafbarhed.

 

 

 

<DOCUMENT_START>

Besvarelse af spørgsmål nr. 45 {{SPA}} 95 af 3. august 2000 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter (Ophævelse af mere end 100 love og retsforskrifter, der er forældede og uden retlig nødvendighed) (L 219 {{SPA}} bilag 11).

Spørgsmål nr. 45:

"Ministeren anførte i besvarelsen af spørgsmål nr. 9, jf. bilag 5, at "Til eksempel kan henvises til lovforslagets § 59 vedrørende lov nr. 91 af 16. marts 1962 om anlæg af en ny broforbindelse over Lillebælt. Som jeg bl.a. tilkendegav i forbindelse med 1. behandlingen af lovforslaget den 7. april 2000, er en formel ophævelse af sådanne love imidlertid ikke nødvendig, idet de pågældende love netop har udtømt deres f ormål".

Vil ministeren da oplyse, hvorfor forskriften er (var) gældende jf. Retsinformation?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 37.

Som det fremgår heraf, er retsforskrifter, som har udtømt deres formål {{SPA}} som f.eks. den i spørgsmålet omtalte lov - formelt set stadig gældende og skal derfor ikke markeres som historiske i Retsinformation. Det er således alene retsforskrifter, som er blevet udtrykkelig ophævet eller i øvrigt er bortfaldet, som bør markeres som historiske.

På den baggrund bør f.eks. love om anlæg af jernbanestrækninger, broforbindelser og veje i almindelighed ikke markeres som historiske i Retsinformation, når de har udtømt deres formål. Det samme gælder f.eks. love om indfødsrets meddelelse og de såkaldte ikrafttrædelseslove.

Det bemærkes dog, at de love, som har udtømt deres formål, kan være af så forskellig karakter, både med hensyn til baggrund, indhold og det retsområde, som retsforskriften regulerer, at det trods det ovennævnte udgangspunkt ikke kan udelukkes, at det i enkelte tilfælde vil være mest hensigtsmæssigt og naturligt at markere den pågældende retsforskrift som historisk i Retsinformation. Til eksempel kan nævnes love, som b&ar ing;de indeholder bestemmelser, som har udtømt deres formål, og bestemmelser, som er blevet udtrykkeligt ophævet eller bortfaldet. I sådanne til

fælde vil det efter omstændighederne kunne være mest hensigtsmæssigt at markere hele retsforskriften som historisk i Retsinformation.

Justitsministeriet kan endvidere ikke fuldstændigt udelukke, at der kan forekomme enkelte eksempler på, at en retsforskrift, som har udtømt sit formål, er blevet markeret som historisk i Retsinformation, uanset at den efter de ovennævnte retningslinjer mest naturligt burde have været markeret som gældende.

Spørgsmål nr. 46:

"Er ministeren enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at nogle ministerier betragter anlægs-

love som bortfaldet, når anlægget er fuldendt, mens f.eks. Trafikministeriet betragter

anlægslove vedrørende jernbanestrækninger som gældende?"

Svar:

Det bemærkes indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt en retsforskrift fortsat er gældende, om den er ophævet eller bør udtrykkeligt ophæves, må anses for bortfaldet eller i øvrigt for at have udtømt sit formål - og herunder hvorvidt den pågældende retsforskrift bør markeres som gældende eller historisk i Retsinformation - alene afgøres af ressortministeriet, eventuelt efter drøftelse med S ekretariatet for Retsinformation.

Justitsministeriet finder derfor ikke at burde udtale sig om den konkrete vurdering, som de enkelte ministerier måtte have foretaget i den forbindelse.

Justitsministeriet kan dog særligt for så vidt angår anlægslove mere generelt oplyse, at en anlægslov i almindelighed vil kunne siges at "have udtømt sit formål", hvis det pågældende anlæg er opført. Som det følger af besvarelsen af spørgsmål nr. 9, 16, 24 og 37, er det Justitsministeriets opfattelse, at anlægsloven herefter i almindelighed ikke bør ophæves udtrykkeligt ved lov, ligesom de n i øvrigt ikke bør betegnes som "bortfaldet".

En retsforskrift {{SPA}} herunder en anlægslov - kan således alene betegnes som bortfaldet, hvis det f.eks. konstateres, at de spørgsmål, som var reguleret i retsforskriften, nu er reguleret i en anden senere lov.

For så vidt angår spørgsmålet om indlæggelse af retsforskrifter i Retsinformation henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 37, 43 og 45.

 

Spørgsmål nr. 47:

"Er ministeren enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at Trafikministeriet betragter anlægs-

love vedrørende jernbanestrækninger som gældende, mens anlægslove vedrørende veje

ikke betragtes som gældende?"

Svar:

Idet det antages, at der med spørgsmålet henvises til den udtalelse fra Trafikministeriet, som Justitsministeriet indhentede til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2-5, og som er gengivet i besvarelsen af spørgsmål nr. 2, kan det oplyses, at Trafikministeriet efter det for Justitsministeriet oplyste som udgangspunkt betragter både love om anlæg af jernbaner samt love om anlæg af veje som gældende, selvom de måtte have udtømt d eres formål, samt at det ville være både overflødigt og uhensigtsmæssigt udtrykkeligt at ophæve sådanne love. Det fremgår herudover af den nævnte udtalelse, at der tillige gør sig en række særlige forhold gældende for love om anlæg af jernbaner, som yderligere taler for, at især disse love ikke bør udtrykkeligt ophæves.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 2, 45 og 46.

Spørgsmål nr. 48:

"Trafikministeriet har som bidrag til besvarelsen af spørgsmål nr. 2, jf. bilag 9, anført

"Det har således navnlig været antaget, at der består en driftspligt for DSB for så vidt

angår DSB-strækninger anlagt med hjemmel i lov".

Vil ministeren vurdere eller indhente oplysning om, hvorvidt der er juridisk hold

i denne antagelse?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Trafikministeriet, som bl.a. har anført følgende:

"Med hensyn til spørgsmålet om den retlige betydning af en anlægslov, jf. spørgsmål 48, skal Trafikministeriet bemærke, at en anlægslov på linie med andre love må fortolkes ud fra sin ordlyd og under inddragelse af forarbejderne.

Der findes en række eksempler på, at anlægslove ikke alene indeholder en beslutning om etablering af et anlæg, men tillige fastsætter bestemmelser om den fremtidige drift af anlægget eller andre bestemmelser, som har virkning også efter etableringen af de pågældende anlæg. Meget udtalte eksempler herpå er lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 1998, og lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 18. august 2000.

Efter Trafikministeriets opfattelse er der ikke grundlag for at antage, at der derudover generelt skulle være retsvirkninger knyttet til en anlægslov i forhold til det pågældende anlægs drift. Afgørende for driften er lovgivningen på det pågældende område, de til formåle t meddelte bevillinger og forudsætningerne i den forbindelse.

For så vidt angår jernbaner er det fast skik, at beslutning om anlæg heraf træffes ved lov, også selvom der ikke i det konkrete tilfælde måtte være behov for nogen særskilt ekspropriationshjemmel.

Ved lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder blev der således givet generel hjemmel til ekspropriation til jernbaneanlæg, men det fremgår af den betænkning, der dannede grundlag for lovforslaget, at det ikke var hensigten at ændre på det forhold, at selve beslutningen om at udføre et nyt jernbaneanlæg skal træffes i form af en lov. Der henvises til betænkning nr. 330/1963, side 81.

Det er videre fast skik, at beslutninger om afgørende ændringer af driften på statsbanestrækninger og om nedlæggelse af sådanne strækninger træffes ved lov {{NEL}}{{NEL}}{{NEL}}.

Hverken den nugældende eller den tidligere lovgivning om DSB indeholder bestemmelser om, hvilke jernbanestrækninger DSB er forpligtet til at drive, men ikke desto mindre har det været fast antaget, at DSB er underlagt en driftspligt i forhold til de enkelte strækninger. Denne driftspligt kan lovmæssigt alene være knyttet til de pågældende anlægslove, idet de enkelte strækninger ikke på anden måde er genstand for specifik lovmæs sig regulering.

Det forhold, at der i en lang række tilfælde er givet udtrykkelig lovhjemmel til at ændre driften på en given strækning, f.eks. bemyndigelse til at indstille persontogtrafikken, eller hjemmel til at nedlægge banen, viser, at lovgivningsmagten hidtil har disponeret ud fra den antagelse, at der består en driftspligt, som kun kan ændres ved lov.

Det er på denne baggrund Trafikministeriets opfattelse, at der ikke bør ske formel ophævelse af love om anlæg af jernbanestrækninger, uden at der samtidig tages stilling til, hvordan der skal forholdes med hensyn til fremtidig drift på strækningen."

Spørgsmål nr. 49:

"Finder ministeren, eller vil ministeren indhente vurdering af, at det ville være hen-

sigtsmæssigt, såfremt det blev samlet i en paragraf, hvilke jernbanestrækninger DSB

havde ret og pligt til at befærde, således at samtlige anlægslove kan bortfalde?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Trafikministeriet, som har anført følgende:

"I spørgsmål 49 anmodes om en vurdering af, om det ville være hensigtsmæssigt, at det blev samlet i en paragraf, hvilke jernbanestrækninger DSB har ret og pligt til at befærde.

