L 158 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af våbenloven. (Transport af våben m.v. mellem tredjelande).

Fremsat den 4. februar 2004 af justitsministeren (Lene Espersen)

Forslag

til

Lov om ændring af våbenloven

(Transport af våben mv. mellem tredjelande)

 

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 og lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes :

» § 7 a. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben mv. mellem tredjelande, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande.

Stk. 2. Det er forbudt at transportere de i stk. 1 nævnte våben mv. mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1 og 2 nævnte forbud.

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 2 skal gælde våben af enhver art.«

2. § 8, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.«

3. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 1 og § 6, stk. 1« til: »§ 1, § 6, stk. 1, og § 7 a.«

4. I § 10, stk. 1, indsættes som nyt 2. pkt.:

»På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 7 a, stk. 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2004.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse

 

 

 

 

1.

Indledning

3

 

 

 

2.

Transport af våben mellem tredjelande

4

 

 

 

2.1.

Omfanget af dansk transport af våben mellem tredjelande

4

2.2.

Gældende ret

4

2.2.1.

Våbenloven (våbeneksportkontrol)

4

2.2.2.

Straffeloven

5

2.2.3.

Internationale våbenembargoer

5

2.2.3.1.

FN-våbenembargoer

5

2.2.3.2.

EU-våbenembargoer

6

2.2.3.3.

OSCE-våbenembargoer

6

2.2.3.4.

Sammenfatning

6

2.2.4.

FN’s våbenprotokol

7

2.2.5.

Dansk straffemyndighed

8

2.3.

Fremmed ret

9

2.4.

Internationalt samarbejde om kontrol med grænseoverskridende våbenoverførsler

10

 

 

 

3.

Våbenarbejdsgruppens forslag og Justitsministeriets overvejelser

11

 

 

 

3.1.

Regulering af våbentransport mellem tredjelande

11

3.1.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

11

3.1.1.1.

Forbudsmodellen

11

3.1.1.2.

Tilladelsesmodellen

11

3.1.1.3.

Kombinationsmodellen

11

3.1.1.4.

Våbenarbejdsgruppens konklusion

12

3.1.2.

Justitsministeriets overvejelser

12

3.2.

Implementering af FN’s våbenprotokol

14

3.2.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

14

3.2.2.

Justitsministeriets overvejelser

14

3.3.

Straffebestemmelsen

14

3.3.1.

Den strafbare handling og strafsubjektet (objektive krav)

14

3.3.1.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

14

3.3.1.2.

Justitsministeriets overvejelser

15

3.3.2.

Tilregnelse (subjektive krav)

15

3.3.2.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

15

3.3.2.2.

Justitsministeriets overvejelser

16

3.3.3.

Strafferamme

16

3.3.3.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

16

3.3.3.2.

Justitsministeriets overvejelser

16

3.4.

Politi og forsvar

16

3.4.1.

Våbenarbejdsgruppens forslag

16

3.4.2.

Justitsministeriets overvejelser

17

 

 

 

4.

Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

17

 

 

 

5.

Lovforslagets miljømæssige konsekvenser og forholdet til EU-retten

17

 

 

 

6

Hørte myndigheder mv.

18

1. Indledning

Efter gældende dansk ret kan alene juridisk bindende FN-våbenembargoer vedtaget i medfør af FN-pagtens kapitel VII gennemføres i dansk ret ved kongelig anordning, jf. lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til FN-pagten. Ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer samt EU- og OSCE-våbenembargoer kan derimod alene håndhæves gennem administrationen af våbenlovens regler. Våbenlovgivningen indeholder imidlertid ikke regler om transport af våben mellem tredjelande, men alene om udførsel af våben fra Danmark. Regeringen finder det ikke rigtigt, at danske transportører således kan medvirke til våbenoverførsler, som strider imod det internationale samfunds vedtagelser.

Lovforslaget har til formål at rette op på denne situation og modvirke danske transportørers medvirken til overførsler af våben til lande, som er omfattet af internationale våbenembargoer, uanset om der er tale om FN-, EU- eller OSCE-embargoer.

Herudover har lovforslaget til formål at gennemføre bestemmelser i FN’s våbenprotokol, som forpligter de kontraherende stater til at kriminalisere overførsel, herunder transport, af skydevåben samt komponenter, dele og ammunition hertil mellem to lande, som ikke har givet de nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

Regeringen finder det naturligt, at danske transportører ved deltagelse i våbenoverførsler mellem tredjelande skal respektere de udførsels- og indførselsrestriktioner, som gælder i henholdsvis eksport- og importlandet. Regeringen har derfor fundet det rigtigst, at reglerne herom ikke kun skal gælde transport af de skydevåben mv., som er nævnt i protokollen, men udstrækkes til at gælde alle de typer af våben mv., som er undergivet eksportkontrol i henhold til våbenloven.

Som følge af, at udførsel af våben mv. fra Danmark allerede efter gældende ret er underlagt kontrol, retter lovforslaget sig alene mod transport af våben mellem tredjelande, som ikke sker umiddelbart i forlængelse af en udførsel fra Danmark.

Justitsministeriets arbejdsgruppe om reglerne for udførsel af våben mv., som har til opgave at vurdere de spørgsmål, som reglerne og praksis for kontrol med udførsel af våben mv. giver anledning til, har den 5. december 2003 afgivet en rapport om transport af våben mellem tredjelande, som har dannet grundlag for lovforslaget. Rapporten er optrykt som bilag 1 til lovforslaget.

Der har siden 1987 flere gange været fremsat både beslutnings- og lovforslag om kontrol med våbentransporter: Beslutningsforslag nr. B 80 blev fremsat den 13. januar 1987 (Folketingstidende 1986-87, tillæg A, sp. 2787) og vedtaget ved andenbehandlingen den 19. maj 1987. I overensstemmelse med denne folketingsbeslutning fremsatte den daværende regering lovforslag nr. 21 af 7. oktober 1987 (Folketingstidende 1987-88, tillæg A, sp. 511), som bortfaldt ved folketingsvalget den 10. maj 1988. Herefter fremsatte partier uden for regeringen lovforslag nr. 203 af 14. februar 1989 (Folketingstidende 1988-89, tillæg A, sp. 4777), som blev forkastet ved tredjebehandlingen den 2. juni 1989, lovforslag nr. 164 af 11. april 1991 (Folketingstidende 1990-91, tillæg A, sp. 4203), som bortfaldt ved folketingssamlingens slutning, og beslutningsforslag nr. 192 af 24. april 2001 (Folketingstidende 2000-2001, tillæg A, s. 7016), som bortfaldt ved folketingssamlingens slutning. Senest har Enhedslisten fremsat beslutningsforslag nr. B 107 af 11. marts 2003, som ligeledes bortfaldt ved folketingssamlingens slutning.

I henhold til sidstnævnte beslutningsforslag skulle regeringen fremsætte lovforslag om forbud mod våbentransporter til krigsførende lande og konfliktområder. Et bilag til loven eller en bekendtgørelse udstedt i medfør af loven skulle opregne de våben og de former for krigsmateriel, som skulle være omfattet af forbuddet. Lovforslaget skulle bemyndige regeringen til dels at give forhåndsgodkendelser til rederier af transport mellem bestemte lande under nærmere angivne vilkår, dels at udstede bekendtgørelser om, hvilke områder der blev betragtet som krigsførende eller konfliktområder. Endelig skulle alene forsætlige overtrædelser af reglerne være strafbare, og der skulle ikke indføres forpligtelser til undersøgelse af containere mv. i tilfælde, hvor den ansvarlige transportør ikke havde haft grundlag for mistanke om, at transporten vedrører våben eller krigsmateriel. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at hensigten var, at enhver våbentransport på danske skibe skulle kræve godkendelse, enten som en konkret godkendelse af den enkelte transport eller som en forhåndsgodkendelse som nævnt ovenfor.

Nærværende lovforslag afviger navnlig fra beslutningsforslag nr. B 107 ved, at lovforslaget alene indebærer forbud mod transport til en række nærmere angivne lande og dermed ikke indebærer noget krav om, at transportører i øvrigt skal indhente en generel eller konkret tilladelse for lovligt at kunne transportere våben. Desuden omfatter beslutningsforslaget – i modsætning til lovforslaget – ikke en kriminalisering af våbentransport mellem tredjelande, hvor der ikke foreligger de fornødne tilladelser til udførsel og indførsel fra henholdsvis eksport- og importlandet. Endvidere omfatter lovforslaget ikke alene forsætlige overtrædelser af de foreslåede regler, men også groft uagtsomme forhold.

2. Transport af våben mellem tredjelande

2.1. Omfanget af dansk transport af våben mellem tredjelande

Der findes ingen statistiske opgørelser over omfanget af dansk skibstransport af våben mellem tredjelande. Forsvarsministeriet har imidlertid på baggrund af alment tilgængelige kilder vurderet, at der er en betydelig dansk deltagelse i transport af våben.

For så vidt angår skibstransport af våben har Danmarks Rederiforening oplyst, at enkelte mindre rederier har specialiseret sig i transport af farligt gods, herunder ammunition og våben. Hertil kommer transporter for NATO og lignende, som også foretages af større rederier. Om transportmønstret har rederiforeningen oplyst, at der primært er tale om transporter fra NATO- eller OECD-lande, ikke mindst i nordeuropæisk og atlant-fart samt til kriseområder, hvor NATO-lande er involveret. Derudover foregår der en vis våbentransport fra OECD-lande til destinationer i Sydamerika, Fjernøsten og en række arabiske lande med regeringer eller militær og politi som modtagere.

Danmarks Rederiforening har i øvrigt oplyst, at den danske handelsflåde omfatter ca. 530 skibe, og at danske rederier ejer skibe i udlandet med ca. samme kapacitet. Herudover indchartres udenlandske skibe med en samlet kapacitet på 2-3 gange den danske handelsflådes, som til gengæld også i vidt omfang udchartres til udenlandske rederier. Den danske handelsflåde udgør ca. 1,3 pct. af den samlede globale kapacitet, og samlet set disponerer danske rederier over mere end 5 pct. af denne kapacitet.

I henhold til oplysninger fra Statens Luftfartsvæsen – understøttet af oplysninger fra Erhvervsflyvningens Sammenslutning – synes det stort set alene at være SAS, som transporterer våben med fly. SAS har oplyst, at flyselskabet ikke umiddelbart har tilgængelige oplysninger om omfanget af transport af våben mellem tredjelande.

Det har heller ikke været muligt at klarlægge omfanget af transport af våben mellem tredjelande med danske køretøjer/vognmænd.

2.2. Gældende ret

2.2.1. Våbenloven (våbeneksportkontrol)

Efter § 6, stk. 1, i våbenloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 og lov nr. 378 af 6. juni 2002, er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre

–   våben med undtagelse af jagtvåben,

–   ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,

–   materiel til land-, sø- eller luftkrig,

–   maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, samt dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler, og

–   eksplosivstoffer med undtagelse af pyrotekniske artikler.

I henhold til våbenlovens § 6, stk. 2, kan justitsministeren bestemme, at udførsel af våben af enhver art er forbudt, herunder forbudt uden tilladelse. Bemyndigelsen er udnyttet ved § 27 i våbenbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000), som bestemmer, at det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller – for udførsel af visse våbentyper til visse destinationer – fra politimesteren (politidirektøren) at udføre våben og ammunition af nogen art med undtagelse af visse dolke og knive.

Udtrykket »udføre« i våbenlovens § 6, stk. 1, omfatter alene fysisk flytning af genstande ud fra dansk territorium. Bestemmelsen har således ingen betydning for overførsler, herunder transport, af våben mellem tredjelande, der ikke sker umiddelbart i forlængelse af en udførsel fra Danmark.

Forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelse gælder efter § 8, stk. 2, 1. pkt., ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.

Undtagelsens rækkevidde er i forarbejderne til lov nr. 363 af 2. juni 1999 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer nærmere beskrevet således, jf. Folketingstidende 1998-99, tillæg A, s. 3098:

»…Efter fast praksis gælder kravet om udførselstilladelse imidlertid ikke for udførsel af udrustning og materiel, der medbringes (udføres eller genudføres) af danske eller udenlandske NATO-styrker eller sendes særskilt til brug for disse. Det forudsættes herved, at det for så vidt angår danske styrker drejer sig om udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller lignende i udlandet, og som – med undtagelse af bortskudt ammunition – genindføres her til landet, uden at det under styrkernes ophold i udlandet overlades til andre. For så vidt angår udenlandske styrker forudsættes at udførslen kun omfatter udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse er bragt her til landet af de nævnte styrker eller særskilt er sendt til disse under deres ophold her i landet.

Justitsministeriet foreslår, at det formelt medtages i loven, at der ikke skal indhentes udførselstilladelse i henhold til våben- og eksplosivstoflovens § 6, stk. 1, når udførslen vedrører militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.

Dette medfører, at der ikke skal indhentes tilladelse til udførsel af udrustning og materiel, der udføres eller genudføres af danske eller udenlandske NATO-styrker, eller når udrustning og materiel sendes særskilt til brug for disse. Tilsvarende bør efter Justitsministeriets opfattelse også gælde i relation til f.eks. Partnerskab for Fred samt OSCE- og FN-opgaver.«

I henhold til våbenlovens § 9, stk. 1, gælder våbenlovens § 6, stk. 1, heller ikke for politiet.

Også denne bestemmelse blev indsat ved lov nr. 363 af 2. juni 1999. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at polititjenestemænds ind- og udførsel af våben i privat øjemed fortsat kræver tilladelse efter våbenloven, jf. Folketingstidende 1998-99, tillæg A, s. 3098.

2.2.2. Straffeloven

I henhold til straffelovens § 114, stk. 2, kan den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, transporterer våben eller eksplosivstoffer, straffes med fængsel indtil livstid.

Det fremgår af forarbejderne til § 114, jf. Folketingstidende 2001-2002, tillæg A, s. 808, at bestemmelsen navnlig skal gennemføre EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme, og at bestemmelsen ikke er begrænset til at beskytte danske samfundsforhold mv. I overensstemmelse hermed er bestemmelsen i § 114, stk. 2, om transport af våben og eksplosivstoffer ikke geografisk begrænset, men gælder både transport af våben som led i ind- eller udførsel fra Danmark og transport af våben som led i en overførsel mellem tredjelande.

2.2.3. Internationale våbenembargoer

2.2.3.1. FN-våbenembargoer

FN-pagten indeholder bestemmelser om forholdsregler over for trusler mod freden, fredsbrud og angrebshandlinger (FN-pagtens kapitel VII). Det følger heraf, at Sikkerhedsrådet gennem vedtagelsen af en resolution kan indføre en våbenembargo over for et land, som truer den mellemfolkelige fred og sikkerhed. Sådanne resolutioner i henhold til FN-pagtens kapitel VII er juridisk bindende for FN's medlemsstater, således at de er folkeretligt forpligtede til at gennemføre og håndhæve våbenembargoerne i deres nationale retssystemer.

Herudover kan FN's Sikkerhedsråd og FN's Generalforsamling vedtage ikke juridisk bindende vå­ben­embargoer i form af henstillinger til FN's medlemslande om iværksættelse af våbenembargoer.

Juridisk bindende våbenembargoer vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII omfatter typisk – ud over et forbud mod eksport – en forpligtelse for FN-landene til at forhindre, at deres fly og skibe anvendes til våbenoverførsler til det embargobelagte land. Disse embargoer kan gennemføres i dansk ret ved kongelig anordning, jf. lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til FN-pagten. Der er herefter hjemmel til at straffe overtrædelser af embargoen med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 2.

Ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer kan ikke implementeres ved kongelig anordning. De gennemføres ved administrationen af bestående lovgivning (våbeneksportkontrollen) eller ved vedtagelse af ny lovgivning.

Forbud mod eksport af våben til det pågældende land fra Danmark kan gennemføres ved administrationen af våbenlovgivningens regler, idet ansøgninger om udførselstilladelser kan nægtes, og udførsel uden tilladelse kan straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

Derimod giver den eksisterende lovgivning ikke mulighed for at straffe transport af våben til det pågældende land i de tilfælde, hvor våbnene ikke udføres fra Danmark.

2.2.3.2. EU-våbenembargoer

Traktaten om Den Europæiske Union (Amsterdam-traktaten) indeholder bestemmelser om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (Amsterdam-traktatens afsnit V). Blandt målsætningerne for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er styrkelse af Unionens sikkerhed samt bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed. Med henblik på at sikre disse mål kan EU gennem vedtagelse af en fælles holdning indføre en våbenembargo over for et land, som truer den internationale fred og sikkerhed.

Ifølge Amsterdam-traktaten skal medlemsstaterne drage omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med de fælles holdninger. Medlemsstaterne er med andre ord juridisk forpligtede til at gennemføre en fælles holdning i deres nationale retssystemer. Våbenembargoer, der er indført ved en fælles holdning, iværksættes ved medlemsstaternes nationale foranstaltning og ikke – som ved embargoer vedrørende andre varer end våben – ved en rådsforordning efter artikel 301 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF). Dette skyldes, at kompetencen til at træffe foranstaltninger vedrørende handel med våben, ammunition og krigsmateriel ligger hos medlemsstaterne i medfør af artikel 296 i TEF.

I Danmark kan EU-våbenembargoer ligesom ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer, jf. ovenfor, for så vidt angår forbud mod eksport af våben fra Danmark håndhæves ved administrationen af våbenlovgivningens regler (våbeneksportkontrollen). Derimod er der som udgangspunkt i dag ikke nogen almindelig hjemmel til at håndhæve et eventuelt forbud mod transport af våben til det pågældende land, når der ikke sker udførsel fra Danmark. En sådan hjemmel er dog ikke nødvendig, hvis der for det pågældende land også gælder en juridisk bindende FN-embargo i henhold til FN-pagtens kapitel VII, som er gennemført i dansk ret ved kongelig anordning.

2.2.3.3. OSCE-våbenembargoer

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) arbejder på grundlag af de politiske beslutninger, som medlemslandene kan blive enige om. Sådanne beslutninger kan omfatte våbenembargoer. OSCE omfatter i dag 55 lande: Alle landene i Europa samt USA og Canada og de fem tidligere sovjetiske, centralasiatiske republikker.

Våbenembargoer vedtaget i OSCE kan håndhæves i samme omfang som EU-våbenembargoer og ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer.

2.2.3.4. Sammenfatning

Forbud mod eksport af våben, som følger af internationale våbenembargoer, kan håndhæves ved administration af den gældende våbenlovgivning (våbeneksportkontrollen), uanset hvilken type våbenembargo der er tale om.

I det omfang juridisk bindende FN-embargoer vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII indeholder forbud mod transport af våben til de embargoramte lande, når transporten ikke sker som led i eksport fra Danmark, kan også dette forbud håndhæves efter de gældende danske regler, når våbenembargoen er implementeret af Udenrigsministeriet ved kongelig anordning.

Herudover er transport af våben, der ikke udføres fra Danmark, til lande, der er omfattet af en international våbenembargo, ikke forbudt efter dansk ret. De nugældende internationale våbenembargoer – ud over de juridisk bindende FN-embargoer – indeholder imidlertid ikke nogen udtrykkelig forpligtelse til at indføre sådanne forbud.

Retstilstanden kan opstilles i et skema på følgende måde:

 

Juridisk bindende FN-embargoer efter FN-pagtens kapitel VII

EU-embargoer

Ikke juridisk bindende FN-embargoer og OECD-embargoer

Hjemmel til at håndhæve eksportforbud

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1, og

kongelig anordning, jf. straffelovens § 110, c, stk. 2

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1

Hjemmel til at håndhæve (eventuelle) transportforbud

Kongelig anordning, jf. straffelovens § 110 c, stk. 2

Ingen

Ingen

En oversigt over de gældende internationale våbenembargoer er optrykt som underbilag 1 til bilag 1 (våbenarbejdsgruppens rapport).

2.2.4. FN’s våbenprotokol

FN’s Generalforsamling vedtog den 31. maj 2001 ved resolution nr. 55/255 en protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil (Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime) . Andre former for våben/forsvarsmateriel er ikke omfattet af protokollens bestemmelser. Protokollen knytter sig til FN’s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (også kaldet Palermo-konventionen), som blev vedtaget den 15. november 2000 ved resolution 55/25. Protokollen er optrykt som lovforslagets bilag 2.

Våbenprotokollen er på nuværende tidspunkt undertegnet af 52 stater (herunder Danmark) og ratificeret af 6 stater (Bulgarien, Burkina Faso, Costa Rica, Cypern, Mali og Mexico).

Ved våbenprotokollens artikel 5 forpligtes de kontraherende stater til at kriminalisere dels ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil, dels forfalskning, ødelæggelse, bortfjernelse og ændring af de mærker, der kræves på skydevåben i overensstemmelse med våbenprotokollens regler herom (artikel 9). Endvidere skal de kontraherende stater kriminalisere forsøg på og medvirken til de nævnte handlinger.

I våbenprotokollens artikel 3, litra e, defineres ulovlig handel som indførsel, udførsel, erhvervelse, salg, levering, transport/omsætning (»movement«) og overførsel af skydevåben mv. fra eller gennem én kontraherende stats territorium til en anden kontraherende stats territorium, hvis én af staterne ikke har givet tilladelse i overensstemmelse med protokollens bestemmelser.

Om disse tilladelser bestemmer protokollens artikel 10, at de kontraherende stater skal etablere og opretholde et effektivt system med tilladelser til udførsel og indførsel samt forholdsregler (»measures«) vedrørende international transit af skydevåben mv.

Protokollen forpligter altså de kontraherende stater til at kriminalisere handel med våben fra én kontraherende stat til en anden, når der ikke foreligger tilladelse fra disse stater til henholdsvis eksport og import. Dette indebærer, at en kontraherende stat er forpligtet til at kriminalisere uautoriserede våbenoverførsler, selv om der ikke er tale om import til eller eksport fra denne stat.

Kriminaliseringsforpligtelsen skal ses i sammenhæng med konventionens artikel 15, der i medfør af artikel 1 i våbenprotokollen gælder tilsvarende for våbenprotokollen. Efter konventionens artikel 15 forpligtes de kontraherende stater til at have straffemyndighed (jurisdiktion) i forhold til kriminaliserede handlinger, som foretages enten på den kontraherende stats territorium eller ombord på et skib eller fly, der er indregistreret i den pågældende kontraherende stat.

På denne baggrund må protokollens definition af »handel«, herunder begrebet »movement« anses for at omfatte rene transportydelser, således at en transportør, som transporterer skydevåben mv. mellem to lande, som har tilsluttet sig protokollen, skal kunne straffes, hvis der ikke foreligger de fornødne tilladelser til udførsel og indførsel fra henholdsvis eksport- og importlandet.

Der findes ikke en sådan straffehjemmel i gældende dansk ret.

Protokollen finder i henhold til artikel 4, stk. 2, ikke anvendelse på mellemstatslige transaktioner (»state-to-state transactions«) eller på statslige overførsler (»state transfers«) i tilfælde, hvor anvendelse af protokollen ville gribe ind i (»prejudice«) en kontraherende stats ret til at skride til handling i den nationale sikkerheds interesse i overensstemmelse med FN-pagten.

Endvidere forpligter protokollen alene de kontraherende stater til at kriminalisere forsætlige handlinger, jf. protokollens artikel 5.

2.2.5. Dansk straffemyndighed

Handlinger, som foretages i den danske stat og på danske fartøjer (dvs. skibe, der sejler under dansk flag, og luftfartøjer, som er dansk registreret), hører under dansk straffemyndighed, jf. straffelovens § 6 (territorialprincippet). Bestemmelsen kræver ikke, at hele den kriminelle virksomhed er foretaget i den danske stat. Når blot en del af virksomheden er foretaget her i landet, må forholdet således antages at være undergivet dansk straffemyndighed efter denne bestemmelse.

Dansk straffemyndighed omfatter endvidere handlinger foretaget i udlandet af personer, der har dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark, jf. straffelovens § 7, stk. 1, (personalprincippet). Hvis handlingen foretages inden for folkeretligt anerkendt statsområde, er det dog som altovervejende hovedregel en betingelse, at handlingen er strafbar både efter gerningsstedets lov og dansk lov (princippet om dobbelt strafbarhed), og at den pågældende danske straffebestemmelse ikke efter sit gerningsindhold er territorialt begrænset til forhold begået i Danmark. Efter stk. 2 finder bestemmelsen tilsvarende anvendelse på udlandshandlinger begået af en person, der har indfødsret eller bopæl i de andre nordiske lande, og som opholder sig her i landet på påtaletidspunktet.

Hvis der er tale om en handling udført i udlandet af en ansat i et selskab med hjemsted i Danmark, som er ansvarlig for den ansattes handlinger, er spørgsmålet, om lovovertrædelsen/handlingen skal anses for begået i udlandet eller i Danmark.

Efter retspraksis anses en selskabsovertrædelse som udgangspunkt for begået dér, hvor den ansatte begår den handling eller undladelse, som udløser selskabsansvaret, jf. Vestre Landsrets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1987, side 705, og Højesterets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1995, side 9. De nævnte domme angår imidlertid begge objektivt arbejdsgiveransvar (dvs. at arbejdsgiveren ifalder strafansvar for den ansattes lovovertrædelse, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom), hvor der ikke beviseligt forelå et forsætligt eller uagtsomt forhold, der kunne stedfæstes til selskabets (arbejdsgiverens) hjemsted.

