B 65 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk maritimt bidrag til NATO's flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet.

Fremsat den 23. oktober 2001 af udenrigsministeren (Mogens Lykketoft)

Forslag til folketingsbeslutning

 

om dansk maritimt bidrag til NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet

Folketinget meddeler sit samtykke til, at et dansk maritimt bidrag stilles til rådighed for NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Det danske bidrag udsendes som led i NATO’s deltagelse i indsatsen mod den internationale terrorisme.

Bemærkninger til forslaget

I. Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 har USA opbygget en bred international koalition af stater, der er enige om at yde bistand til indsatsen mod den internationale terrorisme. En naturlig del af denne koalition er de 19 allierede i NATO. Som en del af koalitionen har også Danmark klart udtrykt vilje til at bistå i indsatsen mod den internationale terrorisme.

Umiddelbart efter terrorangrebene bekræftede FN’s sikkerhedsråd med resolution 1368 af 12. september retten til at udøve individuelt eller kollektivt selvforsvar i overensstemmelse med FN-pagtens artikel 51. Den 28. september 2001 fastslog FN’s sikkerhedsråd endvidere med resolution 1373, at terrorangrebet udgjorde en trussel mod den internationale fred og sikkerhed og bekræftede på ny retten til at udøve individuelt eller kollektivt selvforsvar.

NATO-rådet fandt det den 2. oktober 2001 godtgjort, at terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 var af udenlandsk oprindelse. I overensstemmelse med NATO’s erklæring af 12. september 2001 anså man derfor terrorangrebet som omfattet af Washington-traktatens artikel 5. Dette betyder, at øvrige allierede, herunder Danmark, under udøvelsen af retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar skal bistå USA med at tage de skridt, der er nødvendige til at genoprette og bevare sikkerheden i det nordatlantiske område.

 

II. Som et indledende bidrag til sikring af freden i det nordatlantiske område vedtog NATO-rådet på anmodning fra USA den 4. oktober 2001 otte tiltag, der skal understøtte indsatsen mod den internationale terrorisme. De allieredes gennemførelse af de otte tiltag sker på dels individuel, dels kollektiv basis. Tiltagene omfatter bl.a., at efterretningssamarbejdet øges, at havne og flyvestationer stilles til rådighed for allierede, at reglerne for overflyvning og landing på de allieredes territorier forenkles, at sikkerheden øges omkring NATO’s og individuelle allieredes installationer, at USA’s og andre allieredes styrker, der er udset til at gennemføre opgaver i indsatsen mod international terrorisme, aflastes, at NATO’s varslingsfly stilles til rådighed, og at NATO’s stående flådestyrker indsættes.

Fra dansk side har man allerede taget de nødvendige skridt til at gennemføre disse tiltag. Der er bl.a. givet USA en udvidet og fleksibel adgang til at benytte dansk luftrum, ligesom danske flyvestationer og havne i givet fald også vil kunne stilles til rådighed for USA og andre allierede. Endvidere indgår der danskere som besætningsmedlemmer i de af NATO’s varslingsfly, der allerede er indsat for at aflaste amerikanske varslingsfly.

I udmøntningen af disse tiltag har NATO ligeledes deployeret NATO’s Stående Middelhavsstyrke (Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED)) til den østlige del af Middelhavet med det formål at udvise tilstedeværelse og generelt forøge Alliancens beredskab. Det er ønsket at opretholde en kontinuerlig tilstedeværelse med flådestyrker i denne del af Middelhavet indtil videre. Styrken skal konkret gennemføre overvågnings-, kontrol- og patruljeopgaver med henblik på at støtte NATO’s eller individuelle allieredes operationer. Hensigten er at demonstrere NATO-alliancens vilje til at bidrage til indsatsen mod den internationale terrorisme.

Det er hensigten, at flådestyrken skal operere under et robust mandat for magtanvendelse, der udover adgang til at anvende magt i selvforsvar også vil omfatte muligheden for at anvende magt til at gennemføre de pålagte opgaver.

For at sikre en kontinuerlig tilstedeværelse af NATO’s stående flådestyrker i den østlige del af Middelhavet er det hensigten, at tilstedeværelsen på skift skal varetages af henholdsvis STANAVFORMED og Den Stående Atlanterhavsstyrke (Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT)). Det er forventningen, at STANAVFORLANT indledningsvist skal overtage opgaverne i perioden fra primo december 2001 til medio januar 2002. Herefter vil STANAVFORMED og STANAVFORLANT rotere hver tredje måned.