Ministeriet skal i denne forbindelse henvise til det i den tidligere udtalelse af 24. maj 2000 anførte om, at Trafikministeriet for tiden overvejer de fremtidige rammer for restbanerne, dvs. jernbaner, hvor planmæssig trafik er indstillet, og som ikke længere forventes anvendt, og at det indgår i disse overvejelser, hvordan der skal forholdes med lovgivningen vedrørende banernes anlæg.

Endvidere blev det oplyst, at der i forbindelse med trafikforliget i november 1999 er indgået aftale om privatbanernes overførsel til amtskommunerne, og at regelgrundlaget i denne forbindelse vil blive gennemgået, bl.a. med henblik på at afklare, om der er grundlag for ophævelse af regelsættet eller dele heraf.

Trafikministeriet finder, at en stillingtagen til hensigtmæssigheden af den i spørgsmålet omhandlede fremgangsmåde bør afvente disse mere principielle overvejelser."

Spørgsmål nr. 50:

"Det fremgår flere gange af bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål nr. 2, at "må anses

for bortfaldet". Betyder formuleringen, at ministeren ikke kan garantere, at for-

skrifterne med 100 pct. sikkerhed er helt og aldeles bortfaldet?"

Svar:

Det bemærkes indledningsvis, at hovedparten af de retsforskrifter, der er omfattet af lovforslag nr. L 219, henhører under andre ministerier end Justitsministeriet.

Til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 (der bl.a. omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt de retsforskrifter, som er omfattet af lovforslaget, kan ophæves uden videre), anmodede Justitsministeriet derfor de øvrige berørte ministerier om en udtalelse.

Bortset fra de retsforskrifter i L 219, som henhører under Justitsministeriet, er indplaceringen af de enkelte retsforskrifter i de bilag, herunder bilag 2, som er vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5, samt begrundelsen herfor, alene foretaget på grundlag af de oplysninger, som Justitsministeriet har modtaget fra de enkelte ressortministerier.

På den baggrund finder Justitsministeriet ikke generelt at kunne udtale sig om, hvorvidt samtlige de forskrifter, som er omfattet af bilag 2, med "100 pct. sikkerhed er helt og aldeles bortfaldet".

For så vidt angår de forskrifter, som henhører under Justitsministeriet, kan det oplyses, at disse forskrifter efter Justitsministeriets opfattelse er bortfaldet og dermed ikke længere er gældende.

På baggrund af de udtalelser, som Justitsministeriet modtog fra de øvrige ministerier, og som var vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5, må dette efter Justitsministeriets opfattelse tillige antages at gøre sig gældende for de øvrige retsforskrifter, der er nævnt i bilag 2.

Spørgsmål nr. 51:

"Vil ministeren støtte en formel ophævelse af bestemmelserne, såfremt der er blot

den mindste tvivl om gyldigheden af forskrifterne, såfremt det af lovforslaget tyde-

ligt fremgår, at bestemmelserne formentlig allerede er uvirksomme, eller vil ministeren

altid støtte, at bestemmelserne forbliver?"

 

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 21 og 24.

 

Spørgsmål nr. 52:

"Når lov nr. 286 af 10. juni 1981 om ny- og ombygning af Det Kgl. Teaters Gamle

Scene (lovforslagets § 136) er bortfaldet, hvorfor er lov nr. 105 af 24. juni 1880 om

Opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot så ikke også bortfaldet

(lovforslagets § 28)?"

Svar:

Lov nr. 286 af 10. juni 1981 om ny- og ombygning af Det Kgl. Teaters Gamle Scene og lov nr. 105 af 24. juni 1880 om Opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot henhører under Kulturministeriet.

På den baggrund har Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Kulturministeriet om en udtalelse.

Kulturministeriet har bl.a. oplyst følgende:

"I den anledning skal Kulturministeriet oplyse, at Charlottenborg Udstillingsbygnings virksomhed har været reguleret ved udstedelse af bekendtgørelser i henhold til den nævnte lov [lov nr. 105 af 24. juni 1880] siden 1987. Inden dette tidspunkt var bygningens forhold reguleret ved kgl. anordninger.

I efteråret 2000 fremsætter Kulturministeriet et forslag til lov om billedkunst, hvori der vil blive indarbejdet en hjemmel til udstedelse af fremtidige bekendtgørelser om Charlottenborg Udstillingsbygning. Ved samme lejlighed forventes lov nr. 105 af 24. juni 1880 ophævet."

Der kan herudover henvises til den udtalelse fra Kulturministeriet, som Justitsministeriet indhentede til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5, og som var vedlagt besvarelsen af disse spørgsmål. Kulturministeriet anførte i den forbindelse bl.a. følgende:

"Vedr. lov nr. 105 af 24. juli 1880 om Opførelse af en udstillingsbygning ved Charlottenborg: (§ 28 i Frihed 2000s lovforslag).

Loven udgør retsgrundlaget for Kulturministeriets bekendtgørelse om Udstillingsbygningen ved Charlottenborg og har derfor fortsat gyldighed. Denne retssituation overvejes ændret i relation til en eventuel gennemførelse af en samlet billedkunstlov.

Vedr. lov nr. 286 af 10. juni 1981 om ny- og ombygning af Det Kgl. Teaters Gamle scene (§136 i Frihed 2000s lovforslag):

Kulturministeriet finder at loven har udtømt sit formål, og en ophævelse af loven er derfor ikke nødvendig. Ministeriet finder {{SPA}} i lighed med justitsministeren {{SPA}} ikke, at det er hensigtsmæssigt at påbegynde en praksis, hvorefter denne type love fremover formelt skal ophæves af Folketinget."

Spørgsmål nr. 53:

"Hvis anlægslove på Kulturministeriets område ikke bortfalder, så længe anlægget be-

står, mangler der i så fald ikke en række anlægslove mv. i Retsinformation?"

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 52, er der ikke tale om, at anlægslove på Kulturministeriets område er bortfaldet. Lov nr. 286 af 10. juni 1981 om ny- og ombygning af Det Kgl. Teaters Gamle Scene har derimod i lighed med en række af de andre anlægslove, som er omfattet af lovforslag nr. L 219, udtømt sit formål, hvorimod lov nr. 105 af 24. juni 1880 om Opførelse af en udstillingsbygning ved Charlottenborg fortsat finder anvendelse i praksis, idet loven udgør hjemlen for udstedelsen af de bekendtgørelser, som regulerer Charlottenborg Udstillingsbygnings drift og virksomhed.

For så vidt angår spørgsmålet om indholdet af Retsinformation kan Justitsministeriet i øvrigt henvise til besvarelsen af spørgsmål nr.12 og 19.

Spørgsmål nr. 54:

"Vil ministeren udarbejde eller indhente de relevante data til et tilsvarende bilag

på Trafikministeriets område, som ministeren har udarbejdet til besvarelsen af

spørgsmål nr. 2?"

Svar:

I den udtalelse som, Justitsministeriet modtog fra Trafikministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5 {{SPA}} og som er delvist gengivet i besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} oplyste Trafikministeriet bl.a. følgende:

"Det kan oplyses, at omkring en tredjedel af paragrafferne i det fremsatte lovforslag L 219 vedrører retsforskrifter, der henhører under Trafikministeriet.

{{NEL}}..

Generelt mener ministeriet, at såfremt der skal iværksættes en mere omfattende ophævelse af en række love, bør dette ske ud fra mere generelle overvejelser og ikke ved vurdering af det i lovforslag L 219 medtagne udsnit af love, som ikke ses at være systematisk udvalgt eller på nogen måde udtømmende.

Ud fra disse betragtninger finder Trafikministeriet ikke grundlag for at udpege enkeltparagraffer i lovforslaget som egnet til umiddelbar gennemførelse."

Justitsministeriet kan henholde sig til det af Trafikministeriet anførte. Justitsministeriet finder således ikke grundlag for at udarbejde lister over de retsforskrifter i L 219, som henhører under Trafikministeriets område, svarende til de bilag, som Justitsministeriet udarbejdede til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 over de øvrige retsforskrifter i L 219.

Spørgsmål nr. 55:

"Vil ministeren i forlængelsen af besvarelsen af spørgsmål nr. 2 oplyse eller ind-

hente oplysninger om, hvorvidt DSB havde fuld drift på havnebanen mellem Hobro

Station og Hobro Havn indtil den 20. december 1999, hvor banen blev nedlagt?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Trafikministeriet om en udtalelse.

I sin udtalelse har Trafikministeriet bl.a. oplyst følgende i forlængelse af det, der er oplyst i besvarelsen af spørgsmål nr. 48:

"Den i spørgsmål 55 omhandlede lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn er et eksempel på en sådan disposition fra lovgivningsmagtens side vedrørende en konkret banestrækning.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende anlæggelse af den pågældende sporforbindelse, at sporforbindelsen udelukkende blev anlagt med henblik på godsbetjening af Hobro Havn. Driftspligten på dette havnespor og omfanget af forpligtigelsen har således været afhængig af behovet for transport af gods til havnen. Som det fremgik af bemærkningerne til forslaget til lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Stat ion og Hobro Havn (L 7), havde banen forud for nedlæggelsen ikke været trafikeret i flere år."