Hvis selskabsovertrædelsen udløses af et tilregneligt forhold, der i stedlig henseende kan henføres til selskabets hjemsted, f.eks. i tilfælde, hvor en mangelfuld eller urigtig instruktion har ført til, at ansatte begår en overtrædelse uden for selskabets hjemsted, er det mere usikkert, hvor den lovstridige handling kan og bør anses for begået. I Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar anføres herom:

»Gode grunde, herunder hensynet til en ensartet regel, der finder anvendelse ved selskabsovertrædelser, uanset hvordan overtrædelsen nærmere er begået, kunne tale for at vælge det sted, hvor gerningsindholdet realiseres, som gerningssted. I modsat fald vil det f.eks. kunne blive vanskeligt at afgøre, hvor en selskabsovertrædelse skal anses for begået, hvis overtrædelsen skyldes flere fejl, der er begået forskellige steder, f.eks. tilfælde hvor en selskabsovertrædelse må tilskrives mangelfuld instruktion på hjemstedet i kombination med uforsigtighed udvist af en ansat på «gerningsstedet». På den anden side kan en sådan regel være betænkelig, hvis den afskærer dansk jurisdiktion over for et selskab her i landet i tilfælde, hvor der påviseligt foreligger fejl begået på dansk område. En løsning, der sikrer dansk jurisdiktion i denne type sager, opnås, hvis såvel selskabets hjemsted som det sted, hvor overtrædelsen manifesterer sig, anses som gerningssted.«

Straffelovens §§ 6 og 7 (territorial- og personalprincippet) suppleres af § 8, hvorefter der efter omstændighederne er dansk straffemyndighed i forhold til udlandshandlinger uden hensyn til, hvor gerningsmanden hører hjemme. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor »handlingen er omfattet af en mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning«, jf. § 8, nr. 5.

Formålet med denne bestemmelse, der blev indsat ved lov nr. 322 af 4. juni 1986, er blandt andet at opfylde – og muliggøre opfyldelse af fremtidige – konventioner eller andre mellemfolkelige aftaler, der indebærer en forpligtelse for Danmark til at have dansk straffemyndighed med henblik på at kunne strafforfølge nærmere angivne overtrædelser, jf. Folketingstidende 1985-86, tillæg A, sp. 2080-2081 og 2087.

Når der i medfør af de ovennævnte regler sker påtale her i landet, skal afgørelsen såvel om straf som om andre retsfølger af handlinger ske efter danske regler, jf. straffelovens § 10, stk. 1. Er forholdet undergivet dansk straffemyndighed i medfør af straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2, kan der dog ikke idømmes strengere straf end efter gerningsstedets lovgivning, jf. § 10, stk. 2.

2.3. Fremmed ret

Justitsministeriets våbenarbejdsgruppe har indhentet oplysninger om retstilstanden vedrørende transport af våben mellem tredjelande fra EU-landene samt Norge, Canada og USA. Det fremgår heraf, at hverken Finland , Frankrig , Grækenland , Holland , Irland , Italien , Luxembourg , Norge , Portugal, Spanien , Storbritannien , Sverige , Østrig , Canada eller USA har nogen generel regulering af transport af våben mellem tredjelande, herunder krav om indhentelse af transporttilladelse.

Disse landes lovgivning indeholder typisk mulighed for administrativt at gennemføre det af internationale våbenembargoer følgende forbud mod eksport af/handel med våben til det embargobelagte land og i varierende omfang mulighed for tillige at nedlægge forbud mod transport af våben til nævnte land.

Eksempelvis har Irland over for arbejdsgruppen oplyst, at kun fysisk transport i form af eksport fra Irland kan forbydes, hvilket man erkender efterlader »huller« i den irske lovgivning. Man har påbegyndt en revision af lovgivningen.

Norge har oplyst, at der for våbenembargoer, som er bindende vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd, er hjemmel til administrativt at fastsætte forskrifter med samme indhold som disse embargoer. Indeholder vedkommende embargo ikke kun forbud mod handel/eksport, men også mod transport, må dette forbud dermed antages også at blive implementeret i norsk ret. Denne ordning svarer til den nuværende danske retstilstand.

Canada har oplyst, at man har lovhjemmel til administrativt at gennemføre våbenembargoer vedtaget i FN eller andre internationale fora samt til at nedlægge forbud mod transport af våben til det pågældende land, herunder fra et tredjeland, samt mulighed for at pålægge straf for overtrædelse heraf.

Som et sidste eksempel kan det oplyses, at man i Storbritannien med hjemmel i The Export Control Act fra 2002, afsnit 4 (‘Trade controls’) har udarbejdet udkast til »The Embargoed Destination Sanctions Order«, som har været i høring, og som forventes at træde i kraft i starten af 2004.

I henhold til udkastet er det forbudt direkte eller indirekte

a)   at sælge eller levere (’supply or deliver’),

b)   at indgå aftale om at sælge eller levere, eller

c)   at foretage sig nogen handling, som er beregnet på at fremme salg eller levering af de i bekendtgørelsen oplistede varer til nogen person eller noget sted i det embargobelagte land, medmindre ministeren har givet tilladelse hertil.

Forbuddet gælder efter udkastet enhver handling foretaget i Storbritannien og handlinger foretaget uden for Storbritannien, hvis der er tale om en britisk statsborger. Forbuddet gælder ikke varer, der befinder sig i Storbritannien, medmindre de er i transit.

Det fremgår af bemærkningerne til udkastet, at der vil blive udstedt en bekendtgørelse vedrørende ethvert land, som omfattes af en fuld våbenembargo, uanset om embargoen forpligter Storbritannien til at regulere såvel handel (mellem tredjelande) som eksport. Bekendtgørelsen vil gælde, så længe embargoen står ved magt.

De forbudte handlinger nævnt ovenfor under c) omfatter i henhold til bemærkningerne finansielle og forsikringsmæssige ydelser vedrørende handelen/aftalen samt foranstaltning eller ydelse af transport af varerne.

Det anføres videre i bemærkningerne, at tilladelse til de ellers forbudte handlinger normalt ikke vil kunne opnås, men at dette kan komme på tale i meget sjældne situationer, f.eks. i forbindelse med levering af krigsmateriel til fredsbevarende styrker.

Kun Tyskland og Belgien har aktuelt regler om våbentransport, som indebærer krav om tilladelse til transport mellem tredjelande.

For Tysklands vedkommende følger det af lov om krigsvåbenkontrol (Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG)) § 4, stk. 1, at al transport af krigsvåben uden for Tyskland på skibe, som fører tysk flag, eller på fly, som er indregistreret i Tyskland, kræver tilladelse. I henhold til stk. 2 kan der meddeles generel tilladelse til transport i bestemte områder. Der skal ansøges om tilladelse, inden krigsvåbnene er bragt ombord på henholdsvis skibet eller flyet.

Generel tilladelse til transport af krigsvåben med skibe under tysk flag eller tysk registrerede luftfartøjer gives i tilfælde, hvor krigsvåbnene lastes uden for tysk område, ikke bliver ført igennem tysk område og bliver udlosset i Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Storbritannien, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Østrig, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien, Tyrkiet eller USA.

Krigsvåbenkontrolloven indeholder et bilag med en liste over de genstande, stoffer og organismer, som anses for krigsvåben. De generelle tilladelser gælder dog ikke for transport af antipersonminer.

Belgien har den 7. juli 2003 vedtaget en lov om import, eksport, transit af våben mv., der trådte i kraft den 17. juli 2003. Loven indeholder bestemmelse om, at ingen belgier eller udlænding, som har bopæl eller udøver erhvervsvirksomhed i Belgien, må forhandle, eksportere eller levere våben mv. til udlandet, eller besidde våben mv. med dette formål, eller optræde som mellemmand i sådanne transaktioner uden tilladelse fra Justitsministeriet. Dette gælder, uanset om handlingen foretages mod vederlag eller vederlagsfrit, uanset varernes oprindelsessted og destination, og uafhængigt af om varerne kommer ind på belgisk territorium. Der kan ansøges om såvel en tidsubegrænset tilladelse som en tilladelse til en given transaktion.

En mellemmand er i lovteksten defineret som en person, der skaber forudsætningerne for, at der kan indgås en aftale om forhandling, eksport eller levering af våben mv. til udlandet, eller om besiddelse af våben mv. med henblik herpå, samt enhver der indgår en sådan aftale, selv om transporten udføres af en tredjemand. Dette gælder, uanset om handlingen foretages mod vederlag eller vederlagsfrit, uanset varernes oprindelsessted og destination, og uafhængigt af om varerne kommer ind på belgisk territorium.

Loven indebærer efter det for arbejdsgruppen oplyste, at såvel den, der udfører transport af våben mellem tredjelande, som den, der formidler en aftale om sådan transport, skal have tilladelse hertil.

Arbejdsgruppen har endvidere fået oplyst, at det belgiske Justitsministerium på grund af visse tekniske/praktiske problemer med anvendelsen af den nye lovgivning er blevet anmodet om at undersøge mulighederne for at løse problemerne og udarbejde et hastelovforslag herom.

2.4. Internationalt samarbejde om kontrol med grænseoverskridende våbenoverførsler

Som nævnt under pkt. 2.2.3. indebærer internationale våbenembargoer en – i nogle tilfælde juridisk, i nogle tilfælde politisk – forpligtelse for de tiltrædende stater til at forbyde eksport af eller handel med våben til de embargobelagte lande og i visse tilfælde tillige en forpligtelse til at forbyde transport af våben til disse lande.

Endvidere indebærer FN’s våbenprotokol som nævnt under pkt. 2.2.4. dels en forpligtelse til at indføre såvel udførsels- som indførselskontrol med skydevåben samt komponenter, dele og ammunition dertil, dels en forpligtelse til at kriminalisere grænseoverskridende handel, herunder tillige transport, mellem lande, som har tiltrådt protokollen, og som ikke har givet henholdsvis udførsels- og indførselstilladelse.

Internationalt samarbejde på våbenområdet indebærer en række yderligere juridiske og politiske forpligtelser for en lang række lande til at kontrollere grænseoverskridende våbenoverførsler i forskellige relationer.

I juni 1998 blev en adfærdskodeks for våbenkontrol vedtaget i EU. Adfærdskodeksen er alene politisk forpligtende, men overvejes vedtaget i juridisk bindende form. Adfærdskodeksen forpligter EU-landene til at kontrollere udførsel af våben fra deres respektive territorier og sætter i øvrigt en høj fælles standard for denne eksportkontrol i form af en række kriterier, som skal iagttages ved afgørelser om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til eksport af våben til en given destination.

Den 26. juni 2003 blev der i EU vedtaget en fælles holdning om kontrol med våbenmæglervirksomhed (2003/468/FUSP), jf. traktaten om Den Europæiske Union, afsnit V, artikel 15 (2. søjle). Den fælles holdning forpligter hver medlemsstat til at kontrollere formidlingsaktiviteter, som foregår på medlemsstatens territorium, gennem national lovgivning. Medlemsstaterne opfordres endvidere til at overveje at kontrollere formidlingsaktiviteter, som udføres af den enkelte medlemsstats statsborgere uden for medlemsstatens territorium. Der er ikke fastsat nogen frist for gennemførelsen af den fælles holdning.

Formidlingsaktiviteter er i den fælles holdning defineret som aktiviteter, hvorved en person forhandler eller arrangerer transaktioner, som kan indebære overførsel af produkter omfattet af EU’s fælles liste over militært udstyr, der er omfattet af EU’s adfærdskodeks for våbeneksport, fra ét ikke EU-land til et andet. Omfattet er desuden aktiviteter, hvorved en person, som selv ejer sådant udstyr, køber, sælger eller arrangerer overførsel af udstyret fra ét ikke EU-land til et andet. Overførsel af udstyr mellem EU-lande eller fra et EU-land til et land uden for EU er ikke omfattet af den fælles holdning. Rene transportydelser og arrangering heraf er heller ikke omfattet.

Wassenaar Arrangementet er et multilateralt forum, hvor aktuelt 33 lande samarbejder om eksportkontrol med blandt andet våben, jf. underbilag 3 til bilag 1. Formålet med Wassenaar Arrangementet er at bidrage til international og regional fred og sikkerhed, og medlemslandene har gensidigt forpligtet sig til at udvise ansvarlighed, når de skal tage stilling til udførsler af våben til områder, hvor der er særlig risiko for, at fred og sikkerhed kan komme i fare .

Den 12. december 2003 vedtog Wassenaar Arrangementet retningslinjer for effektiv lovgivning om våbenformidling. I henhold til disse retningslinjer er der opnået enighed mellem Wassenaar-landene om at kontrollere våbenformidling ved hjælp af passende love og regler. Disse regler bør navnlig omfatte krav om tilladelse til formidling (forhandling eller arrangering af aftaler, salg, handel, arrangering af overførsel) af våben og hermed beslægtet militært udstyr fra ét tredjeland til et andet fra de kompetente myndigheder i det land, hvor formidlingsaktiviteterne finder sted.

FN’s handlingsplan om små og lette våben blev vedtaget i juli 2001. Med handlingsplanen har medlemsstaterne forpligtet sig politisk til at behandle ansøgninger om eksporttilladelser i henhold til strenge nationale regler og procedurer, som dækker alle små og lette våben, og som er overensstemmende med staternes eksisterende forpligtelser i henhold til relevant international ret. Herudover har medlemsstaterne blandt andet forpligtet sig til at udvikle passende nationale regler eller procedurer vedrørende formidling af små og lette våben, som bør omfatte tiltag som for eksempel registrering af formidlere, tilladelser eller autorisationer til formidlingstransaktioner og passende straf for ulovlige formidlingsaktiviteter, som foretages på den enkelte stats område.

3. Våbenarbejdsgruppens forslag og Justitsministeriets overvejelser

3.1. Regulering af våbentransport mellem tredjelande

3.1.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

I rapporten fra Justitsministeriets våbenarbejdsgruppe, som er optrykt som bilag 1 til lovforslaget, opstilles tre alternative grundmodeller for regulering af transport af våben mellem tredjelande: Forbudsmodellen, tilladelsesmodellen og kombinationsmodellen. Alle tre modeller forudsættes at omfatte transport af de samme våben mv., som efter gældende ret er omfattet af forbuddet mod at eksportere våben fra Danmark uden tilladelse.

3.1.1.1. Forbudsmodellen

Den af våbenarbejdsgruppen foreslåede forbudsmodel indebærer, at transport af våben til en række nærmere angivne lande forbydes. Alle lande, som er omfattet af en international våbenembargo, skal være omfattet af forbuddet, uanset om der er tale om juridisk eller politisk forpligtende embargoer, og uanset om embargoen indeholder udtrykkeligt forbud mod transport eller efter ordlyden alene forbyder eksport eller lignende. Forbuddet kan eventuelt ud fra hensynet til Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet udstrækkes til enkelte andre lande. Forbudslandene angives i en bekendtgørelse, som revideres løbende i takt med ophævelser og vedtagelser af internationale våbenembargoer mv. Der bør være hjemmel til under ganske særlige omstændigheder at give dispensation fra transportforbuddet. Transport af våben mellem tredjelande, hvor modtagerlandet ikke er omfattet af forbuddet, er lovlig og kan foretages uden indhentelse af tilladelse.

Arbejdsgruppen angiver følgende fordele ved forbudsmodellen:

–   den er enkel, overskuelig og kræver få ressourcer at administrere hos såvel myndigheder som transportører,

–   danske transportørers konkurrenceevne bringes ikke i fare, og

–   man undgår, at én og samme våbenoverførsel både vurderes af eksportlandets myndigheder som led i eksport kontrol og af de danske myndigheder som led i transport kontrol.

Som modellens ulempe anfører arbejdsgruppen, at der lovligt kan transporteres våben til visse lande, hvortil danske myndigheder efter en konkret vurdering muligvis ville afslå at give tilladelse til våben eksport , hvis våbnene skulle udføres fra Danmark.

3.1.1.2. Tilladelsesmodellen

Tilladelsesmodellen i »ren« form indebærer, at transport af våben mellem tredjelande kræver tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og at en ansøgning om transport i øvrigt vurderes ud fra de samme kriterier som ansøgninger om udførselstilladelser.

Arbejdsgruppen anfører, at fordelen ved tilladelsesmodellen er, at man opnår fuld parallelitet til den gældende eksportkontrolordning, og at man således ikke lovligt vil kunne transportere våben til destinationer, hvortil man under tilsvarende omstændigheder ikke ville have kunnet opnå eksporttilladelse.

Som ulemper ved modellen nævner arbejdsgruppen, at

–   den kan indebære betydelige administrative byrder for såvel myndigheder som transportører,

–   det er vanskeligt for transportørerne at vide, hvornår det er relevant at søge om tilladelse, da de ikke altid har fuldt kendskab til det specifikke indhold af lasten,

–   modellen indebærer risiko for alvorligt forringet konkurrenceevne for danske transportører, da de skal indhente transporttilladelser efter en tidskrævende procedure, mens de fleste udenlandske transportører kan operere uden tilladelse,

–   én og samme våbenoverførsel i mange tilfælde vil blive vurderet af både eksportlandets myndigheder som led i eksport kontrol og af de danske myndigheder som led i transport kontrol.

3.1.1.3 Kombinationsmodellen

Forbuds- og tilladelsesmodellerne kan kombineres og modificeres på mange måder. Arbejdsgruppen opridser følgende kombinationsmodel:

–   våbentransport til en række nærmere angivne lande (»de røde lande«) er forbudt,

–   våbentransport til og fra en række nærmere angivne lande (»de grønne lande«) kan foretages uden tilladelse, og

–   transport til restgruppen af lande (»de gule lande«) kræver tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

»De røde lande« afgrænses på samme måde som i forbudsmodellen.

Lande, som generelt kan anses for acceptable destinationer for våbentransporter, og som samtidig kan anses for at have betryggende eksportkontrolsystemer, bør være »grønne lande«. Arbejdsgruppen anfører i den forbindelse, at det ikke administrativt er muligt at foretage og til enhver tid ajourføre en vurdering af alle verdens lande. Man kan imidlertid f.eks. afgrænse listen over »grønne lande« til EU eller EU+NATO eller EU+NATO+OECD, hvorimod arbejdsgruppen på baggrund af kendskabet til eksportkontrolpraksis i visse Wassenaar-lande ikke finder fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse medlemskab af Wassenaar Arrangementet for i sig selv at kvalificere et land til at blive »grønt«. »De grønne lande« skal i øvrigt ikke nødvendigvis defineres institutionelt, og der kan efter en konkret vurdering gøres tilføjelser eller undtagelser fra listen. Såvel den »røde« som den »grønne« liste fastsættes efter arbejdsgruppens oplæg ved bekendtgørelse og kan dermed løbende revideres.

Arbejdsgruppen anfører, at det – uanset betryggende eksportkontrolsystemer hos »de grønne lande« – ikke kan undgås, at nogle lande i visse tilfælde vil vurdere en ansøgning om eksporttilladelse anderledes, end de danske myndigheder ville have gjort.

Kombinationsmodellen vil i øvrigt i et vist omfang indebære de samme ulemper som den rene tilladelsesmodel, herunder navnlig administrative byrder for såvel myndigheder som transportører, risiko for forringet konkurrenceevne for danske transportører og dobbeltkontrol foretaget af henholdsvis myndigheder i udlandet og myndighederne i Danmark. Navnlig de tilfælde, hvor en våbenoverførsel vurderes både af eksportlandets myndigheder som led i en (betryggende) eksportkontrol og af de danske myndigheder som led i transportkontrol, vil dog blive begrænset, idet der som nævnt ikke vil blive krævet tilladelse til transport til eller fra lande, som på forhånd generelt kan anses for acceptable modtagerlande, og som samtidig kan anses for at have betryggende eksportkontrolsystemer.

3.1.1.4. Våbenarbejdsgruppens konklusion

Arbejdsgruppen fraråder en ren tilladelsesmodel med den begrundelse, at en sådan model må forventes blive meget tung at administrere, i mange tilfælde kun vil have meget begrænset merværdi i forhold til våbeneksportkontrollen i det land, hvorfra våbnene transporteres og endvidere vil indebære stor risiko for at skade danske transportørers konkurrenceevne.

Valget mellem en forbudsordning og en kombinationsordning beror efter arbejdsgruppens opfattelse på en politisk afvejning af fordele og ulemper ved de to modeller. Arbejdsgruppen har derfor ikke fundet grundlag for at anbefale den ene model frem for den anden.

3.1.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet er enig med arbejdsgruppen i, at den grundlæggende model for regulering af våbentransport mellem tredjelande bør omfatte de samme våben mv., som er omfattet af de gældende regler om våbeneksport, jf. våbenlovens § 6.

Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig arbejdsgruppens synspunkt om, at en model, hvorefter våbentransport mellem tredjelande i hvert enkelt tilfælde kræver tilladelse fra de danske myndigheder, vil være så administrativ tung og så belastende for transporterhvervet, at den sammenholdt med værdien af ordningen ikke kan anbefales.

Den af arbejdsgruppen skitserede forbudsmodel indebærer, at det ikke længere vil være lovligt at transportere våben til lande bl.a. omfattet af ikke juridisk bindende FN-embargoer, EU-embargoer og OSCE-embargoer. Til gengæld vil det være lovligt at transportere våben til visse lande, som ikke er omfattet af en våbenembargo, men hvortil der afhængigt af de nærmere konkrete omstændigheder eventuelt ville blive givet afslag på eksport fra Danmark. Sidstnævnte forhold vil der dog i et vist omfang blive kompenseret for med den foreslåede implementering af FN’s våbenprotokol, som indebærer, at der ikke lovligt kan udføres transport som led i en våbenoverførsel mellem tredjelande, der ikke har givet fornøden tilladelse til henholdsvis udførsel og indførsel i henhold til de respektive landes lovgivning, jf. nedenfor pkt. 3.2.

Kombinationsmodellen indebærer lige som forbudsmodellen, at transport af våben til navnlig lande omfattet af en international våbenembargo forbydes. Herudover kræves der tilladelse til transport i de tilfælde, hvor våbnene ikke transporteres til eller fra lande, der på forhånd kan godkendes som acceptable modtagere af våben, og som samtidig har et betryggende våbeneksportkontrolsystem. Også denne ordning skal i givet fald kombineres med det af FN’s våbenprotokol affødte krav om behørige tilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet.

Med kombinationsmodellen skal danske transportører altså i en række tilfælde afvente administrative procedurer, som langt de fleste udenlandske transportører er fri for, inden de kan påtage sig transportopgaver.

Selv om de fleste af i hvert fald rederibranchens transporter efter det oplyste foregår til eller fra OECD-lande, som i henhold til arbejdsgruppens kombinationsmodel kan tænkes undtaget fra kravet om dansk transporttilladelse, kan ordningen få mere vidtrækkende negativ indflydelse på det danske transporterhvervs konkurrenceevne. Dette skyldes, at danske transportører ikke kun risikerer at miste opgaver med enkelttransporter til »de gule lande«, men muligvis også vil gå glip af større kontrakter omfattende flere transporter, hvoraf transporter til »gule lande«, hvor lasten helt eller delvist består af våben, måske kun udgør en lille del. Det kan endvidere ikke udelukkes, at indførelse af en særlig tilladelsesordning – uanset at denne alene vedrører våbentransporter til »gule lande« – som en afsmittende effekt generelt vil føre til, at afskibere vil søge mod udenlandske transportører, der ikke er underlagt samme restriktioner.

Man må i den forbindelse være opmærksom på, at en tilladelsesordning ikke kun har konsekvenser, når det drejer sig om transporter, som efter den nødvendige sagsbehandling viser sig ikke at kunne tillades. De negative virkninger af en ordning, hvor transporter til visse lande kræver tilladelse, må også ses i sammenhæng med de tidsmæssige forhold inden for transporterhvervet. Navnlig inden for den internationale skibsfart udbydes transportopgaver efter det for Justitsministeriet oplyste ofte med en meget kort frist for afgivelse af endeligt tilbud. En tilladelsesordning vil derfor også kunne få negative virkninger for det danske transporterhverv, når det drejer sig om transporter, som efter den nødvendige sagsbehandling viser sig at kunne tillades. Det skyldes, at afskiberen ikke kan forventes at acceptere et tilbud, som er afgivet med forbehold for den nødvendige myndighedstilladelse, således at transportopgaven vil gå til andre udbydere.

Hertil kommer, at en ensidigt indført dansk kontrol med danske transportører globalt set vil have begrænset effekt, da afskibere i tilfælde, hvor de ikke kan anvende danske transportører, fordi disse ikke kan få transporttilladelse fra de danske myndigheder, kan benytte sig af transportører fra andre lande.

Ovennævnte forhold taler mod at indføre krav om tilladelse i hvert enkelt tilfælde til transport af våben mellem (visse) tredjelande, før der eventuelt i internationalt regi vedtages regler eller træffes aftale om fælles/ens regler i en større kreds af lande.

På denne baggrund og da forbudsmodellen som nævnt ikke kommer til at stå alene, men skal ses i sammenhæng med de regler, der foreslås i tilknytning til FN’s våbenprotokol, jf. pkt. 3.2., er det Justitsministeriets opfattelse, at forbudsmodellen må foretrækkes frem for en kombinationsmodel.

Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed.

Den foreslåede ordning indebærer, at alle lande, som er omfattet af juridisk bindende FN-våbenembargoer og EU-våbenembargoer, skal være omfattet af transportforbuddet. Også lande, som er omfattet af ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer og OSCE-våbenembargoer, bør som det klare udgangspunkt være omfattet af forbuddet. Der vil dog helt undtagelsesvist kunne forekomme tilfælde, hvor det bør overvejes nærmere, om forbuddet skal omfatte de sidstnævnte lande. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvis Danmark og eventuelt andre nærtstående lande har været imod den pågældende (ikke bindende) embargo.

Det bør efter Justitsministeriets opfattelse ikke tillægges betydning for afgrænsningen af forbudslandene, om våbenembargoerne alene forbyder våbeneksport eller tillige forbyder transport, der sker som led i en våbenoverførsel mellem tredjelande. Justitsministeriet har herved lagt vægt på, at det generelt må anses for uacceptabelt, at danske transportører medvirker til overførsler af våben til lande, som det internationale samfund anser for uegnede til at modtage våben.

Såfremt der i andre bredt sammensatte internationale fora end FN, EU og OSCE træffes beslutning om at modvirke eller forbyde våbenoverførsler til et bestemt land, kan også disse lande efter en konkret vurdering blive omfattet af transportforbuddet.

