Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Trafikudvalget
(Alm. del - bilag 80)
rejser; besøg
(Offentligt)

Folketingets Trafikudvalg

Folketinget

Christiansborg

1240 København K

 

 

 

 

Dato

J.nr.

:

:

19. oktober 2001

600-93

Høring om elektrificeringsprojektet

Til brug for udvalgshøringen om elektrificering den 24. oktober 2001 vedlægges hermed et notat i 70 eksemplarer om elektrificeringsprojektet.

Til brug for den endelige fastlæggelse af dagsordenen foreslås følgende disponering, som knytter sig an til indlægsholderne:

1. Divisionsdirektør Ulrik Winge fra Banestyrelsen (som erstatter direktør Jens Andersen):

  1. Baggrund og forhistorie
  2. Aktuel status
  3. Udbygningsmuligheder

2. Kontorchef Kåre Clemmesen, Trafikministeriet:

  1. Trafikale aspekter
  2. Miljøeffekter
  3. Samfundsøkonomisk vurdering af projektet.

3. Anders Lundberg, Sverige:

  1. Internationale aspekter og relationer til Sverige Tyskland
  2. Generelle teknologiske udvikling

 

Med venlig hilsen

Jacob Buksti

 

Trafikministeriet

Notat

Dato

J.nr.

Sagsbeh.

Org. enhed

:

:

:

:

18. oktober 2001

600-93

BZI, lokaltelefon 23307

6. Kontor

Elektrificering af jernbanenettet

Elektrificering af jernbanenettet har til formål at muliggøre elektrisk drift af tog i stedet for anvendelse af dieselolie med henblik på at udnytte de fordele – i dag primært af miljømæssig art - som ligger heri.

Til dette formål er det nødvendigt at udstyre de pågældende banelinier med ledninger over sporene - køreledninger - som kan forsyne togene med strøm. Det kræver en række supplerende foranstaltninger til at sikre den nødvendige plads til ledningerne ved at hæve broer hvor nødvendigt, til at etablere transformatorer og fødestationer langs banelinierne og til at immunisere bestående signalsystemer for at undgå at fejls trømme forstyrrer signaler mv.

Desuden er det som en anden væsentlig forudsætning nødvendigt at råde over elektriske tog, der kan udnytte køreledningerne. For at undgå unødige investeringer er det centralt at afstemme elektrificeringen med tidspunkter, hvor det alligevel er nødvendigt at udskifte bestående dieseltog.

I henhold til lov nr. 201 af 23. maj 1979 vedrørende indførelse af elektrisk drift på fjerntrafikstrækningerne ved DSB er der i årene siden da elektrificeret 448 km jernbane, som er markeret med rødt på figur 1. Loven giver bemyndigelse til at elektrificere yderligere i alt 672 km.

Dette notat giver efter en kort opridsning af kronologien for projektet, en beskrivelse af aktuelle fordele og ulemper, samt en indkredsning af rentabiliteten, som forberedelse til drøftelsen af status for elektrificeringen på Trafikudvalgets høring den 24. oktober 2001.

Figur 1: Nuværende og eventuelle elektrificerede banestrækninger

1. Elprojektet frem til nu

I lyset af oliekrisen i 1973 nedsatte DSB en arbejdsgruppe, som i 1978 offentliggjorde en rapport, der oplistede en række argumenter for at elektrificere hovedbanenettet og de sjællandske regionalstrækninger.

Togtrafikken var – i lighed med den øvrige transportsektor - fuldstændig afhængig af olieprodukter og elektrificeringen gav en mulighed for at opnå større forsyningssikkerhed. Elektriske lokomotiver kunne i forhold til diesellokomotiver give en effektivisering på grund af lavere vedligeholdelsesudgifter samt en hurtigere og dermed mere effektiv drift. Da DSB stod overfor store reinvesteringer i sin lokomotivbestand indenfor en kortere årrække, peged orten på, at elektrificeringen burde igangsættes hurtigt, fordi man herved kunne modregne de ellers nødvendige reinvesteringer i diesellokomotiver.

På grund af en højere produktivitet, sammenholdt med en lavere reserveprocent, kunne antallet af lokomotiver reduceres med ca. 20 pct. Ved at udnytte det gunstige tidspunkt kunne den driftsøkonomiske rentabilitet i projektet opgøres til 4 pct. ved det aktuelle trafikomfang, og 7 pct. hvis trafikken blev fordoblet. Der blev også beregnet en samfundsøkonomisk rentabilitet, som blev opgjort til mellem 9 og 14 pct. ved de to trafikniveauer, væsentligst som f&osla sh;lge af passagerernes tidsbesparelser.