 

Spørgsmål nr. 56:

"Vil ministeren i forlængelsen af besvarelsen af spørgsmål nr. 2 oplyse eller ind-

hente oplysninger om, hvorvidt lov nr. 55 af 12. april 1889 om Anlæg af en Jern-

bane fra Slagelse til Næstved med en Sidebane til Skjelskør (lovforslagets § 31)

er ophævet?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Trafikministeriet om en udtalelse.

I sin udtalelse har Trafikministeriet bl.a. oplyst følgende i forlængelse af det, der er oplyst i besvarelsen af spørgsmål nr. 55:

"Som et andet eksempel på en lov om ophævelse eller indskrænkning af driften på en banestrækning kan nævnes lov nr. 73 af 3. marts 1971 om indskrænkning af driften på og eventuel senere nedlæggelse af visse statsbanestrækninger og færgefarten Glyngøre {{SPA}} Nykøbing Mors. I lovens § 2 gives bemyndigelse til bl.a. at indskrænke driften på statsbanestr& kningen Slagelse {{SPA}} Næstved til kun at omfatte befordring af vognladningsgods og til senere helt eller delvis at nedlægge banestrækningen{{NEL}}{{NEL}}.. Med denne lov er der således givet hjemmel til at indskrænke driften til udelukkende at omfatte godskørsel og til helt eller delvist at nedlægge den i spørgsmål 56 og 57 nævnte banestrækning fra Slagelse til Næstved, der er anlagt med hjemmel i lov nr. 55 af 12. april 1889. Anl& 1889 er derimod ikke ophævet.

Banestyrelsen, som ejer arealerne, bruger fortsat banestrækningen til forsøgskørsel i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse. Endvidere anvendes banen til kørsel med veterantog.

Det er således i overensstemmelse med udtrykkelig bemyndigelse i lovgivningen, at der ikke længere er regelmæssig trafik på banestrækningen Slagelse {{SPA}} Næstved."

Spørgsmål nr. 57:

"Hvis lov nr. 55 fra 1889 ikke er ophævet, vil ministeren da bekræfte eller indhente

oplysninger om, at DSB ikke længere har drift på banen, og hvordan det hænger sam-

men med argumentationen om, at DSB har pligt til at køre på baner, hvis loven ikke

er ophævet?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 56.

Spørgsmål nr. 58:

"Trafikministeriet har som bidrag til besvarelsen af spørgsmål nr. 2 anført, at "Uanset

hvilken holdning man måtte indtage i spørgsmålet om opretholdelse af anlægslove,

kræver det en nærmere analyse i hvert enkelt tilfælde at afgøre, om en lovs bestemmelser

om en jernbanes drift fortsat har nogen retlig betydning".

Vil ministeren foretage denne vurdering i de love, der er omfattet af L 219?"

Svar:

Justitsministeriet kan henholde sig til det af Trafikministeriet anførte. Efter Justitsministeriets opfattelse kan behovet for en analyse sammenholdt med de ressourcer, der i givet fald skulle anvendes hertil, ikke give tilstrækkeligt grundlag for at foretage en sådan vurdering.

Spørgsmål nr. 59:

"Trafikministeriet har som bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 2 anført, at "Det har

næppe været hensigten, at lovene skulle gælde en periode for derefter formelt at blive

ophævet". Det har næppe heller været sandsynligt, at det var hensigten, at der ved ved-

tagelse af lov nr. 258 af 27. maj 1950 om nedlæggelse af Dalmose-Skælskørbanen

(lovforslagets § 46) skulle gå 50 år uden en endelig afgørelse.

Vil ministeren oplyse eller indhente oplysninger om, hvorvidt hensigten på tidspunktet

for lovens vedtagelse spiller nogen rolle i afgørelsen af, om det er hensigtsmæssigt at

ophæve en lov eller ej?"

Svar:

Det bemærkes indledningsvis, at den i spørgsmålet delvist gengivne udtalelse, som Trafikministeriet afgav til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2- 5, alene vedrører spørgsmålet om ophævelse af love om nedlæggelse af et eksisterende anlæg eller af driften heraf. Det fremgår således i øvrigt af den nævnte udtalelse fra Trafikministeriet, at:

"Ministeriet finder det overflødigt at ophæve love vedrørende nedlæggelse af et anlæg eller en drift. Disse love udtrykker en eller flere enkeltstående beslutninger. Det har næppe været hensigten, at lovene skulle gælde en periode for derefter formelt at blive ophævet[fremhævet her]. Hertil kommer, at det ikke ganske kan afvises, at en formel ophævelse kan give anledning til en ny tvivl om retstilstanden, såfremt den oprindelige anlægslov ikke endnu er ophævet i sin helhed."

Trafikministeriet ses således alene at have givet udtryk for den opfattelse {{SPA}} som Justitsministeriet kan tilslutte sig - at det i almindelighed vil være både uhensigtsmæssigt og overflødigt at ophæve love om nedlæggelse af et anlæg eller af en drift. Som begrundelse herfor henviser Trafikministeriet bl.a. til disse loves særlige karakter og anfører i den forbindelse, at "det næppe været hensigten, at de kun skulle g&aeli for en periode for derefter formelt at blive ophævet".

Om en lov bør udtrykkeligt ophæves, må efter Justitsministeriets opfattelse bero på en konkret vurdering. I den forbindelse vil der bl.a. kunne lægges vægt på lovens karakter og formål, herunder om der er tale om en lov, som har udtømt sit formål, så snart loven er trådt i kraft.

Spørgsmål nr. 60:

"Trafikministeriet har som bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 2 anført, at "såfremt

der skal iværksættes en mere omfattende ophævelse af en række love, bør dette ske ud

fra mere generelle overvejelser og ikke ved vurdering af det i lovforslag L 219 med-

tagne udsnit af love, som ikke ses at være systematisk udvalgt eller på nogen måde ud-

tømmende".

Vil ministeren oplyse eller indhente oplysninger om, hvorvidt ministeriet finder det

hensigtsmæssigt på baggrund af den noget uens praksis i ministerierne at iværksætte

en systematisk oprydning i f.eks. anlægslove?"

 

 

Svar:

Justitsministeriet går ud fra, at der med udtrykket "uens praksis" henvises til spørgsmålet om, hvorvidt f.eks. anlægslove skal betragtes som gældende, bortfaldne eller i øvrigt for at have udtømt deres formål.

I den anledning kan det særlig for så vidt angår de anlægslove, som er omfattet af lovforslag nr. L 219, oplyses, at bilag 3, som var vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 - 5, indeholder en oversigt over de retsforskrifter, som er omfattet af lovforslaget, men som efter ressortministeriernes opfattelse ikke bør ophæves, idet retsforskrifterne enten har udtømt deres formål eller i øvrigt efter deres indhold er tidsbegrænset.

Som det fremgår af dette bilag, indeholder det - bortset fra de anlægslove, som henhører under Trafikministeriet, og som ikke er medtaget i bilagene {{SPA}} bl.a. alle de øvrige anlægslove, som er omfattet af L 219.

Da indplaceringen af de pågældende anlægslove i dette bilag er sket efter ønske fra de enkelte ressortministerier, må der således efter Justitsministeriets opfattelse i almindelighed siges at være enighed blandt ministerierne om, at anlægslove, som har udtømt deres formål, ikke bør ophæves udtrykkeligt.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 46 og 47.

Spørgsmål nr. 61:

"Vil ministeren oplyse, hvilke love der manglede i L 219, for at lovforslaget havde

været systematisk og udtømmende, herunder især hvilke gældende love fra Retsinfor-

mation, der manglede?"

Svar:

Som tidligere anført {{SPA}} både i forbindelse med 1. behandlingen den 7. april 2000 af L 219 samt i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål vedrørende lovforslaget - vil en vedtagelse af L 219 efter Justitsministeriets opfattelse forudsætte, at der udover en undersøgelse af de retsforskrifter, som er omfattet af L 219, tillige foretages en detaljeret gennemgang af det samlede danske regelkompleks. Det er således nødvendigt at afklare, om ventuelt måtte være andre retsforskrifter, som ikke er medtaget i det foreliggende lovforslag, men som ud fra de samme argumenter ligeledes vil skulle ophæves.

En sådan undersøgelse - som i givet fald skulle gennemføres i samarbejde med de øvrige ministerier - vil imidlertid være overordentlig ressourcekrævende, og Justitsministeriet finder ikke grundlag for at iværksætte en sådan undersøgelse.

Efter Justitsministeriets opfattelse bør en særlig indsats - udover en løbende opdatering og udvikling af Retsinformation {{SPA}} i stedet rettes mod at bl.a. forenkle eksisterende lovgivning på områder, der har betydning for private borgere og for erhvervslivet, ligesom de enkelte ministerier i forbindelse med udarbejdelsen af nye lovforslag fortsat skal være opmærksomme på, om det pågældende lovforslag giver anledning til, at ældre ret rifter samtidig bør ophæves.