Justitsministeriet kan på denne baggrund og af hensyn til transporterhvervets muligheder for hurtigt og entydigt at kunne konstatere, hvilke lande transportforbuddet omfatter, tilslutte sig arbejdsgruppens forslag om, at forbudslandene fastlægges i en bekendtgørelse.

Justitsministeriet er enig med arbejdsgruppen i, at der bør være adgang til at meddele dispensation fra det foreslåede forbud. Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig, at sådanne dispensationer kun skal gives undtagelsesvist under ganske særlige omstændigheder. I øvrigt vil meddelelse af dispensation kræve, at dette ikke strider mod en juridisk bindende international våbenembargo.

3.2. Implementering af FN’s våbenprotokol

3.2.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

Som det fremgår af pkt. 2.2.4., indebærer FN’s våbenprotokol en forpligtelse til at kriminalisere transport af skydevåben samt dele, komponenter og ammunition hertil mellem lande, der ikke har meddelt henholdsvis indførsels- og udførselstilladelse.

Våbenprotokollen forpligter alene til at kriminalisere transport som led i uautoriseret våbenoverførsel mellem lande, som har tiltrådt våbenprotokollen. Våbenarbejdsgruppen har imidlertid fundet det uhensigtsmæssigt at lade udstrækningen af kriminaliseringen afhænge af, hvilke lande der til enhver tid har tiltrådt protokollen, og anbefaler at lade kriminaliseringen gælde transport mellem alle tredjelande.

Våbenprotokollen forpligter endvidere alene de kontraherende parter til at kriminalisere forsætlige handlinger. Arbejdsgruppen har imidlertid ikke fundet grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt i dansk ret om, at særlovsovertrædelser kan straffes ved såvel forsætlige som uagtsomme overtrædelser.

I øvrigt forpligter våbenprotokollen alene til at regulere transporter af skydevåben samt komponenter, dele og ammunition hertil, mens våbenlovens § 6 om eksportkontrol og de af arbejdsgruppen foreslåede alternative modeller til transportkontrol tillige omfatter andre former for våben, krigsmateriel mv. Arbejdsgruppen har derfor overvejet, om kriminaliseringen af transport som led i en uautoriseret våbenoverførsel bør udstrækkes til at dække de samme våben mv. som våbenlovens § 6.

Som argument imod en sådan udvidelse anfører arbejdsgruppen, at danske transportører derved pålægges en byrde, som de fleste andre transportører ikke vil være underlagt, hvilket kan skade konkurrenceevnen. Byrden må dog antages at være af begrænset omfang, da ansøgning om tilladelse til udførsel og indførsel foretages af henholdsvis eksportøren og importøren.

Arbejdsgruppen konkluderer på denne baggrund, at afgørelsen af, om man bør udstrække kriminaliseringen til flere våbentyper, end hvad der følger af våbenprotokollen, navnlig beror på en afvejning af et eventuelt ønske om intensiv kontrol over for hensynet til transporterhvervet.

3.2.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens anbefaling af at lade kriminaliseringen af transport som led i en uautoriseret våbenoverførsel gælde transport mellem alle tredjelande frem for kun at gælde transport mellem de lande, som har tiltrådt våbenprotokollen. Sidstnævnte løsning kan medføre usikkerhed om ordningens geografiske anvendelsesområde, og der synes i øvrigt ikke at være rimelig grund til at sondre mellem de lande, der har tiltrådt protokollen, og de, som ikke har tiltrådt protokollen.

Justitsministeriet har herved lagt vægt på, at det under alle omstændigheder forekommer rimeligt, at ordningen bygger på, at de relevante myndigheder i eksport- og importlandet har meddelt de fornødne tilladelser hertil. I øvrigt må et krav om overholdelse af importlandenes indførselsrestriktioner antages at mindske den af SiD påpegede risiko for, at de personer, som udfører den faktiske transport, udsættes for tilbageholdelser mv. i importlandet, når transporten sker i strid med dette lands regler, jf. våbenarbejdsgruppens rapport afsnit 7.3.4. (bilag 1).

På samme baggrund er det endvidere Justitsministeriets opfattelse, at ikke kun de i våbenprotokollen nævnte skydevåben mv. bør være omfattet af kriminaliseringen af transport som led i en uautoriseret våbenoverførsel mellem tredjelande, men derimod samtlige våben mv., som er underlagt eksportkontrol efter våbenloven.

Justitsministeriet er enig med arbejdsgruppen i, at der ikke er grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt i dansk ret om, at særlovsovertrædelser kan straffes ved såvel forsætlige som uagtsomme overtrædelser. Justitsministeriet finder dog under hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende i hvert fald for skibstransport, at alene grov uagtsomhed bør kunne straffes, jf. nærmere herom pkt. 3.3.2.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at der bør være adgang til at dispensere fra forbuddet mod transport af våben mv. mellem tredjelande, der ikke har givet de fornødne tilladelser til udførsel og indførsel. Sådanne dispensationer bør kun gives undtagelsesvist under ganske særlige omstændigheder. I øvrigt forudsætter en dispensation, at dette ikke strider mod FN’s våbenprotokol.

3.3. Straffebestemmelsen

3.3.1. Den strafbare handling og ansvarssubjektet (objektive krav)

3.3.1.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

Efter arbejdsgruppens forslag til en forbudsmodel kombineret med gennemførelse af FN’s våbenprotokol består den strafbare handling dels i at transportere våben mv. til visse nærmere angivne lande, dels i at transportere våben mv. mellem lande, hvis der ikke foreligger de nødvendige udførsels- og indførselstilladelser i henhold til lovgivningen i henholdsvis eksport- og importlandet.

Arbejdsgruppen foreslår, at den strafbare handling at »transportere« skal omfatte såvel indgåelse af og instruktion om indgåelse af aftale om transport som faktisk udførelse af og instruktion om faktisk udførelse af transport.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at den foreslåede regulering skal gælde, uanset om der anvendes dansk registrerede fly/skibe eller andre transportmidler, og uanset om transporten i øvrigt kan henføres til det danske territorium eller ej.

Dermed får reguleringen universel gyldighed, således at dens anvendelse alene vil være begrænset af de almindelige regler om dansk straffemyndighed (jurisdiktion). Disse regler indebærer, at der i almindelighed kun kan blive tale om strafferetlig forfølgning vedrørende transporter, der er iværksat af transportfirmaer i Danmark og/eller foretages med dansk registrerede fly eller skibe. I andre tilfælde vil der alene kunne føres straffesager om transporter, som også er ulovlige efter gerningsstedets lov, og som iværksættes eller udføres af en person med dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark eller en person med indfødsret eller bopæl i et andet nordisk land, som opholder sig i Danmark.

I overensstemmelse med den foreslåede definition af den strafbare handling foreslår arbejdsgruppen, at både det transportfirma, som står bag transporten, og den skibsfører/pilot/chauffør, der udfører transporten, skal kunne straffes selvstændigt efter straffebestemmelsen, forudsat at den pågældende efter almindelige strafferetlige principper kan anses for ansvarlig for den ulovlige transport.

3.3.1.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig, at såvel transport med dansk registrerede fly eller skibe som med andre transportmidler skal være omfattet af reglerne. Justitsministeriet er endvidere enig i, at såvel indgåelse af og instruktion om indgåelse af aftale om transport som faktisk udførelse af og instruktion om faktisk udførelse af en ulovlig transport skal kunne straffes. Derimod er formidling af en aftale om våbentransport ikke omfattet.

Justitsministeriet har ved afgrænsningen af de strafbare handlinger lagt vægt på, at danske transportfirmaer – eller i hvert fald danske rederier, jf. pkt. 2.1. – i vidt omfang råder over udenlandske fartøjer, og at handlinger foretaget på sådanne skibe ikke umiddelbart er underlagt dansk straffemyndighed. En begrænsning af de strafbare handlinger til enten kun at omfatte transport med dansk registrerede fly eller skibe eller til kun at omfatte fysisk udførelse af transport og dermed ikke danske transportfirmaers iværksættelse heraf ville derfor medføre, at en række transporter foretaget af danske transportører ikke ville være omfattet af de foreslåede regler om våbentransport.

Justitsministeriet kan i overensstemmelse hermed tillige tilslutte sig, at ikke kun den skibsfører/pilot/chauffør, der udfører transporten, men også det transportfirma, som står bag transporten, skal kunne straffes selvstændigt efter straffebestemmelsen. Ministeriet finder således i lighed med arbejdsgruppen ikke grundlag for generelt at anse skibsføreren/piloten/chaufføren, der typisk hverken har indgået aftalen om transporten eller har den økonomiske hovedinteresse i transportens gennemførelse, for at være hoved-, endsige eneansvarlig.

Det bemærkes i den forbindelse, at det af Rigsadvokatens meddelelse om valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar, jf. cirkulære nr. 10723 af 6. oktober 1999, fremgår, at tiltale mod underordnede ansatte i almindelighed ikke finder sted, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan være tilfældet, hvis der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. I givet fald rejses om muligt også tiltale mod virksomheden.

3.3.2. Tilregnelse (subjektive krav)

Det er som udgangspunkt en betingelse for strafansvar, at der hos gerningsmanden foreligger subjektiv skyld. Den subjektive skyld forudsætter dels tilregnelighed (dvs. en vis grad af udvikling og normalitet) hos gerningsmanden, dels tilregnelse, dvs. at den strafbare handling kan henføres til gerningsmanden som hans forsætlige eller uagtsomme forhold.

Medmindre der er udtrykkelig hjemmel til at straffe uagtsomhed, straffes kun forsætlige overtrædelser af straffeloven. Derimod straffes både forsætlige og – både groft og simpelt – uagtsomme overtrædelser af andre love, medmindre det udtrykkeligt er bestemt, at der kun er strafansvar ved forsæt og eventuelt grov uagtsomhed.

3.3.2.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

Våbenarbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at fravige hovedreglen om, at både forsætlige og uagtsomme overtrædelser af særlovgivningen straffes.

I henhold til lovforslaget fra 1987 om en tilladelsesordning for våbentransport med de af Retsudvalget foreslåede ændringer fra 1989, jf. afsnit 5 i våbenarbejdsgruppens rapport (bilag 1), skulle overtrædelser, der skyldtes uagtsomhed, kun straffes, hvis lastens indhold fremgik af transportdokumenterne, eller hvis særlige omstændigheder burde have givet anledning til mistanke om, at lasten indeholdt våben og krigsmateriel omfattet af loven.

Formålet med denne bestemmelse var at fritage transportører af containere for den i praksis umulige opgave at kontrollere samtlige containeres indhold inden transporten. Arbejdsgruppen har tilsluttet sig denne præcisering af den strafbare uagtsomhed.

3.3.2.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig, at både forsætlige og uagtsomme overtrædelser af såvel forbuddet mod transport til visse lande som forbuddet mod at transportere våben mellem tredjelande, der ikke har meddelt de nødvendige udførsels- og indførselstilladelser, bør kunne straffes. Det er imidlertid Justitsministeriets opfattelse, at kun groft uagtsomme overtrædelser bør kunne straffes. Justitsministeriet har herved lagt vægt på de særlige forhold, som gør sig gældende inden for i hvert fald skibsfarten, hvor transportøren i visse tilfælde, f.eks. ved containerfragt, kun har begrænsede oplysninger om lastens nærmere indhold.

Grov uagtsomhed kan bedst karakteriseres som en høj grad af uagtsomhed. Der skal således foreligge en særlig markant afvigelse fra den adfærd, som man med rimelighed kunne kræve i den pågældende situation.

3.3.3. Strafferamme

3.3.3.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

Arbejdsgruppen foreslår, at strafferammen for overtrædelse af både forbud mod transport af våben til bestemte lande, jf. forbudsmodellen, og forbud mod transport af våben mellem tredjelande, der ikke har givet fornøden tilladelse til henholdsvis eksport- og import, jf. FN’s våbenprotokol, skal være den samme som strafferammen for overtrædelse af våbenlovens forbud mod at udføre våben uden tilladelse. Det vil med andre ord sige bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

Arbejdsgruppen bemærker, at dette vil indebære, at transport af våben til lande, der alene er underlagt en EU- eller OSCE-embargo, højst kan straffes med 2 års fængsel efter våbenloven, mens transport af våben til et land, der er underlagt en FN-embargo, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, tillige vil være omfattet af straffelovens § 110 c, stk. 2, hvor strafferammen under skærpende omstændigheder går op til 4 års fængsel.

Dette forhold svarer imidlertid til den nuværende situation vedrørende eksport af våben fra Danmark til embargobelagte lande, hvor eksport til et land omfattet af en EU- eller OSCE-embargo alene vil kunne straffes efter våbenloven (som en overtrædelse af forbuddet mod at eksportere våben uden tilladelse), mens eksport af våben til et land omfattet af en FN-embargo, der er implementeret ved kongelig anordning, kan straffes efter straffelovens § 110 c, stk. 2.

3.3.3.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag om, at overtrædelse af reglerne om transport af våben mellem tredjelande skal straffes på samme måde som overtrædelse af våbenlovens udførselsforbud, jf. § 6, stk. 1, jf. § 10, stk. 1, det vil sige med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år.

3.4. Politi og forsvar

3.4.1. Våbenarbejdsgruppens forslag

Som nævnt under pkt. 2.2.1. gælder forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelse ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse, jf. våbenlovens § 8, stk. 2, 1. pkt.

Arbejdsgruppen foreslår, at militære styrker og militært personel på lignende måde bør have adgang til at transportere våben mellem tredjelande som led i den militære tjenesteudøvelse uden tilladelse, dispensation, eller opfyldelse af krav om eksport- og importtilladelse fra henholdsvis eksport og importlandet. Arbejdsgruppen forudsætter herved, at det for så vidt angår udrustning og materiel, som transporteres af eller særskilt til brug for danske styrker, drejer sig om udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller operationer eller lignende. For så vidt angår udenlandske styrker forudsættes, at der er tale om regulære styrker, der kommer fra allierede, koalitionspartnere eller på anden måde indgår i operationer, som Danmark har været med til at godkende eller har undladt at stemme imod.

Arbejdsgruppen bemærker i den forbindelse, at en sådan undtagelse må antages at være i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i FN’s våbenprotokol, jf. afsnit 3.1. i arbejdsgruppens rapport.

Våbenlovens § 6, stk. 1, gælder heller ikke for politiet, jf. våbenlovens § 9, stk. 1. Arbejdsgruppen nævner ikke spørgsmålet om, hvorvidt politiet ligeledes bør undtages fra de foreslåede regler om våbentransport.

3.4.2. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig, at transport foretaget af eller særskilt til brug for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse undtages fra transportreglerne, så disse transporter kan foretages til ellers forbudte modtagerlande uden dispensation, og uden at kravet om eksport- og importtilladelse fra henholdsvis eksport og importlandet skal være opfyldt.

Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig, at det herved må forudsættes, at der for så vidt angår transporter foretaget af eller til danske styrker er tale om våben mv., som med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller operationer eller lignende. For så vidt angår transporter til udenlandske styrker forudsættes det, at der er tale om regulære styrker, der kommer fra allierede, koalitionspartnere eller på anden måde indgår i operationer, som Danmark har været med til at godkende eller har undladt at stemme imod. Det må endvidere efter Justitsministeriets opfattelse være forudsat, at transporten ikke strider imod juridisk bindende internationale våbenembargoer.

Undtagelsen indebærer, at ikke kun forsvaret selv, men også private transportører, der udfører transportopgaver på danske eller udenlandske styrkers vegne, under de nævnte forudsætninger er undtaget fra reglerne om forbuddet mod transport til visse lande og forbuddet mod at transportere mellem tredjelande, som ikke har meddelt de fornødne eksport- og importtilladelser.

Transporter af kommerciel, privat eller anden ikke-tjenstlig karakter, som foretages af eller for militære myndigheder eller militært personel, er ikke undtaget fra reglerne.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at politiet på linje med forsvaret bør undtages fra transportreglerne, når transporten sker som led i tjenesten, for eksempel i forbindelse med fredsbevarende missioner i udlandet. Politimyndigheders og polititjenestemænds transport af våben i kommercielt, privat eller andet ikke-tjenstligt øjemed vil derimod være omfattet af transportreglerne.

4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for staten og kommunerne.

Den foreslåede ordning, hvorefter våbentransportører skal sikre sig, at de fornødne ud- og indførelsestilladelser foreligger, vil kunne medføre visse mindre administrative byrder for transporterhvervet. Udvidelsen af forbudet mod våbentransporter mellem tredjelande vil kunne have visse økonomiske konsekvenser for transporterhvervet i form af mindreindtægter. Omfanget heraf kan imidlertid ikke opgøres nærmere.

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne.

 

Positive konsekvenser/
mindreudgifter

Negative konsekvenser/
Merudgifter

Økonomiske konsekvenser for staten

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgerne

Ingen

Eventuelt mindreindtægter for transporterhvervet

Administrative konsekvenser for erhvervslivet og borgerne

Ingen

Visse mindre byrder for transporterhvervet

5. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser og forholdet til EU-retten

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget indebærer, at våbenembargoer vedtaget i EU, som måtte indeholde forbud mod våbentransport, der ikke sker som led i en udførsel fra det enkelte medlemsland, for så vidt angår transportforbuddet kan gennemføres administrativt i dansk ret ved udstedelse af en bekendtgørelse. Det forbud mod eksport, der følger af våbenembargoen, håndhæves ved administration af de gældende regler om udførsel af våben, jf. våbenlovens § 6. Herudover har lovforslaget ingen EU-retlige aspekter.

6. Hørte myndigheder mv.

Præsidenterne for Østre Landsret, Vestre Landsret, Københavns Byret og retterne i Århus, Odense, Ålborg og Roskilde, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1896, Specialarbejderforbundet i Danmark, Dansk Industri, Statens Luftfartsvæsen, Scandinavian Airlines, Mærsk Air, Erhvervsflyvningens Sammenslutning, Danske Speditører samt Dansk Transport og Logistik.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

I bilag 3 til lovforslaget er lovforslagets enkelte bestemmelser sammenholdt med de gældende bestemmelser.

Til § 1

Til nr. 1 (§ 7 a)

Efter gældende dansk ret kan alene juridisk bindende FN-våbenembargoer vedtaget i medfør af FN-pagtens kapitel VII gennemføres i dansk ret ved kongelig anordning, jf. lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til FN-pagten. Ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer samt EU- og OSCE-våbenembargoer kan derimod alene håndhæves gennem administrationen af våbenlovens regler. Våbenlovgivningen indeholder imidlertid ikke regler om transport af våben mellem tredjelande, men alene om udførsel af våben fra Danmark (våbeneksportkontrol). Danske transportører kan således lovligt transportere våben til lande omfattet af ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer samt EU- og OSCE-våbenembargoer, så længe våbnene ikke udføres fra Danmark.

Hertil kommer, at FN’s våbenprotokol, som Danmark har undertegnet, men endnu ikke ratificeret, forpligter de kontraherende stater til at kriminalisere overførsel, herunder transport, af skydevåben samt komponenter, dele og ammunition hertil mellem to lande, som ikke har givet de fornødne tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel. Der findes ikke i dansk ret en sådan straffehjemmel.

På denne baggrund foreslås en ny § 7 a om transport af våben mv. mellem tredjelande indsat i våbenloven. Transport af våben som led i en udførsel fra Danmark er ikke omfattet, da sådanne udførsler som nævnt allerede er reguleret i våbenloven. Bestemmelsen vedrører transport af de samme typer af våben mv., som er omfattet af udførselsforbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1.

Bestemmelsen gælder uanset hvilket form for transportmiddel, der anvendes, og uanset om transportmidlet er dansk eller udenlandsk registreret. Begrebet transport omfatter såvel indgåelse af og instruktion om indgåelse af en aftale om transport som udførelse af og instruktion om udførelse af transport. Dermed er både den, som iværksætter en våbentransport (typisk et transportfirma), og den, der udfører den faktiske transport (skibsføreren/piloten/chaufføren), omfattet af bestemmelsen.

Det bemærkes i den forbindelse, at det af Rigsadvokatens meddelelse om valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar, jf. cirkulære nr. 10723 af 6. oktober 1999, fremgår, at tiltale mod underordnede ansatte i almindelighed ikke finder sted, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan være tilfældet, hvis der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ. I givet fald rejses om muligt også tiltale mod virksomheden.

Der henvises til pkt. 3.3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Stk. 1 indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til efter forhandling med udenrigsministeren at forbyde transport til nærmere bestemte modtagerlande. Det er forudsat, at alle lande, som er omfattet af en juridisk bindende FN- eller EU-våbenembargo, skal være omfattet af forbuddet, og som det klare udgangspunkt også lande, der er omfattet af ikke juridisk bindende FN- og OSCE-våbenembargoer.

For så vidt angår de ikke juridisk bindende embargoer, vil der dog helt undtagelsesvist kunne forekomme tilfælde, hvor det bør overvejes nærmere, om forbuddet skal omfatte de sidstnævnte lande. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvis Danmark og eventuelt andre nærtstående lande har været imod den pågældende (ikke bindende) embargo.

Det har ingen betydning, om en embargo kun indeholder et forbud mod våbeneksport, eller om embargoen også indeholder et forbud mod transport, der sker som led i en våbenoverførsel mellem tredjelande, uanset om der er tale om en juridisk eller ikke juridisk bindende embargoer.

Hvis der i andre bredt sammensatte internationale fora end FN, EU og OSCE træffes beslutning om at forbyde eller modvirke våbenoverførsler til bestemte lande, kan også transport af våben mv. til disse lande efter en konkret vurdering forbydes.

Der henvises til pkt. 3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Stk. 2 indeholder et forbud mod transport af våben mv. mellem tredjelande, hvis kompetente myndigheder ikke har udstedt de tilladelser til udførsel og indførsel, som er påkrævet i henhold til lovgivningen i henholdsvis eksport- og importlandet. Det er personerne bag våbenoverførslen – typisk eksportøren og importøren – som indhenter henholdsvis udførsels- og indførselstilladelse. Transportøren skal således ikke selv ansøge om tilladelse, men blot sikre sig, at de, der står bag våbenoverførslen, har de fornødne tilladelser hertil.

Der henvises til pkt. 3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Efter stk. 3 kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, dispensere fra forbud efter § 7 a, stk. 1 og 2. Det er forudsat, at dispensation kun skal gives undtagelsesvist under ganske særlige omstændigheder. I øvrigt kan der kun gives dispensation, hvis dette ikke strider mod en juridisk bindende international våbenembargo eller FN’s våbenprotokol.

Der henvises til pkt. 3.1. og 3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Stk. 4 indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at bestemme, at de i § 7 a, stk. 1 og 2, nævnte forbud skal gælde våben af enhver art. Bemyndigelsen svarer til våbenlovens § 6, stk. 2, vedrørende muligheden for at udstrække forbuddet mod udførsel af visse våben mv. til at gælde våben af enhver art. Bemyndigelsen i lovforslagets § 7 a, stk. 4, agtes udnyttet, så de samme våben mv. som i henhold til våbenbekendtgørelsens § 27 er omfattet af udførselsforbud, vil blive omfattet af forbud efter de foreslåede bestemmelser i § 7 a, stk. 1 og 2. Dette indebærer navnlig, at jagtvåben og ammunition hertil bliver omfattet af reglerne, hvilket for så vidt angår forslagets § 7 a, stk. 2, er nødvendigt for at opfylde FN’s våbenprotokol.

Til nr. 2 (§ 8, stk. 2)

Forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelse gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse, jf. våbenlovens § 8, stk. 2, 1. pkt. Med den foreslåede ændring af § 8, stk. 2, bliver militære styrker og militært personel på lignende måde undtaget fra de foreslåede regler om transport af våben mellem tredjelande.

Bestemmelsen indebærer, at transport foretaget af eller særskilt til brug for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse er undtaget fra forbud efter § 7 a, stk. 1 og 2. Det er herved forudsat, at der for så vidt angår transporter foretaget af eller til danske styrker er tale om våben mv., som med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller operationer eller lignende. For så vidt angår transporter til udenlandske styrker forudsættes, at der er tale om regulære styrker, der kommer fra allierede, koalitionspartnere eller på anden måde indgår i operationer, som Danmark har været med til at godkende eller har undladt at stemme imod. Det er endvidere en forudsætning, at transporten ikke strider imod juridisk bindende internationale våbenembargoer.

Undtagelsen indebærer, at ikke kun forsvaret selv, men også private transportører, der udfører transportopgaver på danske eller udenlandske styrkers vegne, under de nævnte forudsætninger er undtaget fra forbud efter § 7 a, stk. 1 og 2.

Transporter af kommerciel, privat eller anden ikke-tjenstlig karakter, som foretages af eller for militære myndigheder eller militært personel, er ikke undtaget.

Der er ikke herudover tilsigtet ændringer i § 8, stk. 2, herunder udstrækningen af undtagelsen af militære styrker og militært personel fra udførselsforbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1.

Der henvises til pkt. 3.4. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til nr. 3 (§ 9, stk. 1)

Forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelser gælder ikke for politiet, jf. våbenlovens § 9, stk. 1. Med den foreslåede ændring af § 9, stk. 1, bliver politiet på samme måde undtaget fra de foreslåede regler om transport af våben mellem tredjelande.

Bestemmelsen indebærer, at politiet undtages fra de i § 7 a, stk. 1 og 2, nævnte forbud for så vidt angår transport af våben mv. som led i tjenesten, for eksempel i forbindelse med fredsbevarende missioner i udlandet. Politimyndigheders og polititjenestemænds transport af våben i kommercielt, privat eller andet ikke-tjenstligt øjemed er ikke undtaget.

Der henvises til pkt. 3.4. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til nr. 4 (§ 10, stk. 1)

Bestemmelsen indebærer, at alene forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af det i § 7 a, stk. 2, nævnte forbud kan straffes.

