Den næste sag på dagsordenen var:
15) Anden (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 47:
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af organisationsfriheden. Af Ole M. Nielsen (KRF) og Bent Bøgsted (DF) m.fl. (Fremsat 10/1 2002. Første behandling 22/2 2002. Betænkning 24/4 2002).

Der var stillet 1 ændringsforslag i betænkningen. Uden for betænkningen var der ikke stillet ændringsforslag.

Ændringsforslaget sattes først til forhandling.

Forhandling

Ole Vagn Christensen (S):
Det er en sort dag for demokratiet, og det er det jo ikke mindst, når man ser de ændringsforslag, der her er stillet fra regeringens side, for hvad er det, der står i disse ændringsforslag? Der står jo netop, at regeringen har besluttet sig for, at vi ikke skal have eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet.
     Anderledes kan det, der står i disse ændringsforslag, jo ikke læses, for det, vi har hørt, er, at regeringspartierne har gjort det knæfald for forslagsstillerne, at de vil stemme for disse ændringsforslag. Ændringsforslagene har jo helt klart det sigte at sørge for, at det udvalgsarbejde, man selv har sat i gang, bare har været, fordi man ville vise over for omverdenen, at der var nogle, der blev inddraget i processen.
     Men vi må jo konstatere, at som tingene ligger her med disse ændringsforslag, har regeringspartierne og regeringen taget den stilling, at eksklusivaftaler vil de ikke have på arbejdsmarkedet.
     Det, der sker, når nu der skal stemmes om disse ændringsforslag, er i virkeligheden, at man giver regeringen carte blanche, og at man underkender det almindelige demokrati og det udvalgsarbejde, som er iværksat.

Kl. 15.35

     Det er sørgeligt, det er en virkelig sort dag for demokratiet, at man behandler det på den her måde.

Hermed sluttede forhandlingen om ændringsforslaget.

Afstemning

Ændringsforslaget vedtoges uden afstemning.

Forslaget som helhed sattes herefter til forhandling.

Forhandling

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Som ordfører hr. Ole Vagn Christensen først, det går jo efter størrelse.

Ole Vagn Christensen (S):
Vi fik konstateret, at det gik, som jeg sagde, at det her med en demokratisk proces, det her med at iværksætte et udvalgsarbejde, ja, det underkender man fuldstændig betydningen af. Hvad er det så, man lægger op til ved at ville fjerne disse eksklusivaftaler? Det er, at den stabilitet, udvikling og tryghed for virksomhederne og medarbejderne, som har eksisteret siden arbejdsmarkedets grundlovs tilblivelse, forsvinder.
     Selvfølgelig er der nogle, der vil glæde sig over, at man laver dette indgreb over for det organiserede arbejdsmarked, og det er selvfølgelig de uorganiserede arbejdsgivere. For hvad er det, de får mulighed for? Ja, de får mulighed for at undergrave eksisterende aftaler, som er indgået på det organiserede arbejdsmarked. Det er sandelig et stort ansvar, man påtager sig fra højresiden i dette Folketing.
     Men prisen er selvfølgelig høj, og prisen er, at man her lægger op til, at man får undergravet det, der hedder fredspligten, men det går jeg også ud fra at man har overvejet, før man handlede som her.
     Kernen i det her er jo, at den eneste måde, det organiserede arbejdsmarked kan reagere over for det uorganiserede arbejdsmarked på, er ved at få skabt et hav af konflikter, og at man får stoppet de uorganiserede arbejdsgivere.
     Det er for mig virkelig et stort indgreb, man her lægger op til, hvor man lægger direkte op til, at der skal være en konflikt på arbejdsmarkedet i fremtiden mellem de uorganiserede og de organiserede arbejdsgivere. Det eneste værn, der har været hidtil over for de uorganiserede arbejdsgivere, har været, at der blev indgået en eksklusivaftale, hvor man forpligtede sig til at holde de samme regler og de samme bestemmelser, som man har på det organiserede arbejdsmarked.
     Jeg synes virkelig, at vi her står med en situation, hvor der ikke er nogen, der ved, hvilken konsekvens det her vil få i fremtiden for stabiliteten, for udviklingen, for trygheden, når det drejer sig om virksomheders og medarbejderes måde at håndtere tingene på.
     Selvfølgelig kan man have en drøm om, at sådan noget ikke sker, fordi det hele jo har forandret sig. Det er, fordi man overhovedet ikke har for fem flade øre fat i, hvad det er, der holder det hele sammen, når det drejer sig om virkelig at have et stabilt, et trygt arbejdsmarked, som giver muligheder for virksomhederne, som giver mulighed for, at medarbejderne kan være trygge og have nogle anstændige levevilkår.
     Jeg siger bare velbekomme til det flertal, der vil vedtage det her.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Anders Samuelsen som ordfører.

