Spm. nr. S 1209

Til indenrigs- og sundhedsministeren (20/12 02) af:

Birthe Skaarup (DF):

»Vil ministeren indskærpe over for Sundhedsstyrelsen og embedslægen, at disse drager omsorg for, at læger på klinikken »Humlegaarden« indhenter skriftlig tilladelse fra patienterne, inden de indgår i forsøg med nye typer af præparater?«

Begrundelse

Der har i den seneste tid været en række oplysninger fremme i medierne om brug af farlig medicin og rystende forhold for alvorligt syge kræftpatienter på Humlegaarden. Det fremgår bl.a. af artiklen »Embedslæge sylter Humlegaarden«, som blev bragt i Berlingske Tidende den 10. december 2002.

En læge fra ovennævnte klinik har fået en påtale fra Patientklagenævnet for forsømmelse i forbindelse med manglende information om, at en given behandling var et behandlingsforsøg.

Af lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 fremgår det af § 18, at: »Den læge, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sit kald, straffes med bøde eller hæfte.«

Hvis denne læge endnu engang benytter nye typer medicinalske præparater på en patient uden dennes samtykke, vil nævnte læge have overtrådt ovennævnte lov.

Spørgeren finder det uacceptabelt, at læger, der har med så alvorligt syge mennesker at gøre, som det er tilfældet med patienterne på klinikken »Humlegaarden«, ikke informerer deres patienter ordentligt om den medicin og de behandlingsmetoder, de benytter. Set i lyset af tidligere uregelmæssigheder på denne klinik er spørgeren af den mening, at Sundhedsstyrelsen og embedslægen bør være ekstra agtpågivende overfor denne institution.

Svar (6/1 03)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en artikel i Urban den 2. december 2002 bedt embedslægen om at indlede en undersøgelse af forholdene på Hulmegaarden. Det kan supplerende oplyses, at Lægemiddelstyrelsen ligeledes er i gang med at foretage en udredning af de forhold, som relaterer sig til Lægemiddelstyrelsens tilsynsområde.

Sundhedsstyrelsen afventer i øjeblikket undersøgelsen fra embedslægen. Når undersøgelsen fra embedslægen foreligger, vil Sundhedsstyrelsen tage stilling til, hvilke tiltag som eventuelt skal tages over for sundhedspersonalet på Hulmegaarden.

Tilsynsmyndigheden vil naturligvis i denne forbindelse drage omsorg for, at lovgivningen på området overholdes, herunder at samtykke fra patienterne indhentes i det omfang dette er nødvendigt.

For så vidt angår Sundhedsstyrelsens redskaber i forbindelse med klager m.v. over sundhedspersoner kan jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål S 1124, som Lone Møller (S) har stillet den 13. december 2002.