Grov uagtsomhed kan bedst karakteriseres som en høj grad af uagtsomhed. Der skal således foreligge en særlig markant afvigelse fra den adfærd, som man med rimelighed kunne kræve i den pågældende situation.

Bestemmelsen indebærer endvidere, at overtrædelse af det i § 7 a, stk. 2, nævnte forbud straffes på samme måde som overtrædelse af våbenlovens udførselsforbud, jf. § 6, stk. 1, dvs. med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år.

Hvis et land er omfattet af det i § 7 a, stk. 1, nævnte forbud, fordi landet er omfattet af en juridisk bindende FN-våbenembargo, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, vil transport af våben mv. til dette land være strafbart både efter våbenlovens § 10, stk. 1, og efter straffelovens § 110 c, stk. 2, hvor strafferammen under skærpende omstændigheder går op til 4 års fængsel.

Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til § 2

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. oktober 2004.Bilag 1

Rapport om transport af våben mellem tredjelande

fra

Justitsministeriets arbejdsgruppe om reglerne for udførsel af våben mv.

Indholdsfortegnelse

Side

 

 

 

1.

Om arbejdsgruppen

24

 

 

 

1.1.

Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium

24

1.2.

Arbejdsgruppens sammensætning og arbejde

24

1.3.

Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser

25

 

 

 

2

Gældende ret

27

 

 

 

2.1.

Våbenloven

27

2.1.1.

Våbenlovens § 6 (våbeneksportkontrol)

27

2.1.2.

Den administrative procedure i forbindelse med våbeneksportkontrol

27

2.2.

Straffelovens § 114

28

2.3.

Internationale våbenembargoer

28

2.3.1.

FN-våbenembargoer

28

2.3.2.

EU-våbenembargoer

29

2.3.3.

OSCE-våbenembargoer

30

2.3.4.

Sammenfatning

30

2.4.

Dansk jurisdiktion (straffemyndighed)

30

2.5.

Regler om transport af farligt gods

32

2.5.1.

Søtransport af farligt gods

32

2.5.2.

Lufttransport af farligt gods

32

2.5.3.

Vejtransport af farligt gods

33

2.5.4.

Jernbanetransport af farligt gods

33

 

 

 

3.

Internationalt samarbejde om kontrol med våbenoverførsler

33

 

 

 

3.1.

FN’s våbenprotokol

34

3.2.

EU’s adfærdskodeks for våbeneksport

35

3.3.

Wassenaar Arrangementet

36

3.4.

NATO- og OECD-landenes våbeneksportkontrol

37

3.5.

FN’s handlingsplan om små og lette våben

37

3.6.

FN’s SUA Konvention

37

3.7.

EU’s fælles holdning om våbenmæglervirksomhed (våbenformidling)

37

3.8.

Dual use-forordningen

38

3.9.

Sammenfatning

39

 

 

 

4.

Omfang og karakter af dansk våbentransport mellem tredjelande

39

 

 

 

4.1.

Våbentransport med danske skibe

39

4.2.

Våbentransport med danske fly

41

4.3.

Våbentransport med danske køretøjer

41

 

 

 

5.

Tidligere beslutnings- og lovforslag

41

 

 

 

6.

Udenlandsk ret

42

 

 

 

6.1.

Regulering af våbentransport i andre EU- og NATO-lande

42

6.2.

Afgrænsningen mellem våbentransport og våbenformidling

43

6.3.

Sammenfatning

45

 

 

 

7.

Arbejdsgruppens overvejelser

45

 

 

 

7.1.

FN’s våbenprotokol

46

7.2.

Internationale våbenembargoer

47

7.3.

Mulige modeller for regulering af våbentransport

48

7.3.1.

Forbudsmodellen

48

7.3.2.

Tilladelsesmodellen

48

7.3.3.

Kombinationsmodellen

49

7.3.4.

Bemærkninger fra Danmarks Rederiforening og SiD

50

7.3.5.

Konklusion

51

7.4.

Afgrænsning mellem våbentransport og våbenformidling

51

7.5.

Straffebestemmelsen

51

7.5.1.

Den strafbare handling

51

7.5.2.

Strafsubjektet

52

7.5.3.

Dansk jurisdiktion (straffemyndighed)

52

7.5.4.

Tilregnelse

53

7.5.5.

Strafferamme

53

7.6.

Hvilke våben

54

7.7.

Undtagelser vedrørende militære styrker mv.

54

 

 

 

8.

Udkast til lovforslag

55

 

 

 

8.1.

Forbudsmodellen

55

8.2.

Kombinationsmodellen

55

Underbilag:

1. Oversigt over aktuelle våbenembargoer i FN, EU eller OSCE (fra regeringens rapport om udførsel af våben og industriprodukter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2002)

2. Udtalelse fra Christopher Ram, LL.B., LL.M., Crime Prevention Expert, UN Centre for International Crime Prevention, Commission Secretariat and Legal Affairs Branch vedrørende FN’s våbenprotokol.

3. Oversigt over medlemmer af EU, NATO, OECD og Wassenaar Arrangementet.

1. Om arbejdsgruppen

1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium

Arbejdsgruppen om reglerne for udførsel af våben mv. blev nedsat den 10. maj 2001.

Arbejdsgruppens opgaver er beskrevet således i kommissoriet:

  »Arbejdsgruppen skal gennemgå og vurdere de spørgsmål, som reglerne og praksis for kontrol med udførsel af våben mv. giver anledning til.

  Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i bl.a. de lister, der er udarbejdet i Wassenaar, MTCR og NSG, samt hvad der følger af FN's konvention om forbud mod kemiske våben og vedtagelser i EU, overveje, hvilke produkter der skal være omfattet af våbenlovgivningens kontrol med udførsel af våben. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, i hvilket omfang software, teknologi, teknisk bistand mv. skal omfattes af kontrolordningen. For så vidt angår teknisk bistand skal arbejdsgruppen inddrage Rådets fælles aktion af 22. juni 2000 vedrørende kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær endelig anvendelse (2000/401/FUSP) i overvejelserne.

  Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, om eksportkontrolreglerne skal udstrækkes til også at omfatte anden form for udførsel end fysisk udførsel. Ved sådan anden form for udførsel forstås bl.a. overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, telefax eller telefon.

  Arbejdsgruppen skal i sammenhæng med overvejelserne vedrørende rækkevidden af våbenlovens eksportkontrolbestemmelse også overveje, om der er behov for regler om transport af våben mellem tredjelande på skib eller ombord i luftfartøj eller køretøj, der er indregistreret i Danmark, og om brokerage skal reguleres i dansk ret. Arbejdsgruppen bør i den forbindelse være opmærksom på mulighederne for at pålægge straf for handlinger, der er foretaget uden for den danske stat. Arbejdsgruppen bør endvidere inddrage de igangværende internationale drøftelser på områderne i arbejdet.

  Arbejdsgruppen skal i forbindelse med de ovennævnte overvejelser inddrage andre landes eksportkontrolregler, herunder regulering af særlige eksportkontrolspørgsmål.

  Arbejdsgruppen skal tillige gennemgå den praksis, der følges ved behandlingen af sager om udførsel af våben. Heri indgår, at arbejdsgruppen skal foretage en gennemgang og vurdering af den form for dokumentation, der kræves i disse sager, udformningen af de tilladelser, der gives, og de vilkår, som de gives på.

  Arbejdsgruppen skal som led i overvejelserne vurdere, om der er behov for ændring af reglerne og praksis for kontrol med udførsel af våben mv. Såfremt arbejdsgruppen finder, at der er behov for lovændring eller ændring i praksis for kontrol med udførsel af våben, skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til sådanne regler eller praksis.

  Arbejdsgruppens eventuelle forslag bør tage højde for, at Danmark i lyset af den fremtidige teknologiske udvikling samt udviklingen i den internationale samhandel og det internationale samarbejde om eksportkontrol hurtigt og fleksibelt skal kunne tilpasse udførselsreglerne til de krav, som måtte blive aktuelle i fremtiden.«

På baggrund af debatten i foråret 2003 om våbentransport anmodede Justitsministeren arbejdsgruppen om at opprioritere spørgsmålet om regulering af våbentransport med henblik på afgivelse af en rapport, der kunne danne grundlag for fremsættelse af et lovforslag herom i folketingssamlingen 2003-04.

1.2. Arbejdsgruppens sammensætning og arbejde

Arbejdsgruppen har under arbejdet med våbentransport haft følgende sammensætning:

Tidligere kontorchef i Justitsministeriet, nu konstitueret sekretariatschef i Procesbevillingsnævnet Ida Skouvig (formand)

Kontorchef Bent Lindhardt Andersen , Erhvervs- og Boligstyrelsen

Kontorchef Christian Arildsen , Forsvarsministeriet

Kontorchef Bjarne Bitsch , Erhvervs- og Boligstyrelsen

Konsulent Per Fischer , Udenrigsministeriet

Fuldmægtig Mette V. Krog , Told- og Skattestyrelsen

Sekretariatschef Birgit Sølling Olsen , Søfartsstyrelsen

Endvidere har tidligere afdelingschef i Justitsministeriets Civil- og Politiafdeling, nu statsadvokat for Fyn mv. Lise-Lotte Nilas deltaget i arbejdsgruppens møder.

Herudover har major Lars Piilgaard Nielsen , Forsvarsministeriet, deltaget i et møde.

Sekretariatsfunktionen har været varetaget af fuldmægtig Anette Arnsted, Justitsministeriet.

Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder vedrørende våbentransport.

Endvidere har arbejdsgruppens formand og sekretær afholdt møder med Danmarks Rederiforening og SiD. Arbejdsgruppen har endvidere rettet henvendelse til Rederiforeningen af 1895.

1.3. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser

Transport af våben mellem tredjelande er efter gældende dansk ret kun begrænset af juridisk bindende FN-våbenembargoer i henhold til FN-Pagtens kapitel VII, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, jf. afsnit 2.3. Herudover kan der – forudsat at gældende regler om transport af farligt gods mv. er overholdt, jf. afsnit 2.5. – frit transporteres våben mellem tredjelande.

FN´s våbenprotokol , som er undertegnet, men ikke ratificeret af Danmark, må antages at indebære en forpligtelse til at gøre det strafbart at transportere skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil mellem lande, som har tiltrådt protokollen, hvis der ikke foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, jf. afsnit 3.1. Arbejdsgruppen har derfor fundet, at en sådan kriminalisering nu bør ske, jf. afsnit 7.1 .

Kriminaliseringen bør efter arbejdsgruppens opfattelse gælde transport mellem alle lande og ikke kun mellem lande, som har tiltrådt våbenprotokollen. Arbejdsgruppen har endvidere ikke fundet grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt i dansk ret om, at særlovsovertrædelser kan straffes ved såvel forsætlig som uagtsom overtrædelse, selv om FN’s våbenprotokol kun forpligter til at kriminalisere forsætlige handlinger.

Arbejdsgruppen har overvejet, om kriminaliseringen – ud over skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil – bør udstrækkes til alle de typer våben mv., som efter gældende ret er omfattet af kravet i våbenlovens § 6 om udførselstilladelse, men har fundet, at det primært afhænger af en politisk vurdering, om en sådan udvidelse er ønskelig. Arbejdsgruppen fremkommer derfor ikke med en anbefaling på dette punkt, men har alene peget på, at en sådan udvidelse kan være hensigtsmæssig, hvis man vælger den såkaldte kombinationsmodel, jf. afsnit 7.1.

For så vidt angår internationale våbenembargoer , er det som nævnt efter gældende ret alene strafbart at transportere våben til lande, der er omfattet af en juridisk bindende FN-embargo vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, jf. afsnit 2.3.

Der synes ikke på nuværende tidspunkt at gælde andre internationale våbenembargoer, som indeholder retlige eller politiske forpligtelser for Danmark til at forbyde rene transportydelser i relation til overførsler af våben til de embargobelagte lande, når der ikke sker udførsel fra Danmark.

Det er imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at en ny regulering af våbentransport bør indeholde forbud mod transport af våben til ethvert land, som er omfattet af en international våbenembargo, jf. afsnit 7.2.

Arbejdsgruppen har overvejet, om der herudover er behov for yderligere regulering af våbentransporter mellem tredjelande.

Oplysningerne om omfanget af våbentransport mellem tredjelande med dansk deltagelse og oplysningerne om, hvorfra og hvortil transporterne går, er behæftet med en betydelig usikkerhed, jf. afsnit 4. I hvert fald for så vidt angår søtransport må der imidlertid antages at være tale om transport af et ikke ubetydeligt omfang.

En række transporter må imidlertid antages at foregå til eller fra destinationer, hvor der i kraft af en eksport- og importkontrol, der er sammenlignelig med den danske, jf. afsnit 3, ikke er et påtrængende behov for en særskilt kontrol af transportleddet.

Tilbage står transporter, som enten sker uden eksport- eller importkontrol, fordi en sådan ikke gennemføres i de pågældende lande, eller sker efter en kontrolordning, der ikke lever op til de principper, som ligger til grund for dansk eksportkontrol.

Afgørelsen af, om der bør søges gennemført yderligere regulering for så vidt angår disse transporter, beror efter arbejdsgruppens opfattelse primært på en politisk stillingtagen til en række nærmere beskrevne momenter, jf. afsnit 7. Arbejdsgruppen har derfor ikke fundet grundlag for at fremkomme med en anbefaling på dette punkt, men har begrænset sig til at skitsere de mulige modeller (forbudsmodellen, tilladelsesmodellen og kombinationsmodellen) for en yderligere regulering, jf. afsnit 7.3.

Arbejdsgruppen har af samme årsag heller ikke fundet grundlag for at pege på en af de nævnte modeller som den bedste, men alene begrænset sig at konstatere, at den ene af de beskrevne modeller – tilladelsesmodellen – må antages at være så administrativt belastende, at værdien af ordningen ikke vil stå mål hermed.

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem de kommende regler om våbentransport og de regler, som arbejdsgruppen senere skal komme med forslag til med henblik på at implementere Rådets fælles holdning om våbenformidling, jf. afsnit 3.7., har arbejdsgruppen overvejet, hvorledes våbentransport og våbenformidling bør afgrænses over for hinanden.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at hverken transport af våben eller arrangering af transport af våben bør anses for våbenformidling. I det omfang der indføres krav om tilladelse til transport af våben mellem (visse) tredjelande, bør der således ikke tillige stilles krav om tilladelse til formidling af aftalen om samme transport, jf. afsnit 7.4.

For så vidt angår den nærmere udformning og rækkevidde af en straffebestemmelse vedrørende transport af våben mellem tredjelande, jf. afsnit 7.5., er det arbejdsgruppens opfattelse, at et forbud mod at transportere våben til bestemte destinationer og/eller et krav om tilladelse til transport bør gælde enhver transport, som et dansk transportfirma påtager sig at udføre, uanset hvilken form for transportmiddel der anvendes, og uanset om transportmidlet er dansk eller udenlandsk registreret. Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at også transport, som udføres af udenlandske transportfirmaer med dansk registrerede fly og skibe, bør være omfattet af transportreglerne.

Arbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at udforme regler i lighed med dem, der var indeholdt i det lovforslag, som blev fremsat i 1987, hvorefter den hovedansvarlige var henholdsvis skibsføreren eller piloten. Afgørelsen af, hvem der kan straffes for transporten, må i stedet afgøres på grundlag af en konkret vurdering af, hvem der efter strafferettens almindelige regler må anses for ansvarlig herfor, dels som hovedansvarlig, dels som medvirkende.

Arbejdsgruppen har endvidere ikke fundet anledning til at fravige det almindelige udgangspunkt om, at særlovsovertrædelser kan straffes såvel ved forsætlig som uagtsom overtrædelse. Arbejdsgruppen kan i den forbindelse tiltræde den præcisering af den strafbare uagtsomhed, som indgik i lovforslaget fra 1987 om en tilladelsesordning for våbentransport med de af Retsudvalget foreslåede ændringer fra 1989, jf. afsnit 5. I henhold hertil skal overtrædelser, der skyldes uagtsomhed, kun straffes, hvis lastens indhold fremgik af transportdokumenterne, eller hvis særlige omstændigheder burde have givet anledning til mistanke om, at lasten indeholdt våben mv. omfattet af loven.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at strafferammen for overtrædelse af regler om transport af våben mellem tredjelande bør være den samme som strafferammen vedrørende overtrædelse af våbenlovens gældende forbud mod at udføre våben uden tilladelse. Det vil med andre ord sige bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

For så vidt angår spørgsmålet om hvilke våben der skal være omfattet af reglerne om forbud mod våbentransport til visse lande og/eller krav om tilladelse til våbentransport mellem visse lande, bør anvendelsesområdet efter arbejdsgruppens opfattelse svare til våbenlovens § 6, stk. 1, om udførsel af våben mv. fra Danmark, jf. afsnit 7.6.

Endelig har arbejdsgruppen fundet, at militære styrker og militært personel skal undtages fra reglerne om våbentransport, ligesom de nu efter våbenlovens § 8, stk. 2, 1. pkt., er undtaget fra forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelse, så transporter af militært materiel, som enten det danske forsvar, Danmarks militære samarbejdspartnere eller eventuelt FN står bag, fortsat uhindret kan finde sted, jf. afsnit 7.7.

2. Gældende ret

2.1. Våbenloven

2.2.1. Våbenlovens § 6 (våbeneksportkontrol)

Efter § 6 i våbenloven 1)  er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren i hvert enkelt tilfælde fra Danmark at udføre våben mv.

Forbuddet i § 6 omfatter ikke transport af våben og krigsmateriel mellem tredjelande, selv om transporten finder sted med et dansk skib, luftfartøj eller køretøj.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

» § 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre:

1)   Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben,

2)   ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,

3)   materiel til land-, sø- eller luftkrig,

4)   maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der overvejende anvendes til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition eller krigsmateriel, samt dele og tilbehør til sådanne produktionsmidler,

5)   eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1.

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af nogen art.«

Justitsministeren har udnyttet bemyndigelsen i § 6, stk. 2, til at fastsætte følgende bestemmelser i våbenbekendtgørelsens 2)  § 27:

§ 27. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre våben og ammunition af nogen art, jf. dog stk. 2 og 3, og § 29 samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-medlemslandene af blankvåben, paint- og hardballvåben, signalvåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 14, stk. 3, kan dog udføres uden tilladelse.

Våbenlovens udførselsforbud i sin nuværende form har sin oprindelse i § 7 i lov nr. 122 af 28. april 1934 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben m.v. Af forarbejderne til loven fremgår det, at bestemmelserne blev udformet med det formål at opfylde den internationale våbenkonvention af 17. juni 1925 (»Konvention angående Kontrol med den internationale Handel med Vaaben, Ammunition og Krigsmateriel«).

Hverken konventionen eller forarbejderne nævner spørgsmålet om transport af våben mellem tredjelande.

2.1.2. Den administrative procedure i forbindelse med våbeneksportkontrol

Den administrative procedure i forbindelse med en eventuel tilladelsesordning for transport af våben mellem tredjelande kunne tilrettelægges i lighed med den nuværende administrative procedure for behandling af sager om udførsel af våben fra Danmark. Proceduren gennemgås derfor i det følgende.

Ansøgninger om tilladelse til udførsel af våben indgives til Justitsministeriet, som tager endelig stilling til, om en ansøgning skal imødekommes eller afslås.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt det pågældende produkt er omfattet af våbenlovens udførselsforbud, indhenter Justitsministeriet en udtalelse fra Forsvarsministeriet. Udførselsansøgninger forelægges endvidere i de fleste tilfælde for Udenrigsministeriet, som vurderer ansøgningerne i lyset af dansk våbeneksportpolitik og EU’s adfærdskodeks for våbeneksport, jf. afsnit 3.2. Hovedprincippet har i en årrække været, at der nægtes udførselstilladelse til lande, der er inddraget i krigsbegivenheder, eller til områder, hvor forholdene er så urolige eller ustabile, at de må befrygtes at udvikle sig til væbnede konflikter. Udførsel nægtes altid til lande omfattet af en våbenembargo vedtaget i FN, EU eller OSCE.

Hvis Udenrigsministeriet ikke har bemærkninger til den ansøgte udførsel, meddeler Justitsministeriet udførselstilladelse, når den nødvendige dokumentation foreligger. Den nødvendige dokumentation omfatter som hovedregel enten internationalt importcertifikat 3) , konkret eller generel indførselstilladelse eller en erklæring fra den kompetente myndighed i modtagerlandet om, at man ikke har noget at indvende mod, at Justitsministeriet udsteder eksporttilladelse. Der stilles dog ikke krav herom, hvis modtageren er en udenlandsk statsmyndighed, eller der er tale om midlertidig udførsel. Herudover skal eksportøren i de fleste tilfælde afgive en erklæring under strafansvar om, at partiet alene vil blive afsendt til den anførte køber i det anførte land. Endelig kan der efter omstændighederne stilles krav om slutbrugerdokumentation. 4)

Sagsbehandlingstiden for udførselstilladelser er gennemsnitligt på ca. 2 uger. Sagsbehandlingstiden varierer dog betragteligt og kan navnlig trække ud, hvis det kan give anledning til tvivl, om det pågældende produkt er omfattet af våbenlovens § 6, om eksport til det pågældende modtagerland er i overensstemmelse med dansk våbeneksportpolitik, eller hvis ansøgeren har givet mangelfulde oplysninger, herunder utilstrækkelig dokumentation.

2.2. Straffelovens § 114

I henhold til straffelovens § 114, stk. 2, kan transport af våben, som foretages med henblik på terrorisme, straffes med fængsel indtil livstid. Bestemmelsen finder alene anvendelse på forsætlige handlinger. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 378 i 2002 på baggrund af navnlig EU’s rammeafgørelse om terrorisme.

Straffemyndighed og retsforfølgning er behandlet i rammeafgørelsens artikel 9, der fastlægger en obligatorisk og en fakultativ straffemyndighed. Således skal medlemsstaterne have straffemyndighed med hensyn til de i artikel 1-3 omhandlede terrorhandlinger mv., såfremt handlingen begås helt eller delvist på medlemsstatens område, på et skib, der fører dens flag eller et luftfartøj, der er indregistreret i medlemsstaten, gerningsmanden er statsborger eller bosat i medlemsstaten, handlingen er begået til fordel for en juridisk person, som har sit hjemsted på medlemsstatens område eller handlingen er begået mod medlemsstatens institutioner eller befolkning eller mod en af Den Europæiske Unions institutioner eller et organ, der er oprettet i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten og Den Europæiske Union med hjemsted i den pågældende medlemsstat. Endvidere kan medlemsstaten vælge at udvide sin straffemyndighed til at omfatte tilfælde, hvor handlingen er begået på en anden EU-medlemsstats område.

Efter artikel 9, stk. 2, skal medlemsstaterne i de tilfælde, hvor mere end en medlemsstat har straffemyndighed, samarbejde for at afgøre, hvem der skal retsforfølge gerningsmændene. Artikel 9, stk. 1 og 2, suppleres i artikel 9, stk. 3, af en bestemmelse, der medfører pligt til at have straffemyndighed i tilfælde, hvor gerningsmanden befinder sig på en stats område, og staten ikke udleverer den pågældende til nogen anden EU-medlemsstat eller et tredjeland. Endvidere præciseres det i artikel 9, stk. 4, at medlemsstaterne også skal sikre straffemyndighed i de tilfælde, hvor en strafbar handling efter artikel 2 og 3 helt eller delvist er begået på statens territorium, uanset hvor terroristgruppen holder til eller udøver sine kriminelle aktiviteter.

Implementeringen af rammeafgørelsen indebar ikke ændringer i de gældende regler om dansk straffemyndighed.

2.3. Internationale våbenembargoer

I det følgende gennemgås de eksisterende typer af internationale våbenembargoer, herunder om embargoerne alene indebærer forbud mod eksport/handel eller tillige mod transport og om de er retlig bindende eller af politisk karakter. Endvidere gennemgås mulighederne for at håndhæve embargoerne efter dansk ret.

2.3.1. FN-våbenembargoer

FN-pagten indeholder bestemmelser om forholdsregler over for trusler mod freden, fredsbrud og angrebshandlinger (FN-pagtens kapitel VII). I tilfælde, hvor der foreligger en trussel mod freden, kan Sikkerhedsrådet beslutte, hvilke forholdsregler der skal træffes, og opfordre FN's medlemslande til at iværksætte disse forholdsregler. Sikkerhedsrådet kan således gennem vedtagelsen af en resolution indføre en våbenembargo over for et land, som truer den mellemfolkelige fred og sikkerhed. Sådanne resolutioner i henhold til FN-pagtens kapitel VII er juridisk bindende for FN's medlemsstater, det vil sige, at de er folkeretligt forpligtede til at gennemføre og håndhæve våbenembargoerne i deres nationale retssystemer. Hertil kommer, at FN's Sikkerhedsråd og FN's Generalforsamling kan vedtage ikke juridisk bindende våbenembargoer i form af henstillinger til FN's medlemslande om iværksættelse af våbenembargoer. Disse henstillinger har karakter af ikke juridisk bindende våbenembargoer.

Juridisk bindende våbenembargoer vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII kan implementeres i dansk ret ved kongelig anordning, jf. lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til FN-pagten. Der er herefter hjemmel til at straffe overtrædelser af embargoen med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 2.

Ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer kan ikke implementeres ved kongelig anordning. De implementeres administrativt indenfor bestående lovgivning eller ved vedtagelse af ny lovgivning.

Forbud mod eksport af våben til det pågældende land fra Danmark kan gennemføres ved administrationen af våbenlovgivningens regler, idet ansøgninger om udførselstilladelser kan nægtes, og udførsel uden tilladelse kan straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

Derimod giver den eksisterende lovgivning ikke mulighed for at gribe ind over for/straffe transport af våben til det pågældende land i de tilfælde, hvor våbnene ikke udføres fra Danmark.