Spørgsmål nr. 62:

"Fødevareministeriet har som bidrag til besvarelsen af spørgsmål nr. 3, jf. bilag 9,

anført at "det var hensigtsmæssigt med ophævelse af visse ældre love og regler ud-

stedt i medfør heraf, idet de har udtømt deres praktiske virkning, og således ikke

længere tjente nogen funktion".

Vil ministeren oplyse, om dette ikke er i strid med Justitsministeriets anbefalinger

om ikke at ophæve love, der har udtømt deres indhold?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 45, 46 og 60.

Spørgsmål nr. 63:

"Når en lov er blevet formelt ophævet, er det let for brugerne af Retsinformation

at finde ud af, hvorfor bestemmelsen er markeret som historisk. Når loven derimod

bortfalder af anden årsag, kan brugerne ikke se, om markeringen skyldes en fejl,

og hvis ikke, hvilken årsag der i så fald er til "ophævelsen".

Vil ministeren på den baggrund tage initiativ til, at der for forskrifter, der markeres

som historiske af anden årsag end formel ophævelse, bliver anført en kort begrundelse

i f.eks. de redaktionelle eller officielle noter, som det nu er sket i lov nr. 395 af 20.

maj 1992 om apotekernes bruttoavance i 1992 (lovforslagets § 129)?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Sekretariatet for Retsinformation.

I udtalelsen anfører Sekretariatet for Retsinformation følgende:

"Retsinformations datafangstsystem, som blev taget i brug den 10. august 1998, giver mulighed for at foretage en manuel historisk markering af dokumenter i de tilfælde, hvor historisk markering ikke sker som konsekvens af indlæggelse af en ny forskrift. Funktionaliteten er forbeholdt brugere med særlige rettigheder og anvendes til historisk markering af dokumenter, som er bortfaldet uden formel ophævelse, rettelse af fejl m.v. Markeringen foretages i et særligt sk&a elig;rmbillede i datafangstsystemet:

 

Brugeren skal markere checkboxen "Historisk" og enten en af de anførte begrundelser eller den blanke linje.

Den standardtekst, brugeren har valgt i datafangstsystemet, anføres i brugersystemet i feltet "Senere ændringer". Ved valg af "Bortfaldet. Årsagen er anført i feltet "Særlige noter" tilføjes den af brugeren konciperede årsag i feltet "Redaktionelle noter". Historisk markering uden begrundelse anvendes bl.a., når samlelove markeres historisk.

For så vidt angår dokumenter, som manuelt er markeret historiske efter den 10. august 1998, og dokumenter, som manuelt bliver markeret historiske fremover, må det således forventes, at årsagen til den historiske markering vil fremgå af forskriften i Retsinformation."

 

I forlængelse af det anførte kan det oplyses, at Justitsministeriet herudover vil overveje, om der eventuelt tillige kunne være behov for at indrette Retsinformation således, at det også vil være muligt at anvende en standardtekst for så vidt angår retsforskrifter, som ikke skal markeres som historiske, men som f.eks. har udtømt deres formål.

Spørgsmål nr. 64:

"Ministeren anførte i besvarelsen af spørgsmål nr. 9 at "En sådan bestemmelse (om

at loven ophæver sig selv, når dens indhold er udtømt) ville endvidere i mange til-

fælde ikke have den ønskede virkning, at det ved en umiddelbar gennemlæsning af

loven kan konstateres, om den fortsat er gældende. Det vil således være nødvendigt

at foretage en undersøgelse af, om loven har udtømt sit formål, f.eks. om en bestemt

vejstrækning er anlagt". Er det ikke netop et argument for, at Folketinget ophæver

loven formelt, når anlægget er bygget, eller at ministeren efter bemyndigelse i loven

ophæver loven ved en bekendtgørelse, jf. i øvrigt spørgsmål 36?"

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 9, 14, 16, 24, 37 og 46, er det Justitsministeriets opfattelse, at retsforskrifter som har udtømt deres formål, i almindelighed ikke bør ophæves udtrykkeligt ved lov. En sådan ophævelse er således efter ministeriets opfattelse både uhensigtsmæssig og overflødig.

Det kan herudover tilføjes, at ophævelse af retsforskrifter som udgangspunkt kun bør foretages, hvor en ny retsforskrift skal erstatte reguleringen i en gældende retsforskrift helt eller delvist, og hvor det derfor er nødvendigt udtrykkeligt at markere denne ændring i retstilstanden ved, at den gældende retsforskrift udtrykkeligt ophæves. Det samme gælder andre tilfælde, hvor den gældende retsforskrift ikke længere skal være gældende.

På den baggrund kan Justitsministeriet fortsat ikke anbefale, at anlægslove m.v. ophæves ved lov, herunder ved at Folketinget indleder en praksis, hvorefter anlægslove og andre love, som har udtømt deres formål, fremover skal ophæves udtrykkeligt ved lov, eller ved at der indsættes en bemyndigelse i anlægslove m.v., hvorefter ministeren kan ophæve den pågældende lov ved en bekendtgørelse, når den har udtømt s it formål.

Spørgsmål nr. 65:

"Ved grundloven fra 1849, § 97, blev alle i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet

forrang er afskaffet. Kongelovens artikel 25 blev dog undtaget, jf. slutbemærkningerne

til den første grundlov, men det gjorde DL 1-2-1 ikke. Hvorfor er DL 1-2-1 så ikke

ophævet/bortfaldet?"

Svar:

I forbindelse med grundlovens vedtagelse blev kongeloven ophævet, idet en række bestemmelser, herunder kongelovens artikel 25, dog skulle forblive i kraft.

Justitsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at der herved tillige blev taget stilling til anden lovgivning, herunder bestemmelserne i Danske Lov.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 29 {{SPA}} 35, hvoraf det bl.a. fremgår, at det efter Justitsministeriets opfattelse ikke uden omfattende undersøgelser er muligt at sige noget præcist om baggrunden for forholdet mellem Kongelovens artikel 25 og Danske Lov 1-2-1, og herunder om en af de nævnte bestemmelser måtte være bortfaldet.

Spørgsmål nr. 66:

"Ministeren kommenterede i besvarelsen af spørgsmål nr. 19, jf. bilag 10, alene ind-

holdet af Retsinformation og anførte derudover, at "Justitsministeriet finder ikke herud-

over at kunne kommentere indholdet af de øvrige regelsamlinger, der udtrykkeligt er

henvist til i det stillede spørgsmål, idet disse regelsamlinger udgives af private for-

lag".

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være forskel mellem indholdet af Rets-

information og den årlige oversigt i Lovtidende A over forskrifter fra før 1871, der

jo begge er statens, samt hvad denne oversigt skal bruges til, når "Retsinformations

regelbaser er den mest fuldstændige og korrekte danske regelsamling, som findes?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Sekretariatet for Retsinformation.

I udtalelsen anfører Sekretariatet for Retsinformation følgende:

 

"{{NEL}}.oversigten over forskrifter fra før 1871 i registeret til Lovtidende A udarbejdes hvert år på grundlag af en høring af samtlige ministerier. Sekretariatet kan bekræfte, at der ikke er overensstemmelse mellem oversigten i registeret til Lovtidende A 1999 og Retsinformation. En liste med de uoverensstemmelser, der er konstateret ved søgning i Retsinformation den 29. august 2000, er vedlagt som Herudover findes i Retsinformation yderligere 7 gældende forskrifter fra før 1871 med rank L (internationale overenskomster m.v.), som ikke er optaget i den tilsvarende oversigt i Lovtidende C 1999. Sekretariatet har anmodet de berørte ministerier om at afklare gyldighedsspørgsmålet vedrørende de omhandlede forskrifter og herefter indlægge eventuelle forskrifter, som måtte mangle i Retsinformation.

Det er sekretariatets vurdering, at der fortsat er brugere af de trykte publikationer, som ikke anvender Retsinformation, og at man derfor ikke har aktuelle planer om at afskaffe oversigterne i Lovtidende vedrørende gældende forskrifter fra før 1871. "

 

Den omtalte liste over uoverensstemmelser er vedlagt som bilag til besvarelsen.

Spørgsmål nr. 67:

"Ministeren anførte i besvarelsen af spørgsmål nr. 19, at "Inden en sådan for-

skrift ophæves, er det imidlertid nødvendigt at afklare, om der er henvisninger

til den i anden lovgivning".

Kan ministeren bekræfte, at der i lovgivningen findes flere eksempler på henvis-

ninger til ophævede eller bortfaldne bestemmelser (jf. f.eks. lovforslagets § 36),

og vil ministeren tage initiativ til, at disse hurtigst muligt rettes?"

Svar:

Justitsministeriet går ud fra, at spørgsmålet vedrører besvarelsen af spørgsmål nr. 20.

Når der foretages ændringer i en lov, herunder ophævelse af enkelte bestemmelser heri, der gennem henvisninger er forbundet med andre love, bliver der i almindelighed samtidig foretaget en undersøgelse af ændringens konsekvenser for disse andre love. Formålet hermed er bl.a. at undgå, at der er love m.v., som indeholder henvisninger til bestemmelser, som f.eks. er blevet ophævet.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at de enkelte ministerier i dag er særdeles opmærksomme på at foretage sådanne undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af nye lovforslag, ligesom ministerierne i øvrigt er opmærksomme på dette spørgsmål i forbindelse med den løbende gennemgang og overvågning af de retsforskrifter, som henhører under de enkelte ministerier.

