Spm. nr. S 4640

Til økonomi- og erhvervsministeren (2/9 03) af:

Aase D. Madsen (DF):

»Vil ministeren fremsende en artsfordelt oversigt over elforbrugernes omkostninger til støtte af miljøvenlig elproduktion for årene 2000 - 2008?«

Begrundelse

Spørgeren finder det stærkt betænkeligt, at der ikke eksisterer et samlet overblik over omkostningerne ved miljøvenlig elproduktion. Særligt findes det uacceptabelt, at årsagen til det manglende overblik kan henføres til, at støttebeløbene ikke fremgår af finansloven, fordi der teknisk set ikke er tale om afgifter, uanset at den realøkonomiske virkning for forbrugerne er den samme.

Spørgeren mener, at borgerne/forbrugerne har et demokratisk krav på at få kendskab til de støttebeløb i form af politiske bestemte afgifter til miljøvenlig energi, som betales direkte over el og varmeregningen. Ikke mindst set på baggrund af regeringens klimastrategi.

Svar (15/9 03)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, som har oplyst følgende, hvortil jeg henholder mig:

»Elforbrugernes støtte til miljøvenlig elektricitet består først og fremmest af en merbetaling i forhold til prisen på elektricitet på markedsvilkår. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med nettilslutning af nye produktionsanlæg samt udgifter til forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsanlæg.

Omkostningerne for 2001 og 2002 er tidligere blevet belyst i svar den 12. marts 2003 på spørgsmål 79 stillet af Det Energipolitiske Udvalg (Alm. del - bilag 91). De fremtidige omkostninger afhænger især af omfanget af produktionen af den miljøvenlige el, af markedspriserne samt af afregningsreglerne. Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over den fremtidige udvikling af disse forhold.

Under forudsætning af,

kan de fremtidige omkostninger skønnes som vist i tabellen:

Forbrugerbetaling til miljøvenlig elektricitet, mio. kr.

Oplyst af Eltra og Elkraft

Energistyrelsens skøn

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pristillæg til aftagepligtig el

3.277

2.942

2.650

3.100

2.850

2.650

2.300

2.050

Pristillæg til miljøvenlig el på markedsvilkår

248

356

600

600

600

550

600

600

Nettilslutning af vindmøller og decentrale kraftvarmeværker

61

125

50

50

50

50

50

50

Forskning og udvikling

144

112

100

100

100

100

100

100

I alt

3.730

3.535

3.400

3.850

3.600

3.350

3.050

2.800

Da elmarkedet med spottimepriser først blev implementeret i løbet af 2000, foreligger der ikke data for dette år. I 2001 og 2002 har markedsprisen på el været henholdsvis 18 og 20 øre/kWh.

Faldet fra 2002 til 2003 i pristillæg til aftagepligtig el skyldes primært den forventede stigning i markedsprisen, mens stigningen i 2004 tilsvarende skyldes det forudsatte fald i markedsprisen.

Omkostninger til nettilslutning omfatter alene omkostninger ved tilslutning af de 2 havvindmølleparker i 2002 og 2003, som betales over de kommende 20 år. Evt. omkostninger til nettilslutning af et havvindmølleanlæg i 2007 og begrænsede omkostninger til miljøundersøgelser frem til 2006 er ikke medtaget.

Omkostninger til forskning og udvikling er videreført på samme niveau som i 2002.

Der er betydelig usikkerhed om de fremtidige markedspriser. En ændring på 1 øre/kWh ændrer størrelsen af pristillæggene med ca. 5 % svarende til ca. 150 mio. kr. om året.«