På denne baggrund fik ministeren for offentlige arbejder ved lov nr. 206 af 23. maj 1979 bemyndigelse til "at gennemføre de fornødne foranstaltninger til indførelse af elektrisk drift på de fjerntrafikstrækninger ved DSB, hvor forholdene efter ministerens skøn taler herfor"- hvilket er lovens fulde tekst.

Projektets realisering kom til at afhænge af de bevillinger, som måtte blive afsat på de årlige finanslove. Arbejdet på den første strækning mellem Helsingør og København gik i gang i 1982 og blev afsluttet i 1986. På det tidspunkt var en række forudsætninger i det oprindelige beslutningsgrundlag imidlertid faldet bort.

DSB kunne ikke, som ellers forudsat, afvente indkøb af elektriske lokomotiver og anskaffede derfor i begyndelsen af 1980’erne 37 nye diesellokomotiver, hvorved presset aftog for en hurtig elektrificering.

I 1984 blev der truffet beslutning om at forny fjerntrafikmateriellet med en nyudviklet togtype, som efterfølgende fik betegnelsen IC3. IC3 toget er et væsentligt lettere tog end de hidtidige diesellokomotivtrukne tog, og med en forholdsvis større trækkraft baseret på anvendelse af flere motorer i hvert tog. Toget var i stand til at accelerere lige så hurtigt som et eltog, og det kunne derfor realisere en stor del af de effektiviseringer i trafikproduktionen, som ell ers var forudsat ved elprojektet.

I første omgang var IC3 toget tænkt som en fornyelse af fjerntrafikken og skræddersyet til en hurtig ind- og udkørsel ombord på færgerne. Elprojektet sigtede i den første periode mod de sjællandske regionalstrækninger, og der blev derfor ikke med det samme truffet beslutning om at stoppe elprojektet, som fortsatte, men dog i en lav udbygningstakt sammenlignet med de oprindelige tidsplaner.

I 1986 blev der truffet aftale om en fast forbindelse over Storebælt, herunder en særskilt tunnel for tog under Østerrenden. Hensynet til at undgå emissioner i tunnelen blev tillagt en meget høj vægt, og efter Roskilde blev elprojektet derfor rettet mod Slagelse og siden Korsør.

Da rentabiliteten i projektet i 1989 konstateredes mærkbart forringet, og den parallelle satsning på såvel en dieselstrategi som en elstrategi blev uholdbar - samtidig med at forsyningsaspektet gennem 1980’erne var trådt i baggrunden - besluttede den daværende regering på FL1990 at standse projektet i Odense.

I den første rammeaftale for jernbaneområdet, som dækkede perioden 1990 – 1993, blev en fortsættelse af projektet ud over Odense under hensyn til de internationale perspektiver, især transitgodstrafikken, gjort betinget af en aftale med Tyskland om at koordinere en elektrificering af strækningen Odense – Padborg med den tyske Hamburg –Padborg.

I 1991 blev der indgået en sådan aftale. I konsekvens heraf fortsatte elektrificeringen af hele strækningen til Padborg samt sidebanen til Sønderborg, som stod færdige i 1996/97 inden Storebæltsforbindelsens åbning.

I rammeaftale 1995-98 blev der truffet aftale om at analysere elektrificering og opgradering af DSB's hovedstrækning i Østjylland. Undersøgelsen der indeholdt elektrificering af banen Fredericia – Århus og en samtidig udretning af banelinien Horsens – Skanderborg blev ikke fulgt op med en igangsætningsbeslutning.

Der blev i november 1999 indgået politisk aftale om de samlede satsninger på jernbaneområdet i perioden 2000 – 2004. Elektrificeringen indgik som et tema i forhandlingerne, men der blev ikke afsat midler til projektet. Begrundelsen var, at de økonomiske midler i de kommende år med større fordel kunne anvendes på andre forbedringer af jernbanenettet og togtrafikken, herunder en udvidelse af fjerntrafikken mellem Århus/Aalborg og København, som togrejsende relativt hurtigt vil kunne få gavn af. DSB fik tilslutning til at anskaffe det fornødne antal dieseltog til dette formål og til en generel fornyelse af materielparken i fjerntrafikken og den sjællandske regionaltrafik med dieseltog.