Justitsministeriet kan dog ikke fuldstændigt udelukke, at der til trods herfor vil kunne findes eksempler i den samlede danske regelsamling på, at der i en lov er henvist til bestemmelser, som er f.eks. er blevet ophævet. Dette vil formentlig især kunne forekomme i ældre lovgivning.

Justitsministeriet har imidlertid ikke planer om at iværksætte en selvstændig undersøgelse af hele den danske regelsamling med henblik på at få identificeret sådanne eventuelle henvisninger, idet en sådan undersøgelse {{SPA}} som vil skulle gennemføres i samarbejde med de øvrige ministerier {{SPA}} vil være særdeles ressourcekrævende.

Som Justitsministeriet tidligere har tilkendegivet, kan det mål, at den danske regelsamling så vidt muligt giver et retvisende billede af gældende ret, efter ministeriets opfattelse bedst nås ved, at de enkelte ministerier bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af nye lovforslag fortsat er opmærksomme på, om det pågældende lovforslag giver anledning til ophævelse af ældre retsforskrifter, samt om der i øvrigt bør foretages konsekven srettelser i anden lovgivning.

Særlig for så vidt angår lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten, som er anført under § 36 i lovforslag nr. L 219, henvises til besvarelsen nedenfor af spørgsmål nr. 72.

Spørgsmål nr. 68:

"Vil ministeren i forlængelsen af besvarelsen af spørgsmål nr. 19 oplyse, om der er

noget lovteknisk betænkeligt i at overføre regler, der er udstedt i medfør af en for-

skrift, der ophæves, til anden forskrifter?"

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der ønskes en vurdering af, hvordan man skal forholde sig i den situation, hvor der sker ophævelse af en lov, der samtidig danner hjemmel for en eller flere administrative forskrifter, som fortsat ønskes opretholdt.

Justitsministeriet skal indledningsvis understrege, at administrative forskrifter, der skal have retlig bindende virkning for borgere, virksomheder m.v., skal udformes som bekendtgørelser, der som hovedregel skal have hjemmel i lov. Loven skal være angivet i indledningen til bekendtgørelsen.

Ophæves den lov, der danner hjemmel for bekendtgørelsen, vil bekendtgørelsen bortfalde, medmindre loven afløses af en ny lov, der udelukkende eller i det væsentlige har karakter af en forlængelse af den tidligere lov. I den sidstnævnte situation vil bekendtgørelsen formelt fortsat have gyldighed efter gennemførelsen af den nye lov.

For at undgå tvivl om bekendtgørelsens fortsatte gyldighed, anbefales det, at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse i den nye lov om, at ældre bekendtgørelser fortsat skal have gyldighed. Der skal i øvrigt altid indsættes en bestemmelse i den nye lov om straf for overtrædelse af ældre bekendtgørelser, hvis den hidtidige sanktionshjemmel er indeholdt i den lov, der ophæves.

Er der trods det ovennævnte udgangspunkt ikke optaget en bestemmelse i loven om bekendtgørelsens fortsatte gyldighed, og er det meningen, at den gældende bekendtgørelse skal opretholdes, bør tvivlen afklares ved en helt ny bekendtgørelse. Det kan f.eks. ske i den form, at der udfærdiges en ændring af den gældende bekendtgørelse, der ændrer angivelsen af hjemmelsloven i bekendtgørelsens indledning.

Spørgsmål nr. 69:

"Skal den manglende kommentering af lovforslagets § 139 tages som udtryk for, at

ministeren kan støtte forslaget til ændringen?"

Svar:

Ved besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 har Justitsministeriet i samarbejde med de øvrige ministerier alene taget stilling til, hvorvidt de retsforskrifter, som er nævnt i §§ 1 {{SPA}} 136 i lovforslag nr. L 219, kan ophæves eller ej. Justitsministeriet har derimod ikke taget stilling til lovforslagets opbygning i øvrigt, herunder § 139, som er indeholdt i lovforslagets kapitel 2 om ikrafttræden m.v.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at den i § 139 omtalte lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån henhører under Finansministeriet og er omtalt i forbindelse med bevarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5, jf. bilag 2. Finansministeriet har således oplyst, at en lang række af de ældre statslånslove, som foreslås ophævet med L 219, er blevet afløst af lov nr. 1079 af 22. december 1993

Spørgsmål nr. 70:

"I svar på spørgsmål S 602 af 22. november 1999 (folketingsåret 1999-2000, Folke-

tingets forhandlinger side 2445) til lov angående omordning af Kjøbenhavns Politi m.v.

af 11. februar 1863 oplyste ministeren, at Politikommissionen kunne vurdere, om der

var behov for at opretholde loven.

Vil ministeren oplyse, om der nu er taget stilling til lovens fremtid?"

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at der endnu ikke er taget stilling til, om den nævnte lov om omordning af Københavns Politi m.v. bør opretholdes. Justitsministeriet kan derfor fortsat henholde sig til besvarelsen af spørgsmål nr. S 602 af 22. november 1999.

Spørgsmål nr. 71:

"Vil ministeren foranledige, at der bliver taget stilling til de forskrifter, der er nævnt

i bilag 6 til besvarelsen af spørgsmål nr. 2?"

Svar:

Den oversigt, der var vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 som bilag 6, indeholder en oversigt over de retsforskrifter, der er karakteriseret ved, at det ikke umiddelbart har været muligt at afklare, om de pågældende retsforskrifter fortsat er gældende og finder anvendelse i praksis, eller om de er bortfaldet.

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 25, er en række af de retsforskrifter, som er omfattet af bilag 6, og som henhører under en række forskellige ministerier, af en sådan karakter, at det vil være særdeles ressourcekrævende endeligt at afklare, om disse forskrifter fortsat er gældende.

Justitsministeriet har bl.a. på den baggrund ikke planer om at iværksætte en undersøgelse med henblik på at afklare disse spørgsmål for så vidt angår de retsforskrifter, som henhører under Justitsministeriet. Ministeriet er heller ikke bekendt med, at de øvrige berørte ministerier {{SPA}} bortset fra Skatteministeriet - har planer om at gennemføre sådanne undersøgelser. For så vidt angår Skatt teriets overvejelser henvises til besvarelsen nedenfor af spørgsmål nr. 72.

Spørgsmål nr. 72:

"Vil ministeren indhente oplysning fra Skatteministeriet om, hvornår de første gang

blev opmærksomme på de forhold i statsskatteloven, der foreslås korrigeret ved lov-

forslagets § 36?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Skatteministeriet om en udtalelse.

I sin udtalelse har Skatteministeriet bl.a. oplyst følgende:

"Skatteministeriet ser sig af ressourcemæssige grunde ikke umiddelbart i stand til at svare på, hvornår man i ministeriet første gang blev opmærksom på, at der eventuelt kan være behov for at korrigere de forhold i statsskatteloven, der er omhandlet i lovforslagets § 36. Dette ville kræve en gennemgang af arkiver for en lang række år, og der er tvivlsomt, om det vil være mu ligt at finde svaret for alle de nævnte forholds vedkommende.

Mere generelt kan det oplyses, som nævnt også i Skatteministeriets brev af 23. maj 2000, at man bortset fra de senere år har været tilbageholdende med at ophæve tilsyneladende uvirksomme bestemmelser i statsskatteloven, der siden 1922 har udgjort fundamentet under den danske indkomstskattelovgivning. Formentlig af samme grund har man tidligere i et vist omfang anvendt den fremgangsmåde lovteknisk, at man ved gennemførelsen af bestemmelser i f.eks. ligningsloven, der skulle erstatte tilsvarende bestemmelser i statsskatteloven, udtrykkeligt har lade de nye bestemmelser "træde i stedet for" statsskattelovens bestemmelser fremfor at ophæve disse.

Visse af disse bestemmelser vil muligvis kunne fortolkes som en ophævelse af de tilsvarende bestemmelser i statsskatteloven. Om dette er tilfældet vil afhænge af en nærmere undersøgelse af forarbejderne.

Skatteministeriet kan i den forbindelse oplyse, at man på baggrund af Frihed 2000´s forslag har påbegyndt arbejdet med at få klarlagt, hvilke bestemmelser der er ophævet, og hvilke bestemmelser der i tidens løb fuldt ud er erstattet af senere lovbestemmelser, så de kan ophæves. Der er imidlertid tale om et ressourcekrævende "kortlægnings"- og analysearbejde, som det {{SPA}} i betragtning af det betydelige aktuelle lovforberedende arbejde, d egår i ministeriet {{SPA}} vil tage nogen tid at gennemføre."

Spørgsmål nr. 73:

"Vil ministeren indhente oplysninger om, hvornår de sidste ansøgninger, jf. lovfor-

slagets § 134, forventes færdigbehandlet?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Erhvervsministeriet om en udtalelse.