2.3.2. EU-våbenembargoer

Traktaten om Den Europæiske Union (Amsterdam-traktaten) indeholder bestemmelser om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (Amsterdam-traktatens afsnit V). Blandt målsætningerne for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er styrkelse af Unionens sikkerhed samt bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed. Med henblik på at sikre disse mål kan EU gennem vedtagelse af en fælles holdning indføre en våbenembargo over for et land, som truer den internationale fred og sikkerhed.

Ifølge Amsterdam-traktaten skal medlemsstaterne drage omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med de fælles holdninger. Medlemsstaterne er med andre ord juridisk forpligtede til at gennemføre en fælles holdning i deres nationale retssystemer. Våbenembargoer, der er indført ved en fælles holdning, iværksættes ved medlemsstaternes nationale foranstaltning og ikke, som ved embargoer om andre varer end våben, ved en rådsforordning efter artikel 301 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF). Dette følger af, at kompetencen til at træffe foranstaltninger vedrørende handel med våben, ammunition og krigsmateriel ligger hos medlemsstaterne i medfør af artikel 296 i TEF.

I Danmark kan EU-våbenembargoer lige som ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer, jf. ovenfor, for så vidt angår forbud mod udførsel af våben til det pågældende land fra Danmark håndhæves ved administrationen af våbenlovgivningens regler. Derimod er der som udgangspunkt ikke efter gældende ret hjemmel til at håndhæve et eventuelt forbud mod transport af våben til det pågældende land, når der ikke sker udførsel fra Danmark. En sådan hjemmel vil dog findes, hvis der for det pågældende land tillige gælder en juridisk bindende FN-embargo i henhold til FN-pagtens kapitel VII, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning.

Der gælder p.t. rene (dvs. uden samtidige FN-embargoer) EU-våbenembargoer mod Bosnien og Hercogovina, Burma/Myanmar, Congo, Kina, Libyen, Sudan og Zimbabwe (for nærmere referencer se underbilag 1).

En række af disse embargoer synes efter ordlyden alene at omhandle eksport fra de enkelte medlemslande og synes således ikke at forpligte medlemsstaterne til at forhindre transport mellem tredjelande. Dette gælder således embargoen mod Bosnien og Hercegovina (»embargo for våbeneksport«, jf. fælles holdning 98/240/FUSP), Congo (»levering og salg af våben … fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder til Den Demokratiske republik Congo forbydes, uanset om de hidrører fra medlemsstaterne eller ej«, jf. fælles holdning 2002/829/FUSP), Libyen (»embargo på eksport af våben eller andet militært udstyr«, jf. fælles holdning 1999/261/FUSP) og Zimbabwe (»Levering eller salg af våben … fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder til Zimbabwe forbydes, uanset om de hidrører fra deres områder eller ej«, jf. fælles holdning 2002/145/FUSP).

De resterende rene EU-våbenembargoer er meget kortfattede. Vedrørende Sudan anføres således i den fælles holdning 94/165/FUSP: »Der indføres en embargo over for Sudan med hensyn til våben, ammunition og militærudrustning«. Vedrørende Kina anføres i rådserklæring fra rådsmøde i Madrid den 26-27. juni 1989: »…an embargo on trade in arms with China«. Endelig anføres vedrørende Burma/Myanmar: »An embargo on arms, munitions and military equipment shall be enforced against Myanmar.«

Sammenfattende synes ingen af de rene EU-embargoer med sikkerhed at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at forhindre transport af våben mellem tredjelande.

2.3.3. OSCE-våbenembargoer

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) hviler ikke på et traktatmæssigt grundlag, men arbejder på grundlag af de politiske beslutninger, som medlemslandene kan blive enige om. Sådanne beslutninger kan omfatte våbenembargoer. OSCE omfatter i dag 55 lande: Alle landene i Europa samt USA og Canada og de fem tidligere sovjetiske centralasiatiske republikker.

Våbenembargoer vedtaget i OSCE kan håndhæves i samme omfang som EU-våbenembargoer og ikke juridisk bindende FN-våbenembargoer.

Der gælder p.t. en OSCE-våbenembargo af 28. februar 1992 mod Nagorno-Karabak, hvorved medlemsstater og stater i regionen anmodes om at »…impose an immediate embargo on all deliveries of weapons and munitions to forces engaged in combat in the Nagorno-Karabakh area…« Embargoteksten nævner således ikke spørgsmålet om transport.

2.3.4. Sammenfatning

Forbud mod eksport af våben, som følger af internationale våbenembargoer, kan i Danmark håndhæves ved administration af den gældende våbenlovgivning, uanset hvilken type våbenmebargo der er tale om.

Indeholder juridisk bindende FN-embargoer vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII forbud mod transport af våben til de embargoramte lande, uden at der samtidig er tale om eksport fra Danmark, kan også dette forbud håndhæves efter de gældende danske regler, forudsat at våbenembargoen er implementeret af Udenrigsministeriet ved kongelig anordning.

Eventuelle transportforbud i ikke juridisk bindende FN-embargoer, EU-embargoer og OSCE-embargoer kan ikke håndhæves efter den eksisterende lovgivning. Der synes dog ikke på nuværende tidspunkt at gælde sådanne forbud.

For fuldstændighedens skyld skal det påpeges, at der selvsagt heller ikke efter gældende dansk ret kan gribes ind over for transport af våben til embargoramte lande, når embargoen ikke indebærer forbud mod transport, men alene mod eksport.

Den gældende retstilstand kan skematiseres som følger:

 

Juridisk bindende FN-embargoer efter FN-pagtens kapitel VII

EU-embargoer

Ikke juridisk bindende FN-embargoer og OECD-embargoer

Hjemmel til at håndhæve eksportforbud

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1, og

kongelig anordning, jf. straffelovens § 110, c, stk. 2

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1

Våbenlovens § 6, jf. § 10, stk. 1

Hjemmel til at håndhæve (eventuelle) transportforbud

Kongelig anordning, jf. straffelovens § 110 c, stk. 2

Ingen

Ingen

2.4. Dansk jurisdiktion (straffemyndighed)

I det følgende gennemgås reglerne om dansk straffemyndighed og de heraf følgende begrænsninger for anvendelse/håndhævelse af straffebestemmelser vedrørende transport af våben mellem tredjelande.

Udgangspunktet i straffeloven er, at handlinger, som foretages i den danske stat og på danske fartøjer (skibe, der sejler under dansk flag, og luftfartøjer, som er dansk registreret), hører under dansk straffemyndighed, jf. straffelovens § 6 (territorialprincippet). Bestemmelsen kræver ikke, at hele den kriminelle virksomhed er foretaget i den danske stat, for at der er dansk straffemyndighed. Når blot en del af virksomheden er foretaget her i landet, må forholdet således antages at være undergivet dansk straffemyndighed efter denne bestemmelse.

Dansk straffemyndighed omfatter endvidere handlinger foretaget i udlandet af personer, der har dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark, jf. straffelovens § 7, stk. 1, (personalprincippet). Hvis handlingen foretages inden for folkeretligt anerkendt statsområde, er det dog en betingelse, at handlingen er strafbar både efter gerningsstedets lov og dansk lov (princippet om dobbelt strafbarhed), og at den pågældende danske straffebestemmelse ikke efter sit gerningsindhold er territorialt begrænset til forhold begået i Danmark. Efter stk. 2 finder bestemmelsen tilsvarende anvendelse på udlandshandlinger begået af en person, der har indfødsret eller bopæl i de andre nordiske lande, og som opholder sig her i landet på påtaletidspunktet.

Hvis der er tale om en handling udført i udlandet af en ansat i et selskab med hjemsted i Danmark, som er ansvarlig for den ansattes handlinger, er spørgsmålet, om lovovertrædelsen/ handlingen skal anses for begået i udlandet eller i Danmark.

Efter retspraksis anses en selskabsovertrædelse som udgangspunkt for begået dér, hvor den ansatte begår den handling eller undladelse, som udløser selskabsansvaret, jf. Vestre Landsrets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1987, side 705, og Højesterets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1995, side 9. De nævnte domme angår imidlertid begge objektivt driftsherreansvar, hvor der ikke beviseligt forelå et tilregneligt forhold, der kunne stedfæstes til selskabets hjemsted.

Hvis selskabsovertrædelsen udløses af et tilregneligt forhold, der i stedlig henseende kan henføres til selskabets hjemsted, f.eks. i tilfælde, hvor en mangelfuld eller urigtig instruktion har ført til, at ansatte begår en overtrædelse uden for selskabets hjemsted, er det mere usikkert, hvor den lovstridige handling kan og bør anses for begået. I Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar anføres herom:

»Gode grunde, herunder hensynet til en ensartet regel, der finder anvendelse ved selskabsovertrædelser, uanset hvordan overtrædelsen nærmere er begået, kunne tale for at vælge det sted, hvor gerningsindholdet realiseres, som gerningssted. I modsat fald vil det f.eks. kunne blive vanskeligt at afgøre, hvor en selskabsovertrædelse skal anses for begået, hvis overtrædelsen skyldes flere fejl, der er begået forskellige steder, f.eks. tilfælde hvor en selskabsovertrædelse må tilskrives mangelfuld instruktion på hjemstedet i kombination med uforsigtighed udvist af en ansat på »gerningsstedet«. På den anden side kan en sådan regel være betænkelig, hvis den afskærer dansk jurisdiktion over for et selskab her i landet i tilfælde, hvor der påviseligt foreligger fejl begået på dansk område. En løsning, der sikrer dansk jurisdiktion i denne type sager, opnås, hvis såvel selskabets hjemsted som det sted, hvor overtrædelsen manifesterer sig, anses som gerningssted.«

Straffelovens almindelige jurisdiktionsregler indebærer, at våbentransport mellem tredjelande, som er kriminaliseret i dansk ret, er undergivet dansk straffemyndighed i medfør af straffelovens § 6 (territorialprincippet), hvis transporten sker på et dansk registreret skib eller fly. Hvis transporten er foranstaltet af et dansk transportfirma med hjemsted i Danmark og foregår med køretøjer eller udenlandsk registrerede skibe/luftfartøjer, er der formentlig dansk straffemyndighed efter straffelovens § 6 for så vidt angår et tilregneligt forhold, der kan stedfæstes til hjemstedet. Et sådant forhold kunne f.eks. være, at aftalen om den ulovlige transport er indgået på hjemstedet, og/eller at instruktion om indgåelse eller gennemførelse af aftalen er afgivet fra hjemstedet.

Sager om transport af våben mellem tredjelande, hvor betingelserne i straffelovens § 6 ikke er opfyldt, kan dog i visse tilfælde behandles af danske domstole, hvis transporten foretages af en person med den fornødne tilknytning til Danmark, jf. straffelovens § 7, stk. 1 (personalprincippet), som er beskrevet nærmere ovenfor.

Straffelovens § 6 og 7 (territorial- og personalprincippet) suppleres af § 8, hvorefter der efter omstændighederne er dansk straffemyndighed i forhold til udlandshandlinger uden hensyn til, hvor gerningsmanden hører hjemme. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor »handlingen er omfattet af en mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning«, jf. § 8, nr. 5.

Formålet med denne bestemmelse, der blev indsat ved lov nr. 322 af 4. juni 1986, er bl.a. at opfylde – og muliggøre opfyldelse af fremtidige – konventioner eller andre mellemfolkelige aftaler, der indebærer en forpligtelse for Danmark til at have dansk straffemyndighed med henblik på at kunne strafforfølge nærmere angivne overtrædelser, jf. Folketingstidende 1985-86, tillæg A, sp. 2080-2081 og 2087.

Når der i medfør af de ovennævnte regler sker påtale her i landet, skal afgørelsen såvel om straf som om andre retsfølger af handlinger ske efter danske regler, jf. straffelovens § 10, stk. 1. Er forholdet undergivet dansk straffemyndighed i medfør af straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2, kan der dog ikke idømmes strengere straf end efter gerningsstedets lovgivning, jf. § 10, stk. 2.

2.5. Regler om transport af farligt gods

Transport af våben mellem tredjelande kan – f.eks. hvis våbnene omfatter eksplosivstoffer, komprimerede gasser, brandfarlige væsker/stoffer eller andet, som ved forkert behandling i forbindelse med transport kan volde skade – være omfattet af regler om transport af farligt gods. Reglerne har alene til formål at forebygge skader i forbindelse med transport og indebærer ingen udenrigs-/sikkerhedspolitisk vurdering af, om godset transporteres til en acceptabel destination. Reglerne nævnes derfor kun summarisk nedenfor.

2.5.1. Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods er for emballeret gods (i modsætning til gods i bulk) reguleret i bilagene til the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as Amended (SOLAS 74) og i bilagene til the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973 as Amended. Begge konventioner er vedtaget i IMO’s (International Maritime Organisation) regi.

Bilagene til SOLAS kapitel II-2 indeholder tekniske krav til skibets bygning og udstyr samt certificering. Kapitel VII indeholder generelle krav til klassificering, emballering, dokumentering mv. af godset, og henviser for detailforskrifter til the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden).

Bilag III til MARPOL indeholder generelle forskrifter for identifikation af havforurenende gods, emballering, mærkning, dokumentering og stuvning af godset, hvor detailforskrifterne er indeholdt i IMDG-koden.

IMDG-koden er i dag en anbefaling, der følges af alle betydende aktører og lande i international skibsfart. Fra den 1. januar 2004 vil IMDG-koden ændre status fra at være en anbefaling til at blive internationalt gældende lovgivning ved en tilknytning til SOLAS. IMDG-koden giver anvisninger om emballering, mærkning, dokumentering, separering og stuvning, og et bilag til koden indeholder forskrifter og retningslinier for håndtering af uheld med farligt gods.

IMDG-koden er sat i kraft for Danmarks vedkommende ved en teknisk forskrift om transport af farligt gods i skibe, jf. bekendtgørelse nr. 9625 af 28. november 2002. Den tekniske forskrift bestemmer, at farligt gods skal transporteres som foreskrevet i IMDG-koden og indeholder bestemmelser om straf for overtrædelse af forskriften.

2.5.2. Lufttransport af farligt gods

Lufttransport af farligt gods reguleres internationalt af International Civil Aviation Organisation (ICAO) under FN. Grundprincipperne indeholdes i Annex 18 til »Convention on International Civil Aviation«, »The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.«

For i videst muligt omfang at opnå forenelighed med de bestemmelser, der dækker transport af farligt gods med andre transportformer, er bestemmelserne i Annex 18 baseret på »Recommendations of the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods« og »Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials of the International Atomic Energy Agency.«

Grundprincipperne i Annex’et er udmøntet i de detaillerede specifikationer i »Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air« (ICAO TI), doc 9384 AN/905 inklusive supplement. Aftalestaterne skal meddele ICAO eventuelle afvigelser fra ICAO TI. Hvis disse afvigelser er en svækkelse i forhold til ICAO TI, kan de kun benyttes på luftfartøjer, der er hjemmehørende i den pågældende stat, og kun indenfor statens nationale luftrum. ICAO TI dækker al lufttransport med farligt gods på civile fly. Den dækker ikke våben, der ikke indeholder farligt gods (f.eks. i form af eksplosiver, gasser etc.).

På europæisk plan har Aviation Authorities (JAA), som er en sammenslutning af de fleste europæiske lande, udgivet Joint Aviation Requirements, Operations (JAR-OPS), hvori lufttransport af farligt gods er dækket, men kun for så vidt angår luftfartsselskabernes ansvarsområde. JAR-OPS er bygget på ICAO-TI og i overensstemmelse med denne. JAR-OPS indeholder bestemmelser om lufttransport af såvel krigsvåben som af våben til sportsbrug.

I dansk ret er bestemmelserne for lufttransport af farligt gods indeholdt i bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods (udgivet som Bestemmelser for civil luftfart, BL 5-21), og bekendtgørelse 527 af 23. juni 1995 om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition mv. med civile luftfartøjer.

Det følger af sidstnævnte bekendtgørelse, at luftfartøjer, som er dansk registreret, eller som er udenlandsk registreret og opererer i henhold til dansk driftstilladelse, hverken ved flyvning inden for eller uden for dansk område må medføre våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel eller krigsammunition uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen (SLV), jf. § 1 og 4 i bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995, jf. luftfartslovens 5)  § 85, stk. 1.

2.5.3. Vejtransport af farligt gods

Vejtransport af farligt gods er reguleret i Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – ADR-konventionen.

ADR-konventionen er udfærdiget med det formål at regulere grænseoverskridende transport af farligt gods ad vej, og den finder anvendelse på transporter, der berører mindst to kontraherende parters område. Konventionen indeholder krav til transportmateriellet, køretøjer og personer involveret i transporten samt udøvelse af myndighedskontrol hermed. ADR-konventionen foreskriver ingen sanktioner. I praksis udfører de kontraherende parter landevejskontrol, og manglende overholdelse kan føre til retsforfølgelse i henhold til national lovgivning.

Konventionen er tiltrådt af 38 lande, herunder Danmark, hvor den har været gældende siden 1985, jf. bekendtgørelse nr. 162 af 26. april 1985 om international transport af farligt gods ad vej.

ADR-konventionen danner i øvrigt grundlag for EU-landenes regulering af transport af farligt gods ad vej inden for (nationale transporter) og mellem deres territorier, jf. Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej med senere ændringer og Kommissionens direktiv 2001/7/EF af 29. januar 2001. Hertil kommer Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej med senere ændringer.

2.5.4. Jernbanetransport af farligt gods

Transport af farligt gods med jernbane er reguleret i R églement concernant le transport I nternational ferroviaire des marchandises D angereuses (RID), der findes som bilag til appendiks B til konventionen om international jernbanebefordring (COTIF). Alle vesteuropæiske lande samt de fleste central- og østeuropæiske lande er kontraherende parter til denne konvention.

RID-reglerne svarer i vidt omfang til reglerne i ADR-konventionen, og som det gælder for ADR-konventionen vedrørende vejtransport, danner RID grundlag for EU-landenes regulering af transport af farligt gods på jernbane inden for og mellem landene, jf. Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods med senere ændringer.

I overensstemmelse hermed gælder RID i Danmark for transport af farligt gods med jernbane såvel i international som i national trafik, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 920 af 16. december 1998 om jernbanevirksomhed, jf. § 18 i lov om jernbanevirksomhed mv. 6)

3. Internationalt samarbejde om kontrol med våbenoverførsler

I det følgende vil det søges klarlagt, i hvilket omfang Danmark i henhold til internationale aftaler mv. – ud over internationale våbenembargoer, som er behandlet i afsnit 2.3. – er forpligtet til at regulere våbentransporter mellem tredjelande.

I øvrigt må spørgsmålet om kontrol med dansk våbentransport mellem tredjelande efter arbejdsgruppens opfattelse ses i sammenhæng med den kontrol, som i øvrigt udøves vedrørende grænseoverskridende overførsler af våben.

Hvis eksportlandet har en våbeneksportkontrolordning, skal eksportøren indhente tilladelse til overførslen fra myndighederne i eksportlandet. Et krav til en eventuel dansk transportør om at indhente tilladelse fra de danske myndigheder til at forestå transporten ville i sådanne tilfælde indebære, at myndighederne i to lande skulle vurdere, om samme våbenoverførsel er acceptabel. Hvis aftalen om våbenoverførslen bliver indgået i et land, som kræver tilladelse til sådanne aftaler (våbenformidling), vil én og samme overførsel inkl. spørgsmålet om antageligheden af slutdestinationen blive vurderet af op til 3 landes myndigheder, alt efter reglerne i de respektive lande. Myndigheder i forskellige lande kan selvsagt anlægge forskellige vurderinger af samme sag, men i jo højere grad landene anvender ensartede principper for deres vurderinger, jo større overensstemmelse vil der være mellem de enkelte landes vurderinger.

Den selvstændige betydning af kontrol af transportørleddet afhænger således af, i hvilket omfang der sker kontrol med våbenoverførsler på andre niveauer (eksportøren, formidleren eller andet), og ud fra hvilke principper denne kontrol foretages.

Det internationale samarbejde vedrørende kontrol med våbenoverførsler ud over transport vil derfor ligeledes blive gennemgået.

3.1. FN’s våbenprotokol

FN’s Generalforsamling vedtog den 31. maj 2001 ved resolution nr. 55/255 en protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil. Andre former for våben/forsvarsmateriel er ikke omfattet af protokollens bestemmelser. Protokollen knytter sig til FN’s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, der blev vedtaget den 15. november 2000 ved resolution 55/25.

Våbenprotokollen er på nuværende tidspunkt undertegnet af 52 stater (herunder Danmark) og ratificeret af 6 (Bulgarien, Burkina Faso, Costa Rica, Cypern, Mali og Mexico).

Ved våbenprotokollens artikel 5 forpligtes de kontraherende stater til at kriminalisere dels ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil, dels forfalskning, ødelæggelse, bortfjernelse og ændring af de mærker, der kræves på skydevåben i overensstemmelse med våbenprotokollens regler herom (artikel 9). Endvidere skal de kontraherende stater kriminalisere forsøg på og medvirken til de nævnte handlinger.

I artikel 3, litra e, i våbenprotokollen defineres ulovlig handel som indførsel, udførsel, erhvervelse, salg, levering, transport/omsætning (’movement’) og overførsel af skydevåben mv. fra eller gennem én kontraherende stats territorium til en anden kontraherende stats territorium, hvis én af staterne ikke har givet tilladelse i overensstemmelse med protokollens bestemmelser.

Om disse tilladelser bestemmer protokollen i artikel 10, at de kontraherende stater skal etablere og opretholde et effektivt system med tilladelser til udførsel og indførsel samt forholdsregler (’measures’) vedrørende international transit af skydevåben mv.

Protokollen forpligter altså de kontraherende stater til at kriminalisere handel med våben fra én kontraherende stat til en anden, når der ikke foreligger tilladelse fra disse stater til henholdsvis eksport og import. Dette indebærer, at en kontraherende stat er forpligtet til at kriminalisere uautoriserede våbenoverførsler, uanset om overførslen sker mellem to andre kontraherende stater. Kriminaliseringsforpligtelsen skal ses i sammenhæng med konventionens artikel 15, der i medfør af artikel 1 i våbenprotokollen gælder tilsvarende for våbenprotokollen.

Efter konventionens artikel 15 forpligtes de kontraherende stater til at have straffemyndighed (jurisdiktion) i forhold til kriminaliserede handlinger, som foretages enten på den kontraherende stats territorium eller ombord på et skib eller fly, der er indregistreret i den pågældende kontraherende stat.

Justitsministeriet har på denne baggrund tidligere 7)  konkluderet følgende:

»Våben- og eksplosivstoflovens § 6 omfatter udførsel af våben fra dansk territorium. Bestemmelsen omfatter derimod ikke udførsel fra et andet land end Danmark. Uautoriseret våbentransport, der finder sted ombord på danske skibe mellem to andre kontraherende stater, er således ikke kriminaliseret ved våben- og eksplosivstofloven.

Justitsministeriet vurderer på den baggrund, at gennemførelsen af våbenprotokollens artikel 5 i dansk ret vil forudsætte en ændring af våben- og eksplosivstofloven.«

De forklarende bemærkninger til protokollen indeholder ingen bemærkninger om, hvorvidt protokollens definition af »handel«, herunder begrebet »movement« omfatter rene transportydelser, så en transportør, som transporterer skydevåben mv. mellem to lande, som har tilsluttet sig protokollen, skal kunne straffes, hvis der ikke foreligger de fornødne tilladelser til udførsel og indførsel fra henholdsvis eksport- og importlandet.

FN’s sekretariat har i en udtalelse til arbejdsgruppen (underbilag 2) givet udtryk for den opfattelse, at straffebestemmelser i henhold til protokollen bør omfatte tilfælde, hvor gerningsmanden alene har foretaget transport af våben. Sekretariatet har i den forbindelse navnlig henvist til, at trans­port­ydelser efter en naturlig sproglig forståelse synes omfattet af definitionen på handel i artikel 3, litra e (»import, export, delivery, movement or transfer«).

Arbejdsgruppen kan på denne baggrund tilslutte sig, at ratifikation af protokollen vil forudsætte en kriminalisering af transport af skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil mellem lande, som har tiltrådt protokollen, hvis der ikke foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet. Andre lande kan imidlertid være af en anden opfattelse.

Under alle omstændigheder finder protokollen i henhold til artikel 4, stk. 2, ikke anvendelse på mellemstatslige transaktioner (state-to-state transactions) eller på statslige overførsler (state transfers) i tilfælde, hvor anvendelse af protokollen ville gribe ind i (prejudice) en kontraherende stats ret til at skride til handling i den nationale sikkerheds interesse i overensstemmelse med FN-pagten.

Under et uformelt møde mellem våbeneksperter i EU-regi blev muligheden for at fremsætte en forklarende erklæring om EU-landenes fælles forståelse af begreberne »state-to-state transactions« og »state transfers« diskuteret, og følgende udkast hertil præsenteret:

»Article 4 – Scope of application

The EU interprets the terms »transaction« and »transfer« in Article 4.2 of the Protocol as referring to all duly authorised transfers of firearms by, to, from or on behalf of governmental authorities and as excluding the manufacture of firearms.«

Der er imidlertid ikke enighed blandt EU-landene om denne formulering.

Det skal i øvrigt bemærkes, at protokollen alene forpligter de kontraherende stater til at kriminalisere forsætlige handlinger, jf. protokollens artikel 5.

3.2. EU’s adfærdskodeks for våbeneksport

EU’s adfærdskodeks for våbeneksport blev vedtaget i juni 1998. Adfærdskodeksen er alene politisk forpligtende, men overvejes genvedtaget i juridisk bindende form. Adfærdskodeksen sætter en høj fælles standard for våbeneksport fra EU-landene i form af en række kriterier, som skal tages i betragtning ved afgørelser om eksport af våben, og bidrager således til tilbageholdenhed i våbeneksporten. Udstedelse af tilladelser til våbeneksport er en national beslutning baseret på det enkelte EU-lands retsgrundlag. Adfærdskodeksen udgør således minimumskrav, som de nationale beslutninger skal respektere.

