Spm. nr. S 3733

Til justitsministeren (25/6 03) af:

Peter Skaarup (DF):

»Vil ministeren dels sikre den fornødne politiindsats i Vollsmose og andre lignende urohærgede byområder rundt om i landet, så både almindelige beboere og andre med ærinde, f.eks. udrykningspersonale, taxivognmænd, gæster m.fl., kan færdes frit, uhindret og trygt til og fra området uden at blive chikaneret, tilråbt med skældsord eller kastet på med sten, dels sikre den nødvendige kriminalpolitiindsats, så personer, der er årsag til problemerne, bliver retsforfulgt?«

Begrundelse

Nu er den gal igen i bydelen Vollsmose ved Odense, hvor brandmænd ikke tør rykke ind i bydelen, med mindre de har politieskorte. Den praksis betød for nylig, at en person var ved at brænde inde i sin lejlighed, fordi brandmændene ventede på politiet.

Det er helt uacceptabelt, at situationen er sådan, at ellers modige brandmænd ikke tør rykke ind i et byområde, fordi de af erfaring ved, at de vil blive bombarderet med sten, brosten eller andet kasteskyts, udsat for ildspåsættelser eller hærværk på køretøjer. Brandmændene vil derfor kun rykke ind under politieskorte, hvilket er komplet uacceptabelt og et udtryk for, at situationen er helt gal i Vollsmose.

Det er ikke første gang, at situationen er ude af kontrol i Vollsmose eller andre byområder i Danmark, hvor andelen af fremmede er stor. Der har gennem årene været mange eksempler på, at hverken ambulancer, taxivognmænd, brandkøretøjer eller bare helt almindelige borgere kan færdes frit til og fra visse områder i Danmark. De fleste holder sig væk fra disse områder - selv ved højlys dag.

Det ser desværre ud til, at myndighederne, herunder politiet, har givet helt op over for Vollsmose og helst holder sig væk fra området, for ikke at provokere til ballade. Det er tidligere set under »intifadaen« på Vestbredden, hvordan man benytter sig af almindelige gadeoptøjer til at regere gaden og bydelen. På samme måde anvendes der i Vollsmose tilsyneladende magtdemonstrationer til at vise, hvem man mener, der har magten og skal bestemme.

Den tidligere regering magtede ikke at skabe fred og ro i hverken Vollsmose eller andre hærgede byområder i Danmark, hvilket var en medvirkende årsag til, at vælgerne satte regeringen på porten. Spørgeren mener, at den nuværende regering må arbejde effektivt for at tilbageerobre magten i de hærgede byområder, få tingene sat på plads og få de skyldige ballademagere udvist af landet eller sat bag lås og slå.

Spørgeren har i tidligere spørgsmål haft fat i problemet, f.eks. i spørgsmål nr. S 812 af 16. december 1999 og nr. S 2760 af 22. maj 2000, men til trods for en hærskare af offentlige behandlere og millioner i puljevis så er virkeligheden i juni 2003, at problemet fortsat består og desværre rodfæstes mere og mere.

Spørgeren skal opfordre ministeren til at tage denne sag alvorligt og sikre de nødvendige ressourcer til at få problemerne løst nu.

Svar (2/7 03)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Politimesteren i Odense om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.

Supplerende svar (4/8 03)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politimesteren i Odense, der har oplyst følgende:

»Gennem de seneste 4 måneder har der i bydelen Vollsmose været episoder med større eller mindre konflikter mellem visse af områdets beboere og beredskabet ved Odense politi. Konfrontationerne er blandt andet kommet til udtryk ved flere tilfælde af stenkast mod politiets patruljevogne. Stenene blev i visse tilfælde kastet af børn helt ned til 10-års alderen og i andre tilfælde af større børn op til 16-17 års alderen. Odense politi har i hele perioden haft den strategiske hensigt ikke at komme i direkte konflikt med børn, men derimod gennem observationer og efterforskning at forsøge at identificere stenkasterne for efterfølgende at strafforfølge gerningsmænd over 15 år. For så vidt angår unge under 15 år har Odense kommune og Odense politi haft etableret en gruppe, der efter at have identificeret stenkasterne skulle tage kontakt til forældrene for sammen med forældrene at påvirke de unge til ikke at gentage stenkastene. Gruppen har haft kontakt og samtaler med flere familier, og fælles for alle samtalerne har været, at forældrene har medvirket positivt i forsøget på at holdningsbearbejde de unge.

Den 27. maj 2003 blev Odense Brandvæsen kaldt til en brand i Vollsmose, og under slukningsarbejdet blev der kastet en sten på en af brandbilerne, hvilket fik Odense Brandvæsen til at træffe beslutning om, at man ikke kørte til brande i Vollsmose uden at være beskyttet af politiet. Det betød, at Odense Brandvæsen kort tid efter holdt på Åsumvej og afventede politiets ankomst, medens en brand i en lejlighed udviklede sig, hvorved en person kom i stor fare. På grund af det uholdbare i sådanne situationer, aftalte Odense politi og Odense Brandvæsen, at Odense politi skulle meddele alle tilgængelige oplysninger til brandvæsenet i forbindelse med anmeldelsen, således at Odense Brandvæsen i hvert enkelt tilfælde kunne vurdere, hvorvidt de ville afvente politiets ankomst, inden de kørte frem til branden. Senest har Odense Brandvæsen meddelt, at de fra onsdag den 9. juli 2003 igen kører til alle brande uden politibeskyttelse, idet Odense Brandvæsen er af den opfattelse, at forholdene i Vollsmose er blevet væsentlig forbedret, siden brandfolkene var udsat for stenkast.

