PDF udgave (48 KB) Som det fremgik af min besvarelse af 6. februar 2003 af spørgsmål nr. S 1280, som medlem af Folketinget Sophie Hæstorp   Andersen (S) havde stillet den 8. januar 2003, bad jeg i lyset af de senest fremkomne oplysninger om planten salvia divino- rum Sundhedsstyrelsen om at undersøge en række forhold nærmere og i den for- bindelse vurdere behovet for et forbud i Danmark. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen nu indstillet til mig, at salvia divinorum og salvinorin A, der er plantens indholdsstof, optages i bekendtgørelsen om euforise- rende stoffer.   Sundhedsstyrelsen har begrundet indstillingen med: ·    at salvia divinorum og salvinorin A har stimulerende/hallucinogene virkninger, ·    at brug af planten og indholdsstoffet derfor potentielt indebærer samme risici som brug af andre hallucinogene stoffer, der allerede er under kontrol, og ·    at planten og indholdsstoffet aktuelt ikke har medicinsk eller industriel anvendel- se. Med samme begrundelse har Sundhedsstyrelsen indstillet, at stofferne 2C-T-2, 2C- T-7 og TMA-2 optages i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. For så vidt an- går disse stoffer, henviser styrelsen til en i EU-regi foretagen risikovurdering.   Udover Sundhedsstyrelsens indstillinger foreligger der en FN-beslutning om at un- dergive stoffet amineptin kontrol. Med FN-beslutningen og Sundhedsstyrelsens indstillinger opfyldes de formelle be- tingelser for, at jeg som indenrigs- og sundhedsminister kan undergive amineptin, Dato: 14. august 2003 Kontor: 6.s.kt. J.nr.: 2003-14320-19 Sagsbeh.:    LPE Folketingets Sundhedsudvalg
2 2C-T-2, 2C-T-7 og TMA-2 samt salvia divinorum og salvinorin A kontrol i henhold til lov om euforiserende stoffer. På den baggrund har jeg d.d. udstedt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørel- se om euforiserende stoffer, som indebærer,   at stofferne og planten fra og med 23. august 2003 kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed. Kopi af bekendtgørelsen vedlægges   til Sundhedsudvalgets orientering. Som jeg tidligere har tilkendegivet over for udvalget må det naturligvis ikke overses, at der i samfundet allerede findes en lang række euforiserende stoffer, der forhand- les af nogle og misbruges af andre uden hensyn til eksisterende forbud, og at det samme i en vis udstrækning må forudses at   blive tilfældet med ethvert nyt euforise- rende stof, uanset at dette bringes ind under forbuddet. Nok kan omfanget af mis- bruget begrænses med et forbud, men allervig  tigst er det dog, at især forældre er opmærksomme på, hvad deres unge eksperim  enterer med, og påtager sig ansvaret for at lede de unge på rette vej. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen   /   Lars Petersen . / .