Af hensyn til såvel en forsvarlig afvikling af operationerne som flådestyrkens sikkerhed har NATO fundet det vigtigt, at styrken har en afbalanceret sammensætning. Som følge heraf har NATO anmodet om, at bl.a. Danmark bidrager til STANAVFORLANT’s operationer i den østlige del af Middelhavet. Udover skibe fra flere andre allierede vil flådestyrken også omfatte et antal fly og eventuelt undervandsbåde.

Danmark har tilmeldt en korvet til NATO’s reaktionsstyrker, som vil kunne afsejle medio november 2001 med henblik på deltagelse i operationen. Korvetten skal støttes af et nationalt logistisk element, som forudses etableret på enten Cypern eller Kreta. Eventuelt værnepligtigt personel ombord på korvetten vil forinden udsendelse blive erstattet af kontraktansat personel. Truslen mod en NATO flådestyrke og et eventuelt dansk bidrag i den østlige del af Middelhavet vurderes som værende lav. Trusselsvurderingen kan ændre sig afhængig af operationens karakter.

 

III. Muligheden for magtanvendelse for et dansk maritimt bidrag til NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet foreligger i medfør af FN-pagtens artikel 51 om selvforsvar. En sådan mulighed for magtanvendelse er bekræftet af FN’s sikkerhedsråd i resolutionerne 1368 af 12. september 2001 og 1373 af 28. september 2001.

 

IV. Indsatsen mod international terrorisme vil være langvarig og omfatte et bredt spektrum af tiltag, herunder af økonomisk, politisk, diplomatisk og militær karakter. Det er en indsats, der kræver vedholdenhed og solidaritet af alle de involverede nationer. Der er allerede vedtaget og iværksat en lang række tiltag i både FN, EU, NATO og OSCE. Danmark har aktivt støttet vedtagelsen af disse tiltag og arbejder målrettet for, at de gennemføres hurtigst muligt. Regeringen finder, at et dansk maritimt bidrag til NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige klare danske profil i arbejdet med at bekæmpe den internationale terrorisme. Bidraget vil endvidere være et signal om, at man fra dansk side vedkender sig forpligtelserne i Washington-traktatens artikel 5 og på solidarisk vis er indstillet på at omsætte disse forpligtelser til praktiske tiltag.

 

V. Flådestyrkens robuste mandat for militær magtanvendelse medfører, at der kan blive tale om anvendelse af magt af en karakter, der falder inden for Grundlovens § 19, stk. 2. Folketinget anmodes derfor om at meddele sit samtykke til, at et dansk maritimt bidrag stilles til rådighed for NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Det danske bidrag udsendes som led i NATO’s deltagelse i indsatsen mod den internationale terrorisme.

Regeringen vil løbende vurdere det danske bidrags sammensætning med henblik på at sikre en effektiv opgaveløsning. Såfremt det skulle vise sig hensigtsmæssigt at forlænge eller justere bidraget, eller såfremt der skulle ske en væsentlig ændring i opgavens karakter, vil regeringen rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget.

Afgivelsen af en korvet til NATO’s flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet og etableringen af et nationalt logistisk element forventes at indebære en merudgift på ca. 7 mio. kr. for indsættelse i perioden medio november 2001 til ultimo januar 2002 (inklusiv den nødvendige forlægningssejlads). Udgifterne afholdes inden for forsvarsrammen.

B 65

Forslag til folketingsbeslutning om dansk maritimt bidrag til NATO's flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet.

Af udenrigsministeren (Mogens Lykketoft).

Dokument

Ordførere: (1.beh) Per Kaalund (S), Svend Aage Jensby (V), Helge Adam Møller (KF), Villy Søvndal (SF), Peter Skaarup (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Morten Helveg Petersen (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Frank Dahlgaard (KRF).

Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget (FOU).

Resume:

Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at et dansk maritimt bidrag stilles til rådighed for NATO's flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Det danske bidrag udsendes som led i NATO's deltagelse i indsatsen mod den internationale terrorisme. Baggrund: Ifølge bemærkningerne var det regeringens opfattelse, at et dansk bidrag i form af en korvet til NATO's flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet var et klart signal om, at man fra dansk side vedkendte sig artikel 5 i Washington-traktaten og på solidarisk vis var indstillet på at yde et konkret bidrag til indsatsen mod international terrorisme under udøvelse af retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar. Der blev henvist til terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 samt til NATO-rådets erklæringer af henholdsvis 12. september 2001 og 2. oktober 2001.

Afstemning:

Beslutningsforslaget vedtaget med 101 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og Arne Melchior (UP)) mod 5 (EL).

Søgning Bogmærke Forside Lovbutik Leksikon Systemhjælp Om FtWeb Arkiv Om Folketinget Nyheder og aktuel information Sager i folketingssamlingen