Spm. nr. S 42 - besvaret 12/12-2001

22) Til justitsministeren af:
Jacob Buksti (S):
»Mener ministeren, at det er korrekt, at der i dag satses i for høj grad på automatisk hastighedskontrol på sikre omfartsveje, der ikke har nogen afgørende betydning for trafiksikkerheden, og at der ikke i tilstrækkelig grad er tale om en målrettet indsats mod »sorte pletter« og farlige strækninger?«

Skriftlig begrundelse

I regeringens regeringsgrundlag »Vækst, velfærd - fornyelse« hedder det, at »i dag satses der i for høj grad på automatisk hastighedskontrol på sikre omfartsveje, der ikke har nogen afgørende betydning for trafiksikkerheden. I stedet skal den automatiske hastighedskontrol målrettes mod »sorte pletter« og farlige strækninger. Men det svarer ikke til den redegørelse for »automatisk trafikkontrol - valg af strækninger« af 27. juni 2001 fra Vejdirektoratet, som ligger til grund for implementeringen af den landsdækkende ordning med automatisk hastighedskontrol, som blev vedtaget af Folketinget i efteråret 2000, og som indføres i hele landet i løbet af perioden 2001 til 2003. Heri fremhæves det på s. 2, som det også blev i forbindelse med Folketingets vedtagelse, at den fremtidige indsats vil blive koncentreret om særligt farlige strækninger i byerne, på landeveje og på motorveje. Også de veje, trafikanterne generelt er utrygge ved at færdes på, vil blive kontrolleret«. Det fremgår videre på s. 4, at de typer af strækninger, der vælges, er (1) ulykkesbelastede veje i byer eller det åbne land, (2) skoleveje og veje ved andre institutioner, og (3) andre veje, hvor der foretages længerevarende vejarbejde, eller hvor beboere og trafikanter giver udtryk for utryghed. Så hvori består forskellen mellem den ordning, der er ved at blive implementeret, og så det regeringen foreslår.

Jacob Buksti (S):
Jeg vil da gerne først trøste ministeren med, at jeg sandelig ikke er sur, overhovedet ikke. Jeg forsøger bare at læse mig frem til, hvad regeringen mener i sit regeringsgrundlag, som jeg har forstået at statsministeren synes er meget detaljeret - det mest detaljerede, der nogen sinde er fremlagt i danmarkshistorien. Men lige på det her punkt er det sådan, at detaljerne altså er gennemført, kan jeg forstå.
     Det er også derfor, at jeg har rejst det her spørgsmål om den automatiske hastighedskontrol, for jeg kan forstå af regeringsprogrammet, at den i dag satser alt for højt på automatisk hastighedskontrol på sikre omfartsveje, der ikke har nogen afgørende betydning for trafiksikkerheden, og i stedet så skulle man sikre målrettet indsats i forhold til sorte pletter.
     Jeg har også set, at ministeren i BT fredag den 7. december siger:
     »Den automatiske fartkontrol skal ikke være en pengemaskine, hvor kameraerne stilles op på strækninger, hvor man kan knalde flest muligt for at køre for hurtigt.«
     Jeg vil gerne spørge ministeren, om ministeren har nogen som helst form for dokumentation for det, og hvordan det svarer til det grundlag, som ligger bag implementeringen af den ordning, man er i gang med.

Justitsministeren (Lene Espersen):
Vi har i regeringsgrundlaget beskrevet en række initiativer, vi vil tage med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, og blandt disse initiativer er ordningen med prøvekørekort, som vi lige har berørt.
     Jeg vil også pege på regeringens ønske om en generelt skærpet kurs over for spiritusbilister og visse hastighedsovertrædelser. Det afgørende for regeringen er, at indsatsen for at forbedre trafiksikkerheden rent faktisk ydes dér, hvor der er behov for det, og hvor der vil være en effekt.
     Trafiksikkerhed og -kontrol skal naturligvis dække det samlede trafikale landkort, men vi skal bruge kræfterne rigtigt. Det, det gælder om, er i højere grad at øge trafiksikkerheden ved at skærpe kontrollen med de overtrædelser, som indebærer en reel fare for sikkerheden, og slå hårdt ned på dem. Det er regeringens opfattelse, og det er også kommet til udtryk i regeringsgrundlaget. Derfor skal bl.a. fartdisplays og politipatruljering også i øget omfang anvendes til at styrke trafiksikkerheden på steder, der med rette må betegnes som farlige.
     Og den automatiske hastighedskontrol skal tilsvarende målrettes mod de sorte pletter og farlige strækninger, vi har. Det har også været tanken med ordningen. Der er jeg enig med hr. Jacob Buksti. Det er imidlertid også fremgået af den offentlige debat, at ganske mange har den opfattelse, at ordningen ikke er skabt med det sigte at øge færdselssikkerheden, men alene er en pengemaskine. Det tager vi afstand fra.

