Spm. nr. S 65

Til indenrigs- og sundhedsministeren (11/12 01) af:

Jann Sjursen (KRF):

»Hvordan vil ministeren sikre, at de praktiserende læger oplyser abortsøgende om deres ret til at få en støttesamtale forud for og efter indgrebet, jfr. lov om svangerskabsafbrydelse § 8, stk. 4, herunder også skriftligt?«

Begrundelse

Det fremgår blandt andet af en artikel i Politiken 18. oktober 2001, at der er problemer med gennemførelsen af lovændringen om støttesamtaler til abortsøgende, som trådte i kraft 1. juli 2000. Ifølge artiklen har et projekt fra Odense Kommune vist, at de praktiserende læger i Odense Kommune ikke anede, at abortsøgende havde fået retskrav på en støttesamtale. Lederen af Mødrehjælpen i København har siden lovens ikrafttrædelse spurgt abortsøgende, om de er blevet henvist til Mødrehjælpen. Det var de ikke.

Svar (27/12 01)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Da lov om svangerskabsafbrydelse sorterer under Justitsministeriet, har jeg anmodet Justitsministeriet om bemærkninger til spørgsmålet.

Justitsministeriet oplyser, at »Det fremgår af § 8, stk. 4, i lov om svangerskabsafbrydelse, at en abortsøgende kvinde forud for og efter indgrebet skal tilbydes en støttesamtale.

Med hjemmel i § 8, stk. 4 har Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) udstedt bekendtgørelse nr. 576 af 22. juni 2000 om ændring af bekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og cirkulære nr. 105 af 22. juni 2000 om ændring af cirkulære om behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse.

Ændringerne i de administrative forskrifter trådte i kraft den 1. juli 2000. Det fremgår således klart af bekendtgørelsen og cirkulæret, at der skal gives såvel mundtlig som skriftlig vejledning til de abortsøgende kvinder om muligheden for støttesamtaler.

Justitsministeriet har endvidere ændret den blanket, som anvendes, når en kvinde anmoder om svangerskabsafbrydelse, således at kvinden og lægen ved deres underskrifter skal bekræfte, at vejledning om ret til støttesamtaler er givet.

For at sikre, at alle læger fik kendskab til den nye lovændring, udsendte Civilretsdirektoratet endvidere den 30. juni 2000 en cirkulæreskrivelse om støttesamtaler før og efter en svangerskabsafbrydelse. Denne skrivelse blev sendt til samtlige amtskommuner, Københavns og Frederiksberg kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen. Af cirkulæreskrivelsen fremgår bl.a. formålet med støttesamtalerne, hvordan de prak tiserende læger har vejledt om muligheden om støttesamtaler samt en oversigt over eksisterende tilbud om støttesamtaler. Det præciseres derudover i cirkulæreskrivelsen, at kvinden og lægen ved deres underskrifter på den oven for nævnte blanket skal bekræfte, at vejledning om støttesamtaler er givet.

Civilretsdirektoratet anmodede i cirkulæreskrivelsen amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen om at informere sygehusene og de praktiserende læger om indholdet af skrivelsen.«

Jeg kan tilslutte Justitsministeriets bemærkninger. Det er endvidere min opfattelse, at det efter tilvejebringelse af de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer påhviler de enkelte amtskommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner/H:S at implementere tilbuddet om støttesamtaler i overensstemmelse med Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse, hvilket jeg antager, er sket.

Jeg kan supplerende oplyse, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og som led i »Handlingsplan for nedbringelse af antallet af provokerede aborter« fra oktober 1999 har udsendt pjecen »Hvis du overvejer abort«. Pjecen retter sig til abortsøgende kvinder og indeholder bl.a. oplysning om retten til støttesamtaler før og efter abortindgreb. Det er hensigten med pjecen, at den skal udgøre den skriftlige vejledning til abortsøgende kvinder, og a t den skal udleveres af de privatpraktiserende læger i forbindelse med rådgivning efter § 8, stk. 3 og 4 i lov om svangerskabsafbrydelse.