Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 188)
transportministerråd
(Offentligt)
_____________________________________________
TRU, Alm. del - bilag 159 (Løbenr. 2924)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

21. december 2001

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Trafikministeriets notat vedrørende Brancheorganisationen Danske Busvognmænds anmodning om at den nye regering ændrer den tidligere regerings beslutning om intervention i Combus-sagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikministeriet

Notat

 

Dato

J.nr.

Sagsbeh.

Org. enhed

:

:

:

:

20. december 2001

448-139

CHS, lokaltelefon 54828

Den Kommitterede

Notat til Folketingets Europaudvalg og Trafikudvalget

Brancheorganisationen Danske Busvogmænd´s anmodning om at den nye regering ændrer den tidligere regerings beslutning om intervention i Combus-sagen

Danske Busvognmænd har i et brev til trafikministeren anmodet om, at den nye regering ændrer den tidligere regerings beslutning om at intervenere til fordel for Kommissionen i sag T-157/01, Danske Busvognmænd mod Kommissionen (Combus-sagen) ved EF-Retten i 1. instans.

Sagens baggrund

Danske Busvognmænd klagede i november 1999 til Kommissionen over, at den danske stat havde ydet statsstøtte til Combus a/s. I marts 2001 besluttede Kommissionen, at der var tale om statsstøtte, men at støtten var forenelig med EU-retten. Kommissionen anførte i beslutningen, at statsstøtten til Combus udgjorde 471,8 mio. kr.

Danske Busvognmænd har i juli 2001 ved EF-Retten i Første Instans anlagt sag mod Kommissionen med påstand om annullation af Kommissionens beslutning om godkendelse af statsstøtten til Combus.

Danske Busvognmænd finder, at beslutningen er i strid med EU-retten. Danske Busvognmænd gør bl.a. gældende, at det engangsvederlag, som blev ydet til tjenestemænd, der overgik til overenskomstansættelse i Combus, også må betragtes som statsstøtte.

Den tidligere regering besluttede i begyndelsen af november 2001, at Danmark skulle anmode EF-Retten om tilladelse til at intervenere i sagen til støtte for Kommissionen.

Det forventes, at EF-Retten i løbet af kort tid – formentlig inden udgangen af 2002 – imødekommer Danmarks interventionsbegæring.

Regeringen har besluttet, at man ikke vil ændre den tidligere regerings beslutning om at intervenere i sagen til fordel for Kommissionen. Regeringen har herved navnlig lagt vægt på følgende forhold:

1. Der er tale om en principiel og vigtig sag om et betydeligt mil-lionbeløb. Danmark bør medvirke til, at Retten ikke annullerer Kommissionens beslutning, da en annullation af beslutningen kan føre til tilbagebetalingskrav og erstatningskrav fra de konkurrerende busvognmænd.

2. Danske Busvognmænd påstår, at engangsvederlaget til tjenestemændene, der overgik til overenskomstansættelse i Combus, var statsstøtte. Afsnittet i Kommissionens beslutning om dette forhold er ganske kortfattet. Det er vigtigt at Danmark får mulighed for selvstændigt at bidrage med såvel faktiske oplysninger som juridiske argumenter til belysning af dette aspekt.

3. Dommens præmisser kan forventes at få betydning i fremtiden for statens eventuelle privatisering af andre offentlige selskaber. Staten har derfor en interesse i, at EF-Retten i Første Instans får indsigt i den vanskelige situation, som en medlemsstat kan stå i, når der skal ske en privatisering af et offentligt selskab.

4. Interventions-instrumentet indebærer, at Danmark – udover at støtte Kommissionens påstand - kan gøre selvstændige anbringender gældende. Danmark får også selvstændig adgang til i givet fald at appellere EF-Rettens afgørelse til EF-Domstolen.

5. Hvis regeringen ikke intervenerer til fordel for Kommissionen, vil regeringens troværdighed i forhold til Kommissionen lide skade.