PDF udgave (64 KB) Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 1246) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 394 af 2. juli 2003 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del  –  bilag 1200). Spørgsmål nr. 394: ”Ministeren bedes redegøre for reglerne og tidspunktet for adgang til at antage et dren- genavn hhv. pigenavn efter en beslutning om skifte af kønsidentitet.” Svar: Efter Civilretsdirektoratets praksis får transseksuelle som hovedregel først tilladelse til at ændre fornavn til et kønsentydigt fornavn (af modsat køn), når der er sket en egentlig ændring af den på- gældendes kønsstatus. Civilr etsdirektoratets afgørelse træffes ef ter forudgående høring af Retslæge- rådet. Grundlaget for Civilretsdirektoratets praksis er § 10 i navneloven, jf. lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne med senere ændringe r. Ifølge navnelovens § 10, stk. 1, 2. pkt., må der som fornavn ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt forn avn, eller som kan blive til ulempe for barnet. Det følger endvidere af § 10, stk. 3, at forandring af fornavn sker ved anmeldelse til ministerialbogen. Der er fastsat uddybende bestemmelser om fornavne i Kirkeministeriets cirkulære af 1. marts 1982 om ændring af lovgivningen om pers onnavne. Det følger af cirkulærets  pkt. II, nr. 1, at der ikke må tillægges en dreng et pigenavn el ler en pige et drengenavn. Civilretsdirektoratet har imidlertid sammen med Rigshospitalets Sexologiske Klinik indgået aftale om en forsøgsordning for personer, der er transseksuelle, og som har kontakt med Sexologisk Kli- nik.   Som udgangspunkt er der to grupper af transseksuelle, som kan få mulighed for at få navneforand- ring, selvom et egentligt kønsskifte ikke eller endnu ikke har fundet sted. 1. Ansøgere, der går i et observationsforløb på Sexologisk Klinik med henblik på senere at søge tilladelse til en kønsskifteoperation.
- Fejl! Ukendt argument for parameter. - Før Sexologisk Klinik indstiller en person til kønsskifteoperation, vil der væ re en observationsfase på omkring 1 år, hvor klinikken bl.a. kan ordinere kønshormoner og opfordre personen til at leve som en person af det andet køn. Når en person går i et observationsforløb på Sexologisk Klinik med henblik på senere at søge tilla- delse til kønsskifte, og når Sexologisk Klinik har henvist vedkommende til kønshormonbehandling med hormoner fra det ønskede køn, kan vedkommende søge Civilretsdirektoratet om navneforand- ring.   Ansøgningen vil som udgangspunkt blive imødekommet, hvis Sexologisk Klinik bekræfter, at an- søgeren er transseksuel, befinder sig i ovennævnte forløb og er  blevet henvist til kønshormonbe- handling med hormoner fra det ønskede køn. Civilretsdirektoratet vil dog eventuelt forelægge sagen for Retslægerådet. Hvor lang tid der vil gå, før Sexologisk Klinik henviser en person, der har søgt om kønsskifte, til kønshormonbehandling og dermed hører under gruppe I i forsøgsordningen, beror på Sexologisk Kliniks konkrete vurdering af de enkelte sager.   2. Ansøgere, der ikke aktuelt ønsker en kønsskifteoperation, men som gennem længere tid har levet som det andet køn. Sexologisk Klinik afgiver i sager under denne gruppe en udtalelse om, at der er tale om en transsek- suel, der gennem længere tid har levet fuldtids so m det andet køn, men som ikke ønsker at gennem- gå en kønsskifteoperation. Ønsket om at leve som  det andet køn skal være stabilt, og det er en be- tingelse, at ansøgerens livskvalitet skønnes at blive væsentligt forbed ret ved et fornavn, der svarer til den kønslige fremtoning.      I tvivlstilfælde forelægger Civilretsdirekto  ratet de konkrete sager for Retslægerådet.   Som det fremgår af ovenstående, omfatter forsøgsordningen alene personer, der har kontakt med Sexologisk Klinik i et omfang, der gør Sexologisk Klinik i stand til at afgive en udtalelse til brug for Civilretsdirektoratets vurdering af ansøgningen. I de sager, hvor der træffes afgørelse om ændring  af fornavn, vil ministerialbogsføreren i den på- gældendes fødesogn samt CPR-kontore t blive orienteret med henblik på ændring af fornavnet i mi-
- Fejl! Ukendt argument for parameter. - nisterialbog samt folkeregisteret. Da der ikke er tale om et egentligt kønsskifte, vil der ikke ske en ændring af den pågælde ndes kønsstatus fra mand til kvinde eller omvendt. Det kan i øvrigt oplyses, at Justitsministeriet har nedsat et udvalg, der skal overveje behovet for en revision af navneloven. Ifølge udvalgets kommissorium skal udvalget bl.a. overveje, i hvilket om- fang der er behov for en modernisering af reglerne om personnavne, herunder bl.a. om navnefor- andring ved kønsskifte. Udvalgets arbejde forventes afsluttet inden sommeren 2004.
- Fejl! Ukendt argument for parameter. - Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 394 af 2. juli 2003 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del – bilag 1200). /