Erhvervsministeriet har bl.a. oplyst følgende:

"Bestemmelsen i § 11, stk. 2, i [lov om Dansk Eksportkreditfond, jf.] lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999 giver hjemmel til, at ansøgninger om rentestøtte kan færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Der foreligger ikke nye ansøgninger eller tilsagn, der ikke er behandlet, men bestemmelsen giver hjemmel til at behandle eventuelle ansøgninger om ændringer i bestående engagementer. Den sidste udbetaling under ordningen sker den 1. februar 2001."

Spørgsmål nr. 74:

"Vil ministeren indhente oplysning om, hvilke dele af lov nr. 1084 af 23. december

1992 om apotekernes bruttoavance i 1993 der fortsat er relevante, og burde "i 1993"

i givet fald ikke ud gå i lovens titel?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Sundhedsministeriet om en udtalelse.

Sundhedsministeriet har bl.a. oplyst følgende:

"Lov nr. 1084 af 23. december 1992 om apotekernes bruttoavance i 1993 indeholder i § 1 en bestemmelse om fastsættelse af apotekernes bruttoavance for 1993. Bestemmelsen har efter sit indhold ikke længere retsvirkninger.

Endvidere indeholder lovens § 2, 1. pkt., en bestemmelse om, at apotekerne varigt er forpligtiget til at yde den offentlige sygesikring rabat ved køb af tilskudsberettiget medicin. Bestemmelsen har efter sit indhold fortsat retsvirkninger.

Endelig indeholder loven i § 2, 2. pkt., en bestemmelse om reduktion af bloktilskuddet for 1993. Bestemmelsen har efter sit indhold ikke længere retsvirkninger.

Lov om apotekernes bruttoavance i 1993 regulerer således 3 vidt forskellige forhold:

Da loven alene indeholder en regulering af apotekernes bruttoavance for så vidt angår 1993, finder Sundhedsministeriet ikke, at der er grundlag for at lade "1993" udgå af lovens titel."

Spørgsmål nr. 75:

"Finder ministeren, at det er tilstrækkeligt sikret, at ressortministrene sørger for, at

forskrifter, der er bortfaldet, løbende markeres som historiske i Retsinformation (f.eks.

lov nr. 395 af 10. juni 1987 om den amtskommunale skatteudskrivning i 1998), således, at påstanden om, at "Retsinformations regelbaser er den mest fuldstændige og korrekte danske regelsamling, som findes" virker troværdig, og ikke først bliver opfyldt, når

Folketinget tager sagen op?"

 

 

 

Svar:

Idet Justitsministeriet antager, at der med spørgsmålet bl.a. henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 17 og 19, kan det oplyses, at Justitsministeriet fortsat kan henholde sig til disse besvarelser.

Det kan herudover oplyses, at lov nr. 395 af 10. juni 1987 om den amtskommunale skatteudskrivning i 1988, som er opført under § 123 i lovforslag nr. L 219, ikke ses at være bortfaldet. Indenrigsministeriet har derimod i en udtalelse til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5 oplyst, at den pågældende lov har udtømt sit formål, jf. herved bilag 3, som var vedlagt besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5.

På den baggrund bør forskriften som følge af de nuværende kriterier for indlæggelse af retsforskrifter i Retsinformation ikke markeres som historisk i Retsinformation, jf. herved besvarelsen af spørgsmål nr. 37 og 45.

Spørgsmål nr. 76:

"Hvis Justitsministeriet ikke umiddelbart er i stand til at afgøre hvilke dele af skifte-

loven af 1874, der fortsat er anvendelige, ville det så ikke være hensigtsmæssigt at

skrive en ny skiftelov?"

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 2 {{SPA}} 5, jf. bilag 4, finder lov nr. 155 af 30. november 1874 om skifte af fællesbo m.v. fortsat anvendelse ved skifte i anledning af bl.a. separation og skilsmisse. Som ligeledes anført i det nævnte bilag henviser reglerne herom til eller forudsætter anvendelse af de fleste af de øvrige bestemmelser i skifteloven. Der er således ikke grundlag for at ophæve loven.

I betænkning nr. 1270/1994 om skifte af dødsboer, der lå til grund for lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, afstod Justitsministeriets Skiftelovsudvalg fra at komme med forslag til ændring af reglerne om skifte af fællesboer ved separation og skilsmisse, idet en sådan revision efter Skiftelovsudvalgets opfattelse burde ske i forbindelse med en revision af ægteskabs- og arvelovgivningen.

I den forbindelse kan Justitsministeriet oplyse, at der nu er nedsat et udvalg til revision af arveloven og lov om skifte af fællesboer. Udvalget får til opgave at foretage en fuldstændig revision af såvel arveloven som lov om skifte af fællesbo m.v.

 

Spørgsmål nr. 77:

"Vil ministeren oplyse, hvilke ældre bestemmelser der er omfattet af § 6 i lov nr.

127 af 15. april 1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov?"

Svar:

Efter ikrafttrædelseslovens § 6, stk. 1, bortfalder de i lovgivningen foreskrevne størstebeløb for bøder i alle tilfælde, hvor lovovertrædelsens påkendelse ved dom ikke er udelukket. For så vidt der i lovgivningen er fastsat regler for bødens beregning, har det sit forblivende herved, jf. § 6, stk. 2.

Ikrafttrædelseslovens § 6 blev indført under udvalgsbehandlingen af forslag til lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., jf. Rigsdagstidende 1929-30, tillæg B, sp. 213-214. I bemærkningerne til § 6 henvises til en tilsvarende bestemmelse i forslaget til ikrafttrædelsesloven fra 1928, § 6, hvor det i de ledsagende bemærkninger bl.a. anføres:

"{{NEL}}Der findes i øvrigt allerede i den gældende Lovgivning adskillige Lovbud, der fastsætter Bødestraf uden at angive noget Størstebeløb, se f.eks. Politiplakat af 28. Januar 1811, 2det Punktum, Lov Nr. 237 af 12. juni 1922 om Værgeraadsforsorg § 87, Sømandslov Nr. 181 af 1. Maj 1923 §§ 78, 79, 81 og 82, 84 og 86, Margarinelov Nr. 95 af 1. April 1925 § 21, 3die Stk., Inte gslov Nr. 133 af 11. April 1925 § 6, Lov Nr. 80 af 31. Marts 1926 om Ændring af Fremmedloven §§ 3, 4 og 7 og Lov Nr. 111 af 30. Maj 1927 om Telefoner på Færøerne § 14, og andre Lovbud fastsætter et saa højt Maximum, at dette i de fleste Sager faktisk ikke yder Domstolene nogen Vejledning ved Straffens Udmåling, se f.eks. Lov Nr. 288 af 31. Maj 1918 om Forbud mod Smeltning af Skillemønt § 5 og Lov Nr. 83 af 1. April 1925 om Boligforholdene. {{NEL}}

Paragraffens Stk. 2 {{NEL}} har særlig Hensyn til saadanne Lovbestemmelser, der sætter den Forskyldte Bøde i et vist Forhold til Lovovertrædelsens ydre Omfang, se f.eks. Lov Nr. 143 af 29. April 1913 om Arbejde i Fabrikker m.v. § 42 (en vis Bøde for hver ulovlig sysselsat Person), eller til et vist Mangefold af en indvunden Vinding, se f.eks. Lov Nr. 46 af 18. Februar 1922 om Tobaksafgifter § 31, 1ste Punktum."

Spørgsmål nr. 78:

"Justitsministeriet anfører, at § 7 i lov nr. 127 af 15. april 1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov fortsat kan finde anvendelse. Vil ministeren oplyse hvilke ældre bestemmelser, der er omfattet af bestemmelsen?"

Svar:

Ikrafttrædelseslovens § 7 indeholder nærmere regler om omsætning af straf, der har hjemmel i bestemmelser i ældre lovgivning.

Det kan oplyses, at ikrafttrædelseslovens § 7 med en enkelt redaktionel ændring svarer til § 6 i forslaget til lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., som blev vedtaget sammen med

forslaget til borgerlig straffelov. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Rigsdagstidende 1929-30, tillæg A, sp. 2393-2396, og tillæg B, sp. 213-214.

Formålet med bestemmelsen var at give almindelige regler om omsætning af de i særlovgivningen hjemlede strafarter til de ved den nye straffelov indførte strafarter. Der ses ikke i bestemmelsens forarbejder angivet en nærmere opregning af de særlove, som bestemmelsen tager sigte på. Justitsministeriet kan derfor ikke bidrage med yderligere oplysninger til brug ved besvarelsen af spørgsmålet.

Spørgsmål nr. 79:

"Vil ministeren oplyse, hvilke ældre bestemmelser, der er omfattet af § 9 i lov nr. 127 af 15. april 1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov?"

Svar:

I ikrafttrædelseslovens § 9 fastsættes det, at for så vidt der i gældende bestemmelser i den ældre lovgivning henvises til nogen ved ikrafttrædelsesloven ophævet lovbestemmelse, betragtes henvisningen som gældende den nærmest dertil svarende regel i straffeloven eller ikrafttrædelsesloven.

Det kan oplyses, at ikrafttrædelseslovens § 9 svarer til § 8 i forslaget til lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Rigsdagstidende 1929-30, Tillæg A, sp. 2395-2396.