Anders Samuelsen (RV):
Det Radikale Venstre er enig i, at der er en problemstilling her, som man bør se på, og det er så også grunden til, at vi vælger til det her konkrete forslag hverken at stemme for eller imod.

Kl. 15.40

     Det gør vi med henvisning til, at regeringen har lovet at komme med et sådan mere konkret udspil, så man kan forholde sig til, hvordan man kan løse det. Vi vil så afvente det forslag og så tage stilling til, hvorvidt vi mener, at det løser problemstillingerne på en relevant måde.
     En af de ting, der er peget på i bemærkningerne til beslutningsforslaget som værende et problem, er, hvorvidt folk kan vide sig sikre på, at når de faktisk framelder sig at komme til at betale til et bestemt parti via deres fagforeningskontingent, kommer de heller ikke til det. Det viser sig, at det faktisk reelt ikke kan lade sig gøre, fordi man bare omfordeler, overfører pengene på en anden måde, som det også har været omtalt af professor Jens Peter Christensen
i tv. Det er en af de helt konkrete problemstillinger, som vi står over for i forhold til at kunne løse det med at have en reel organisationsfrihed i Danmark. Den ene konkrete ting vil vi nu forbeholde os ret til at tage fat på, uanset om regeringen når at komme med sit samlede udspil til, hvordan man løser problemstillingen her. Konklusionen er altså, at Det Radikale Venstre med henvisning til, at regeringen har bebudet at komme med sit eget forslag, vælger hverken at stemme for eller imod forslaget.

Ole M. Nielsen (KRF):
Jeg vil bare gerne benytte lejligheden til at sige tak for den tilslutning, vi har opnået til det beslutningsforslag her.
     Vi er jo ret gode til sådan at kritisere hinanden og rive i hinanden osv., og det er vi jo også i forhold til den nuværende regering. Vi er jo desværre ikke enige i alt det, den laver, men der er dog noget, vi er enige om. Derfor vil jeg gerne sige tak for, at vi nu får tilslutning til det forslag her, som vi jo sammen har fremsat tidligere, mens de nuværende regeringspartier var i opposition.
     Regeringen har jo nølet lidt og brugt den undskyldning, at man ville have undersøgt organisationsforhold inden for de liberale erhverv, før man ville komme med et endeligt forslag. Vi er helt indstillet på, at vi også skal have gjort op med det. Det her er jo overhovedet ikke noget, der er ensidigt rettet mod lønmodtagere, vi skal have den anden side med.
     Men vi er glade for, at vi nu ved at få udsat fristen for forslagets ikrafttræden har fået regeringspartierne til at love at fremkomme med det her lovforslag, der sikrer organisationsfrihed på arbejdsmarkedet inden 1. januar. Det er en utrolig stor dag.
     Jeg er jo selvfølgelig slet ikke enig med hr. Ole Vagn Christensen i, at det er en sorgens dag, at det er en sort dag osv. Det er en festdag, og det er så også i orden, at vi må vente et halvt år længere, end vi ønskede, når man tænker på, hvor mange år denne her kamp har stået.
     Når hr. Ole Vagn Christensen siger, at det her er en sorgens dag for demokratiet, så er det jo symptomatisk for hr. Ole Vagn Christensens og hans partis indstilling langt hen ad vejen, at de har sammenblandet folkestyret med forholdene på arbejdsmarkedet. Problemet har jo i alt for mange år været, at vi har haft en organisationsform på arbejdsmarkedet, som faktisk har været over Folketinget og fuldstændig parallel med vores civile retssystem. Det er det, vi ikke vil finde os i længere.
     Det kan næsten komme til at lyde som en trussel, når hr. Ole Vagn Christensen snakker om, hvordan det nu vil blive, når vi får ophævet denne her organisationstvang, men jeg tror dog ikke, at det er det, hr. Ole Vagn Christensen mener. Det skal nok passe, at der er nogle organisationer på arbejdsmarkedet, der kommer til at opleve andre måder at arbejde på, men jeg tror, at de vil finde ud af i løbet af et stykke tid, at der stadig væk er brug for dem under nogle forandrede vilkår.
     Vi siger tak for tilslutningen.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Ole Vagn Christensen for en kort bemærkning og også det samme fra hr. Jens Vibjerg.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Jeg er jo nødt til at spørge hr. Ole M. Nielsen: Den der sammenblanding, som hr. Ole M. Nielsen fremfører, mener jeg netop at vi sådan set har taget klar afstand fra. Der er noget, der hedder det arbejdsretlige system - og dermed den arbejdsmarkedsmæssige grundlov - og så er der noget, der hedder den almindelige grundlov, som jo sådan set gælder for alle områder og selvfølgelig også for arbejdsmarkedet.
     Det med den civile domstol har hr. Ole M. Nielsen fuldstændig ret i. Men i det øjeblik, man skal føre et lam hen til skafottet, har det ikke ret mange chancer, selv om hr. Ole M. Nielsen sagde, at lammet - i det her tilfælde lønmodtageren - kunne stå op imod sådan et civilretligt system.

