PDF udgave (54 KB) Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Uddannelsesudvalget (Alm. del - bilag 22) grundskolen (Offentligt) Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 131-133 (Alm. del - bilag 517): I brev af 2. september 2002 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål 131 : "På baggrund af de oplysninger, der har været fremme om friskoler, der anvender det såkaldte ACE-system, og om ACE-systemet i det hele taget ønskes oplyst, hvilket kendskab Undervisningsministeriet har til det så- kaldte ACE-system, herunder om undervisningsmaterialet svarer til det materiale, der har været under stærk kritik i Norge. Her skulle eleverne angiveligt svare på følgende spørgsmål: hvem skal adlyde sin ægtemand? Så kunne de sætte kryds ud for enten hunde, katte eller kvinder.   Ministeren bedes desuden oplyse, om materialet vil kunne leve op til de krav, der ligger i friskoleloven herunder at skolerne skal forberede ele- verne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, at undervisningen skal stå mål med det, der almindeligvis forventes i folkeskolen, samt at en skoles undervisning skal respektere lighed mellem kønnene og i øvrigt ikke må udvise intolerance over for andre holdninger end dem, skolen bygger på.” Svar: Undervisningsministeriet har kendskab til materialet Accelerated Christi- an Education og baggrunden for materialets tilblivelse i USA. Materialet er blevet oversat til dansk og tilpasset danske forhold. Det har været   anvendt i ca. 10 år i Danmark. Undervisningsministeriet er derimod ikke i besiddelse af en nærmere analyse af ACE-materialets indhold, så jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt det svarer til det undervisningsmateria- le, der har været under stærk kritik i Norge.   Hvorvidt ACE-materialet kan leve op til kravet i lov om frie grundskoler om, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan jeg oplyse følgende: De frie grundskoler beslutter selv, hvordan undervisningen skal tilrettelægges samt hvilke undervisningsma- terialer, der skal anvendes, men undervisningen skal leve op til lovens
2 krav uafhængigt af undervisningsformer, -metoder og -midler. Det for- hold, at der ikke stilles specifikke krav hertil i lovgivningen, bevirker ik- ke, at kravene til undervisningen og elevernes udbytte heraf slækkes.   Spørgsmål 132: ”Mener ministeren, at udtalelser af lederen af ACE-skolen, Gideonsko- len om, at "vi giver ikke Darwin og hans evolutionsteori nogen kredit" giver anledning til, at tilsynsmyndighederne må se nærmere på såvel ACE-systemet og de skoler, der anvender ACE-systemet, da en formule- ring om, at man ikke giver Darwins evolutionsteori nogen kredit vel ikke svarer til bemærkningerne til den vedtagne friskolelov om, at man ikke må fortie, at Darwins udviklingslære er den herskende opfattelse også i det danske samfund.” Svar: Med den ændring af loven om de frie grundskoler, der blev vedtaget i sommer, blev det eksterne tilsyns opgaver udvidet til også at omfatte tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helheds- vurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.   Af betænkning af 14. maj 2002 over lovforslaget fremgår bl.a.: ”Det vil ikke være et krav til undervisningen, at dens formål skal være, at eleverne skal tilslutte sig Darwins udviklingslære, men eleverne skal vide, at det er udtryk for den herskende opfattelse også i det danske samfund”. Herefter skal det indgå i den eller de tilsynsførendes vurdering af, hvor- vidt en skoles undervisningstilbud står mål med folkeskolens, at eleverne bliver oplyst om den herskende opfattelse inden for de naturvidenskabe- lige fag. Lovændringen trådte i kraft den 1. august 2002 og skal derfor implemen- teres i løbet af dette skoleår. Forældrekredsene ved skolerne skal senest den 1. november 2002 have taget stilling til, hvem og hvor mange der skal føre tilsyn efter den ændrede bestemmelse. Med hensyn til nogle skolers anvendelse af ACE-systemet henvises til mit svar på spørgsmål 131. Spørgsmål 133: ”Det er fremgået af pressen, at Samuelskolen nu er sat under skærpet tilsyn af Undervisningsministeriet fordi børnene angiveligt udsættes for
3 tungetale, vækkelsesmøder og dårlige undervisningsforhold. På den bag- grund ønskes oplyst, om ministeren mener at det kunne være relevant at sætte andre af de højrereligiøse skoler under skærpet tilsyn, hvis ikke ønskes oplyst hvorfor.” Svar: Undervisningsministeriet anmodede med brev af 20. august 2002 Kø- benhavns Kommune om at varetage et yderligere tilsyn med Samuelsko- len i henhold til § 9, stk. 7, i lov om friskoler og private grundskoler. Baggrunden herfor var den offentlige debat på grundlag af Politikens artikel søndag den 18. august 2002, hvorefter ministeriet finder, at der kan være tvivl om, hvorvidt undervisningen ved skolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.    Det fremgår af brevet til Københavns Kommune, at tilsynet omfatter al skolens undervisningsvirksomhed. Brevet indeholder oplysninger om, hvilke tilsynsaktiviteter der skal indgå som grundlag for vurderingen af, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke- skolen. Af brevet fremgår endvidere, at det yderligere tilsyn ikke omfatter tilsyn med, om skolen opfylder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, idet de frie grundskoler, der ikke allerede lever op til dette krav, har en frist til den 1. august 2003 til at forbedre undervisningen i forhold til dette krav. Jeg har ikke fundet belæg for, at de beskrevne problemer ved Samuelsko- len specielt knytter sig til skolens brug af ACE-systemet, og derfor har jeg ikke fundet, at en skoles brug af dette system i sig selv kan begrunde, at jeg etablerer yderligere tilsyn med andre frie grundskoler, der benytter systemet. Men ministeriet iværksætter nu en nærmere undersøgelse af ACE-systemet.   Denne besvarelse fremsendes i 70 eksemplarer Med venlig hilsen Ulla Tørnæs