Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 219)
miljøministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

14. januar 2002

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministeriets notat om regeringens anmodning til Kommissionen om ophævelse af sag C-246/99 (dåsesagen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJØstyrelsen 14. januar 2002

Tilsyns- og lovkontoret PSC/7

 

 

 

 

Notat

til Folketingets Europaudvalg

om regeringens anmodning til Kommissionen om ophævelse af

sag C- 246/99 (dåsesagen)

I sag C-246/99, Kommissionen mod Danmark, har Kommissionen nedlagt påstand om at det fastslås i henhold til artikel 226 EF, at Danmark ved at opretholde dels § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 med senere ændringer, der fastsætter, at drikkevarer, der er omfattet af bekendtgørelsen kun må markedsføres i returemballager, dels § 3 i samme bekendtgørelse, hvorefter de omfattede drikkevareemballager, der importeres, ikke må være fremstillet af metal (dåseforbudet), ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/562/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365, s. 10) særligt artikel 18 sammenholdt med artikel 5, 7 og 9, samt EF-Traktatens artikel 30 og 36 (nu artikel 28 EF og 30 EF).

Danmark har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt under den tidligere regering, der fratrådte den 27. november 2001.

Miljøministeren underskrev den 14. januar 2002 en bekendtgørelse, der i sin helhed ophæver bekendtgørelse nr. 124 med ikrafttrædelse den 23. januar 2002. Det betyder, at der ikke længere stilles krav om, at emballager, der markedsføres af danske producenter skal være godkendte eller kunne genpåfyldes. For det andet vil det være lovligt at markedsføre øl og læskedrikke i metalemballage (dåser).

De bestemmelser om godkendelse af og forbud mod visse emballager som er grundlaget for Kommissionens sagsanlæg, bortfalder den 23. januar 2002 med ophævelse af bekendtgørelse nr. 124. Der er på den baggrund set fra dansk side ikke længere noget behov for eller ønske om at få EF-Domstolens afgørelse i sag C-246/99.

Det kan oplyses, at anklagemyndigheden med hensyn til det videre forløb i verserende straffesager om overtrædelse af de bestemmelser, der er omfattet af sagen ved EF-Domstolen, vil tage skridt til at slutte strafforfølgningen i disse sager, når bekendtgørelse nr. 124 er ophævet. Rigsadvokaten forventes at udsende en meddelelse herom til politi og anklagemyndighed i januar 2002.

Der er i forbindelse med en verserende straffesag forelagt præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen om dåseforbudets forenelighed med EU-retten, sag C-233/99, Tonny Haugsted Hansen. Hvis anklagemyndigheden slutter strafforfølgningen i denne sag, bliver disse spørgsmål uden genstand. Hvis den danske domstol følger anklagemyndighedens opfordring til at trække spørgsmålene tilbage, vil Domstolen herefter træffe afg& oslash;relse om, at sagen skal slettes fra registret.

Regeringen har på den baggrund anmodet Kommissionen om at hæve sag C-246/99 snarest belejligt.

Til udvalgets orientering vedlægges kopi af regeringens brev til Kommissionen herom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa Kommissionen

Generalsekretariatet

200, rue de la Loi

1049 Bruxelles

 

 

I sag C-246/99, Kommissionen mod Danmark, har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås i henhold til artikel 226 EF, at Danmark ved at opretholde dels § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 med senere ændringer, der fastsætter, at drikkevarer, der er omfattet af bekendtgørelsen kun må markedsføres i returemballager, dels § 3 i samme bekendtgørelse, hvorefter emballage til drikkevarer, der importeres, ikke må være fremstillet af metal (dåseforbudet), ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/562/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365, s. 10) særligt artikel 18 sammenholdt med artikel 5, 7 og 9, samt EF-Traktatens artikel 30 og 36 (nu artikel 28 EF og 30 EF).

Sagen blev anlagt under den tidligere regering, der fratrådte den 27. november 2001.

Den nye regering ønsker hermed at gøre Kommissionen opmærksom på, at miljøministeren den 14. januar 2002 underskrev en bekendtgørelse, der i sin helhed ophæver bekendtgørelse nr. 124 med senere ændringer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. januar 2002 fra hvilket tidspunkt bekendtgørelse nr. 124 er ophævet.

Den af ministeren den 14. januar underskrevne bekendtgørelse vedlægges til orientering.

Ophævelsen af bekendtgørelse nr. 124 betyder for det første, at der ikke længere stilles krav om, at emballager, der markedsføres af danske producenter, skal være godkendte eller kunne genpåfyldes. For det andet vil det være lovligt at markedsføre øl og læskedrikke i metalemballage. De bestemmelser om godkendelse af og forbud mod visse emballager, som er grundlaget for Kommissionens sagsanlæg, ophæves s&ari ng;ledes med virkning fra den 23. januar 2002.

Den danske regering finder, at der på den baggrund ikke længere er behov for, at EF-Domstolen afsiger dom i sag C-246/99. Regeringen skal på den baggrund anmode Kommissionen om at hæve sagen.

Det kan oplyses, at anklagemyndigheden med hensyn til det videre forløb i verserende straffesager om overtrædelse af de bestemmelser i bekendtgørelse nr. 124, som er omfattet af sagen ved EF-Domstolen, vil tage skridt til at slutte strafforfølgningen i disse sager, når bekendtgørelse nr. 124 er ophævet. Rigsadvokaten forventes at udsende en meddelelse herom til politi og anklagemyndighed i januar 2002.