Formålet med bestemmelsen var at give en almindelig regel om tilpasning af de bestemmelser i særlovgivningen, der indeholdt henvisninger til straffelove, som blev ophævet som følge af den nye borgerlige straffelov. I det oprindelige lovudkast var valgt en anden lovteknisk fremgangsmåde, som indebar, at man ændrede samtlige straffebestemmelser i særlovgivningen. Der henvises i den forbindelse til § 6 i "Udkast til Tillægslov A om Ikraft træden af Almindelig borgerlig Straffelov samt af Lov om Forseelser i borgerlige Forhold m.m.". Kopi af tillægslovens § 6 vedlægges. Det bemærkes, at Justitsministeriet af ressourcemæssige grunde ikke har undersøgt, i hvilket omfang de straffebestemmelser i særlovgivningen, der henvises til, endnu er gældende. Det bemærkes, at en række af bestemmelserne henhører under andre ministeriers ressort.

 

 

Spørgsmål nr. 80:

Vil ministeren oplyse, hvilken praktisk betydning § 11, stk. 2, i lov nr. 127 af 15. april 1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov har, da straffelovens § 30 er ophævet?"

Svar:

Efter ikrafttrædelseslovens § 11, stk. 2, henregnes udgifter ved visse foranstaltninger i henhold til straffelovens § 30 til sagsomkostningerne.

Det kan oplyses, at ikrafttrædelseslovens § 11, stk. 2, som led i afskaffelsen af hæftestraffen er ophævet med virkning fra den 1. juli 2001, jf. § 3, nr. 3, og § 30 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdøm te mv.).

Spørgsmål nr. 81:

"Vil ministeren oplyse, hvorfor §§ 11 og 16-19 i lov nr. 127 af 15. april 1930 om ikrafttræden af borgerlig straffelov findes i ikrafttrædelsesloven fremfor i selve straffeloven, forældelsesloven fra 1908 eller anden relevant lov?"

Svar:

Efter ikrafttrædelseslovens § 11 henregnes udgifter ved forskellige foranstaltninger, som er nærmere reguleret i straffeloven, til sagsomkostningerne, og det kan dermed pålægges den domfældte at betale disse udgifter. Lovens § 16 regulerer spørgsmålet om forældelse af krav på erstatning mv. for skade forvoldt ved strafbar handling. I lovens §§ 17-19 er der fastsat nærmere regler om afsoning af tvangsbøder og underholdsbidrag. Samtlige be stemmelser regulerer således spørgsmål, som har sammenhæng med straffeloven. Blandt de omhandlede bestemmelser er det imidlertid alene ikrafttrædelseslovens § 19, som indeholder en egentlig overgangsbestemmelse, idet § 19 fastsætter, i hvilket omfang straffelovens regler om afsoning kommer til anvendelse på tvangsbøder, som ikke er afsonet inden straffelovens ikrafttræden.

Bestemmelser svarende til ikrafttrædelseslovens § 11 og §§ 16-19 var oprindeligt indeholdt i forslaget til almindelig borgerlig straffelov, som blev fremsat i Folketinget i samlingen 1924-25, jf. lovforslagets §§ 101 og 316-319. I de forslag til borgerlig straffelov, som blev fremsat i Folketinget i samlingerne 1927-28 og 1929-30, og som førte til vedtagelsen af straffeloven i 1930, var de nævnte bestemmelser udskilt af straffeloven og indarbejdet i det samtidige forslag til lov om ikr afttræden af borgerlig straffelov m.m. Om baggrunden herfor fremgår det af bemærkningerne til forslag til borgerlig straffelov bl.a., jf. Rigsdagstidende 1927-28, Tillæg A, sp. 5341-5342:

"Forslaget til Almindelig borgerlig Straffelov blev fremsat i Folketinget den 2. december 1924 (Rigsdagstidende, Forhandlinger i Folketinget Sp. 2566-95 og Tillæg A. Sp. 3145-3420). Efter at have gennemgaaet 1ste Behandling (Sp. 3834-94, 3895-3947, 3951-4008, 4017-79, 4101-85) blev Forslaget henvist til et Udvalg (Sp. 4185 og 4189), som den 8. April 1925 afgav en Beretning (Tillæg B. Sp. 2673-84).

I Rigsdagssamlingerne 1925-26 og 1926-27 fremsattes Forslaget paany i uforandret Skikkelse, dog med Udskydelse af Lovens seneste Ikrafttrædelsesdato. Det blev i begge Samlinger efter 1ste Behandling henvist til Udvalg, som imidlertid ikke naaede at tilendebringe behandlingen (Rigsdagstidende, Forhandlinger i Folketinget 1925-26 Sp. 68, 95-97 og 182 og 1926-27 Sp. 46, 88-89 og 163).

I ovennævnte Forslag var foruden Straffelovskommissionens Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov tillige optaget de Bestemmelser i Kommissionens Udkast til Lov om Forseelser, som mentes at høre hjemme i den almindelige Straffelov, samt Bestemmelser svarende til Kommissionens Udkast til Ikrafttrædelseslov (Tillægslov A).

Nærværende Forslag omfatter ligesom F. 1924 baade Kommissionens Udkast til Straffelov og dens Udkast til Lov om Forseelser. Derimod har man udskilt de i F. 1924 fra Kommissionens Udkast til Ikrafttrædelseslov optagne Bestemmelser, hvilke indeholdes i det samtidig hermed fremsatte Forslag til Lov om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m.m. I dette er tillige optaget Bestemmelserne i Udkastet til Ikrafttrædelseslov § 12 om en særlig Fængselsret samt nye bes temmelser om Anvendelse af Disciplinærstraffe overfor Varetægtsfanger. Endelig er dertil overført Bestemmelserne om Forbrydelse af Arveret og om Erstatning (F. §§ 83, 84 og 101, U. §§ 81, 82 og 102). Formaalet med saaledes ligesom Kommissionen at stille Forslag om en særlig Ikrafttrædelseslov er at opnaa, at selve Straffelovsforslaget bliver mere overskueligt og af mere ensartet Indhold."

Som det fremgår, har ønsket om at gøre straffeloven så overskuelig og ensartet som muligt været afgørende for, at bl.a. bestemmelserne om afsoning af tvangsbøder og underholdsbidrag, forældelse af krav om erstatning for skade forvoldt ved strafbar handling mv. er udskilt fra straffeloven og indarbejdet i en selvstændig ikrafttrædelseslov. Det har ikke ved en umiddelbar gennemgang af straffelo vens og ikrafttrædelseslovens forarbejder været muligt at afdække baggrunden for, at de pågældende bestemmelser er indarbejdet i en selvstændig ikrafttrædelseslov og ikke i anden relevant lovgivning.

Spørgsmål nr. 82:

"Hvis ministeren på baggrund af spørgsmålene om ikrafttrædelsesloven mener, at det ville være hensigtsmæssigt at foretage ændringer i lovgivningen, vil ministeren da være behjælpelig med at formulere ændringen eller eventuelt selv fremsætte det nødvendige lovforslag?"

 

 

 

 

Svar:

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 2-5, jf. bilag 1, finder Justitsministeriet, at ikrafttrædelseslovens §§ 5, 10 og 20 kan ophæves. Justitsministeriet påtænker i den kommende samling at fremsætte forslag om ophævelse af de pågældende bestemmelser.

Justitsministeriet finder ikke i øvrigt anledning til at foretage ændringer i ikrafttrædelsesloven.

Spørgsmål nr. 83:

"Ministeren har i bilag 2 til svaret på spørgsmål nr. 2 oplyst, at bestemmelserne om

flagning i brev af 8. januar 1752 (lovforslagets § 7) er bortfaldet.

Er bestemmelserne i forordning af 11. juli 1748 om flag så også bortfaldet?"

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at forordning af 11. juli 1748 er benævnt Coffardi-skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie.

Forordningen indeholder en række bestemmelser om flagning til søs.

Justitsministeriet kan oplyse, at forordningens bestemmelser om handelsskibes flagning fortsat må anses for gældende.

Endvidere kan Justitsministeriet oplyse, at forordningens bestemmelser om Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes flagning må anses for bortfaldet.

Justitsministeriet vil foranledige, at oplysningerne i Retsinformation bliver korrigeret i overensstemmelse hermed.

Spørgsmål nr. 84:

"Såfremt bestemmelserne i forordning af 11. juli 1748 om flag fortsat er gældende,

finder ministeren så ikke, at målet i alen bør erstattes af et mål fra metersystemet?"

Svar:

Forordning af 11. juli 1748 om Coffardi-skibes og Commis-Farernes samt de octrojerede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpeler og Fløie indeholder bl.a. bestemmelser om flagets udseende.

Justitsministeriet kan oplyse, at alen er et gammelt dansk længdemål. En alen svarer til 0,6277 meter.

Justitsministeriet finder ikke, at man bør ændre en enkeltstående bestemmelse i en retsforskrift til moderne sprogbrug. Hvis en bestemmelse skal moderniseres, bør hele retsforskriften revideres.

Af ressourcemæssige årsager har Justitsministeriet ikke for tiden overvejelser om at revidere forordning af 11. juli 1748.

