Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 447)
transportministerråd
(Offentligt)
_____________________________________________
TRU, Alm. del - bilag 443 (Løbenr. 7660)

Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240 København K

Dato

J.nr.

:

:

20. december 2002

204-18

Trafikudvalget har i brev af 26. november 2002 stillet mig følgende spørgsmål 113 (Alm. del – bilag 313), som jeg hermed skal besvare.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Spørgsmål 113:

"Hvad er ministerens kommentar til, at Danmark – tillige med andre EU-lande – er blevet dømt ved EF-domstolen i sagen om de såkaldte "Open Skies" aftaler? Hvilke konsekvenser mener ministeren, dommen vil få for Danmark og danske luftfartsselskaber?"

Svar:

Hvad angår baggrunden for og indholdet i dommen vil jeg tillade mig at henvise til det notat om sagen, som indgår i det aktuelle notat vedrørende dagsordenspunkterne på Rådsmødet den 5.-6. december 2002, som jeg den 22. november 2002 har fremsendt til Udvalget (findes som alm. del – bilag 288).

Danmark er tillige med syv andre EU-lande blevet dømt for en række forhold i forbindelse med landenes bilaterale luftfartsaftaler med USA, hvorfor det nærmere skal vurderes, hvorledes disse aftaler kan bringes i overensstemmelse med dommen.

Det for mig at se vigtigste forhold er, at Danmark (og de andre lande) er dømt for at have tilsidesat Traktatens bestemmelser om den frie etableringsret ved i forbindelse med bilaterale forhandlinger med USA i 1995 om ændringer i den oprindelige aftale fra 1944 at have opretholdt aftalens nationalitetsklausul. Der er tale om en

klausul, som findes i næsten alle landes bilaterale luftfartsaftaler, hvorefter modparten - her USA - kan nægte at anerkende et (EU-)lands udpegning af et luftfartsselskab til at beflyve ruter mellem det pågældende land og USA, hvis ejendomsretten og den effektive kontrol med luftfartsselskabet ikke i det væsentlige ligger hos det pågældende lands statsborgere. Denne klausul er ifølge Domstolen udtryk for forskelsbehandling, idet den forhindrer andre EU-luftfartsselskaber i at etablere sig i det pågældende land på samme vilkår, som gælder for det pågældende lands luftfartsselskaber.

Dommen har betydning for luftfartsselskaber fra alle EU-medlemslande, såvel dømte som ikke-dømte, hvad angår selskabernes mulighed for at etablere sig og drive virksomhed på ensartede vilkår i et hvilket som helst andet EU-land. Og dommen har betydning for medlemslandenes bilaterale luftfartsaftaler såvel med USA som med alle andre tredjelande.

Kommissionen har meddelt, at den vil fremsætte de forslag, som den mener kræves for at sikre den nødvendige opfølgning af dommen.

For så vidt angår USA kan oplyses, at Kommissionen har fremsat forslag om etablering af et fælles transatlantisk luftfartsområde, hvilket vil betyde, at landenes bilaterale aftaler med USA vil bortfalde. På Rådsmødet den 5.-6. december 2002 blev det konkluderet, at Coreper skal arbejde videre med dette forslag.

Hvis et sådant område etableres, må der forventes at blive tale om i princippet fuld frihed til flyvning inden for området for såvel EU- som amerikanske luftfartsselskaber. Med Danmarks geografiske placering i den ydre del af et sådant område er et umiddelbart skøn, at danske luftfartsselskaber i alt fald ikke vil blive ringere stillet end andre EU- og amerikanske luftfartsselskaber med hensyn til at udnytte de nye muligheder, der måtte vise sig.

 

Med venlig hilsen

Flemming Hansen