2. Effekter af elektrificering

2.1 Trafikale fordele begrænsede

Et væsentligt udgangspunkt for elektrificeringen har oprindeligt været de tekniske fordele. De bestod især i, at elektriske tog kan opnå en relativ stor motorkraft, som kan udnyttes til at give togene en stor acceleration og dermed til at reducere rejsetiden. Herved opnås en stærkere konkurrencesituation samt en mere effektiv togdrift. Argumentet indgik i det oprindelige beslutningsgrundlag for elektrificeringsprojektet tilbage i 1978, hvor det blev forudsat, at de r i kraft af elektrificeringen kunne opnås 10 -15 pct. hurtigere rejsetider i passagertrafikken.

Denne fordel er som ovenfor nævnt indhentet af udviklingen i dieseltogteknologien og overgangen til anvendelse af togsæt. I togsæt er det muligt at indbygge tilstrækkelig motorkraft til at opnå de samme rejsetider som ved eltog – i hvert fald for de hastigheder, som anvendes på det danske banenet. IC3 togene - som blev introduceret sidst i 1980’erne – realiserede den fulde rejsetidsgevinst, som var forudsat udløst af elprojektet.

Det er heller ikke noget teknisk problem at køre meget stærkt med dieseltog eller andre motortyper, men ved høje hastighedsintervaller – dvs. hastigheder over 200 km i timen - bliver det dyrt at opnå den samme motoreffekt som ved eltog. Eltog har derfor stadig en relativ fordel ved egentlig højhastighedstogdrift, som dog ikke er aktuel i Danmark.

2.2 Godstrafik

Elektriske lokomotiver har alt andet lige en større trækkraft end diesellokomotiver. Det indebærer en fordel for kørsel med store godstog og især ved kørsel på de stejle stigninger ved Storebæltstunnellen. Den samme trækkraft kunne opnås ved at koble flere diesellokomotiver sammen, men hensynet til det lokale miljø internt i tunnellen forhindrer en sådan løsning. Ellokomotiver har således en fordel i relation til trafikken over Storebælt og især de store internationale tog i korridoren København – Padborg. Af samme årsag er denne strækning allerede blevet elektrificeret.

Godstrafikken udenfor denne strækning har et beskedent omfang, og ved de normalt forekommende godstogsstørrelser i national trafik har den stærkere maksimaleffekt for ellokomotiver ingen betydning.

Diesellokomotiver er generelt billigere i anskaffelse og mere fleksible i anvendelsen, idet de direkte kan betjene fødelinier, havnespor og kombiterminaler, hvor der enten ikke er køreledninger eller de tilmed ville være i vejen, ligesom diesellokomotiver kan anvendes uafhængigt af forskellige strømsystemer på tværs af landegrænser. For nye banegodsoperatører vil dieseltrækkraft ofte være et nemmere og mere ukompliceret alternativ end eltrækkraft.

2.3 Netbetragtning

Når dele af et banenet er elektrificeret vil de eltog, som anvendes her, være begrænset til denne del af nettet. Er man én gang startet på elektrificering vil det i forhold til udnyttelsen af de togsæt og lokomotiver, som man har i forvejen, alt andet lige være en fordel at udstrække det elektriske net, så eltogene får en større aktionsradius. Denne tendens gør sig tydeligt gældende i udlandet, hvor den elektriske del af banenettet er relativ stor, men kun i mindre grad i Danmark, hvor elnettet stadig er forholdsvis begrænset.

Hvis yderligere strækninger i Danmark elektrificeres opstår der omvendt en forventning om, at de også skal udnyttes. Hensynet til udnyttelsen af et delvist elektrificeret banenet indebærer alt andet lige en risiko for at nedprioritere eller ligefrem afskære direkte togforbindelser mellem elektrificerede og ikke-elektrificerede strækninger. De trafikale bindinger forbundet med et delvist elektrificeret banenet overvindes derfor først ved en fuldstændig elek trificering af hele banenettet.

Den samme problemstilling gør sig ikke i samme grad gældende indenfor godstrafikken. I godstrafikken anvendes fortsat lokomotiver og vogne, hvor vognene altid vil kunne nå den endelige modtager ved skift af lokomotiv undervejs – i det omfang operatøren simpelthen ikke bare vil vælge af køre med diesellokomotiv hele vejen.