Kommissionen vil blive orienteret herom.

Når anklagemyndigheden slutter strafforfølgningen, bliver de præjudicielle spørgsmål, der er stillet i Domstolens sag C-233/99,Tonny Haugsted Hansen, uden genstand. Hvis den danske domstol følger anklagemyndighedens opfordring til at trække spørgsmålene tilbage, vil Domstolen herefter træffe afgørelse om, at sagen skal slettes fra registret.

Den danske regering agter af hensyn til miljøet og forbrugerne at opretholde et krav om, at alle typer af emballager til øl og læskedrikke, herunder dåser, skal indgå i et pantsystem. Et krav om, at emballager skal bære pant har hidtil fulgt af bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 124 og den godkendelsesordning efter § 2, som har været gældende for danske producenter.

Pantkravet er nu fastsat ved bekendtgørelse - Bekendtgørelse om indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, § 6 - som træder i kræft den 15. januar 2002.

Det kan tilføjes, at bekendtgørelsen den 7. juni 2001 i udkast blev notificeret til Kommissionen efter informationsproceduredirektivet og anmeldt efter artikel 16 i emballagedirektivet (Notifikation 2001/246/DK). Der var ved 3 måneders fristen udløb den 10. september 2001 ikke fra Kommissionen eller nogen medlemsstat afgivet nogen udførlig udtalelse.

Bekendtgørelsen vedlægges til Kommissionens orientering.

Som miljøministeren fik lejlighed til at nævne over for miljøkommissæren i randen af Rådsmødet (miljø) den 12. december 2001 planlægger miljøministeren at udstede yderligere en bekendtgørelse vedrørende indsamling mv. af emballager til øl og læskedrikke.

De ændringer af lovgivningen, der planlægges gennemført, skal skabe grundlaget for, at håndteringen af emballager til øl og læskedrikke kan ske på en effektiv og smidig måde til gavn for såvel forbrugerne som erhvervslivet og med en indsamlingsprocent, der sikrer, at emballagehåndteringen sker på et miljømæssigt højt niveau

De lovgivningsmæssige rammer for de planlagte ændringer blev vedtaget af Folketinget i maj 2001 i forbindelse med lov nr. 475 af 7. juni 2001 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Udmøntningen af lov nr. 475 sker i to etaper.

I første etape (periode 1) vil der i kraft af den ovennævnte Bekendtgørelse om indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke blive givet mulighed for at yde et tilskud til ca. 2000 dagligvarebutikker til anskaffelse af automater og sorteringsanlæg m.v. med henblik på en effektivisering af håndteringen af emballager til øl og læskedrikke samtidig med, at der opbygges et beredskab til håndtering af dåser og andre engangsemballager.

Selskabet Dansk Retursystem A/S, der skal have ansvaret for administrationen af ordningen, vurderer, at det fysiske beredskab til håndtering af dåser mv. i butikkerne i et fælles pantsystem stort set vil kunne være på plads i løbet af ca. 6 måneder.

Som led i ophævelsen af forbudet mod dåser og godkendelsesordningen planlægger miljøministeren at indføre regler om et fælles, effektivt pantsystem for dåser og andre engangsemballager, der skal træde i kraft, når det fysiske beredskab for håndteringen af engangsemballager er på plads. Miljøministeren planlægger inden udgangen af februar måned 2002 at færdiggøre et udkast til en bekendtg&o slash;relse for et sådan fælles pantsystem (periode 2).

Bekendtgørelsen vil bl.a. stille krav om, at producenter og importører af øl og læskedrikke skal tilslutte sig et fælles pantsystem, og at de skal anvende et bestemt pantmærke på emballager til øl og sodavand. Mærkningskravet skal garantere en sikker og korrekt elektronisk pantafregning og samtidig gøre det muligt for forbrugerne at aflevere tomme dåser og andre engangsemballager i samtlige butikker, der er tilsluttet ordningen, uanset hvor i landet forbrugeren har købt emballagen. Det fælles pantsystem skal således være grundlaget for en effektiv og koordineret indsamling og genanvendelse af emballager til øl og læskedrikke til gavn for miljøet og forbrugerne.

Bekendtgørelsen om et fælles pantsystem, der introducerer "periode 2" vil i udkast blive notificeret til Kommissionen efter informationsproceduredirektivet og anmeldes efter emballagedirektivets artikel 16.

Den danske regering ønsker at kunne sætte bekendtgørelsen om det fælles pantsystem i kraft hurtigst muligt for at begrænse de negative virkninger af, at der ikke i praksis vil være et samlet, effektiv indsamlingssystem for navnlig dåser til øl og læskedrikke indtil da.

For så vidt muligt at undgå en forlængelse af informationsproceduren og lette Kommissionens behandling af sagen vil de danske myndigheder gerne have lejlighed til umiddelbart efter notifikationen over for Kommissionen at redegøre nærmere for det planlagte pantsystem og regelgrundlaget. Miljøstyrelsen vil vende tilbage over for Kommissionen på det punkt.

Aktuelt beder den danske regering Kommissionen om snarest belejligt at tilkendegive om den efter de gennemførte ændringer af emballagelovgivningen i Danmark er indstillet på at hæve sag C-246/99.

Venlig hilsen