Kl. 16.35

     Vi har derfor også direkte i regeringsgrundlaget redegjort for, at den automatiske hastighedskontrol alene skal anvendes til målrettet at øge trafiksikkerheden. Det er det klare signal, jeg gerne vil sende til politiet, når man skal udbrede den automatiske hastighedskontrol til hele landet.

Jacob Buksti (S):
Jeg går ud fra, at ministeren ikke er uvidende om dette notat, som ligger bag implementeringen af den eksisterende ordning. Så er det bare, jeg får den tanke, om ikke regeringspartierne er blevet ofre for deres egen retorik, nemlig den modstand, man har haft mod den automatiske hastighedskontrol, som man hele tiden har beskyldt for at være pengemaskiner osv. Men det svarer ikke til den måde, den er implementeret på.
     Derefter kommer man nu og siger, at nu skal der laves om på den måde, det egentlig implementeres på, og derfor er det, man egentlig siger, at nu går man ind for de pengemaskiner, man hidtil har bekæmpet. Hvordan hænger det, der står på side 2, ellers sammen:
     »Den fremtidige indsats vil vi koncentrere om særlig farlige vejstrækninger i byer og på landeveje, på motorveje. Også de veje, hvor trafikanterne generelt er utrygge ved at færdes på, vil blive kontrolleret.«
     Og så er der i øvrigt en gennemgang af strækningerne, som helt svarer til det, som regeringen nu skriver og ikke andet. Så vil jeg bare høre, om ministeren så måske tror, man kan komme om bag ved den offentlige debat. Man kan da ikke bare køre på, hvad FDM og folk siger. Er der dokumentation for det, som ministeren siger?
     Ministeren kan jo bare ringe ud til Vejdirektoratet. Der fører man jo simpelt hen månedlig kontrol og en oplistning af, hvilke strækninger der er blevet kontrolleret. Er der dér nogen strækninger, som ikke svarer til de her? For hvis det er tilfældet, er det jo i strid med den måde, det er blevet implementeret på.
     Så derfor, kære minister, hvor er forskellen i det, som regeringen foreslår, og som man hele tiden har været imod, og så det her?

Justitsministeren (Lene Espersen):
Regeringen er bekendt med det notat, som hr. Jacob Buksti henviser til. Der er faktisk en ret afgørende forskel på, hvordan ens tilgang er til det her stof.
     Hvis hr. Jacob Buksti flytter øjnene over på side 4 i det notat, vil det fremgå generelt for alle typer af veje, at på de strækninger, der udvælges til automatisk trafikkontrol, skal gennemsnitshastigheden overstige hastighedsgrænsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan gennemsnitshastigheden ikke forventes at falde. Det er vel i og for sig en rimelig logisk konklusion. Men det, der står i det her, er, at man for alle typer veje målretter indsatsen dér, hvor man har en forhåbning om, at hastigheden skal sættes ned.
     Til det må jeg sige, at det selvfølgelig ud fra et pengemaskinesynspunkt er ganske fornuftigt, for så får man mange i fælden. Det, som regeringen er optaget af, er rent faktisk, at den automatiske fartkontrol, trafikkontrol, har en præventiv virkning i de områder, hvor det virkelig giver mening.
     Det er ikke regeringens hensigt, at det skal være en pengemaskine, men det er regeringens hensigt, at vi skal redde så mange menneskeliv som overhovedet muligt. Derfor skal den automatiske trafikkontrol i stedet for at opsættes steder, hvor gennemsnitshastigheden ikke nødvendigvis ligger langt over hastighedsgrænsen, f.eks. opsættes foran skoler, plejehjem, sorte pletter, hvor der ikke er særlig mange, der måske i forvejen kører meget hurtigt, men hvor vi vil have, at alle bilister træder på bremsen.
     Dér er der altså en forskel i forhold til det, der er praksis i dag. Det vil blive gennemgået meget, meget minutiøst og grundigt, for det er regeringens opfattelse, at indsatsen først og fremmest skal være de steder, hvor vi redder menneskeliv, og ikke steder, hvor der er gennemsnitshastigheder, der tilsiger, at der skal opsættes et apparat.

Jacob Buksti (S):
Jeg er ked af at måtte sige det, men ministeren kan ikke have læst det her papir, og hvis ministeren har, så er hun ikke i stand til at læse. Det var under det tidligere spørgsmål.
     Hvis man ser på side 4, står der, hvilke typer af veje som er udvalgt: ulykkesbelastede veje, skoleveje og andre særlig belastede veje, vejstrækninger med længere vejarbejde, gennem mindre byer osv. Så står der under punkt 4.4.:
generelt for alle typer veje. Ja, de tre foregående typer - og det er jo en simpel ting, som ministeren selv siger, at det er logisk, at man kun kontrollerer på de her særlig farlige strækninger, hvis det er steder, hvor der bliver kørt for hurtigt.
     Der står ingen steder i det her papir, at man generelt kontrollerer veje, hvor der køres for hurtigt. Det fremgår jo også på side 2. Derfor har ministeren ikke dokumentation for det, ministeren siger.
     Hvis ikke ministeren vil indrømme det, må jeg jo bede om at få ministerens skriftlige dokumentation for, at i den database, som føres i Vejdirektoratet, er der dokumentation for, at man har vejstrækninger, som ikke er farlige.