I de tilfælde, hvor der forekommer hele godstog mellem landsdelene f eks kombitoget Aalborg- København, som over Storebælt skal køre elektrisk, indebærer det nødvendige lokomotivskifte en meromkostning. Ved transporter mellem destinationer i Nordjylland og Centraleuropa, vil lokomotivskifte som regel ikke udgøre et problem, da der sjældent vil være tilstrækkeligt gods til at fylde et helt tog hele vejen, hvorfor vogne eller vogngrupper alli gevel må kobles til de store gennemgående tog f eks i Trekantsområdet eller Hamburg.

2.4 Forurening

Den miljømæssigt væsentligste forskel mellem el- og dieseldrift er, at det dieseldrevne tog forbruger energi og forurener direkte gennem sin udstødning, hvorimod eltoget i stedet forurener indirekte gennem elproduktionen.

Eltogene har derfor ingen lokale emissioner, hvilket miljømæssigt er en af eltogets stærke sider. Det har især betydning for luftkvaliteten på underjordiske stationer og i tunneller.

Til gengæld bidrager eltogets forurening til den generelle forurening fra kraftværkerne. Udnyttelsen af spildvarmen på elværkerne medfører, at elværkerne dog har en højere samlet udnyttelse af energien i brændslet end dieselmotoren.

Om det er rimeligt at regne denne fordel ind i vurderingen af en yderligere elektrificering af banenettet, som øger elektricitets forbruget, kan naturligvis diskuteres, da der ikke kan afsættes mere spildvarme af den årsag.

De nyeste eltog bremser regenerativt, hvilket vil sige, at en del af elenergien tilbageleveres til køreledningsnettet når toget bremser.

I tabel 1 er opgjort emissionerne fra et moderne eltog (ER toget ) baseret på en elproduktion, som opfylder de i lovgivningen for 2008 forudsatte mål for reduktioner af CO2-, NOx- og SO2-emissionen fra kraftværkerne. Endvidere er emissionerne angivet for et moderne IC3 tog, når disse har fået gennemført den planlagte udskiftning af motorerne så de overholder gældende miljøkrav for dieselmotorer til vejtrafik.

Tabel 1: Emissioner fra moderne el- og dieseltog, samt værdisætning heraf

 

ER

IC3

skyggepris

øre/gram

art:

gram/vognkm

 

CO2

429

685

0,02

SO2

0,14

0,015

7,18

NOX

0,38

3,86

11,78

HC

0,019

0,65

3,31

CO

0,07

1,5

0,00

Partikler

-

0,08

11,73

Støv

0,016

-

11,73

Samlet belastning1)

73

213

 

Samfundsøkonomisk værdi kr. pr vognkm

0,48

Note 1) Sammenvejet måleenhed (UMIP) for ressourcetræk og miljøbelastning

Kilde: Emissioner: Banestyrelsen

Skyggepriser: DØR 1996 opskrevet til aktuelle priser

Som det fremgår, er der en relativ klar miljøfordel for eltog opgjort i fysiske enheder, idet eltoget med de omtalte forudsætninger kun forurener en tredjedel af dieseltoget. Absolut set er forskellen mindre markant, fordi et moderne dieseltogs forurening i forvejen er begrænset sammenlignet med andre togtyper og transportmidler.

Såfremt emissionerne værdisættes med de af Det Økonomiske Råd i 1996 anbefalede skyggepriser kan det i aktuelle priser opgøres, at den samfundsøkonomiske værdi af den reducerede forurening andrager knap 50 øre pr vognkm eller ca. 1,50 kr. for et IC3 tog pr tilbagelagt km.

2.5 Støj mv.

Eltog kan, når der er tale om langsomt kørende tog, være mindre støjende end dieseltog. Under kørsel med hastigheder under ca. 80 km/h støjer eltoget mindre end et tilsvarende dieseltog.

På stationer, terminaler og rangerområder, hvor toget typisk holder stille i kortere eller længere perioder tæt på personer eller beboelse, støjer eltoget væsentlig mindre end dieseltoget, bortset fra når eltogets tagventilatorer kører på fuld styrke. Ved hastigheder over ca. 80 km/h er der ingen støjmæssig forskel på et diesel- og et eltog.

Køreledningsmaster og køreledninger kan alt andet lige skæmme i landskabet.

2.6 Forsyningsaspektet

Jernbanen er i øjeblikket den eneste transportform, hvor det i større skala er muligt at gøre sig uafhængig af olieprodukter, og i 1979 blev dette argument tillagt en væsentlig betydning.