Derfor har der været noget fornuft i at have et arbejdsretligt system, som tog sig af arbejdsmarkedsforholdene, fordi det gav den bedste stabilitet
i samfundet.

Kl. 15.45

     Når hr. Ole M. Nielsen siger, at han ikke kun vil rette det imod den ene side, så er det jo sådan, at i henhold til normen omkring faglige stridigheder og det arbejdsretlige system, som blev bygget op i sin tid, var det eneste værn, man kunne give en lønmodtager, faktisk, at han gjorde krav på at få en overenskomst, for hvis ikke han gjorde krav på at få en overenskomst, havde han ingen mulighed for at få rettigheder i fremtiden.
     Forslaget åbner faktisk mulighed for, at han ikke har disse rettigheder, og derfor må jeg spørge hr. Ole M. Nielsen, om det kan være efter hr. Ole M. Nielsens tankegang?

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Ole Vagn Christensen, taletiden er udløbet. Hr. Jens Vibjerg, kort bemærkning til hr. Ole M. Nielsen.

(Kort bemærkning). Jens Vibjerg (V):
Jeg sagde ved førstebehandlingen, at Venstre ikke kunne støtte forslaget. Og sådan set med beklagelse, fordi det jo var et godt forslag og i tråd med det, vi tidligere har sagt. Nu kom forslagsstillerne, Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti, så med et ændringsforslag, som gør, at vi kan tage det udvalgsarbejde alvorligt, som er sat i værk, så vi kan få set på alle hjørner, inden vi selvfølgelig får gennemført det, vi har sagt og står for.
      Jeg kan ikke forstå, når hr. Ole Vagn Christensen kalder det en sort dag for demokratiet. Det er en mærkelig form for demokratiopfattelse. I Venstre synes vi i hvert fald, det er den ypperste form for demokrati, at den enkelte selv kan bestemme, hvilken forening han vil være medlem af. Så vi støtter forslaget.