Indbyggerne i Vollsmose består for en stor dels vedkommende af personer med anden etnisk oprindelse. Mange af dem lever fastlåst i den kultur, de kommer fra, og de har svært ved at blive integreret i det danske samfund, da de dels har svært ved at få arbejde og dels holdes fastlåst i deres egen kultur på grund af de store grupperinger af ligestillede i Vollsmose. Størstedelen af beboerne lever i forskellige grupper, og visse af disse grupper er meget nemme at opildne, hvilket ofte har ført til alvorlige konfrontationer med politiet. Sidst skete dette søndag den 29. juni 2003, hvor en politipatrulje skulle undersøge en bil, der var kørt ind i en hæk på en sidevej til Vollsmose. Da politipatruljen umiddelbart efter undersøgelsen henvendte sig til den formodede gerningsmand, eksploderede situationen fra det ene øjeblik til det andet, idet politipatruljen og senere tilkaldt personale måtte slås med en større gruppe unge fra Vollsmose. Efter anholdelsen af 3 beboere fra Vollsmose blev der aftenen igennem skabt en stemning i Vollsmose, der ved mørkets frembrud resulterede i, at ca. 200 unge fra Vollsmose satte ild til affaldscontainere 3 forskellige steder i Vollsmose samt smadrede et vindue til nærpolitistationen, hvorefter det var deres hensigt at sætte ild til nærpolitistationen. Dette blev dog forhindret af en større gruppe voksne beboere fra området, og sammen med ledende politifolk fra Odense politi, som kender beboerne i området, lykkedes det at dæmpe urolighederne. I løbet af de 2 følgende dage blev der i samarbejde med den større gruppe voksne skabt tålelig ro i området, og efterfølgende er forholdene blevet normaliseret. Odense politi har sammen med Odense kommune udbygget kontakten til gruppen af voksne, der i flere tilfælde efter de nævnte uroligheder er trådt i karakter ved at forsøge at påvirke de unges holdninger til offentlige myndigheder.

Odense politi løser oftest akut opståede opgaver i Vollsmose ved hjælp af det daglige beredskab. Der sendes typisk 2 eller 3 patruljevogne til opgaverne, således at der er den fornødne opbakning til de medarbejdere, der skal løse opgaven. I de tilfælde, hvor der er begået kriminalitet, og der ikke umiddelbart kan anholdes en gerningsmand, vil nærpolitiet eller specialafdelingen i kriminalpolitiet alt efter sagens karakter efterforske sagerne med henblik på strafforfølgelse af de personer, som har begået de ulovlige handlinger.

Ovenstående episoder viser, at en fremtidig indsats må tilgodese ønsket om, at politiet kan håndtere de problemer, der måtte opstå i området, og samtidig være i stand til at styrke samarbejdsrelationerne med de mange positive kræfter, der har svære betingelser.

Odense politi arbejder derfor på etablering af et nyt nærpolitiprojekt i Vollsmose. Nærpolitiet i Vollsmose skal udover at arbejde som et traditionelt nærpoliti også skal have operative opgaver, således at enheden udover at beskæftige sig med almindelig sagsbehandling og servicering af borgerne, vil kunne anvendes til akut opståede opgaver i Vollsmose. Det er Odense politis erfaring, at opgaver, hvori indgår etniske persongrupper, bedst løses af politifolk, der har kendskab til de pågældendes kultur og levevis. På den måde opbygges et tillidsforhold, som kan udnyttes ved løsning af politiforretningerne i Vollsmose. Et sådant udbygget nærpoliti vil med et endnu tættere og integreret samarbejde med specialafdelingen i kriminalpolitiet formentlig betyde flere opklarede sager, hvor kriminelle fra Vollsmose har været indblandet. Endvidere vil et udbygget nærpoliti indeholde et uddannelsesasspekt for Odense politi som helhed. Rigspolitichefen har givet tilsagn om at støtte projektet med tilførelse af personaleressourcer m.v. Det kommende nærpoliti forventes at få en størrelse på 16 mand. Det er således Odense politis opfattelse, at en fremtidig strategi for løsning af problemer i Vollsmose skal bygge på dialog og gensidig respekt i forhold til de positive og ansvarlige kræfter i området, medens der over for de kriminelle elementer i området samtidig skal udøves en konsekvent retshåndhævelse.

Der henvises i øvrigt til Odense politis tidligere afgivne udtalelser, vedrørende problemstillingerne i Vollsmose, til brug for Justitsministeriets besvarelse af henholdsvis samråd Ø fra Folketingets Retsudvalg (Folketingsår 1999/2000) og ministeriets besvarelse af 19. juni 2000 af spørgsmål nr. S 2760 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF) (Folketingsår 1999/2000).«

Jeg kan henholde mig til det af Politimesteren i Odense anførte.