Argumentet har ikke længere samme vægt, fordi der er opstået en hjemlig forsyning med olie. Samtidig er der mulighed for en udvikling i motorteknologien, som på sigt også kan gøre andre transportmidler mindre afhængig af olie og benzin.

2.4 Udgifter

Elektrificering af banenettet er meget omkostningskrævende. Samlet set vil en fuldførelse af elektrificeringen i henhold til loven fra 1979 koste 4-5 mia. kr. alene til investeringer i de faste anlæg.

I tabel 2 er vist udgifterne til elektrificering af de relevante strækninger fra elloven (ekskl. Roskilde – Køge – Næstved og Gedserbanen.) Tallene er nøgletalsbaserede og kan ikke umiddelbart danne grundlag for en realisering af projekterne uden nærmere undersøgelse.

Der er angivet et spænd, idet forskellige udbygningstakter ifølge Banestyrelsen medfører, at udgifterne kan variere væsentligt.

Tabel 2: Investeringsudgift til elektrificering af banestrækninger

 

Mia. kr. ( 2001 priser)

Strækning

min.

maks.

Fredericia – Århus

1010

1208

Århus – Aalborg

1253

1496

Aalborg – Frederikshavn

382

433

Lunderskov – Esbjerg

433

486

Roskilde – Kalundborg

412

481

Ringsted – Rødby

771

900

I alt

4261

5004

Kilde: Banestyrelsen

I forbindelse med gennemførelse af selve elektrificeringen må der påregnes en forstyrrelse af den nuværende togdrift, idet det af hensyn til anlægsarbejderne bliver nødvendigt at forudsætte spærringer af sporene i større eller mindre omfang.

Funktionsperioden for køreledningsanlæggene er vurderet til 50 år og det vil sige, at alene den gennemsnitlige årlige afskrivning af de potentielle elanlæg udgør ca. 100 mio. kr. årligt.

For at udnytte elektrificeringen, må der også anskaffes tog, som er i stand til at udnytte elektrificeringen. Hvis disse tog anskaffes på tidspunkter - hvor der ellers ikke er behov for reinvesteringer i tog - bliver udgifterne meget betydelige.

DSB har ordret 83 tog af typen IC4 til fjerntrafikken til en udgift på omkring 4 mia. kr.(ekskl. moms). En investering af samme størrelse ville være nødvendig, såfremt alle tog i fjerntrafikken skulle udskiftes med eltog. I praksis er en sådan investering kun realistisk i forbindelse med en ellers nødvendig udskiftning af togene.

2.5 Vedligeholdelsesudgifter

Elektrificeringen betyder, at jernbanens produktionsapparat udvides og at der bliver mere at vedligeholde i form af køreledninger, master, transformatorer, fordelerstationer og tilhørende kabelforbindelser frem til det lokale distributionsselskabs leveringspunkt.

I 2001 er der gennemført reduktioner i vedligeholdelsesudgiften, dels gennem nye vedligeholdelsesnormer, dels gennem prisnedsættelser fra leverandører. Derfor er de beregnede årlige driftsudgifter baseret på faktiske udgifter for år 2001 og beregnet under forudsætning af samme trafikomfang, som i dag på de evt. kommende etaper.

Tabel 3: Vedligeholdelsesudgifter ved elnettet

Årlige driftsudgifter, mio. kr.

Strækning

1998-2000

Fremtidige

Det bestående fjernbanenet

40

35

Lunderskov – Esbjerg

-

5

Fredericia – Århus

-

10

Århus – Aalborg

-

12

Aalborg – Frederikshavn

-

4

Kilde: Banestyrelsen

2.6 Sårbarhed

Det har i det oprindelige beslutningsgrundlag for elektrificering været fremhævet som en kvalitet, at elektrisk drift vil give en mere stabil drift med færre forsinkelser i toggangen.

En opgørelse af antallet af aktuelle forsinkelser fordelt på eltog- og dieseltogtyper vil næppe give et retvisende udsagn om betydningen af selve traktionsformen, men være influeret af leveringstidpunktet for nye togtyper (f.eks. Øresundstoget ) og børnesygdomme ved disse tog i almindelighed.

Elmotorer er normalt mere driftsikre end dieselmotorer, men også her har udviklingen af togsæt med flere motorer givet en rebundans som har formindsket sårbarheden i dieseltogene.