(Kort bemærkning). Ole M. Nielsen (KRF):
O.k., når hr. Ole Vagn Christensen opfatter det som en sort dag for demokratiet, er det, fordi demokratiet nu får mere at bekymre sig om og mere at tage sig af, og det er altså helt modsat den opfattelse, jeg har. Nu får vores almindelige demokrati, vores parlamentariske system osv. også lov til at virke fuldt ud på arbejdsmarkedet. At det kan opfattes som en sort dag for det samme demokrati, har jeg lidt svært ved at forstå. Det opfatter jeg som en glædens dag. Det skal nok passe, at det her får konsekvenser på en række områder, men jeg tror også, at hr. Ole Vagn Christensen er overbevist om, at det ikke er, fordi vi vil give arbejdstagere dårligere arbejdsbetingelser. Hr. Ole Vagn Christensen tror, det er, fordi jeg er enfoldig, at jeg går ind for det her. Han tror ikke, det er, fordi jeg i virkeligheden har dårlige intentioner, det ved jeg godt. Men så må jeg altså leve med, at han tror, at jeg er enfoldig. Hvis det skulle vise sig, at den slags problemer opstår, som hr. Ole Vagn Christensen skitserer, så mener vi, at vi skal sikre arbejdstagerne gennem den almindelige lovgivning. Netop på den måde får demokratiet mere at tage sig af. Så det glæder vi os til, og jeg føler mig overbevist om, at vi på mange måder kan tage hinanden i hånden, hvis der opstår problemer, så det bliver nødvendigt. Men vi mener, at det er nødvendigt med et opgør med det system, vi har haft, den ufrihed, vi har haft på arbejdsmarkedet, som har haft sin berettigelse historisk set, men som ifølge vores overbevisning har overlevet sig selv.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Hr. formand, det er en underlig debatform ...

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Der debatteres ikke med formanden ...

Ole Vagn Christensen (S):
Nej, det er jeg fuldstændig enig i, men hr. Jens Vibjerg brugte hr. Ole M. Nielsen til at komme med en række udsagn, og dem er jeg selvfølgelig nødt til at forholde mig til gennem hr. Ole M. Nielsen, og det vil jeg selvfølgelig gøre, så vi ikke kommer i den situation, at formanden går hen og får kvababbelse.
     Men lad mig sige til hr. Ole M. Nielsen, at når jeg har talt om demokrati, er det netop på grund af det, som blev nævnt af hr. Jens Vibjerg, at man har været i den situation, at man har nedsat et udvalg til at kigge på de her problemstillinger.
     Men idet man vedtager de her ændringsforslag, går man faktisk ind og siger, at nu er det der arbejde faktisk ligesom nytteløst, for nu har vi jo vedtaget det beslutningsforslag, der ligger. Det var sådan set det, jeg kaldte et angreb mod demokratiet ...

Kl. 15.50

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Taletiden er udløbet. Hr. Ole M. Nielsen.

(Kort bemærkning). Ole M. Nielsen (KRF):
Jeg skal bare takke hr. Ole Vagn Christensen for, at han faktisk bekræfter, at det var nødvendigt, at vi fremsatte det her beslutningsforslag sammen med Dansk Folkeparti for at fastholde de nuværende regeringspartier på det, som de egentlig tidligere har villet, og som de sådan trak en lille smule.
     Men det er vi glade for at få bekræftet, og vi takker som sagt for tilslutningen.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Ole Vagn Christensen for den tredje og sidste korte bemærkning til hr. Ole M. Nielsen.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Hr. Ole M. Nielsen må også synes, selv om han står i sejrens rus som den eneste, der har holdt fast de mange gange, de her forslag har været fremsat af Venstre og De Konservative, at det er en lidt underlig måde at føre en demokratisk proces på. Er det en demokratisk proces, at man sådan set går ind og siger, at vi ved godt, hvad det udvalgsarbejde, vi har sat i gang, skal resultere i? Hvad grund var der så til, at man skulle iværksætte dette udvalgsarbejde? Jeg har lidt svært ved at se, og jeg tror også, at omgivelserne har lidt svært ved at se, hvad pokker meningen har været med det.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Ole M. Nielsen og derefter hr. Bøgsted som ordfører.

Ole M. Nielsen (KRF):
Jeg er fuldstændig enig. Det var ikke nødvendigt med det udvalgsarbejde efter vores forudsætning, i hvert fald ikke for at løse det forhold med hensyn til lønmodtagerne. Den anden side - med hensyn til de liberale erhverv - er måske mere kompliceret, men det står fast, også i de beslutningsforslag, vi tidligere har fremsat sammen med de nuværende regeringspartier, at vi også skulle have løst problemet i forhold til de liberale erhverv.
     Så man kunne sagtens have lavet det over for lønmodtagerne med det samme og så udsat det andet til senere. Der har sikker været nogle fornuftige, taktiske overvejelser fra regeringens side for at udsætte det. Jeg har ikke kunnet gennemskue det. Men nu har vi altså fået bekræftet, at regeringen står ved det, som vi tidligere har arbejdet med sammen, og det bliver fremsat.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Bent Bøgsted som ordfører.