Kl. 16.40

Justitsministeren (Lene Espersen):
Mit svar til hr. Jacob Buksti er, at regeringens fremtidige prioritet er, at det ikke er gennemsnitshastigheder og hastighedsgrænser, der er afgørende for, hvor man sætter den automatiske trafikkontrol op. Det, der er afgørende for regeringen, er, at den automatiske trafikkontrol er nogle steder, hvor det giver mening, fordi det redder menneskeliv.
     Der må jeg altså fastholde, sagt til hr. Jacob Buksti, at vi ikke kan være 100 pct. sikre på, at det er den prioritering, der hidtil har været den eneste. Tværtimod har der jo været en flerleddet strategi om, hvordan man opsatte de her automatiske trafikkontroller.
     Regeringen indrømmer og siger meget åbent, at der, hvor vi mener, at kræfterne først og fremmest skal bruges, er de steder, hvor man redder menneskeliv ved det, og ikke hvor man nødvendigvis arbejder for at få nedsat gennemsnitshastigheden. Man kan sige, at de to ting nogle gange kan have et parallelt og et ensartet formål, mens det andre gange vil være et valg, om man gør det ene eller man gør det andet.
     Der er vores vurdering altså, at der skal øget fokus på de områder, hvor der er menneskeliv på spil, og den prioritering er regeringen jo i sin gode ret til at foreslå, og det er det, vi har tænkt os at gøre i forbindelse med fremlæggelsen af trafikpakken.

Jacob Buksti (S):
Det er jo slet ikke det, der er min pointe. Min pointe er, at det, regeringen kommer og foreslår, præcis er det, der er ved at blive indført. Det er præcis det. Der er ikke noget som helst nyt.
     Det står sort på hvidt, at det, der prioriteres her, er farlige strækninger, det er skoleveje, det er omkring vejarbejde. Det var også det, der lå bag Folketingets behandling, mens det andet, som ministeren bringer ind, er der ikke belæg for at sige. Det er der ikke belæg for at sige.
     Den eneste grund til, at der står det med, at det skal være steder, hvor hastigheden er højere på de særlig farlige strækninger, altså på skolevejene, er jo, at hvis folk overholder hastighedsgrænserne, kan de jo aldrig nogen sinde få en hastighedsbøde. Derfor er det, ministeren står og siger, jo absurd.
     Vi er fuldstændig enige i, at det er, som regeringen siger det skal være. Min pointe er bare, at sådan er det allerede, og derfor er min pointe den, at regeringen og regeringspartierne er fanget i deres egen retorik. Man har fremstillet det som en pengemaskine, og nu kommer man i en situation, at det, man gennemfører, er præcis det samme som det, man kalder for en pengemaskine. Der er ingen ændringer i forhold til det...

Den fg. formand (Grete Schødts):
Taletiden er opbrugt, hr. Buksti.

Justitsministeren (Lene Espersen):
Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere. Men jeg må sige, at jeg da er utrolig glad for at få bekræftet, at hr. Jacob Buksti er enig i regeringens intentioner og i regeringsgrundlaget. Det er jo det, det drejer sig om, og derfor ser jeg da også frem til et ganske frugtbart samarbejde på det her område. Det lyder jo til, at oppositionen har nogenlunde de samme intentioner, som regeringen har på det her område.

Den fg. formand (Grete Schødts):
Hr. Jacob Buksti for sidste gang.

Jacob Buksti (S):
Sådan havde jeg også regnet det ud.
     Min pointe er sådan set bare, at hvis der er et afsnit, som hedder »Sikker trafik«, der handler om, at man vil forbedre trafiksikkerheden, så bør der jo være noget nyt. Det, vi konstaterede før med prøvekørekortet, var jo ikke nyt; det er gennemført. Det, vi konstaterer med den automatiske hastighedskontrol her, er det samme, som allerede er i gang.
     Derfor kan man konstatere, at det eneste, der står i det afsnit, som hedder »Sikker trafik«, er, at man vil hæve motorvejshastigheden fra 110 til 130 km/t.

Justitsministeren (Lene Espersen):
Jeg må blot konkludere, at vi har en forskellig opfattelse af, hvad der allerede er i gang, og hvorvidt det er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget.
     Men regeringen har til hensigt at gennemføre det, der er skrevet i regeringsgrundlaget, og så håber vi selvfølgelig på, at Socialdemokratiet og hr. Jacob Buksti vil være positivt indstillet over for de initiativer, der bliver taget.

Hermed sluttede spørgsmålet.