Hertil kommer, at elektrisk drift i sig selv øger sårbarheden i trafikafviklingen, idet nedfald af køreledninger på grund af vejr eller andre hændelser kan lamme trafikafviklingen - i hvert fald for eltogene og i en række tilfælde også for dieseltogene.

På årsplan påvirkes ca. 500 tog af køreledningsnedfald (i 1999 dog ca. 1000 tog på grund af decemberstormen), hvilket svarer til, at 0,5 pct. af alle eltog forsinkes af denne årsag.

Alt i alt er der næppe baggrund for at konkludere noget om en forskel i regulariteten ved eltog- og dieseltogdrift.

3. Rentabilitet

3.1 Driftsøkonomi

Der er jernbanevirksomhederne – dvs. primært DSB – som er de egentlige brugere af elektrificeringen. Det er derfor gennem påvirkningen af DSB's regnskab at driftseffekten kan måles.

Som allerede anført er der ingen forskel i de rejsetider som eltog og dieseltog kan præstere på det danske banenet. Eltog og dieseltog har derfor ingen forskelle med hensyn til markedseffekt og indtægtssiden.

Den eneste forskel må derfor findes på omkostningssiden.

I tabel 4 er vist forholdet mellem de kilometerafhængige driftsomkostninger – energiforbrug samt klargøring og vedligeholdelse – for forskellige togtyper baseret på aktuelle nøgletal og budgetter herfor. Sammenligningen gælder IC3 og IC4 tog, som er dieseltogtyper og ER samt ØR tog, som er elektriske togtyper.

Tabel 4: Sammenligning af omkostninger pr togkm ved eltog og dieseltog

 

Dieseltogsæt

Eltogsæt

IC3 =100

IC3

IC4

ER

ØR

Energi

100

121

133

133

Vedligehold

100

76

92

68

I alt

100

83

99

79

Vogne/tog

3

4

4

4

Kilde: DSB

IC 4 tog, som er det nyeste dieseltog, har en størrelse, der svarer til ER toget, som i dag anvendes i fjern og regionaltrafik, samt Øresundstoget som anvendes Helsingør – Malmø. Der kan ikke i dag påvises nogen forskel mellem driftsomkostninger for diesel- og eltogsæt. I praksis er udgifterne - med forbehold for små fluktuationer i olie- og elpriser ens - ved at køre med el- og diese aelig;t.

Ved indkøb er eltogsæt 5 -10 pct. dyrere end et sammenlignelige dieseltog.

Staten kan derfor ikke som ejer af DSB eller som indkøber af offentlig servicetrafik påregne nogen løbende påvirkning fra elektrificeringen.

Da elektrificering, jf. tabel 3, udløser løbende ekstra omkostninger til vedligeholdelse af nettet - og på sigt også fornyelse - fremgår det umiddelbart, at den økonomiske effekt for statskassen ved elektrificering af banenettet er entydig negativ.

 

 

 

3.2 Samfundsøkonomisk rentabilitet

I en samfundsøkonomisk opgørelse værdisættes også de effekter, som ikke indgår i den driftsøkonomiske beregning.

For elektrificeringen drejer det sig om værdisætning af miljøeffekterne.

Den nuværende passagertogsbetjening udgør et samlet net med mange direkte tog i forskellige relationer. Såfremt man elektrificerer en del af nettet og sigter på en maksimal udnyttelse af denne, vil mange passagerer blive påført et skift og derfor en ekstra ulempe samt forringe togets konkurrenceevne. Alternativt bliver udnyttelsen af elektrificeringen beskeden, såfremt kun en del af en ellers naturligt sammenhængende strækning elektrificeres og kun de tog som udelukkende kører på denne delstrækning fremføres elektrisk.

For at undgå denne problematik vurderes rentabiliteten af en elektrificering i Jylland i to funktionelle etaper: banen Lunderskov – Esbjerg samt Fredericia – Frederikshavn. Teknisk set vil gennemførelsen naturligvis strække sig over nogle deletaper, men rentabiliteten af disse deletaper vil være mindre end rentabiliteten af de samlede dele.

I tabel 5 er angivet en summarisk skitsering af de to jyske etaper. Regnestykket er baseret på et trafikomfang, som svarer til det af DSB for 2006 skitserede, dvs. halvtimesbetjening København – Aalborg, hvoraf et tog hver time fortsætter til Frederikshavn hhv. timedrift København – Esbjerg. Elektrificeringen udløser elektrisk drift hele vejen til København, dvs. også på det allerede elektrificerede banenet over Sjælland og Fyn. Hvis b ig;kninger elektrificeres, bliver det også muligt, at køre elektriske tog Århus – Esbjerg og derfor er fordelen ved begge etaper under ét større end summen af fordelen af hver etape for sig.

