Spm. nr. S 985

Til trafikministeren (18/2 02) af:

Keld Albrechtsen (EL):

»Vil ministeren redegøre for, hvilke negative effekter udskydelsen af den planlagte Kærby Station har for Ålborg nærbanes succes, herunder hvor mange passagerer nærbanen mister, hvor mange arbejdspladser der alligevel ikke vil kunne bruge nærbanen som transportmulighed, hvilke institutioner, seværdigheder eller andre faciliteter af offentlig interesse der alligevel ikke vil blive betjent med nærbane standsningssted og, hvilke indtægter DSB må r egne med at miste?«

Svar (26/2 02)

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Da der vil blive etableret hele fem nye stationer i Aalborg-området i forbindelse med den kommende nærbane ved Aalborg, vurderer jeg ikke, at udskydelse af en sjette station, Kærby, der var forudsat placeret ved Over Kæret, har en væsentlig negativ konsekvens for nærbanen.

Banestyrelsen har vurderet, at sammenlignet med øvrige stationsplaceringer er Kærby den station, der umiddelbart bedst kan undværes. Stationen ville ligge i en afstand af kun ca. 2 km fra banegården i Aalborg. Området er betjent af bybusser, og det nære befolkningsopland til stationsplaceringen er forholdsvis beskedent, hvorfor den i første række var tænkt som omstigningssted til bus mod universitets- og erhvervsområder i Aalborgs østom råde. Disse passagerer vurderes dog alligevel at kunne benytte nærbanen, f. eks. ved omstigning til den hyppige busbetjening mellem Aalborg banegård og østområdet.

Passagertallet for et standsningssted i Kærby er løst skønnet til op til ca. 500 afstigende passagerer dagligt og et tilsvarende antal påstigende. En del af disse passagerer må dog som nævnt forventes alligevel at køre med nærbanen, idet de skifter på Aalborg banegård eller anden nærbanestation. DSB’s indtægtsforhold afhænger heraf.

I næroplandet (inden for 500 m) til stationsplaceringen er opgjort ca. 200 arbejdspladser, hvilket er færre end ved øvrige nye stationsplaceringer. Der er ikke større institutioner i nærområdet. Selvom jeg nødig vil gøre mig til dommer over, hvad der kvalificerer til betegnelsen »seværdighed«, må det dog være vurderingen, at der heller ikke er væsentlige seværdigheder i nærområdet.

Jeg kan i øvrigt nævne, at nærbaneinitiativerne ved Århus og Aalborg blev betegnet som forsøg i trafikaftalen af 26. november 1999 mellem den daværende regering og SF og Enhedslisten. På den baggrund virker det naturligt at etablere de mest relevante nærbanestationer indledningsvist og i forlængelse heraf lade etableringen af eventuelle yderligere standsningssteder bero på erfaringer fra nærbanedriften.