De 8 fælles kriterier for våbeneksport er følgende:

1. Respekt for EU-medlemslandenes internationale forpligtelser som eksempelvis vedtagne sanktioner og embargoer, internationale traktater og eksportkontrolregimer. Eksport vil blive afslået, såfremt den strider mod sådanne forpligtelser.

2. Respekt for menneskerettighederne i modtagerlandet. EU-landene vil afslå eksport, hvis der er risiko for, at udstyret vil blive anvendt til intern repression. Der vil ske en nøje vurdering i hver enkelt sag, i tilfælde hvor der er fastslået krænkelser af menneskerettighederne i modtagerlandet.

3. Den interne situation i modtagerlandet, set som en funktion af forekomsten af spændinger eller væbnede konflikter. EU-landene vil ikke tillade eksport, hvis eksporten kan fremkalde eller forlænge væbnede konflikter eller forværre spændingen i modtagerlandet.

4. Opretholdelse af regional fred, sikkerhed og stabilitet. EU-landene vil ikke tillade eksport, hvis der er en klar risiko for, at udstyret vil blive brugt aggressivt eller til med magt at støtte et territorialt krav.

5. EU-medlemslandenes nationale sikkerhed såvel som venligtsindede og allierede landes sikkerhed. Risikoen for, at det eksporterede udstyr kan anvendes imod medlemslandene eller venligtsindede og allierede lande, vil blive overvejet nøje.

6. Køberlandets adfærd over for det internationale samfund, især hvad angår dets holdning til terrorisme, karakteren af dets alliancer og respekt for folkeretten.

7. Risikoen for at udstyret vil blive omdirigeret inden for køberlandet eller reeksporteret.

8. Våbeneksportens forenelighed med modtagerlandets tekniske og økonomiske formåen. Modtagerlandets økonomiske situation skal tages i betragtning med henblik på at vurdere, om der anvendes unødigt mange ressourcer på indkøb af våben.

Adfærdskodeksen for våbeneksport indeholder en gensidig informationsforpligtelse EU-landene imellem i form af et krav om notifikation af de øvrige medlemslande om afslag på våbeneksport. Samtidig kræves det, at man konsulterer det EU-land, som i første omgang gav afslag, såfremt man overvejer at give tilladelse til en tilsvarende eksport. Disse bestemmelser bidrager til en større gennemsigtighed mellem EU-landene på våbeneksportområdet. Efter adfærdskodeksens bestemmelser skal hvert EU-land endvidere udarbejde en fortrolig årsrapport til de øvrige medlemslande om sin eksport af våben og om anvendelsen af adfærdskodeksen. Med udgangspunkt i de nationale rapporter udarbejdes der ligeledes årligt en samlet EU-rapport om anvendelsen af adfærdskodeksen, som offentliggøres.

3.3. Wassenaar Arrangementet

Wassenaar Arrangementet (WA) er et multilateralt forum, hvor en række vestligt orienterede lande samarbejder om eksportkontrol med våben og følsomme dual-use produkter. WA’s sekretariat ligger i Wien.

De 33 medlemslande er: Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Sydkorea, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, UK og USA.

Formålet med WA er at bidrage til international og regional fred og sikkerhed. Medlemslandene har gensidigt forpligtet sig at vise ansvarlighed, når de skal tage stilling til udførsler af våben og sensitive dual-use produkter og teknologier til områder, hvor der er en særlig risiko for, at fred og sikkerhed kan komme i fare. Det betyder, at medlemslandene bør give afslag på udførslen, hvis en sådan særlig risiko eksisterer. Det betyder samtidig, at der ikke skal være unødvendige hindringer for udførsler, der ikke indebærer denne risiko. Det er hvert enkelt medlemslands nationale ansvar at tage stilling til, om en udførsel skal tillades eller afslås.

Eksportkontrollen i WA’s medlemslandene er baseret på 2 væsensforskellige produktlister:

1.   Dual-use listen (»List of dual-use Goods and Technologies«). Denne liste er nærmere omtalt i afsnittet om Dual-use forordningen (4.7).

2.   Våbenlisten (»Munition List«). Listen giver et væsentligt fortolkningsbidrag til våbenlovens § 6 om eksportkontrol med våben, som administreres af Justitsministeriet.

Blandt de aktiviteter i WA, som kan have betydning for denne rapport kan nævnes:

•   Det enkelte WA-medlemsland er forpligtet til at notificere overførsler af våben til ikke-medlemslande. Notifikationerne sendes til alle medlemslandene for at sikre gennemsigtighed. Notifikationspligten omfatter overførsler af våben på FN’s register for konventionelle våben med nogle få tilføjelser.

•   WA har navnlig efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 haft en stærkt øget fokus på at øge indsatsen mod terrorisme. Navnlig er der taget skridt til at forhindre, at små og lette våben (Small Arms and Light Weapons – SALW) bliver erhvervet af terrorister. Et dokument, som formulerer en god praksis for udførsel af små og lette våben (»Best Practice Guidelines and Criteria for Exports af SALW«), blev således vedtaget i 2003.

•   Der er endvidere en stærk opbakning til kontrol med våbenformidling (»arms brokering«). Det kan derfor forventes, at der på det kommende Plenarmøde i WA i begyndelsen af december 2003 bliver vedtaget en resolution, som fastlægger retningslinjer for, hvad en effektiv lovgivning om våbenformidling bør indeholde. Våbentransporter drøftes ofte som en aktivitet, der kunne være omfattet af det overordnede begreb våbenformidling.

Det seneste udkast til sådanne kriterier vedrørende våbenformidling indeholder følgende hovedbestemmelse:

»For activities of negotiating or arranging contracts, selling, trading or arranging the transfer of arms and related military equipment (controlled by Wassenaar Participating States) from one third country to another third country, a license or written approval should be obtained from the competent authorities of the Participating State, where these activities take place, whether the broker is a national, resident or otherwise subject to the jurisdiction of the Participating State.«

3.4. NATO- og OECD-landenes våbeneksportkontrol

Langt de fleste NATO- og OECD-lande vil efter optagelsen af de 10 nye medlemslande i EU pr. 1. maj 2004 være medlemmer af EU og/eller Wassenaar Arrangementet med tilhørende eksportkontrolregimer, jf. afsnit 3.2. og 3.3. Dette gælder dog ikke USA, Canada, Island og Mexico, jf. oversigten i underbilag 3. Disse lande har imidlertid våbeneksportkontrolsystemer, der er sammenlignelige med det danske.

3.5. FN’s handlingsplan om små og lette våben (SALW) 8)

FN’s handlingsplan om små og lette våben blev vedtaget på en konference i New York den 9.-20. juli 2001. Med handlingsplanen har medlemsstaterne forpligtet sig politisk til at behandle ansøgninger om eksporttilladelser i henhold til strenge nationale regler og procedurer, som dækker alle små og lette våben, og som er overensstemmende med staternes eksisterende forpligtelser i henhold til relevant international ret.

Herudover har medlemsstaterne blandt andet forpligtet sig til at udvikle passende nationale regler eller procedurer vedrørende formidling af små og lette våben, som bør omfatte tiltag så som registrering af formidlere, tilladelser eller autorisationer til formidlingstransaktioner og passende straf for ulovlige formidlingsaktiviteter, som foretages på den enkelte stats område.

3.6. FN’s SUA Konvention

FN's internationale søfartsorganisation drøfter i øjeblikket en protokol til SUA konventionen (Convention on Supression of Unlawful Acts Against The safety of Maritime Naviagtion, 1988). Formålet med den nye protokol er først og fremmest at kriminalisere terroristhandlinger, der foregår i forbindelse med maritim transport, som f.eks. udledninger fra skibet samt transport af eksplosiver eller radioaktivt materiale, som kan forårsage massive ødelæggelser. Det drøftes i denne forbindelse, hvorvidt man mere generelt skal kriminalisere transport af blandt andet nukleare våben eller masseødelæggelsesvåben. Det forventes, at den nye protokol vil være klar til vedtagelse på en diplomatkonference i 2005.

3.7. EU’s fælles holdning om våbenmæglervirksomhed (våbenformidling)

Den 26. juni 2003 vedtog Rådet en fælles holdning om kontrol med våbenmæglervirksomhed (2003/468/FUSP), som forpligter medlemsstaterne til at indføre kontrol med våbenformidling mellem ikke EU-lande.

Forslaget forpligter hver medlemsstat til at kontrollere formidlingsaktiviteter, som foregår på medlemsstatens territorium, gennem national lovgivning. Medlemsstaterne opfordres endvidere til at overveje at kontrollere formidlingsaktiviteter, som udføres af den enkelte medlemsstats statsborgere uden for medlemsstatens territorium.

Formidlingsaktiviteter er defineret som aktiviteter, hvorved en person forhandler eller arrangerer transaktioner, som kan indebære overførsel af produkter omfattet af EU’s fælles liste over militært udstyr, der er omfattet af EU’s adfærdskodeks for våbeneksport, fra ét ikke EU-land til et andet. Omfattet er desuden aktiviteter, hvorved en person, som selv ejer sådant udstyr, køber, sælger eller arrangerer overførsel af udstyret fra ét ikke EU-land til et andet. Overførsel af udstyr mellem EU-lande eller fra et EU-land til et land uden for EU er ikke omfattet af forslaget.

Det bemærkes, at begrebet ’overførsel’ (’transfer’) som udgangspunkt ikke omfatter transport af våben, men at medlemsstaterne hver især dog kan vælge at indfortolke transport i begrebet og lade våbentransport være omfattet af deres nationale regler om kontrol med formidling.

Der skal efter den fælles holdning etableres en ordning, hvor formidlingsaktiviteter i hvert tilfælde kræver tilladelse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne finder sted, og – når dette er påkrævet i henhold til national lovgivning – tillige i den medlemsstat, hvor formidleren har bopæl eller er etableret. Afgørelsen af, om tilladelse skal meddeles, skal træffes ud fra kriterierne i EU’s adfærdskodeks for våbeneksport.

Medlemsstaterne skal bevare oplysninger i mindst 10 år om alle personer, der får tilladelse til formidling.

Medlemsstaterne kan tillige vælge at indføre en ordning, hvorefter formidling kun må foretages af på forhånd autoriserede personer, ligesom medlemsstaterne kan vælge at etablere et register over formidlere. Der skal imidlertid uanset registrering eller autorisation som formidler indhentes tilladelse til konkrete formidlingsaktiviteter som angivet ovenfor.

Der skal etableres et system for udveksling af information om formidlingsaktiviteter mellem medlemsstaterne og, i relevant omfang, med tredjelande.

Endelig er medlemsstaterne forpligtede til at etablere sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for at sikre effektiv håndhævelse af kontrollen med formidling.

Der er ikke fastsat nogen frist for gennemførelse af den fælles holdning. Der er endnu ikke sket gennemførelse i Danmark, men det er hensigten, at arbejdsgruppen efter afgivelse af nærværende rapport skal udarbejde forslag til regler om våbenformidling i overensstemmelse med den fælles holdning.

3.8. Dual use-forordningen

Reglerne om produkter med dobbelt – dvs. såvel civil som militær – anvendelse omfatter ikke våben og har således ikke direkte relevans for spørgsmålet om indførelse af kontrol med transport af våben. Reglerne gennemgås imidlertid kort nedenfor for at sætte våbenområdet i perspektiv.

Dual-use forordningen 9)  er grundlaget for kontrol med udførslen af sensitive produkter, der både kan anvendes til civile og militære formål. Eksempler på dual-use produkter er:

•   IT produkter, computere og computersoftware,

•   Telekommunikationsudstyr,

•   Måleudstyr,

•   Kemikalier, og laboratorieudstyr

Eksportkontrollen med dual-use produkter varetages af Erhvervs- og Boligstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Blandt de væsentligste træk ved dual-use forordningen kan nævnes:

•   Forordningen indeholder den Dual-use liste, som er vedtaget i Wassenaar, jf. afsnit 3.3. De produkter, der er opført på listen, er under eksportkontrol. Det betyder, at eksportøren skal indhente tilladelse fra den kompetente myndighed – i Danmark Erhvervs- og Boligstyrelsen – for at udførslen kan foretages lovligt.

•   I visse tilfælde er også produkter, der ikke findes på kontrollisten, under eksportkontrol. Grundlaget er de såkaldte catch-all bestemmelser i dual-use forordningen. Bestemmelserne omfatter produkter, som kan anvendes i forbindelse med udvikling eller produktion af masseødelæggelsesvåben eller missiler til fremførelse af masseødelæggelsesvåben. Bestemmelserne omfatter desuden produkter, der kan anvendes til udvikling af konventionelle våben, hvis udførslen sker til lande under en international våben­embargo.

•   Forordningen indeholder regler og procedurer for udstedelse af udførselstilladelser for dual-use produkter.

•   Retsgrundlaget er EF-traktatens bestemmelser i artikel 133 om den fælles handelspolitik.

•   Samhandelen med dual-use produkter i det indre marked er – bortset fra nogle få meget sensitive produkter – ikke under eksportkontrol.

•   Udførsel til en række nærtstående lande kan foretages meget enkelt under en såkaldt generel fællesskabsudførselstilladelse.

•   Der kræves udførselstilladelse for software og teknologi på kontrollisten, også i de tilfælde hvor overførslen finder sted ved hjælp af elektroniske medier, telefax eller telefon til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet.

Forordningen fastlægger en række fælles kriterier, som medlemsstaterne skal tage i betragtning, når de tager stilling til ansøgninger om udførselstilladelser. De kriterier, der er fastlagt i adfærdskodeksen for våbeneksport i EU, gælder således også for udførslen af dual-use produkter.

Forordningen omfatter imidlertid hverken kontrol med formidling (»brokering«) i forbindelse med disse produkter eller deres transport. Det forventes, at der vil blive stillet forslag om, at kontrollen med disse produkter udvides til at omfatte formidling. Der er dog for tiden ingen konkrete planer om en så vidtgående kontrol, da produkterne har en overvejende civil anvendelse og samtidig udgør en væsentlig del af den normale internationale handel.

3.9. Sammenfatning

FN’s våbenprotokol må antages at indebære en forpligtelse for de kontraherende stater, herunder Danmark, til – med de undtagelser der følger af protokollens artikel 4, stk. 2 – at kriminalisere transport af skydevåben samt dele, komponenter og ammunition hertil mellem lande, som har tiltrådt protokollen, hvis der ikke foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, jf. afsnit 3.1.

For så vidt angår betydningen af internationale våbenembargoer henvises til afsnit 2.3.

Derudover ses Danmark ikke at være omfattet af internationale forpligtelser til at regulere transport af våben mellem tredjelande, bortset fra hvad der følger af de internationale regler for transport af farligt gods, jf. afsnit 2.5.

Som det fremgår af ovenstående afsnit 3.2. og 3.3., er en lang række lande i henhold til EU- og Wassenaar-samarbejdet forpligtet til at foretage kontrol af våbeneksport fra deres respektive territorier efter samordnede kriterier.

Endvidere forpligter FN-lande, som tiltræder våbenprotokollen, sig til at indføre eksportkontrol vedrørende skydevåben mv., men uden at de nærmere kriterier herfor er angivet, jf. afsnit 3.1.

Også andre lande end EU- og Wassenaar-lande, herunder de øvrige lande i OECD-kredsen, kan set med danske øjne have fuldt tilfredsstillende eksportkontrolsystemer.

For en ordens skyld skal det påpeges, at heller ikke EU- og Wassenaar-landene i alle tilfælde vurderer ansøgninger om eksporttilladelser med samme resultat, som danske myndigheder ville være nået frem til. Dog vil de internationale våbenembargoer forhindre eksport til helt uantagelige destinationer.

Ud over kontrol med våbenoverførsler på eksportørniveau er EU-landene forpligtet til at indføre kontrol med aftaler om/arrangering af overførsel af våben mellem ikke EU-lande, som indgås/foretages på deres respektive territorier, jf. afsnit 3.7., og det forventes, at en lignende forpligtelse vil komme til at gælde for samtlige Wassenaar-lande, jf. afsnit 3.3.

4. Omfang og karakter af dansk våbentransport mellem tredjelande

Med henblik på at belyse omfanget af transport af våben mellem tredjelande har arbejdsgruppen anmodet om oplysninger fra følgende myndigheder, organisationer mv.: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), Statens Luftfartsvæsen, Danske Speditører, Erhvervsflyvningens Sammenslutning, SAS, Institut for Internationale Studier, København, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Norwegian Initiative on Small Arms Transfers (NISAT) og Human Rights Watch.

Arbejdsgruppen har modtaget relevante oplysninger fra Danmarks Rederiforening, SiD, Statens Luftfartsvæsen, og Erhvervsflyvningens Sammenslutning, som er refereret nedenfor.

I øvrigt har Forsvarsministeriet udtalt følgende:

»Det vurderes på baggrund af alment tilgængelige kilder, at der er en betydelig dansk deltagelse i transport med våben. Der gennemføres imidlertid ikke en systematisk registrering og bearbejdning af sådanne oplysninger, og der vil derfor ikke kunne bidrages med konkrete og validerende opgørelser af omfanget af dansk transport mellem tredjelande.«

4.1. Våbentransport med danske skibe

Danmarks Rederiforening har over for arbejdsgruppen den 25. september 2003 oplyst følgende nøgletal for dansk skibsfart:

»Den danske handelsflåde er den største nogensinde med en samlet tonnage på 7,4 mio. BT 10)  eller 9,4 mio. TDW 11)  fordelt på ca. 530 skibe. Containerskibe, ro-ro skibe 12)  og anden liniefartstonnage udgør hovedparten med godt 60 pct. af tonnagen. Tankskibsfarten, dvs. skibe til transport af olieprodukter, gas, kemikalier mv. udgør omkring 30 pct. af tonnagen, mens resterende tonnage er bulk carriers 13) , køleskibe og specialskibe som f.eks. bugser- og forsyningsskibe.

Herudover ejer danske rederier [ skibe ] i udlandet med tonnage i samme størrelsesorden som under dansk flag. Disse skibe er primært registreret i Storbritannien, Singapore, Norge og USA.

Endelig indchartres en betydelig udenlandsk tonnage til drift og disposition for danske rederier svarende til 2-3 gange den danske handelsflådes størrelse.

Den danske handelsflåde udgør ca. 1,3 pct. af verdenstonnagen, og samlet set disponeres mere end 5 pct. af verdenstonnagen af danske rederier.«

Den 30. september 2003 har Danmarks Rederiforening supplerende svaret følgende på et spørgsmål om, hvor stor en del af den danske handelsflåde, som er udchartret til udenlandske rederier:

»De seneste tal, vi har, er fra 2001 (DS Regnskabsstatistik), hvor der blev udchartret omkring 3 mio. BT, hvilket er det samme niveau som i 2000. Disse skibe udchartres til hele verden, dvs. befragtere og rederier i resten af Europa, USA, Canada, Latinamerika, Australien, Japan, Asien, Indien, Mellemøsten og Afrika.«

Danmarks Rederiforening har endvidere i et notat af 6. juni 2003 til Justitsministeriet oplyst følgende om omfanget og karakteren af dansk skibstransport af våben:

»…det bemærkes, at der ikke forefindes officiel eller på anden måde tilgængelig statistik om dette emne. Rederiforeningens administration har derfor valgt at foretage en rundspørge hos en halv snes relevante rederier – store såvel som små – for at søge spørgsmålet belyst.

Flere af rederierne er slet ikke beskæftiget med nogen form for våbentransport, og det står dermed klart, at dansk skibsfart som sådan ikke er specielt involveret i sejlads af våben. På den anden side er der enkelte mindre rederier, der er specialiserede i sejlads af farlige laster som defineret i IMO’s farligt gods kode og de forskellige kategorier/fareklasser 1-9, som godset skal mærkes med, herunder ammunition og våben. Dertil kommer aktiviteter for NATO og lignende vesteuropæiske konstellationer, hvor sejlads foretages også af større rederier.

Hvis der ses på transportmønsteret, er der primært tale om transporter fra NATO eller OECD-lande, ikke mindst i nordeuropæisk eller atlant-fart samt til kriseområder, hvor førstnævnte lande er involverede. Derudover foregår der en vis våbentransport fra OECD-lande (regeringer eller producenter) til destinationer i Sydamerika, Fjernøsten og en række arabiske lande, hvor modtagerne er regeringer eller rettere militær og politi….«

SiD har i skrivelse af 28. maj 2003 til Justitsministeriet bl.a. anført følgende:

»Igennem flere årtier har danske skibe transporteret militært udstyr, herunder våben og ammunition i betydeligt omfang. ….

SiD har anslået, at transporterne til Sydafrika i perioden fra 1978 til begyndelsen af halvfemserne har fundet sted minimum 60 gange – til Iran/Irak har transporterne fundet sted minimum 100 gange.

Derudover har danske skibe været involveret i transporter til regioner, der åbenlyst har brugt våbnene til at undertrykke egne befolkninger eller i krigshandlinger mod nabostater.

Transporter har også fundet sted med udgangspunkt i Europa til lande, der er omfattet af EU’s embargo.

Danske skibe har deltaget i overtrædelser af andre landes lovgivning ved at transportere til lande, hvor transport er forbudt. Dette er foregået med mellemlandes medvirken eller ved direkte sejlads. …

Transporter har ligeledes fundet sted til halv- eller paramilitære bevægelser samt organisationer, der er sat i forbindelse med terrorvirksomhed. …«

Der har gennem årene i medierne været omtalt en række sager om transport af våben mellem tredjelande på danske skibe, herunder transporter til Sydafrika, mens landet var underlagt international våbenembargo, og transporter til Iran og Irak under krigen mellem disse lande.

Det kan i øvrigt nævnes, at Højesteret ved dom af 16. oktober 1985 (refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1985, side 1037) i henhold til straffelovens § 110 c idømte en tiltalt 6 måneders ubetinget fængsel for som mægler sammen med en dansk skibsreder at have formidlet et betydeligt antal skibstransporter af våben og ammunition fra Europa til Sydafrika. Skibsrederen unddrog sig strafferetlig forfølgning ved at forlade Danmark.

Endvidere blev en dansk reder ved Østre Landsrets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 1993, side 495, dømt for i strid med våbenlovens § 6, stk. 1, at have udført våben fra Danmark. Når dommen nævnes i denne sammenhæng, skyldes det sagens baggrund. Der var tale om et dansk skib, som på vej fra Polen til Syrien gik på grund ud for Søby og derfor uplanlagt kom i havn dér, inden sejladsen blev genoptaget, hvilket landsretten slog fast var en udførsel i våbenlovens forstand.

4.2. Våbentransport med danske fly

Statens Luftfartsvæsen (SLV) har over for arbejdsgruppen oplyst, at SLV med ganske få undtagelser alene udsteder tilladelser til transport af våben (se afsnit 2.5.2.) til SAS, som har fly indregistreret i både Danmark, Norge og Sverige. Det er imidlertid ikke muligt ud fra tilladelserne at opgøre omfanget af transport af våben mellem tredjelande med danske fly.

SAS har over for arbejdsgruppen oplyst, at heller ikke SAS umiddelbart har disse data tilgængelige i virksomhedens statistik.

Erhvervsflyvningens Sammenslutning har den 8. juni 2003 over for arbejdsgruppen oplyst, at der ved høring af medlemmerne ikke var modtaget oplysning om kendskab til transport af våben mellem tredjelande med danske luftfartøjer. Det bemærkes, at SAS ikke er medlem af Erhvervsflyvningens Sammenslutning.

4.3. Transport med danske køretøjer

Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at fremskaffe statistiske oplysninger om omfanget af eventuel transport af våben mellem tredjelande med dansk registrerede køretøjer.

5. Tidligere beslutnings- og lovforslag

Der har siden 1987 flere gange været fremsat såvel beslutnings- som lovforslag om kontrol med våbentransporter. Nedenfor følger en kort gennemgang af disse forslags indhold og udfald.

Regeringen blev ved folketingsbeslutning nr. B 80, der blev fremsat den 13. januar 1987 af 6 socialdemokratiske folketingsmedlemmer, pålagt senest ved Folketingets åbning i 1987 at fremsætte et forslag til lov om forbud mod våbentransporter til krigsførende lande eller til konfliktområder.

Justitsminister Erik Ninn Hansen fremsatte på den baggrund den 7. oktober 1987 (L 21) forslag til lov om forbud mod våbentransporter til krigsførende lande eller konfliktområder. Lovforslaget bortfaldt senere på grund af folketingsvalget den 10. maj 1988.

Lovforslaget indebar en ordning, hvorefter våben og krigsmateriel mv. kun må transporteres på danske skibe, jf. sølovens § 1, og luftfartøjer, der er registreret i Danmark, hvis justitsministeren giver forudgående tilladelse til transporten.

Ifølge forslaget omfatter tilladelsesordningen alene våben og krigsmateriel, der er nævnt i et bilag til lovforslaget. Endvidere er transporter til Danmark eller udførsel herfra efter gældende regler og transporter i forbindelse med danske militærpersoners rejser eller danske militære enheders forlægninger og transporter, der er led Danmarks deltagelse i NATO-samarbejdet, ikke omfattet.

Tilladelser kan ifølge forslaget i øvrigt ikke gives til transport af våben og krigsmateriel mv. til stater, der er krigsførende eller til konfliktområder, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Tilladelser kan gives til bestemte angivne transporter eller som en forhåndstilladelse, der gælder indtil videre, til transporter til bestemte stater. Forslaget indeholder endvidere hjemmel for justitsministeren til dels at fastsætte regler om, at transport af våben mv. kan finde sted til nærmere angivne stater uden tilladelse, dels at bekendtgøre en liste, der angiver stater, hvortil der ikke gives tilladelse til transport af våben mv.

