L 108 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Ændret grundlag for beredskabsplanlægningen, tilpasning af det krigsmæssige beredskab, sammensætning af ankenævnet m.v.).

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2003

Forslag

til

Lov om ændring af beredskabsloven

(Ændret grundlag for beredskabsplanlægningen, tilpasning af det krigsmæssige beredskab, sammensætning af ankenævnet m.v.)

 

§ 1

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. § 2 ophæves.

3. § 4, stk. 3-5, ophæves.

4. I § 5, stk. 1, udgår »og det civile beredskab«.

5. I § 9, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.«

6. I § 9, stk. 3, ændres »§ 61, stk. 1-5, og § 61 b, stk. 1,« til: »§ 61, stk. 1-5 og 7, og §§ 61 a og 61 b«.

7. I § 9, stk. 4, udgår »og § 11, stk. 1« samt »og § 11, stk. 2,«.

8. I § 10, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.:

»For kommuner, der har samordnet deres redningsberedskab, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.«

9. § 11 ophæves.

10. § 12, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

11. I § 12, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

12. I § 17, stk. 1, ændres »fredstidsskader« til: »skader«.

13. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Beredskabsplanlægning m.v. inden for den civile sektor«.

14. § 24 affattes således:

»§ 24. De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab, jf. stk. 1, og rådgiver myndighederne. Indenrigs- og sundhedsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder.«

15. I § 25, stk. 1, ændres »kommunens redningsberedskab og civile beredskab« til: »kommunens beredskab«.

16. I § 25, stk. 2, ændres »amtskommunens civile beredskab« til: »amtskommunens beredskab«.

17. I § 27 ændres »amtskommunernes og kommunernes civile beredskabsplanlægning« til: »amtskommunernes og kommunernes beredskabsplanlægning«.

18. I § 28, stk. 1 og 2, ændres »det civile beredskab« til: »den civile sektors beredskab«.

19. Kapitel 6 ophæves.

20. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger m.v., der er omfattet af stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

21. I § 38, stk. 2, ændres »civile beredskabsopgaver« til: »opgaver inden for den civile sektors beredskab«.

22. I § 45 ændres »det civile beredskab« til: »den civile sektors beredskab«.

23. I § 51, stk. 3, ændres »kommunens redningsberedskab og civile beredskab« til: »kommunens beredskab«.

24. I § 54 indsættes som stk.2:

»Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan foretage de nødvendige indkaldelser af værnepligtige med henblik på indsats i katastrofetilfælde, der kræver ekstraordinært store mandskabsstyrker. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler herom.«

25. I § 57 ændres »det civile beredskab« til: »den civile sektors beredskab«.

26. I § 65, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes som landsdommer«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder dog først i kraft efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.