Spørgsmål nr. 85:

"Ifølge Retsinformation er alene afsnit 1, punkt 8, i forordning af 10. februar 1736 om

Examinibus juridicis (lovforslagets § 6) fortsat gældende. Kan ministeren bekræfte dette eller indhente oplysning herom og oplyse, hvornår de øvrige dele blev ophævet?"

Svar:

Da forordning af 10. februar 1736 henhører under Undervisningsministeriet, har Justitsministeriet til brug for besvarelsen anmodet Undervisningsministeriet om en udtalelse.

Undervisningsministeriet har bl.a. oplyst følgende:

"Ministeriet kan bekræfte, at bestemmelsen i afsnit 1, pkt. 8 om afgivelse af det såkaldte juristløfte i dag må anses for den eneste bestemmelse i forordningen af 1736 om Examinibus juridicis, der fortsat er gældende. Spørgsmålet om, hvornår de øvrige bestemmelser i forordningen er ophævet, har ministeriet ikke inden for de fastsatte tidsrammer mulighed for at give bidrag t il en afklaring af. De aktuelle bestemmelser om den juridiske kandidateksamen er fastsat med hjemmel i universitetsloven."

 

Spørgsmål nr. 86:

"Vil ministeren oplyse eller indhente oplysning om, hvorvidt "juraløftet" har været i

brug uafbrudt siden 1736?"

Svar:

Undervisningsministeriet har oplyst, at det må antages, at "juraløftet" har været i brug uafbrudt siden 1736, men at dette dog ikke kan bekræftes med fuldstændig sikkerhed.

Spørgsmål nr. 87:

"Vil ministeren oplyse eller indhente oplysning om, hvorvidt "juraløftet" bruges

andre steder end i København og da med hvilken hjemmel?"

Svar:

Undervisningsministeriet har oplyst, at "juraløftet" anvendes ved de to universiteter i Danmark, som har den juridiske kandidatuddannelse, nemlig Københavns Universitet og Aarhus Universitet. I begge tilfælde er hjemlen forordningen af 1736.

Spørgsmål nr. 88:

"Vil ministeren oplyse, om "juraløftet" er andet end en moralsk forpligtende?"

Svar:

Undervisningsministeriet har oplyst, at der ikke findes retlige sanktioner, som kan gøres gældende i tilfælde af brud på "juraløftet", og at løftet derfor {{SPA}} i lighed med, hvad der gælder for lægeløftet {{SPA}} alene har moralsk betydning.

Spørgsmål nr. 89:

"Vil ministeren oplyse, om der findes andre tilsvarende løfter end lægeløftet og

"juraløftet"?"

Svar:

Undervisningsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst følgende:

"På Undervisningsministeriets område kan nævnes en række uddannelser på sundhedsområdet (bl.a. jordemoder, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut), hvor de færdiguddannede i forbindelse med meddelelse af autorisation skriver under på samvittighedsfuldt at ville opfylde de pligter, som stillingen indebærer. Dette løfte er ikke alene af moralsk karakter, men brud på dette kan indebære tab af autorisation og dermed manglende muligh ed for fortsat at kunne udøve erhvervsfunktion.

Ministeriet er endvidere bekendt med, at lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. bestemmer, at præster i folkekirken og i valgmenigheder i forbindelse med ansættelsen skal afgive folkekirkens præsteløfte."

Spørgsmål nr. 90:

"Vil ministeren foranledige, at forskriften bliver oversat til dansk, således at også

almindelige borgere kan finde ud af, hvad "juraløftet" betyder?"

Svar:

Undervisningsministeriet har oplyst følgende vedrørende dette spørgsmål:

"Forskriften er oversat til moderne dansk og bruges af de to universiteter i en lidt varieret sproglig udformning.

Københavns Universitet anvender følgende formulering:

"Den juridiske embedseksamen ved Københavns Universitet indførtes ved forordning af 10. februar 1736. Ifølge denne forordnings § 8 må juridiske kandidater aldrig vidende vige fra ret og retfærdighed, aldrig råde nogen til ufornødne processer og ejheller ved råd eller på andre måder befordre nogen uretvis sag eller intention."

Aarhus Universitet anvender følgende formulering:

"Den juridiske embedseksamen, nu kandidateksamen, indførtes ved forordning af 10. februar 1736. Ifølge denne forordnings § 8 afgiver de juridiske kandidater løfte om aldrig vidende at vige fra ret og retfærdighed, aldrig at råde nogen til ufornødne processer og heller ikke ved råd eller på anden måde at fremme nogen uretmæssig sag eller hensigt."

Spørgsmål nr. 91:

"Er ministeren enig i, at "udeladt" signalerer, at bestemmelsen fortsat er gældende

men blot ikke medtaget, mens "bortfaldet" signalerer, at bestemmelsen ikke længere

er gældende og derfor ikke medtaget, og vil ministeren på den baggrund tage initia-

tiv til, at der fremover benyttes ordet bortfaldet eller et andet dækkende ord i lovbe-

kendtgørelser og datasammenskrivninger?"

Svar:

De gældende retningslinjer for udarbejdelsen af lovbekendtgørelser er indeholdt i Justitsministeriet vejledning nr. 243 af 18. november 1969.

Det fremgår heraf, at ophævede bestemelser ved udarbejdelsen af en lovbekendtgørelse anføres med deres oprindelige paragrafnummer, men alene med teksten "Ophævet", hvorimod der f.eks. ved overgangsbestemmelser, som ikke længere har praktisk interesse, anføres teksten "Udeladt".

Justitsministeriet finder ikke grundlag for at ændre denne sprogbrug.

For så vidt angår spørgsmålet om udarbejdelse af datasammenskrivninger henvises i øvrigt til besvarelsen nedenfor af spørgsmål nr. 92 og 93.

Spørgsmål nr. 92:

"Det fremgår af cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter

i Retsinformation, § 5, at der skal udarbejdes en datasammenskrivning, såfremt der

ikke senest efter 1 måned efter en ændring er udarbejdet en lovbekendtgørelse.

Vil ministeren sikre at Justitsministeriet og de øvrige ministerier overholder dette?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Sekretariatet for Retsinformation.

Sekretariatet for Retsinformation har oplyst følgende:

"{{NEL}}pligten til at udarbejde datasammenskrivninger er aldrig fuldt ud blevet opfyldt af ministerierne, og antallet af datasammenskrivninger er de seneste år faldet markant. Efter Sekretariatets opfattelse er der med den nuværende teknologi ikke væsentlig forskel på ressourceforbruget ved udarbejdelse af en lovbekendtgørelse og en datasammenskrivning, fordi den "kopier & indsæt"-teknik, som anvendes tbehandlingen, nu slår igennem ved produktion af trykgrundlag. Det kan derfor være mere nyttigt at udstede en lovbekendtgørelse, som kommer alle regelbrugere til gode, end en datasammenskrivning, som alene er en service for Retsinformations brugere.

 

En oversigt over udviklingen i antallet af datasammenskrivninger og lovbekendtgørelser i årene 1991-1999 er vedlagt som bilag til besvarelsen.

Spørgsmål nr. 93:

"Er ministeren enig i, at der også bør udarbejdes en datasammenskrivning, når be-

stemmelser er bortfaldet, og vil ministeren sørge for at det sker (f.eks. for "jura-

løftet"?"

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Sekretariatet for Retsinformation, som har oplyst følgende:

"{{NEL}}. datasammenskrivninger skal udarbejdes efter samme retningslinjer, som gælder for lovbekendtgørelser, jf. § 5, stk. 2, i cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation. Disse retningslinjer er beskrevet i vejledning nr. 243 af 18. november 1969 om udarbejdelse af lovbekendtgørelser. Det følger af denne vejledning, at en lov tgørelse er en sammenskrivning af en lov, eller den senest udstedte bekendtgørelse af en lov, og de senere ændringslove, der har ændret i loven. Der udformes således kun lovbekendtgørelser i de tilfælde, hvor en lov formelt er blevet ændret, og der er efter sekretariatets vurdering ikke behov for at udvide området for datasammenskrivninger. Særlige retsinformatoriske hensyn kan med fordel varetages ved hjælp af feltet "Redaktionelle n oter" i den pågældende forskrift."

 

Spørgsmål nr. 94:

"Hvis der skal udarbejdes en datasammenskrivning, når bestemmelser er bortfaldet,

er ministeren så enig i, at der også skal udarbejdes en datasammenskrivning over

gældende dele af skifteloven fra 1874?"

Svar:

Ved lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer blev titlen på lov nr. 155 af 30. november 1874 med senere ændringer ændret fra lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v. til lov om skifte af fællesbo m.v. Herudover blev der ikke foretaget ændringer i loven.

En datasammenskrivning af lov om skifte af fællesbo m.v. vil således ikke medføre en yderligere præcision af, hvilke af lovens bestemmelser, der ikke længere finder anvendelse efter gennemførelsen af dødsboskifteloven.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. 76.

Spørgsmål nr. 95:

"Hvis Justitsministeriet alligevel skal udarbejde en datasammenskrivning af

skifteloven fra 1874, kan ministeriet så ikke lige så godt ophæve de forældede

dele?"

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 76 og 94.