Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Trafikudvalget
(Alm. del - bilag 500)
veje
(Offentligt)

Folketingets Trafikudvalg

Folketinget

Christiansborg

1240 København K.

 

Dato

J.nr.

:

:

22. februar 2001

432-4

Vedrørende rute 18, Herning N {{SPA}} Brande. Konsekvenser af Fredningsnævnets afgørelse af 22. september 2000 angående passagen af Fjederholt Å.

Idet jeg henviser til mit svar af 28. november 2000 på det af udvalget stillede spørgsmål 26, jf. alm. del {{SPA}} bilag 242, skal jeg hermed nærmere redegøre for de overvejelser, som Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amts afgørelse af 22. september 2000 har givet anledning til.

1. Baggrund

Ifølge bemærkningerne til anlægsloven af 2. juni 1999 skal den nye rute 18 mellem Herning N og Brande anlægges som motortrafikvej med 2 spor samt nødspor. Dog skal strækningen øst om Herning fra Sundsvej til forbindelsesanlægget mellem rute 18 og den nye rute 15 (vest) syd for Herning, der indgår i vejanlæggets 1. etape, Sundsvej {{SPA}} Høgild, anlægges med 4 spor for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling især i der med stor messetrafik.

Af bemærkningerne fremgår i øvrigt, at de 2-sporede rute 18 strækninger forberedes for en eventuel senere udbygning til 4 spor. Forberedelsen indebærer, at det fastlægges til hvilken side en eventuel udvidelse skal finde sted, og at ramper og regnvandsbassiner placeres i overensstemmelse hermed.

Syd for forbindelsesanlægget med ny rute 15 (vest), hvor rute 18 er forudsat anlagt som en 2-sporet motortrafikvej, forløber vejen på tværs af Fjederholt Å, der på det pågældende sted er omgivet af en fredning i en bredde af ca. 300 m.

Vedrørende passagen af Fjederholt Å er i bemærkningerne bl.a. anført følgende:

"En realisering af linieføringen over Fjederholt Å forudsætter, at det konstateres, at vejanlægget ikke krænker fredningsbestemmelserne, eller at der gennemføres en ny fredningssag, der giver mulighed for at anlægge vejen gennem det fredede område."

Anlægsudgiften til gennemførelse af hele 1. etape i den udformning, som er beskrevet i anlægslovforslagets bemærkninger, er beregnet til 717 mio. kr. (prisniveau medio 2001).

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt har ved sin afgørelse af 22. september 2000 tilladt, at vejen føres gennem fredningen på en 200 m lang dalbro, der friholder selve åen og de vandløbsnære arealer, men har som vilkår krævet, at broanlægget straks etableres "som en 4 sporet motorvejsbro", således at der ikke skal gennemføres et nyt byggearbejde, hvis vejen senere skal udvides.

Fredningsnævnets afgørelse indebærer, at vejanlægget omkring fredningen må ændres i forhold til det, der blev forudsat ved vedtagelsen af anlægsloven.

2. Løsningsmuligheder

Følgende udformninger af vejanlægget vurderes at opfylde de af fredningsnævnet stillede vilkår.

Alternativ 1

Der etableres et 4-sporet brobygværk og vejdæmning inden for Fjederholt Å fredningen, hvor kun de 2 østlige spor udnyttes.

De to østlige spor etableres med nødspor i begge sider.

De 2 vestlige spor etableres og sikres på dæmningen mod erosion med en tynd belægning, men udnyttes ikke i første omgang.

Den samlede anlægsudgift for hele 1. etape med dette løsningsforslag for passagen af Fjederholt Å fredningen, der har karakter af minimumsløsning i forhold til de af Fredningsnævnet stillede vilkår, er beregnet til ca. 747 mio. kr.

En væsentlig del af ekstraudgiften på ca. 30 mio. kr. skyldes breddeudvidelsen af den 200 m lange dalbro over Fjederholt Å.

Alternativ 2

Der etableres et 4-sporet brobygværk og vejdæmning inden for Fjederholt Å fredningen. Motortrafikvejen anlægges med 4 spor fra et punkt umiddelbart syd for fredningen og gennem fredningen og videre ca. 2,6 km mod nord til Herning Øst, således at hele 1. etape fra Fjederholt Å til Sundsvej anlægges som 4 {{SPA}} sporet.

Den samlede anlægsudgift for hele 1. etape ved dette alternativ er beregnet til ca. 764 mio. kr.

3. Vurdering

Vejdirektoratet har anbefalet, at 1. etape af projektet i konsekvens af Fredningsnævnets afgørelse fra start anlægges som 4 {{SPA}} sporet motortrafikvej fra Fjederholt Å til Herning som beskrevet i alternativ 2, der er vist på vedlagte oversigtsplan.

Dette begrundes bl.a. med følgende:

  1. Ekstraudgiften på 17 mio. kr. ved etablering af 4 spor fra starten er, set i forhold til anlægsudgiften til "minimumsløsningen" på 747 mio. kr. jf. alternativ 1, forholdsvis beskeden.
  2. Materialer i udgravninger kan med fordel indgå i den samlede jordbalance.
  3. Muligheden for at de berørte lodsejere generes i flere omgange elimineres.
  4. Risikoen for trafikafviklingsproblemer i forbindelse med messearrangementer reduceres yderligere.
  5. Den uheldige visuelle effekt af 2 ubenyttede spor over Fjederholt Å undgås.
  6. Gennemførelse af alternativ 1 opfylder alene fredningskendelsen, men giver ingen trafikal benefit for merinvesteringen.

Ved gennemførelse af alternativ 2 forøges anlægsbudgettet for 1. etape fra 717 til 764 mio. kr. Anlægsbudgettet for samtlige 4 etaper forøges tilsvarende fra 1476 mio. kr. til 1523 mio. kr.

4. Indstilling

Idet jeg kan tilslutte mig Vejdirektoratets anbefaling, udbeder jeg mig Trafikudvalgets tilslutning til, at projektet for 1. etape af rute 18, Herning N {{SPA}} Brande ændres i overensstemmelse med alternativ 2, således at motortrafikvejen anlægges med 4 spor fra Fjederholt Å til Sundsvej.

70 eksemplarer af dette brev med bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Jacob Buksti