For overtrædelser af loven, der finder sted med skib, straffes skibsføreren og den, der er trådt i skibsførerens sted. For overtrædelser, der finder sted med luftfartøj, straffes den, der er ansvarlig for, hvilken last luftfartøjet medfører. Desuden straffes den, der medvirker til handlingen, hvis den pågældende er ejer eller bruger af skibet eller luftfartøjet eller handler på ejerens eller brugerens vegne.

Overtrædelser, der skyldes uagtsomhed, straffes efter forslaget kun, hvis lastens indhold fremgik af transportdokumenterne, eller hvis lasten på grund af ganske særlige omstændigheder burde have været undersøgt. Formålet med sidstnævnte bestemmelse var i henhold til bemærkningerne at fritage transportører af containere for den praktisk umulige opgave at kontrollere samtlige containeres indhold inden transporten.

Straffen er ifølge forslaget bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år.

Lovforslaget blev genfremsat uændret den 14. februar 1989 (L 203) af 6 folketingsmedlemmer fra henholdsvis Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Retsudvalget afgav den 18. maj 1989 betænkning over lovforslaget. Et flertal i udvalget indstillede lovforslaget til vedtagelse med visse ændringer, herunder navnlig den ændring, at anvendelsesområdet blev udvidet til også at omfattet transport af våben mv. på udenlandske skibe, hvis danske personer/selskaber har en bestemmende indflydelse over skibet eller luftfartøjet, eller helt eller delvis lejer transportkapacitet for at transportere våben mv. på skibet eller luftfartøjet. I øvrigt foreslog man en ændret formulering af bestemmelsen om straf for uagtsomme handlinger, så formuleringen om at »lasten på grund af ganske særlige omstændigheder burde have været undersøgt« blev ændret til »særlige omstændigheder burde have givet anledning til mistanke om, at lasten indeholdt våben og krigsmateriel omfattet af loven.« Forslaget blev forkastet ved Folketingets 3. behandling den 2. juni 1989.

Den 11. april 1991 blev lovforslaget (L 164) fremsat på ny i uændret form af 6 folketingsmedlemmer fra henholdsvis Socialdemokratiet, og Socialistisk Folkeparti. Forslaget faldt bort ved folketingssamlingens slutning.

Keld Albrechtsen (EL) og Helge Bo Jensen (EL) fremsatte den 24. april 2001 forslag til folketingsbeslutning (B 192) om forbud mod våbentransporter<DOCUMENT_START>. Det fremgik af bemærkningerne til forslaget, at forslaget var en revideret genfremsættelse af forslag til folketingsbeslutning nr. B 80 fra 1987. Forslaget faldt bort ved folketingssamlingens slutning.

Den 11. marts 2003 fremsatte Søren Søndergaard (EL) og Line Barfod (EL) beslutningsforslag nr. B 107, som var en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 192 fra 2001. Forslaget faldt bort ved folketingssamlingens slutning.

6. Udenlandsk ret

6.1. Regulering af våbentransport i andre EU- og NATO-lande

Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger om retstilstanden vedrørende transport og formidling af våben i EU-landene samt Norge, Canada og USA via de danske ambassader i de respektive lande.

Finland , Frankrig , Grækenland, Holland, Irland , Italien , Luxembourg , Norge , Portugal, Spanien , Storbritannien , Sverige, Østrig, Canada og USA har efter det for arbejdsgruppen oplyste ingen generel regulering af transport af våben mellem tredjelande, herunder intet krav om indhentelse af transporttilladelse. Muligheden i disse lande for at forbyde transport af våben til lande, som er omfattet af en international embargo, varierer.

Eksempelvis har Irland oplyst, at kun fysisk transport i form af eksport fra Irland kan forbydes, hvilket man erkender efterlader ’huller’ i den irske lovgivning. Man har påbegyndt en revision af lovgivningen.

Norge har vedrørende våbenembargoer, som er bindende vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd, oplyst, at der bliver udarbejdet og vedtaget en særlig norsk sekundær lov med samme indhold som disse embargoer. Indeholder vedkommende embargo ikke kun forbud mod handel/eksport, men også mod transport, må dette forbud dermed antages også at blive implementeret i norsk ret. Denne ordning svarer til den nuværende danske med hjemmel til udstedelse af anordninger til gennemførelse af FN-embargoer.

Canada har oplyst, at man har lovhjemmel til administrativt at iværksætte våbenembargoer vedtaget i FN eller andre internationale fora samt til at nedlægge forbud mod transport af våben til det pågældende land, herunder fra et tredjeland, samt mulighed for at pålægge straf for overtrædelse heraf.

Som et sidste eksempel kan det oplyses, at man i Storbritannien med hjemmel i The Export Control Act fra 2002, afsnit 4 (‘Trade controls’) har udarbejdet udkast til »The [ Embargoed Destination ] (Sanctions) Order xxxx«, som har været i høring og forventes at træde i kraft ultimo 2003.

»The [ Embargoed Destination ] (Sanctions) Order xxxx« er et eksempel på de bekendtgørelser, som agtes udstedt vedrørende lande, som omfattes af en EU-, OSCE-, ikke-bindende FN- eller national embargo (bindende FN-embargoer vil fortsat blive implementeret under the United Nations Act 1946).

I henhold til udkastet er det forbudt direkte eller indirekte

a)   at sælge eller levere (’supply or deliver’),

b)   at indgå aftale om at sælge eller levere, eller

c)   at foretage sig nogen handling, som er beregnet på at fremme salg eller levering af de i bekendtgørelsen oplistede varer til nogen person eller noget sted i det embargobelagte land, medmindre ministeren har givet tilladelse hertil.

Forbuddet gælder efter udkastet enhver handling foretaget i Storbritannien og handlinger foretaget uden for Storbritannien, hvis der er tale om en britisk person. Forbuddet gælder ikke varer, der befinder sig i Storbritannien, medmindre de er i transit.

Det fremgår af bemærkningerne til udkastet, at der vil blive udstedt en bekendtgørelse vedrørende ethvert land, som omfattes af en fuld våbenembargo, uanset om embargoen forpligter Storbritannien til at regulere såvel handel (mellem tredjelande) som eksport. Bekendtgørelsen vil gælde, så længe embargoen står ved magt.

De forbudte handlinger nævnt ovenfor under c) omfatter i henhold til bemærkningerne finansielle og forsikringsmæssige ydelser vedrørende handelen/aftalen samt foranstaltning eller ydelse af transport af varerne.

Det anføres videre i bemærkningerne, at tilladelse til de ellers forbudte handlinger normalt ikke vil kunne opnås, men at dette kan komme på tale i meget sjældne situationer, f.eks. i forbindelse med levering af krigsmateriel til fredsbevarende styrker.

Kun Tyskland og Belgien har aktuelt regler om våbentransport, som indebærer krav om tilladelse til transport mellem tredjelande.

For Tysklands vedkommende følger det af lov om krigsvåbenkontrol (Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG)) § 4, stk. 1, at al transport af krigsvåben uden for Tyskland på skibe, som fører tysk flag, eller på fly, som er indregistreret i Tyskland, kræver tilladelse. I henhold til stk. 2, kan der meddeles generel tilladelse til transport i bestemte områder. Der skal ansøges om tilladelse inden krigsvåbnene er bragt ombord på henholdsvis skibet eller flyet.

Generel tilladelse til transport af krigsvåben med skibe under tysk flag eller tysk registrerede luftfartøjer gives i tilfælde, hvor krigsvåbnene lastes uden for tysk område, ikke bliver ført igennem tysk område, og bliver udlosset i Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Storbritannien, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Østrig, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien, Tyrkiet eller USA.

Krigsvåbenkontrolloven indeholder et bilag med en liste over de genstande, stoffer og organismer, som anses for krigsvåben. De generelle tilladelser gælder dog ikke for transport af antipersonminer.

Belgien har den 7. juli 2003 vedtaget en lov om import, eksport, transit af våben mv., der trådte i kraft den 17. juli 2003. Loven indeholder bestemmelse om, at ingen belgier eller udlænding, som har bopæl eller udøver erhvervsvirksomhed i Belgien, må forhandle, eksportere eller levere våben mv. til udlandet, eller besidde våben mv. med dette formål, eller optræde som mellemmand i sådanne transaktioner uden tilladelse fra Justitsministeriet. Dette gælder uanset om handlingen foretages mod vederlag eller vederlagsfrit, uanset varernes oprindelsessted og destination, og uafhængigt af om varerne kommer ind på belgisk territorium. Der kan ansøges om såvel en tidsubegrænset tilladelse som en tilladelse til en given transaktion.

En mellemmand er i lovteksten defineret som en person, der skaber forudsætningerne for, at der kan indgås en aftale om forhandling, eksport eller levering af våben mv. til udlandet, eller om besiddelse af våben mv. med henblik herpå, samt enhver der indgår en sådan aftale, selv om transporten udføres af en tredjemand. Også dette gælder uanset om handlingen foretages mod vederlag eller vederlagsfrit, uanset varernes oprindelsessted og destination, og uafhængigt af om varerne kommer ind på belgisk territorium.

Loven indebærer efter det for arbejdsgruppen oplyste, at såvel den, der udfører transport af våben mellem tredjelande, som den, der formidler en aftale om sådan transport, skal have tilladelse hertil.

Arbejdsgruppen har endvidere fået oplyst, at det belgiske justitsministerium på grund af visse tekniske/praktiske problemer med anvendelsen af den nye lovgivning er blevet anmodet om at undersøge mulighederne for at løse problemerne og udarbejde et hastelovforslag herom.

6.2. Afgrænsningen mellem våbentransport og våbenformidling

Våbentransport har nær sammenhæng med våbenformidling, men de eksisterende nationale regelsæt om våbenformidling omfatter oftest hverken rene transportydelser eller formidling heraf. Efter det for arbejdsgruppen oplyste har Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Østrig og USA regler om våbenformidling, mens dette ikke er tilfældet for Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien og Canada. Nedenfor gennemgås eksempler på denne nationale lovgivning om våbenformidling, herunder hvordan reglerne afgrænses over for våbentransport.

I øvrigt henvises der til bemærkninger vedrørende forslaget til EU’s fælles holdning om våbenformidling i afsnit 3.7.

Belgien

Ny belgisk lovgivning fra juli 2003 indeholder som nævnt i afsnit 6.1. regler om våbenformidling, der blandt andet omfatter rene transportydelser og formidling heraf.

USA

Efter amerikansk ret, nærmere bestemt ’International Traffic in Arms Regulation’ (ITAR), skal våbenformidlere som udgangspunkt dels registreres som sådanne og dels have tilladelse til konkrete formidlingsaktiviteter.

En formidler defineres i loven som en person, der optræder som mellemmand (agent) for andre ved forhandling, etablering af kontakt, køb salg og overførsel af forsvarsmateriel og -ydelser.

Formidlingsaktiviteter defineres som dette at optræde som formidler, jf. definitionen ovenfor, og angives at omfatte finansiering, transport, befragtning, fremstilling, eksport eller import af forsvarsmateriel og –ydelser.

Transport, der ydes af personer, som ikke (samtidig) er formidlere, er således ikke omfattet af reglerne. Dette fremgår i øvrigt udtrykkeligt af ITAR sec. 129.3 (b) (3), hvor det bestemmes, at kravet om registrering bl.a. ikke gælder for »personer, der alene driver virksomhed inden for finansiering, transport eller fragtforsendelse (freight forwarding), og hvis virksomhed ikke tillige omfatter formidling af forsvarsmateriel eller -ydelser. F.eks. er luftfragtvirksomheder og viderebefragtere, der alene transporterer eller arrangerer transport af materiel, der omfattet af ’the Munitions List’ ikke registreringspligtige«.

Finland

Efter finsk ret forudsætter formidling af forsvarsmateriel mellem tredjelande konkret tilladelse, jf. »Lag om export och transitering av försvarsmateriel« § 2 a. I lovens § 1 defineres formidling som »virksomhed gennem hvilken aftaleparterne bringes i kontakt med hinanden med henblik på at få en aftale om eksport eller overførsel af krigsmateriel mellem tredjelande i stand«.

Det følger klart af definitionen, at rene transportydelser ikke er omfattet af definitionen, hvorimod det ikke kan udelukkes, at den, der som mellemmand sørger for at bringe en aftale om transport af våben mellem tredjelande i stand, er omfattet.

Holland

Den hollandske våbenlov bestemmer, at formidling af våbenhandel mellem tredjelande foretaget af personer, der er registreret som bosiddende i Holland, og/eller hvis aktiviteter udøves fra en i Holland værende adresse, i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af et særligt kontor under finansministeriet.

En transportør registreret i Holland – eksempelvis et rederi, et luftfartsselskab eller en speditør – som på vegne af en formidler udfører en transport mellem tredjelande, er derimod ikke pålagt noget krav om at indhente forudgående tilladelse til transporten.

Sverige

Efter den svenske krigsmateriellov (Lag om krigsmateriel) er det som udgangspunkt forbudt i Sverige at drive virksomhed vedrørende ’tilhandahållande’, der defineres som salg, overdragelse, leje, lån, gave eller formidling af blandt andet krigsmateriel uden en generel tilladelse hertil. Svenske myndigheder, svenske virksomheder og den, som er bosat eller opholder sig fast i Sverige, må heller ikke drive sådan virksomhed i udlandet uden generel tilladelse.

Desuden stilles der som udgangspunkt krav om konkret tilladelse i hvert enkelt tilfælde for at svenske myndigheder, svenske virksomheder og den, som er bosat eller opholder sig fast i Sverige, kan ’tilhandahålla’ krigsmateriel, som befinder sig i udlandet, til nogen som ligeledes befinder sig i udlandet.

Begrebet »formidling« er ikke defineret nærmere i loven, men det fremgår af forarbejderne, at transport af krigsmateriel ikke er reguleret af krigsmaterielloven, og at der følgelig hverken kræves generel eller konkret tilladelse til transport af krigsmateriel.

Storbritannien

I Storbritannien har man med hjemmel i The Export Control Act fra 2002, afsnit 4 (‘Trade controls’) udarbejdet udkast til »Trade in Controlled Goods (Control) Order 200x«, der som ovennævnte »The [ Embargoed Destination ] (Sanctions) Order xxxx« har været i høring og forventes at træde i kraft ultimo 2003.

Udkastet indeholder blandt andet regler om handel med og formidling af militært og paramilitært udstyr mellem tredjelande.

Udkastet bestemmer, at det er forbudt uden tilladelse

1)   at erhverve eller afhænde eller påtage sig at erhverve eller afhænde nævnte udstyr,

2)   at arrangere eller forhandle eller påtage sig at arrangere eller forhandle en aftale om en sådan erhvervelse eller afhændelse, eller

3)   at foretage nogen handling eller påtage sig at foretage nogen handling, som er beregnet på at fremme foranstaltningen eller forhandlingen af en aftale om erhvervelse eller afhændelse af nævnte udstyr,

når man ved eller har grund til at tro, at erhvervelsen/afhændelsen eller aftalen herom vil eller kan resultere i, at udstyret flyttes fra ét tredjeland til et andet.

Forbuddet gælder (kun), hvis handlingen eller en del af handlingen er foretaget i Storbritannien og gælder ikke varer, der befinder sig i Storbritannien, medmindre de er i transit.

Det fremgår af bemærkningerne til udkastet, at punkt 1 er møntet på personer, der (på et tidspunkt i forløbet) har eller tilsigter at få ejerskab til det omhandlede udstyr, mens punkt 2 er møntet på mellemmænd/formidlere.

Det fremgår endvidere udtrykkeligt af udkastet, at punkt 2 og 3 ikke gælder personer, hvis eneste engagement i forhold til erhvervelsen/afhændelsen er at yde eller indvillige i at yde

a)   transport,

b)   finansiering eller finansielle ydelser,

c)   forsikring eller

d)   generel annoncering eller reklame.

I henhold til bemærkningerne til udkastet agter man ud over »standard individuelle tilladelser« og »åbne individuelle tilladelser« at udstede »åbne generelle handelstilladelser«, som vil dække handel mellem udvalgte lande med alle andre varer end torturudstyr, landminer, langtrækkende missiler og dele hertil. En sådan generel tilladelse vil i henhold til bemærkningerne omfatte handel mellem ethvert oprindelsesland (bortset fra Irak, Zimbabwe eller individer, som er omfattet af Al Qaida og Taliban sanktioner) og enhver destination i EU, USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Norge eller Island samt handel fra sidstnævnte lande til enhver destination, som Storbritannien ikke er forpligtet til/har påtaget sig at afskære eller begrænse eksport til. Den generelle tilladelse vil dog ikke finde anvendelse, hvis indehaveren af tilladelsen ved eller af regeringen er blevet oplyst om, at den pågældende transaktion vil være i strid med enten eksport- eller importreglerne i henholdsvis eksport- og importlandet.

6.3. Sammenfatning

Kun to lande (Tyskland og Belgien) ud af de adspurgte (EU-landene, Norge, Canada og USA) har regulering af transport af våben mellem tredjelande. I Belgien er våbentransport omfattet af regler om våbenformidling, mens våbentransport i Tyskland er reguleret separat. En række af de øvrige lande har regler om våbenformidling, som ikke omfatter rene transportydelser.

7. Arbejdsgruppens overvejelser

I øjeblikket er transport af våben mellem tredjelande efter dansk ret kun begrænset af juridisk bindende FN-våbenembargoer i henhold til FN-Pagtens kapitel VII, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, jf. afsnit 2.3.1. Herudover kan der – forudsat at gældende regler om transport af farligt gods mv. er overholdt, jf. afsnit 2.5. – frit transporteres våben mellem tredjelande.

En regulering af området skal som minimum sikre, at de internationale forpligtelser, der påhviler Danmark, overholdes.

Nedenfor er beskrevet de overvejelser, som arbejdsgruppen har gjort sig vedrørende opfølgningen på de internationale våbenembargoer.

Endvidere er der redegjort for arbejdsgruppens overvejelser om de ændringer, der bør gennemføres i anledning af de krav, der følger af FN´s våbenprotokol.

Arbejdsgruppen har overvejet, om der herudover er behov for yderligere regulering af våbentransporter mellem tredjelande. Oplysningerne om omfanget af våbentransport mellem tredjelande med dansk deltagelse og oplysningerne om, hvorfra og hvortil transporterne går, er behæftet med en betydelig usikkerhed, jf. afsnit 4. I hvert fald for så vidt angår søtransport må der imidlertid antages at være tale om transport af et ikke ubetydeligt omfang.

En del af disse transporter må antages at vedrøre militært materiel, som enten det danske forsvar, Danmarks militære samarbejdspartnere eller evt. FN står bag. Sådanne transporter bør naturligvis fortsat uhindret kunne finde sted.

En række transporter må desuden antages at foregå til eller fra destinationer, hvor der i kraft af en eksport- og importkontrol, der er sammenlignelig med den danske, ikke er et påtrængende behov for en særskilt kontrol af transportleddet.

Tilbage står transporter, som enten sker uden eksport- eller importkontrol, fordi en sådan ikke gennemføres i de pågældende lande, eller sker efter en kontrolordning, der ikke lever op til de principper, som ligger til grund for dansk eksportkontrol. Spørgsmålet er, om der for disse transporters vedkommende er behov for yderligere regulering i dansk ret .

Arbejdsgruppen har ikke på det foreliggende grundlag fundet det muligt blot tilnærmelsesvist at skønne over omfanget af denne type transporter.

Sådanne transporter vil imidlertid fortsat kunne forekomme også efter en gennemførelse af de tiltag, der er nævnt i afsnit 7.1. vedrørende FN’s våbenprotokol og 7.2. vedrørende internationale våbenembargoer uden mulighed for dansk indgriben, medmindre der er tale om overtrædelse af en embargo. Arbejdsgruppen har derfor i afsnit 7.3. redegjort nærmere for, hvorledes en yderligere regulering af området kan tænkes udformet.

Ved afgørelsen af, om der bør etableres en sådan yderligere regulering, finder arbejdsgruppen det især væsentligt at pege på følgende momenter:

Det kan være forbundet med betydelige vanskeligheder at konstatere og efterforske ulovligheder, der er knyttet til handlinger, der foretages uden for Danmark, og muligheden for at foretage retsforfølgning kan af den grund tænkes at blive begrænset.

Endvidere er det næppe muligt at konstruere en ordning, der afværger alle muligheder for at unddrage sig dansk jurisdiktion ved hjælp af forskellige aftalekonstruktioner, valg af aktører mv.

Endelig vil en regulering, der ikke er gennemført internationalt, men alene indebærer forpligtelser for danske redere, være tyngende for erhvervet og kan tænkes at få en afsmittende effekt også på transport af andre varegrupper, jf. afsnit 7.3.3. Samtidig vil en dansk regulering have en meget begrænset effekt globalt set, idet transporterne må formodes fortsat at blive gennemført, blot af andre aktører.

Heroverfor kan navnlig anføres, at det for nogle transporters vedkommende vil kunne forekomme stødende, at transporten kan foretages med dansk deltagelse, uden at danske myndigheder har mulighed for at gribe ind. Desuden vil det med regulering være muligt for politiet at foretage en forebyggende indsats, ligesom der i en regulering ligger en væsentlig signalværdi, som må antages at føre til, at den almindelige reder vil afstå fra at have med sådanne transporter at gøre.

Afgørelsen af, om der på den baggrund bør søges gennemført en regulering udover, hvad der er beskrevet i afsnit 7.1. og 7.2. om FN’s våbenprotokol og internationale våbenembargoer, beror efter arbejdsgruppens opfattelse primært på en politisk stillingtagen til de anførte momenter. Arbejdsgruppen har derfor ikke fundet grundlag for at fremkomme med en anbefaling på dette punkt, men har begrænset sig til at skitsere de mulige modeller for en yderligere regulering, jf. afsnit 7.3.

Arbejdsgruppen har under hensyn til, at valget mellem de skitserede modeller primært beror på en politisk vurdering, heller ikke fundet grundlag for at pege på en af de nævnte modeller som den bedste. Arbejdsgruppen har begrænset sig til at konstatere, at den ene af de beskrevne modeller – tilladelsesmodellen – må antages at være så administrativt belastende, at værdien af ordningen ikke vil stå mål hermed.

7.1. FN’s våbenprotokol

FN´s våbenprotokol må antages at indebære en forpligtelse for de kontraherende parter, herunder Danmark, til – med de undtagelser der følger af artikel 4, stk. 2 – at gøre det strafbart at transportere skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil mellem to fremmede lande, hvis der ikke foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, jf. afsnit 3.1.

Ved en regulering af våbentransportområdet bør der indføres bestemmelser, der gør det muligt at opfylde de forpligtelser, der følger af protokollen.

Transport, der sker som led i en uautoriseret overførsel (dvs. hvor de fornødne indførsels- og udførselstilladelser ikke foreligger) af skydevåben samt dele, komponenter og ammunition hertil, bør således kriminaliseres.

Våbenprotokollen forpligter alene til at kriminalisere transport som led i uautoriseret våbenoverførsel mellem lande, som har tiltrådt våbenprotokollen. Arbejdsgruppen finder det imidlertid uhensigtsmæssigt at lade udstrækningen af kriminaliseringen afhænge af, hvilke lande der til enhver tid har tiltrådt protokollen. Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at kriminaliseringen bør gælde transport mellem alle lande.

Våbenprotokollen forpligter endvidere alene de kontraherende parter til at kriminalisere forsætlige handlinger. Som det også fremgår af afsnit 7.5.4. finder arbejdsgruppen imidlertid ikke grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt i dansk ret om, at særlovsovertrædelser kan straffes ved såvel forsætlig som uagtsom overtrædelse.

Arbejdsgruppen har overvejet, om kriminaliseringen bør udstrækkes til at omfatte alle de typer våben mv., som efter gældende ret er omfattet af kravet om eksporttilladelse, jf. våbenlovens § 6.

Mod en sådan udvidelse taler navnlig, at danske transportører derved pålægges en byrde, som (de fleste) andre transportører ikke vil være underlagt med deraf følgende skadevirkning for konkurrenceevnen. Byrden herved må dog antages at være af begrænset omfang, da ansøgning om tilladelse til udførsel og indførsel foretages af henholdsvis eksportør og importør.

Endvidere stilles der ikke nødvendigvis krav om henholdsvis udførsels- og indførselstilladelse efter national ret i eksport- og importlandet, selv om det pågældende produkt er omfattet af den danske våbenlovs § 6, og det kan således være vanskeligt for transportøren at afklare, hvornår sådanne udførsels- og indførselstilladelser er fornødne.

I øvrigt må det antages, at en transportør som udgangspunkt relativt let kan konstatere, om det gods, som skal transporteres, består af skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil, mens det kan være vanskeligt at bestemme rækkevidden af våbenlovens § 6, herunder hvornår et produkt kan anses for at være »materiel til land-, sø- eller luftkrig«.

For at lade alle våbentyper være omfattet taler, at man i alle tilfælde af transport af våben mv. mellem tredjelande får mulighed for fra dansk side at straffe/gribe ind over for den transportør, der medvirker til en efter udenlandsk ret ulovlig våbenoverførsel.

Afgørelsen af, om man bør udstrække kriminaliseringen til flere våbentyper, end hvad der følger af våbenprotokollen, beror således navnlig på en afvejning af et eventuelt ønske om intensiv kontrol over for hensynet til transportbranchen.

Det bemærkes dog, at en kriminalisering af transport af alle våben mv. omfattet af våbenlovens § 6 er et naturligt supplement til den såkaldte kombinationsmodel, jf. afsnit 7.3.2. Denne model indebærer, at det som udgangspunkt kræver tilladelse at transportere våben. Transport til og fra en række undtages imidlertid fra kravet om tilladelse under hensyn til disse landes betryggende våbenkontrolsystemer. Hvis man ikke kriminaliserer transport af alle våben mv. omfattet af våbenlovens § 6 i tilfælde, hvor der ikke foreligger de fornødne eksport-/importtilladelser, kan en dansk transportør uden at risikere straf efter danske regler deltage i en ulovlig udførsel (dvs. uden at eksportøren har indhentet fornøden eksporttilladelse og dermed uden at våbnene har været underkastet den i kombinationsmodellen forudsatte eksportkontrol i eksportlandet) af andre våben en skydevåben mv. fra lande, som er undtaget fra kravet om dansk transporttilladelse.

