Skriftlig fremsættelse (18. marts 2003)

 

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak.

(Beslutningsforslag nr. B 118).

Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

USA har taget initiativ til at opbygge en koalition af lande, der om nødvendigt med anvendelse af militære magtmidler vil gennemtvinge irakisk efterlevelse af landets nedrustningsforpligtelser i henhold til FNs resolutioner. Danmark er blandt den brede kreds af lande, der har modtaget en amerikansk anmodning om militær støtte til denne multinationale indsats.

Regeringen finder, at et dansk militært bidrag til en multinational indsats vil medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen. Et militært bidrag vil samtidig være i overensstemmelse med den hidtidige danske politik over for Irak og med den danske ikke-spredningspolitik i relation til masseødelæggelsesvåben. Endvidere vil et militært bidrag ligge i naturlig forlængelse af den traditionelle danske indsats for at medvirke til at styrke den internationale retsorden.

Det danske styrkebidrag til en multinational militær indsats i Irak vil omfatte en ubåd, en korvet, et lægehold, samt et mindre bidrag af stabs- og forbindelsespersonel. Styrkebidraget er sammensat på grundlag af en samlet vurdering af omstændighederne, herunder forsvarets muligheder for at bidrage med de militære kapaciteter, som USA har efterspurgt.

Irak har over en årrække substantielt krænket sine nedrustningsforpligtelser i henhold til FNs Sikkerhedsråds resolutioner. Sikkerhedsrådet besluttede imidlertid med resolution 1441 af 8. november 2002 at give Irak en sidste chance for at opfylde sine nedrustningsforpligtelser og dermed undgå alvorlige konsekvenser. Ifølge FNs våbeninspektører har Irak ikke overholdt kravene i resolution 1441 om omgående, betingelsesløst og aktivt samarbejde, og det må derfor konstateres, at Irak dermed har forspildt sin sidste chance i medfør af resolution 1441.

Våbeninspektørerne og det internationale samfund har trods dette i en periode fortsat bestræbelserne på at tilvejebringe et egentligt og frugtbart samarbejde med Irak m.h.p. opfyldelse af landets nedrustningsforpligtelser. Disse bestræbelser har trods et meget betydeligt internationalt politisk og militært pres vist sig at være forgæves.

På denne baggrund og på baggrund af erfaringerne fra de seneste 12 års bestræbelser på at nedruste Irak finder regeringen ikke, at der er udsigt til, at yderligere tid til forhandling og inspektion vil kunne frembringe det nødvendige irakiske samarbejde og dermed sikre opfyldelse af landets nedrustningsforpligtelser.

Regeringen finder det på denne baggrund velbegrundet, at det internationale samfund anvender militære magtmidler til at gennemtvinge opfyldelsen af Iraks nedrustningsforpligtelser.

Regeringen lægger vægt på, at FNs Sikkerhedsråd tidligere har bemyndiget anvendelse af militær magt mod Irak m.h.p. gennemtvingelse af Sikkerhedsrådets krav og betingelser, og at denne bemyndigelse stadig står ved magt.