Spm. nr. S 1280

Til indenrigs- og sundhedsministeren (8/1 03) af:

Sophie Hæstorp Andersen (S):

»Vil ministeren oplyse, om det naturlige hallucinogen, Salvia Divinorum (en plante), er tilladt at besidde og sælge i Danmark, herunder oplyse, om Lægemiddelstyrelsen eller anden relevant myndighed har kendskab til brugen af hallucinogenet (omfang), om man overvejer et forbud mod handel med blade, frø m.m. fra Salvia Divinorum i Danmark og inden for EU's grænser, samt hvad grunden er til, at Salvia Divinorum tilsyneladende er forbudt i Australien?«

Begrundelse

Spørgeren er blevet oplyst om, at Salvia Divinorum er et middel, der er ved at nyde stor popularitet i Vesten, og er på vej til at vinde indpas i det danske stofmiljø blandt unge, blandt andet gennem sin udbredelse på internettet. Salvia Divonorums psykoaktive virkninger blev opdaget for ca. 10 år siden af amerikaneren og botanikeren, Daniel Ziebert.

Salvia Divinorum er et stærkt, naturligt hallucinogen, stærkere end LSD. I hundreder af år har Salvia Divinorum været brugt af Mazatecindianerne i provinsen Oaxaca i Mexico til religiøse ceremonier.

Salvia Divinorum indeholder en veldefineret substans, der hedder Salvinorin A, som er meget kraftig, og kun skal indtages i meget små mikrograms mængder for at frembringe hallucinationer af samme styrke som LSD.

Psykoser er ikke rapporteret særlig godt og skulle være kortvarige. Der er tilsyneladende meget lidt viden om midlet, herunder om det kan give varige psykiske skader ved indtagelse. Der henvises til www.sagewisdom.org og www.addikta.net

Svar (6/2 03)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Sundhedsstyrelsen følger, bl.a. gennem indberetninger fra politiet, de retskemiske institutter, embedslægeinstitutionerne og de lokale misbrugskonsulenter, løbende udbredelsen og arten af narkotikamisbruget i Danmark. På grundlag af de omhandlede indberetninger og de oplysninger, som i øvrigt modtages, f.eks. fra læger, vurderer styrelsen behovet for at undergive stoffer og planter kontrol.

Sundhedsstyrelsen har ikke gennem sådanne indberetninger eller oplysninger kendskab til, at Salvia Divinorum anvendes til rusmiddelformål herhjemme. Styrelsen har heller ikke kendskab til, hvilke virkninger, herunder skadevirkninger, der kan være forbundet med sådan anvendelse af den omhandlede plante.

Der har således ikke hidtil været grundlag for at overveje et forbud mod Salvia Divinorum, og følgelig har Sundhedsstyrelsen ikke fundet anledning til at indstille til mig, at planten undergives kontrol. Mig bekendt er der heller ikke fra hverken internationale organisationer eller nationalstater taget initiativ til en international vedtagelse – i praksis en beslutning taget i FN-regi, når der som i dette tilfælde er tale om en plante – med henblik på at undergive den omhandlede plante kontrol. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i EU-regi alene kan tages fælles, bindende beslutninger om at undergive syntetiske stoffer kontrol.

Det følger af lov om euforiserende stoffer, at jeg som indenrigs- og sundhedsminister først kan undergive Salvia Divinorum kontrol, når der foreligger en international vedtagelse eller et skøn fra Sundhedsstyrelsen om, at planten frembyder fare eller ganske særlig fare i anledning af sine euforiserende egenskaber. De formelle betingelser for, at jeg kan forbyde den omhandlede plante, er altså ikke opfyldt.

I lyset af de senest fremkomne oplysninger om Salvia Divinorum har jeg nu bedt Sundhedsstyrelsen om – bl.a. på grundlag af oplysninger indhentet fra internationale organer med ansvar for narkotikaspørgsmål – at undersøge, hvor stort omfanget af misbruget er, og hvilke virkninger, herunder skadevirkninger, der er forbundet med misbruget. Jeg har bedt styrelsen om samtidig at undersøge, hvorfor Salvia Divinorum, således som spørgeren oplyser, tilsyneladende er forbudt i Australien, og om at vurdere behovet for et forbud i Danmark.

Hvis Sundhedsstyrelsen herefter indstiller til mig, at der indføres et forbud, vil jeg sørge for, at forbudet meget hurtigt får virkning.

Realistisk set må man dog regne med, at selv med et eventuelt forbud vil der stadig være unge mennesker, som vil misbruge Salvia Divinorum. Nok kan omfanget af misbruget begrænses med et forbud, men allervigtigst er det dog, at især forældre er opmærksomme på, hvad deres unge eksperimenterer med, og påtager sig ansvaret for at lede de unge på rette vej.