De anførte investeringer er baseret på den mest optimale udbygningstakt, og dermed laveste investeringer ifølge Banestyrelsen.

Opgørelsen er forsimplet på en række punkter i projektets favør. Det forudsættes, at alle tog overgår til at blive elektrisk fremførte samtidig med at projektet står færdigt og at dette er sammenfaldende med reinvesteringstidspunktet for de bestående dieseltog - eller evt. andre tog, som der kan ske rokering med - således at der ikke er merudgifter hertil. Den tager ikke højde for de negative effekter i anlægsperioden eller at vedligeholdelsesudgifterne må stige i takt med fornyelsesbehovet.

Tabel 5: Nøgletal for den samfundsøkonomiske vurdering af elektrificering i Jylland

 

Fredericia- Frederikshavn

Lunderskov – Esbjerg

Jylland i alt

Maksimal togproduktion

mio. togkm

13,5

4,0

20,1

Opgjort ved togstørrelser

mio. vognkm

96

24

132

Værdi af sparede forurening

mio. kr. pr år

46

11

63

Vedligehold af ledninger

mio. kr. pr år

-26

-5

-31

Årlig nettoeffekt

mio. kr.

20

6

32

Investering

mio. kr.

2480

435

2915

Rentabilitet

pct.

-3

-1

-2

Kilde: Trafikministeriets beregninger

På grundlag af de anvendte forudsætninger – herunder især den af det økonomiske råd anbefalede samfundsøkonomiske værdisætning af reducerede emissioner - er konklusionen klar: Elektrificering udviser en negativ samfundsøkonomisk rentabilitet over en 50 årig periode, svarende til projektets funktionsperiode. De positive miljøfordele ved at reducere forureningen fra tog ken er ikke i sig selv tilstrækkelige til, at det samfundsøkonomisk kan betale for projektet, endsige forrente det.

Konklusionen er rimelig robust overfor ændrede forudsætninger. Selv hvis al strøm baseredes på vedvarende energi, og den samfundsøkonomiske værdi af en omlægning til elektrisk drift derved steg til 65 øre pr. vognkm, ville projektet alligevel ikke kunne udvise en positiv samfundsøkonomisk værdi. I modsat retning kan det ikke udelukkes, at der over en så lang tidshorisont som 50 år udvikles nye motorteknologier, som kan forbedre e missionsforholdene fra ikke-elektriske tog.

4. Den internationale dimension

Tilgangen til billig energi - typisk forureningsfri vandkraft - har været udslagsgivende for at påbegynde elektrificeringen på et tidligt tidspunkt i mange lande - og er stadigt et holdbar argument i dagens situation, hvor også A-kraft er kommet til. Tidligere var der klare fordele ved elektrificering, som alternativ til dampdrift, og hvor trafikintensiteten var tilstrækkelig stor. Når elnettet gennem en historisk tidlig elektrificering har fået en tilstr ækkelig størrelse, vil der være stordriftsfordele i at elektrificere mere marginale dele af banenettet. De nye banestrækninger som anlægges i Europa på de mest befærdede centrale dele anlægges forsynes da også med elledninger. Men det er også ret almindeligt, at der på elektrificerede strækninger – bortset fra højhastighedsstrækninger – eller lange tunnelstrækninger - kører både diesel og elt

Den internationale trafik af betydning for Danmark domineres i høj grad af godstransport, hvorimod den internationale passagertrafik er af mere begrænset betydning bortset fra trafikken internt i Øresundsregionen. Langt det meste godstrafik udføres via eller i tilknytning til korridoren Sverige – Tyskland mellem København og Padborg.

Sverige og Tyskland har elektrificeret en stor del af deres hovedbanenet. Trafik på disse banenet fremføres som regel elektrisk – i Sverige er det for godstrafik på Kontinentalbanen mellem Malmø og Øresundsbroen et specifikt krav af miljømæssige årsager, hvilket er en hindring for nye godsoperatører, som ikke råder over eltrækkraft. Raillion er eneste operatør, der råder over ellokomotiver, som er i stand til at k&o re godstog på dette baneafsnit.