Bent Bøgsted (DF):
Nu har der været meget snak om organisationsfrihed og eksklusivaftaler, og hvad der nu er. For at der ikke skal være nogen tvivl, så er det, vi ønsker i Dansk Folkeparti, at der skal ske en undersøgelse af alle eksklusivaftaler i hele Danmark på alle områder. For Socialdemokratiet drejer det sig kun om eksklusivaftaler for lønmodtagerne, men det er alle eksklusivaftaler, der findes i hele Danmark, der skal undersøges.
     Så regner vi med, at regeringen kommer med en bedømmelse af, om der er nogle eksklusivaftaler, der stadig væk har deres berettigelse og skal eksistere, og om der er nogle, der skal afskaffes.
     Dansk Folkeparti har været medforslagsstiller af det her forslag og støtter det.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Vil det sige, at hvis der er gode argumenter, og hr. Bent Bøgsted har jo hørt nogle af dem fra min side, for, at man er nødt til at have en beskyttelse af lønmodtagerne via eksklusivaftaler, så må vi forstå hr. Bent Bøgsteds indlæg på den måde, at så ønsker hr. Bent Bøgsted også at opretholde disse eksklusivaftaler?

(Kort bemærkning). Bent Bøgsted (DF):
Hvis regeringens undersøgelser skulle vise det, og regeringen kommer og påpeger, at der er grund til at opretholde nogle eksklusivaftaler, så er Dansk Folkeparti villig til at se på det og acceptere, at der er grund til at beholde dem.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Jeg takker hr. Bent Bøgsted for svaret.
     Men som hr. Bent Bøgsted ved fra de forhandlinger, vi har været igennem om L 104, og fra de eksperter, der har været med til at udtale sig om, hvilken betydning det kunne have for arbejdsmarkedet, at man tænkte lidt anderledes, så kunne det jo også tænkes, at man her var i en situation, hvor der var en række organisationer og en række institutioner, som var i stand til at påvise, at det her ville få nogle uoverskuelige konsekvenser, også selv om regeringen måske havde lagt sig fast på noget andet.
     Skal det så forstås sådan, at Dansk Folkeparti stadig væk holder fast?

Kl. 15.55

(Kort bemærkning). Bent Bøgsted (DF):
Når regeringen kommer med deres undersøgelse af eksklusivaftalerne, så gennemlæser Dansk Folkeparti de undersøgelser, og så drager Dansk Folkeparti deres egne konklusioner på grundlag af den undersøgelse.

(Kort bemærkning). Ole M. Nielsen (KRF):
Jeg må desværre gøre min medforslagsstiller opmærksom på, hvad der står i beslutningsforslaget, som er ganske enkelt. Der står, at Folketinget pålægger regeringen inden, og det er så det, der blev rettet, 31. december at sikre, at enhver arbejdsgiver og enhver arbejdstager har frihed til at melde sig ind i en arbejdsgiverforening og en fagforening eller til at undlade at gøre det, uden at det må komme den pågældende personligt eller erhvervsmæssigt til skade.
     En helt principiel vedtagelse, som ikke kan rokkes af, om der er noget, der er mere nødvendigt end noget andet. Det mener jeg er helt klart, og det mener jeg vi står sammen om, hvis vi stemmer for det forslag her.

(Kort bemærkning). Bent Bøgsted (DF):
Jeg vil sige til hr. Ole M. Nielsen, at det er fuldstændig korrekt, og der er heller ikke noget med, at vi springer fra det her forslag. Jeg siger bare, at hvis regeringens undersøgelse skulle vise, at der var områder, hvor der var eksklusivaftaler, der var nødvendige at bibeholde, så kigger vi på det og drager vores egne konklusioner ud fra det.

