Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Kulturudvalget
(Alm. del - bilag 158)
radio; TV
(Offentligt)

Folketingets Kulturudvalg

Folketinget

Christiansborg

1240 København K

 

14. januar 2003

 

 

Hermed fremsendes i 2 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 30 (Alm. del - bilag 137), radio; TV, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 17. december 2002.

 

 

Brian Mikkelsen

Spørgsmål nr. 30

(Alm. del - bilag 137), radio; TV

Skrivelse af 17. december 2002

 

Svar til Folketingets Kulturudvalg fra kulturministeren.

Spørgsmål nr. 30:

 

"Ministeren bedes kommentere henvendelse af 12. december 2002 fra Bjarne Wichmann Petersen, jf. alm. Del – bilag 136."

 

Svar:

Henvendelsen drejer sig om forslag til lov om ændring af ophavsretsloven, L 19, som blev vedtaget af Folketinget den 11. december 2002.

Bjarne Wichmann Petersen udtrykker sin utilfredshed med den vedtagne lov for så vidt angår reglerne om henholdsvis parallelimport og kopispærringer. På begge områder er lovændringen en afspejling af EU-direktivet om ophavsret i informationssamfundet (det såkaldte infosoc-direktiv).

Efter den nye lov er det forbudt at videresælge cd’er, dvd-film, bøger osv., der er købt uden for EU; det er det, der kaldes parallel- eller specialimport. Forbuddet betyder, at videresalg kun er lovligt, hvis man har indhentet tilladelse fra rettighedshaveren (fx pladeselskabet eller bogforlaget).

Under forhandlingerne om infosoc-direktivet var Danmark hele tiden modstander af et sådant forbud, der udelukker såkaldt international konsumption. Regeringen mener, at principperne om frihandel bør indebære frit videresalg af alle typer af værkseksemplarer, uanset hvor de er købt; når rettighedshaveren har givet samtykke til det første salg, bør ophavsretten ikke være til hinder for et videresalg af eksemplaret.

Blandt de andre EU-lande var der imidlertid et kvalificeret flertal for forbuddet, og vi kunne derfor ikke forhindre vedtagelsen. I forbindelse med vedtagelsen af direktivet afgav Danmark sammen med flere andre mindre lande en erklæring om, at vi er imod begrænsningen, og at reglerne bør genovervejes. Den daværende regering fik i sommeren 2000 mandat fra Folketingets Europaudvalg til at stemme for direktivet uanset vores utilfredshed med dette element.

Jeg vil dog gerne understrege, at reglerne ikke forhindrer den enkelte forbruger i at importere fx dvd-film, som man har købt i et andet land. Det er kun videresalget gennem butikker osv., der rammes af de nye regler.

Når det gælder specialimport – dvs. tilfælde, hvor der ikke i forvejen findes en dansk distributør – mener jeg ikke, at de nye regler vil få nævneværdig betydning i praksis. Normalt vil rettighedshaveren ikke være interesseret i at undlade at give et samtykke til importen, der jo skaber øget omsætning.

Jeg vil fortsat arbejde for en ændring af disse EU-regler. Arbejdet vil foregå i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, da der på varemærkeområdet er en lignende problemstilling. Hermed følger jeg også en klar opfordring i betænkningen fra Kulturudvalget.

Et andet element i den nye lov handler om beskyttelse af såkaldte tekniske foranstaltninger, dvs. typisk kopispærringer (kopisikringer) på cd’er, dvd-film osv. De nye regler indebærer, at det bliver forbudt at omgå en kopispærring med henblik på at fremstille en kopi.

Bjarne Wichmann Petersens henvendelse afspejler en del myter og misforståelser i forhold til de nye regler om kopispærringer. Derfor vil jeg gerne præcisere følgende:

 

Det skal således understreges, at det fortsat er lovligt at tage kopier af bl.a. cd’er og dvd-film til personlig brug inden for en husstand. Kopier, der er fremstillet lovligt før lovens ikrafttræden, forbliver lovlige. Hvis der er en kopispærring, må man imidlertid ikke omgå denne for at fremstille kopien, men jeg tror, at kopispærringer i fremtiden indrettes på en sådan måde, at det er muligt at tage en eller flere kopier til personlig brug; dette er i hvert fald intentionen med loven. Det bemærkes, at det fortsat er sådan, at det ikke er tilladt at kopiere fx musik til blanke cd’er og mp3-afspillere på grundlag af et ulovligt forlæg, herunder downloading af musik fra internettet, der er stillet til rådighed uden rettighedshaverens samtykke.

Jeg vil gerne minde om, at de nye regler har til formål at bidrage til at dæmme op for den alvorlige piratkopiering af navnlig musik, film m.v., som er til skade for såvel plade- og filmselskaber som kunstnere. Beskyttelsen af tekniske foranstaltninger forekommer at være et nødvendigt supplement til den ophavsretlige beskyttelse; jeg synes, at vi skal give de tekniske foranstaltninger en chance.