Det danske elsystem er et vekselstrømssystem med en spænding på 25kV og samme periodetal (50Hz) som den offentlige elforsyning). Det afviger derved fra det svenske og tyske system som opererer med en spænding på 15 kV og et periodetal på 16 2/3 Hz. I praksis overkommes forskellen i strømsystemer ved at lokomotiver og togsæt udstyres til at kunne køre på begge systemer, således at disse specielt indrettede tog kan køre over system grænserne.

Det danske system er teknisk set det nyeste og de europæiske specifikationer for elektrificering foreskriver da også anvendelse af 25 kV-systemet alle steder, hvor nye strækninger etableres, dog med dispensations mulighed til at anvende de lokale systemer, hvor det er forbundet med væsentlige omkostninger at etablere 25 kV-systemet såsom i Tyskland / Schweiz / Østrig, hvor 15 kV-systemet fortsat udbygges.

Der er på europæisk plan opstillet et retningsgivende net for etableringen af et transeuropæisk højhastighedsnet dvs. strækninger for kørsel med 200 km i timen eller mere. Hele hovednettet, dvs. strækningerne mellem København og Aalborg/Esbjerg/Padborg og Rødby er oprindeligt – på dansk initiativ - angivet som en potentiel del af dette tværgående højhastighedsnet.

Der er opstillet et mål om at sikre en teknisk interoperabilitet på dette net inden 2010, herunder at skulle være forsynet med elektrificering. En fuld og konsekvent gennemførelse af alle mål vil ifølge Banestyrelsen kræve investeringer i størrelsesordenen 16 – 31 mia. kr., herunder til en ændring af de allerede elektrificerede strækninger, så de indrettes til at kunne yde en større effekt. Værdien af at opfylde s&ari ne mål er tvivlsomme og målene er urealistiske på et tiårigt sigte.

Da Danmark ikke har planer om at etablere højhastighedstrafik må konsekvensen være, at visionerne tilpasses de faktiske målsætninger og realiteter.

De kommende interoperabilitetskrav for de transeuopæiske konventionelle baner ventes ikke at forudsætte elektrificering.

5. Fremtid?

En eventuel videre elektrificering må af økonomiske årsager koordineres med behov for anskaffelse af nye tog. Elektrificering af banenettet bliver således økonomisk uoverkommelig, såfremt der ekstraordinært skal indkøbes tog specielt med dette formål for øje.

DSB har for nylig indgået ordre på anskaffelse af 83 tog af typen IC4 som har en forventet levetid på 20-25 år. I forbindelse med indsætning af IC4 tog i fjerntrafikken overføres IC3 togene til de sjælland

ske regionalstrækninger, hvor de vil kunne erstatte alle de gamle lokomotivtrukne tog inden udgangen af 2006. IC3 togene forventes at have en anvendelseshorisont frem til midten af næste årti.

Togene af typen MR, som betjener den jyske regionaltrafik er udrangeringsmoden inden 2010. De forventes udskiftet med nye typer, som er velegnet i størrelse og udstyr til netop denne type trafik, og der vil derfor ikke inden 2010 være behov for at frigøre f.eks. IC3 eller IC4 til dette formål.

Den først aktuelle stillingtagen til en videre elektrificering må derfor ventes at blive knyttet til beslutningen om en eventuel fast forbindelse over Femerbælt. Såfremt der besluttes en sådan aktualiseres overvejelse om elektrificering af strækningen Ringsted – Rødby. Det er naturligvis en forudsætning, at man fra tyske side også måtte beslutte sig til en tilsvarende elektrificering på den tilstødende strækning mellem rg og Puttgarden.

Begrundelsen for en elektrificering af denne korridor vil være den samme, som den der i sin tid blev lagt til grund for elektrificering af strækningen til Padborg, nemlig at ruten vil forbinde to store elektrificerede net i henholdsvis Sverige og Tyskland. Der vil uden en elektrificering være en vis sandsynlighed for at et antal godstog vil vælge at køre over Storebælt for at undgå at skifte lokomotiv to gange undervejs. Elektrificeringen kan også have v&a elig;rdi for at muliggøre anvendelsen af tyske eller svenske højhastighedstogtyper - også selv om strækningerne ikke i sig selv måtte blive udstyret til egentlig højhastighedsbrug.

Udgifterne til en elektrificering af strækningen Ringsted – Rødby er som angivet i tabel 2 skønnet til 0,8-0,9 mia. kr. Det må forventes, at der vil være mulighed for at få et tilskud fra EU i lyset af strækningens internationale betydning.