(Kort bemærkning). Ole Vagn Christensen (S):
Jeg er meget glad for de udsagn, som hr. Bent Bøgsted er kommet med, for det tyder på, at der ikke er flertal for at afskaffe eksklusivaftaler, sådan som det ser ud umiddelbart.
     Når jeg derfor beder om ordet nu, er det sådan set, fordi vi jo i overmorgen har en anden seance, nemlig omkring lovforslag nr. L 104, og der er der lagt op til, at vi via et åbent samråd skal have at vide, hvad det er for nogle gode ting, hr. Bent Bøgsted har fået af regeringen, for vi kan ikke se disse gode ting.
     Så jeg håber, at vi kan få et anderledes forløb, så vi er i stand til at få vurderingerne fra hr. Bent Bøgsted, inden vi skal skride til egentlig handling. Jeg håber også, at hr. Bent Bøgsted vil medvirke til, at vi får en ordentlig behandling af tingene her i Tinget, og at der ikke er noget med, at man efter mørkets frembrud laver aftaler, som vi bagefter skal belæres om faktisk er gode, når de er dårlige.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Anders Samuelsen for en kort bemærkning til hr. Ole M. Nielsen.

(Kort bemærkning). Anders Samuelsen (RV):
Jeg vil blot på Det Radikale Venstres vegne takke for den ordveksling, der lige netop har været, for den illustrerer, hvorfor det er vigtigt og rigtigt at stemme hverken for eller imod dette forslag.
     Når forslagsstillerne ikke engang internt kan blive enige om, hvad det egentlig er, de lægger frem foran Folketinget, så er der altså god grund til at afvente, at regeringen kommer med sit eget udspil. Så har vi noget konkret at forholde os til i modsætning til det her, hvor vi ender med at opleve, at forslagsstillerne internt ikke kan finde ud af, hvad det egentlig er, de har foreslået.

(Kort bemærkning). Bent Bøgsted (DF):
Det er ikke, fordi Dansk Folkeparti er uenig med Kristeligt Folkeparti med hensyn til det her forslag, men vi ved, at der er eksklusivaftaler i mange brancher, bl.a. inden for lægeområdet og advokatområdet. Det kunne jo godt være, at regeringens undersøgelser viste, at på sådanne områder var der stadig væk behov for at have eksklusivaftaler, hvor man ikke kunne komme uden om at have eksklusivaftaler. Jeg tror også, at Kristeligt Folkeparti er enig i, at der kan være sådan nogle områder, hvor vi er nødt til at beholde dem.
     Derfor siger jeg, at vi ser på, hvad regeringen kommer med, og så drager vi vores konklusion ud fra det.

(Kort bemærkning). Ole M. Nielsen (KRF):
Jamen jeg synes da, at det er beklageligt, at vi får den debat her, men nu kan jeg forstå, at det, hr. Bøgsted mener, er inden for de liberale erhverv. Det, der kan være aktuelt dér, er ikke noget, der kan komme ind under eksklusivaftaler. Det er aftaler, der kan være afhængige af, om man har en bestemt uddannelse, der kan være tale om autorisationer osv., som har noget med det at gøre.

Jeg tror, det er det, hr. Bøgsted mener. Det er ikke friheden til under de samme uddannelsesvilkår osv. at udelukke folk. Det mener jeg ikke hr. Bøgsted mener.

Kl. 16.00

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Hr. Anders Samuelsen for endnu en bemærkning, og derefter tror jeg, at vi er tæt på en afstemning.

(Kort bemærkning). Anders Samuelsen (RV):
Så længe der ikke bliver svaret på den konklusion, hvis man kan sige det på den måde, som hr. Ole M. Nielsen kommer med her, så må vi jo bare konstatere, at det er et fuldstændig utilfredsstillende grundlag for Folketinget at skulle tage stilling på, når forslagsstillerne ikke internt er enige; når vi har fået udsagn, der peger hver sin retning, og vi ikke kan få en endelig konklusion på, hvorvidt forslagsstillerne er enige.
     Jeg mener, at det er helt urimeligt over for Folketinget, og derfor vil jeg fortsat opfordre til, at så mange som muligt i hvert fald undlader at stemme for det her forslag, hvis ikke de decideret har valgt at stemme imod.

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

(Foretaget på den i forretningsordenens § 35, stk. 3, angivne måde).

Forslaget til folketingsbeslutning vedtoges med 63 stemmer mod 39; 5 stemte hverken for eller imod.

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Beskæftigelsesministeren vil få meddelelse om denne beslutning.