Spm. nr. S 2467

Til skatteministeren (14/3 03) af:

Mikkel Dencker (DF):

»Vil ministeren drage omsorg for, at danske forbrugere får en reel mulighed for selv at ordne toldpapirer, når de køber varer for over 165 kr. på internetsider uden for EU?«

Begrundelse

Forbrugere har i dag en lovfæstet ret til selv at ordne toldpapirer i forbindelse med køb af varer uden for EU. Dermed kan forbrugeren spare et gebyr på 55 kr., som Post Danmark opkræver for at udføre opgaven for forbrugeren.

I Herning Folkeblad den 4. marts 2003 udtalte chefen for Internationalt Postcenter i Kastrup, Ingrid Sørensen, at »selv om loven siger, det er en mulighed, så er det ikke tilfældet i praksis. Jeg har meget svært ved at se, at det kan lade sig gøre.« I samme artikel opremses en lang række oplysninger som forbrugeren skal afgive, når han selv ønsker at ordne fortoldningen. Oplysninger, som det er svært at få fat på for en almindelig forbruger, som bestiller en vare via internettet.

På denne baggrund ønsker spørgeren ministerens svar på, om ministeren vil drage omsorg for, at forbrugeren får en reel mulighed for selv at klare fortoldning, eksempelvis ved at forbrugeren skal afgive færre og lettere tilgængelige oplysninger, eller at Told og Skat betaler gebyret til Post Danmark.

Svar (24/3 03)

Skatteministeren (Svend Erik Hovmand):

ToldSkat har oplyst, at man til enhver tid ønsker at kunne tilbyde så tidssvarende fortoldningsløsninger som muligt. I den forbindelse ses der bl.a. på mulighederne for at tilbyde fortoldning via internettet af de mest almindelige privatimporterede varer. En internetløsning skal selvfølgelig overholde de krav til fortoldninger, der følger af EU’s regler, og omkostningerne til en sådan løsning bør i øvrigt ses i lyset af omfanget af e-handelen. I den forbindelse finder jeg det også vigtigt, at en evt. dansk løsning er forenelig med de tanker der aktuelt gøres på EU-plan på dette område, således at vi ikke spilder danske ressourcer på et system, der hurtigt er forældet. Jeg vil bede ToldSkat tage kontakt med Post Danmark, så vi kan få mulighederne for en sådan løsning belyst.

Hvis forbrugeren i dag ønsker at fortolde selv, sker dette på grundlag af en fortoldningsblanket. Er forbrugeren i tvivl om, hvordan blanketten skal udfyldes, vil ToldSkats regioner være behjælpelige. Retningslinierne for udfyldelse af fortoldningsblanketten kan i øvrigt findes på ToldSkats hjemmeside, www.ToldSkat.dk, hvor også oplysninger om de regionale told- og skattemyndigheder findes. Der arbejdes i øvrigt med at forenkle fortoldningsblanketten, således at der skal afgives færrest mulige oplysninger.

Forbrugeren kan i dag toldfrit indføre pakker fra lande udenfor EU, hvis værdien af pakken, inklusiv porto, ikke overstiger 165 kr. Endvidere kan forbrugeren momsfrit indføre pakker fra lande udenfor EU, når værdien af pakken, inklusiv porto, ikke overstiger 80 kr. Pakker af en værdi på 80 kr. eller derunder bliver udleveret af Post Danmark uden formaliteter og uden opkrævning af gebyr. Når værdien overstiger 80 kr., beregner Post Danmark sig et gebyr på 55 kr. for at foretage fortoldningen.

I begrundelsen for spørgsmålet er nævnt muligheden for, at ToldSkat betaler fortoldningsgebyret til Post Danmark. I den forbindelse kan jeg oplyse, at det er et helt almindeligt princip, at udgifter i forbindelse med import af varer påhviler importøren. Det skyldes , at det er importøren der disponerer og dermed afgør, hvorvidt det økonomisk eller på anden måde er en fornuftig disposition at foretage importen. Danske virksomheder afholder således speditionsomkostninger i forbindelse med deres import af varer, og det vil være konkurrenceforvridende overfor disse, hvis private importører fik dækket sådanne udgifter af staten i forbindelse med internetkøb udenfor EU. I øvrigt ville en sådan løsning kræve, at der blev etableret både lov- og bevillingsmæssig hjemmel hertil, hvilket jeg ikke finder hensigtsmæssigt.