L 67 (som vedtaget): Forslag til lov af ændring af ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto).

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. marts 2002

Forslag

til

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af FerieKonto)

§ 1

I ferieloven, lov nr. 396 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Af renteafkastet af FerieKonto i 2002 tilfalder endvidere op til 150 mio. kr. statskassen. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.