PDF udgave (47 KB) Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 161, (Alm. del - bilag 567), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 10. april 2003. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen   /   Anders Lundbergh Dato: Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2003-1221-27 Sagsbeh.:    ALU Fil-navn: FolketingFølgebrev nr.161.doc Folketingets Sundhedsudvalg . / .
2 Besvarelse  af  spørgsmål  nr.  161   (Alm.  del  –  bilag  567),  som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund- hedsministeren den 10. april 2003 Spørgsmål 161: "Idet der henvises til notat fra Patientforeningen for Transseksuelle, jf. alm. Del – bilag 566, bedes ministeren oplyse, om ministeren vil tage skridt til at ajourføre den lovgiv- ning, der gælder for transseksuelle, herunder   tage kontakt til øvrige involverede myn- digheder som Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet." Svar: Jeg  skal  indledningsvis  bemærke,  at  hov  edparten  af  den  lovgivning  som  berøres  og ønskes  ændret  af  Patientforeningen  For  Tr  ansseksuelle  (PFT),  med  undtagelse  af CPR-området vedrører Justitsministeriets område. Indenrigs-  og  Sundhedsministeriet  har  på  baggrund  heraf  anmodet  Justitsministeriet om en udtalelse. Som det fremgår af vedlagte udtalelse, er det Justitsministeriets opfattelse, at den ek- sisterende lovgivning giver myndighederne  mulighed for at behandle ansøgninger om kønsskifte på et fuldt forsvarligt grundlag. Jeg skal henholde mig til Justitsministeriets udtalelse.    For så vidt angår en ændring af CPR-loven kan der efter CPR-lovens § 3, stk. 5, kun tildeles et nyt personnummer til en person  ved fejl i de oplysninger, der indgår i ved- kommendes  personnummer,  og  en  sådan  fejl  kan  med  den  gældende  opbygning  af personnummeret være enten fødsels  datoen eller i kønsangivelsen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2003-1221-27 Sagsbeh.:    ALU Fil-navn: Ft. spg. nr. 161.doc . / .
3 De  personer,  som  måtte få  tilladelse  til  navneskift efter Civilretsdirektoratets forsøgs- ordning, har ingen fejl i kønsangivelsen i deres personnummer. Det vil således være i strid med CPR-loven, hvis de fik tildelt et nyt personnummer alene med henvisning til deres  transseksualitet.  Hertil  kommer,  at  oplysningerne  i  CPR  skal  være  overens- stemmende med de grundregistrerende myndigheders oplysninger, f.eks. i ministerial- bogen. Kravet om overensstemmelse med registreringen i ministerialbogen er således uomgængeligt.   Jeg   mener   derfor   ikke,   at   der   er   baggrund   for   at   overveje   en   ændring   af   CPR- lovgivningen.