7.2. Internationale våbenembargoer

På nuværende tidspunkt er det alene strafbart at transportere våben til lande, der er omfattet af en juridisk bindende FN-embargo, som er vedtaget i henhold til FN-Pagtens kapitel VII, og som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning.

Der synes ikke på nuværende tidspunkt at gælde andre internationale våbenembargoer, som forpligter Danmark til at forbyde rene trans­port­ydel­ser. Ikke desto mindre bør der efter arbejdsgruppens opfattelse ved en regulering af våbentransportområdet som minimum indføres bestemmelser, der gør det muligt at håndhæve eventuelle fremtidige transportforbud i andre internationale embargoer, som Danmark er juridisk forpligtet til at efterleve (dvs. EU-embargoer).

Arbejdsgruppen finder i øvrigt ikke grundlag for at skelne mellem juridisk og politisk forpligtende embargoer og heller ikke mellem embargoer, der udtrykkeligt indeholder forbud mod transport, og embargoer, der efter ordlyden alene forbyder eksport eller lignende.

Det er således arbejdsgruppens opfattelse, at ny regulering af våbentransport bør indeholde forbud mod – eller hjemmel til at nægte eller udstede forbud mod – transport af våben til ethvert land, som er omfattet af enten en FN-, EU- eller OSCE-embargo.

7.3. Mulige modeller for regulering af våbentransport mellem tredjelande

Der er som udgangspunkt to muligheder for regulering af våbentransport. Den første mulighed er ’forbudsmodellen’, hvor man forbyder transport af våben til en række nærmere angivne lande (som minimum de lande, som er omfattet af en international våbenembargo), og hvor transport til andre lande frit kan foretages. Den anden mulighed er ’tilladelsesmodellen’, hvor transport af våben mellem tredjelande som udgangspunkt forudsætter en tilladelse.

Der er herudover en i princippet uendelig række af variationsmuligheder: De to modeller kan kombineres, således at der nedlægges ubetinget forbud mod transport til visse lande, mens der kan transporteres våben til andre lande efter tilladelse. Man kan lade transport til og/eller fra nogle lande være undtaget fra kravet om tilladelse. Man kan operere med konkrete tilladelser (til hver enkelt transport) og/eller generelle transporttilladelser, der enten kan give adgang til ubegrænset transport (af enhver type våben til ethvert land) eller til transport mellem visse lande og/eller af visse våbentyper.

Nedenfor gennemgås henholdsvis forbudsmodellen, tilladelsesmodellen og en kombinationsmodel nærmere. Det er forudsat, at alle modeller skal kombineres med et forbud mod transporter af skydevåben mv. mellem tredjelande, når der ikke foreligger de fornødne eksport – og importtilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, jf. afsnit 7.1. I øvrigt opfylder alle tre modeller arbejdsgruppens anbefaling i afsnit 7.2. af et forbud mod transport til alle lande, der er omfattet af enten en FN-, EU- eller OSCE-våbenembargo – enten ved et udtrykkeligt forbud eller ved et forbud mod at transportere uden en tilladelse, som ikke vil kunne opnås, hvis modtagerlandet er omfattet af en våbenembargo.

7.3.1. Forbudsmodellen

Forbudsmodellen indebærer, at transport af våben til en række nærmere angivne lande forbydes. Alle lande, som er omfattet af en international våbenembargo, skal være omfattet af forbuddet. Det er tanken, at forbudslandene skal oplistes ved en bekendtgørelse, som kan revideres løbende i takt med ophævelser og vedtagelser af internationale våbenembargoer.

Forbuddet kan eventuelt ud fra hensynet til Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet udstrækkes til enkelte andre lande. Forbudslisten kan derimod ikke omfatte samtlige lande, hvortil myndighederne ville afslå at give udførsels tilladelse. Dette skyldes, at ansøgninger om udførselstilladelser vurderes konkret ud fra den aktuelle situation i det pågældende land, den pågældende modtager i landet, de pågældende våbens art mv.

Da det ikke ganske kan udelukkes, at der – uanset den i afsnit 7.7. foreslåede undtagelse vedrørende visse transporter til danske og udenlandske militære styrker – under ganske særlige omstændigheder kan opstå behov for at give dispensation fra forbuddet, bør der skabes en hjemmel hertil.

Der kan frit – dvs. uden indhentelse af nogen form for tilladelse – transporteres våben til lande, som ikke er omfattet af forbuddet.

Fordelene ved denne model er, at

–   den er enkel, overskuelig og kræver få ressourcer at administrere hos såvel myndigheder som transportører,

–   danske transportørers konkurrenceevne bringes ikke i fare ved at pålægge dem at indhente transporttilladelser, mens de fleste udenlandske transportører kan operere uden, og

–   man undgår, at én og samme våbenoverførsel både vurderes af eksportlandets myndigheder som led i eksport kontrol og af de danske myndigheder som led i transport kontrol.

Ulempen ved modellen er, at man får en situation, hvor der frit kan transporteres våben til lande, hvortil myndighederne efter en konkret vurdering muligvis ville afslå at give tilladelse til våben eksport .

7.3.2. Tilladelsesmodellen

Tilladelsesmodellen i ’ren’ form indebærer, at transport af våben mellem to fremmede lande kræver tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Det er i givet fald mest nærliggende at vurdere en ansøgning om transport ud fra de samme kriterier, som anvendes ved vurderinger af ansøgninger om udførselstilladelser.

Fordelen ved tilladelsesmodellen er, at man opnår fuld parallelitet til den gældende eksportkontrolordning, og at man således ikke lovligt vil kunne transportere våben til destinationer, hvortil man under tilsvarende omstændigheder ikke ville have kunnet opnå eksporttilladelse.

Ulemper ved modellen er, at

–   den kan indebære betydelige administrative byrder for såvel myndigheder som transportører,

–   det er vanskeligt for transportørerne at vide, hvornår det er relevant at søge om tilladelse, da de i henhold Danmarks Rederiforenings notat af 6. juni 2003, jf. afsnit 6.3.4., ikke altid har fuldt kendskab til det specifikke indhold af lasten,

–   den indebærer risiko for alvorligt forringet konkurrenceevne for danske transportører, idet de skal indhente transporttilladelser efter en tidskrævende procedure, mens de fleste udenlandske transportører kan operere uden,

–   én og samme våbenoverførsel vil i mange tilfælde blive vurderet af såvel eksportlandets myndigheder som led i eksport kontrol som af de danske myndigheder som led i transport kontrol.

7.3.3. Kombinationsmodellen

Forbuds- og tilladelsesmodellerne kan kombineres og modificeres på mange måder. En kombinationsmodel kan tænkes udformet sådan, at

–   våbentransport til en række nærmere angivne lande (»de røde lande«) er forbudt,

–   våbentransport til og fra en række nærmere angivne lande (»de grønne lande«) kan foretages uden nogen form for tilladelse, og

–   transport til restgruppen af lande (»de gule lande«) kræver tilladelse i hvert enkelt tilfælde på samme måde som i tilladelsesmodellen.

De »røde« lande tænkes afgrænset på samme måde som i forbudsmodellen.

Afgrænsningen af, hvilke lande der kan anses for »grønne« afhænger af, hvor intensiv en kontrol man vil have. Grundtanken bør formentlig være, at lande, som er acceptable destinationer for våbentransporter, og som samtidig har et betryggende eksportkontrolsystem, kan anses for omfattet. Det er imidlertid ikke administrativt muligt at foretage og til enhver tid ajourføre en vurdering af alle verdens landes eventuelle eksportkontrolsystemer.

Afgrænsningen af »de grønne lande« er således vanskelig, men man kunne f.eks. afgrænse listen til EU eller EU+NATO eller EU+NATO+OECD, hvorimod arbejdsgruppen på baggrund af kendskabet til eksportkontrolpraksis i visse Wassenaar-lande ikke finder fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse medlemskab af Wassenaar Arrangementet for i sig selv at kvalificere til en plads på den »grønne« liste. En liste over medlemmer af EU, NATO, OECD og Wassenaar Arrangementet findes i underbilag 3. »De grønne lande« skal i øvrigt ikke nødvendigvis defineres institutionelt, og der kan således sagtens gøres tilføjelser eller undtagelser fra ovennævnte afgrænsninger.

Det er tanken, at såvel den »røde« som den »grønne« liste skal fastsættes ved bekendtgørelse og dermed løbende skal kunne revideres. Hvis der i praksis måtte vise sig et stort praktisk behov for at kunne transportere våben mv. til bestemte lande, som ikke i første omgang er omfattet af listen over »grønne« lande, kan der således foretages en konkret evaluering af vedkommende landes eksportkontrolsystemer med henblik på en afgørelse af, om optagelse på listen kan ske. Under alle omstændigheder kan det ikke undgås, at nogle lande i visse tilfælde vil vurdere en ansøgning om eksporttilladelse anderledes, end de danske myndigheder ville have gjort. Fordelen ved den ’rene’ tilladelsesmodel – at der ikke kan transporteres våben til et land, hvis de danske myndigheder ikke ville have givet tilladelse til udførsel af samme våben til samme land – vil således blive modificeret i kombinationsmodellen.

Kombinationsmodellen vil i øvrigt i et vist omfang indebære de samme ulemper som den rene tilladelsesmodel, herunder navnlig administrative byrder for såvel myndigheder som transportører, risiko for alvorlig forringet konkurrenceevne for danske transportører og dobbeltkontrol foretaget af henholdsvis myndigheder i udlandet og myndighederne i Danmark.

Navnlig de tilfælde, hvor overførslen af våben både vurderes af eksportlandets myndigheder som led i en (betryggende) eksportkontrol og af de danske myndigheder som led i transportkontrol, vil blive begrænset.

For så vidt angår risikoen for forringet konkurrenceevne for danske transportører bemærkes, at kombinationsmodellen i henhold til Danmarks Rederiforenings nedenfor citerede notat af 6. juni 2003 synes at indebære, at en meget stor del af våbentransporten med danske skibe vil være undtaget fra kravet om tilladelse – i hvert fald hvis »den grønne liste« udstrækkes til hele OECD-kredsen. Rederiforeningen frygter imidlertid, at udenlandske befragtere generelt vil fravælge danske transportører, hvis der ved blot en del af transportopgaverne er risiko for forsinkelse ved indhentelse af transporttilladelse.

7.3.4. Bemærkninger fra Danmarks Rederiforening og SiD

Danmarks Rederiforening har i notat af 6. juni 2003 fremsat følgende skriftlige bemærkninger til spørgsmålet om regulering af våbentransport:

»Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse [ våben ] transporter, der hovedsageligt udføres for regeringer eller regeringsorganer, ikke mindst af militærfortrolige årsager ikke er kendt i detaljer af transportøren/rederiet, hvorfor man ikke ved, om der er tale om våben eller ej. Det gælder både containere og lastbiltrailere mv., hvor blot IMO-fareklassen oplyses til rederiet. Som eksempel kan nævnes, at et konkret rederi aktuelt har en to-årig kontrakt med det danske forsvar, og under denne kontrakt flyttes de køretøjer, trailere og udstyr, som der anmodes om, uden at rederiet nødvendigvis ved, om der er tale om våben eller andre forsyninger.

Det er i øvrigt ikke muligt at gennemføre en transport af våben, uden at der er tale om en afskiber, dvs. regering eller producent, der er godkendt under eksporttilladelsessystemet. Dette gælder f.eks. en typisk afskibning fra våben- og ammunitionsproducenter i USA, UK, Frankrig eller Italien. Der er endvidere kontrol i næsten alle transitsteder, det være sig kanaler eller havne, ligesom der endelig er importkontrollen i modtagerlandene.

Det afgørende for rederierne i forbindelse med regler om transport er, at det sjældent er klart, hvilke varer der defineres som sådanne, og at rederierne af regeringerne rent faktisk sjældent gives oplysningerne om, i hvilket omfang, der er tale om våben. Dansk skibsfart lever ikke af sejlads med våben, men de indirekte effekter af bureaukratiske godkendelsesregler vil være, at rederierne, uanset varens karakter, fravælges som transportører af disse regeringer, fordi der for forskellige varekategorier er risiko for, at der opstår forsinkelser ved indhentning af yderligere tilladelser end indeholdt i eksporttilladelserne. Hertil kommer yderligere, at afskiberne ikke vil finde det acceptabelt at skulle vælge forskellige transportører afhængig af destinationslandet, som ligger ud over internationale boykotter.

I det omfang der indføres strammere regler for våbentransporter, er det som tidligere oplyst Rederiforeningens opfattelse, at et enkelt og gennemsigtigt forbudssystem er at foretrække. Der er i øjeblikket et dusin lande på FN’s og EU’s forbudsliste, og en fuld dansk implementering, der tager udgangspunkt heri, vil være administrerbar for erhvervet og samtidig ikke indebære de alvorlige indirekte effekter af godkendelsesprocedurer, der mere generelt får afskibere til på forhånd at fravælge dansk flag. Ensidige danske lister vil derimod skabe problemer for såvel store som små rederier…«

SiD har i brev af 2. september 2003 anført følgende:

»Specialarbejderforbundets interesse i spørgsmålet om transport af våben på danske skibe skal ses i lyset af hensynet til sikkerheden for de søfarende og danske skibe.

Set hen over de sidste to årtier har danske skibe under udøvelse af våbentransport ved adskillige lejligheder bragt besætningers sikkerhed i fare, og i gentagne tilfælde har skibe og besætningsmedlemmer været tilbageholdt, fængslet og tiltalt af fremmede myndigheder. Dette skyldes ikke mindst, at et meget stort antal transporter har været udført i strid med fremmede landes regler og/eller interesser.

Vi vil heller ikke undlade at bemærke, at mange transporter er foregået i strid med dansk udenrigspolitik, og at det ikke kan udelukkes, at organisationer, der udøver terrorvirksomhed, har benyttet danske skibe som transportled.

Specialarbejderforbundet har ved gentagne lejligheder påpeget det uhensigtsmæssige i, at der ingen regler har været gældende for transportleddet, når der ses bort fra ganske få undtagelser. Specialarbejderforbundet vil påpege, at vi anser langt de fleste våbentransporter som ukomplicerede, men vi finder til gengæld, at der også foretages transporter, der i høj grad bør påkalde sig myndighedernes opmærksomhed.

I forbindelse med transporterne finder SiD, at det vigtigste er, at der forefindes et rapporteringssystem, således at danske myndigheder er bekendt med en transports eksistens, samt at det er muligt for både reder og myndigheder at identificere den endelige afskiber og modtager.

Specialarbejderforbundet anser derfor, at [ tilladelses ] modellen i »ren« form vil være at foretrække. Vi mener ikke, at en sådan løsning vil være vanskelig at administrere for rederierne, idet sådanne transporter vil være tilrettelagt og planlagt med en tidshorisont, således at en tilladelse ville kunne blive ekspederet.

Vi ønsker at påpege, at der fra både EU-lande, NATO-lande og OECD-lande har fundet transporter sted til krigsførende magter, undertrykkende regimer, private våbenhandlere, organisationer etc. På trods af officiel restriktiv lovgivning. Fra en række havnebyer i ovennævnte lande er våben ligeledes ved hjælp af frihavnsstatus eller manglende kontrol blevet udskibet i massivt omfang.

Specialarbejderforbundet finder derfor ikke, at »kombinationsmodellen« vil kunne indebære det nødvendige element af sikkerhed for besætningen. Skulle kombinationsmodellen anvendes, opfordrer vi til, at kun de lande, som Danmark med stor sikkerhed ved udøver den nødvendige kontrol, bliver optaget på listen.«

7.3.5 Konklusion

Efter arbejdsgruppens opfattelse må en ren tilladelsesmodel frarådes, da den må forventes blive meget tung at administrere, og i mange tilfælde kun vil have meget begrænset merværdi i forhold til våbeneksportkontrollen i det land, hvorfra våbnene transporteres. En sådan ordning vil endvidere indebære stor risiko for at skade danske transportørers konkurrenceevne.

Valget mellem en forbudsordning og en kombinationsordning må efter arbejdsgruppens opfattelse bero på en politisk afvejning af fordele og ulemper ved de to modeller. Arbejdsgruppen finder derfor ikke grundlag for at anbefale den ene model frem for den anden.

7.4. Afgrænsning af våbentransport og våbenformidling

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem de kommende regler om våbentransport og de regler, som arbejdsgruppen senere skal komme med forslag til med henblik på at implementere Rådets fælles holdning om våbenformidling, jf. afsnit 3.7., har arbejdsgruppen overvejet, hvorledes våbentransport og våbenformidling bør afgrænses overfor for hinanden.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at hverken transport af våben eller arrangering af transport af våben bør anses for våbenformidling. I det omfang der indføres krav om tilladelse til transport af våben mellem (visse) tredjelande, bør der således ikke tillige stilles krav om tilladelse til formidling af aftalen om samme transport.

7.5. Straffebestemmelsen

7.5.1. Den strafbare handling

Arbejdsgruppens har udarbejdet to alternative forslag til ændring af våbenloven, jf. afsnit 8. I det ene forslag (forbudsmodellen, jf. afsnit 7.3.1.) består den strafbare handling i at transportere våben mv. i strid med et forbud mod at transportere våben til visse lande. I det andet forslag (kombinationsmodellen, jf. afsnit 7.3.3.) består den strafbare handling i at transportere våben uden fornøden transporttilladelse. Endvidere forbydes det i begge modeller at transportere skydevåben mv. mellem lande, hvis der ikke foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser i henhold til lovgivningen i henholdsvis eksport- og importlandet.

Uanset hvilken model der vælges, vil den strafbare handling således bestå i at » transportere « våben. Såvel indgåelse af aftaler om transport, instruktion om indgåelse eller udførelse af sådanne aftaler som fysisk gennemførelse af transport vil være omfattet heraf.

Efter arbejdsgruppens opfattelse bør de foreslåede regler have universel gyldighed, så en våbentransportør er forpligtet til at iagttage bestemmelsen, uanset om der anvendes dansk registrerede fly/skibe eller andre transportmidler, og uanset om transporten i øvrigt kan henføres til det danske territorium eller ej.

Det skal dog fremhæves, at reglernes rækkevidde begrænses af reglerne om dansk straffemyndighed, jf. nærmere herom afsnit 7.5.3.

De foreslåede regler i kombinationsmodellen indebærer, at også udenlandske flyselskaber/rederier, der råder over danske fly/skibe, i visse tilfælde skal indhente tilladelse fra de danske myndigheder for at kunne transportere våben med disse fly/skibe. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan der stilles spørgsmålstegn ved rimeligheden og hensigtsmæssigheden heraf, og en sådan ordning vil måske forringe danske flyselskabers/rederiers mulighed for at udleje/udchartre danske fly/skibe. Hvis kombinationsmodellen vælges, kan arbejdsgruppen imidlertid ikke anbefale, at transport med danske fly/skibe, som er underlagt udenlandske flyselskabers/rederier, undtages fra dette krav. Grunden er, at en sådan undtagelse vil indebære risiko for omgåelse af kravet om tilladelse ved hjælp af forskellige aftalekonstruktioner med udenlandske flyselskaber/rederier. I stedet må det være op til anklagemyndigheden at vurdere, om en straffesag vil kunne gennemføres i Danmark.

Arbejdsgruppen finder i øvrigt ikke grund til at undtage danske fly og skibe, som er underlagt udenlandske transportfirmaer, fra et eventuelt forbud mod transport af våben mv. til visse lande (jf. forbudsmodellen) eller et eventuelt krav om, at de fornødne tilladelser til udførsel og indførsel skal foreligge vedrørende skydevåben mv. (jf. såvel forbudsmodellen som kombinationsmodellen). Det bemærkes herved, at nævnte forbud og nævnte krav er begrundet i henholdsvis internationale våbenembargoer og FN’s våbenprotokol.

7.5.2. Strafsubjektet

Det må antages, at en transportaftale typisk indgås af en anden end den, der fysisk udfører transporten. Det vil primært være transportfirmaet, der i forbindelse med aftaleindgåelsen – med kendskab til lastens indhold og destinationen – har mulighed for at sikre sig, at de fornødne tilladelser foreligger, eller at transporten ikke går til et forbudt (embargobelagt) land. Den økonomiske interesse i at gennemføre aftalen må desuden formodes primært at være transportfirmaets.

Selv om skibsføreren efter gældende regler formelt står med ansvaret for opbevaringen mv. af godset under transporten, vil denne i nogle tilfælde kun have et begrænset kendskab til lastens nærmere indhold og typisk opnå dette kendskab senere end rederiet, som har indgået fragtaftalen. Tilsvarende må i endnu højere grad antages at gælde for piloten eller chaufføren. Skibsføreren vil dog i nogle tilfælde have et indgående kendskab til lasten og kan eventuelt have indgået fragtaftalen på rederiets vegne. Endvidere vil der være særlig anledning til at være opmærksom på den, der fysisk udfører transporten, i situationer, hvor transporten går til et embargobelagt land.

Arbejdsgruppen har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udforme regler i lighed med dem, der var indeholdt i lovforslaget fra 1987, hvorefter den hovedansvarlige var henholdsvis skibsføreren eller piloten.

Afgørelsen af, hvem der kan straffes for transporten, må i stedet afgøres på grundlag af en konkret vurdering af, hvem der efter almindelige strafferetlige principper må anses for ansvarlig herfor, dels som hovedansvarlig, dels som medvirkende.

7.5.3. Dansk jurisdiktion (straffemyndighed)

Justitsministeriet har nedsat det såkaldte jurisdiktionsudvalg, som har til opgave at vurdere, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i dansk rets almindelige bestemmelser om straffemyndighed, herunder hvorvidt der eventuelt kan være anledning til i et vist yderligere omfang at fravige princippet om dobbelt strafbarhed i forhold til, hvad der følger af de gældende regler om dansk straffemyndighed.

Arbejdsgruppen har på den baggrund ikke fundet anledning til at overveje, om der kan være behov for en udvidelse af jurisdiktionsbestemmelserne og har ved overvejelserne om, hvad der bør kunne straffes for, taget udgangspunkt i de eksisterende bestemmelser om jurisdiktion.

Udstrækningen af den danske jurisdiktionskompetence er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. Det følger heraf, at der er dansk straffemyndighed for handlinger begået i den danske stat eller på dansk indregistreret skib eller fly. Handlinger, der uden for det danske territorium begås på eller med andre transportmidler, er endvidere omfattet af dansk straffemyndighed, hvis handlingen er begået af en person med dansk statsborgerskab eller bopæl i Danmark og handlingen enten er strafbar både efter gerningsstedets lov og dansk lov (princippet om dobbelt strafbarhed) eller er begået uden for folkeretligt anerkendt statsområde og vil kunne medføre højere straf end fængsel i 4 måneder.

Endelig er der i visse tilfælde dansk straffemyndighed, uanset hvor handlingen er foretaget, og hvor gerningsmanden hører hjemme, bl.a. når handlingen er omfattet af en mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at foretage retsforfølgning.

Gennemførelse af våbentransport må antages ofte at foregå i en juridisk persons regi. Som omtalt under afsnit 2.4. anses lovovertrædelser, der foretages inden for rammerne af en juridisk person, i retspraksis for foretaget dér, hvor den ansatte begår den handling eller undladelse, der udløser selskabsansvaret. Hvis overtrædelsen skyldes tilregnelige forhold, der kan henføres til den juridiske persons hjemsted – eksempelvis manglende eller urigtig instruktion af den ansatte – kan gerningsstedet formentlig tillige anses for at være dér, hvor den juridiske person har hjemsted.

På den baggrund har arbejdsgruppen forudsat, at gerningsstedet for ulovlig våbentransport er både dér, hvor transporten fysisk udføres, og dér, hvor den ansvarlige juridiske person har hjemsted, forudsat at transportaftalen er indgået på hjemstedet, eller der fra hjemstedet er givet instruktioner om aftalens indgåelse og/eller transportens udførelse. Dette er uafhængigt af, om forbuds- eller kombinationsmodellen vælges.

Med den foreslåede straffebestemmelse og de gældende jurisdiktionsregler vil der herefter være dansk straffemyndighed efter straffelovens § 6 (territorialprincippet) for ulovlige våbentransport mellem tredjelande i følgende situationer:

•   Transporten er foranstaltet af et transportfirma i Danmark, uanset hvilket transportmiddel, der anvendes.

•   Transporten udføres med et dansk registreret fly eller skib, uanset hvor transportaftalen er indgået, eller hvorfra instruktion om transportens gennemførelse er givet.

Der vil derimod ikke være dansk straffemyndighed efter straffelovens § 6 i følgende situation, hvor der ikke begås nogen handling på dansk territorium i relation til transporten:

•   Transporten er foranstaltet af et transportfirma i udlandet, eventuelt en udenlandsk filial af et dansk transportfirma, og transporten gennemføres med andre transportmidler end dansk registrerede fly/skibe.

Hvis transporten foranstaltes eller udføres af en person med dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark eller af en person med indfødsret eller bopæl i et andet nordisk land, som opholder sig i Danmark, kan der imidlertid være dansk straffemyndighed efter straffelovens § 7, stk. 1 eller 2, jf. ovenfor.

7.5.4. Tilregnelse

Det er det almindelige udgangspunkt, at særlovsovertrædelser kan straffes såvel ved forsætlig som uagtsom overtrædelse, og arbejdsgruppen finder ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

I henhold til lovforslaget fra 1987 om en tilladelsesordning for våbentransport med de af Retsudvalget foreslåede ændringer fra 1989, jf. afsnit 5., skulle overtrædelser, der skyldtes uagtsomhed, kun straffes, hvis lastens indhold fremgik af transportdokumenterne, eller hvis særlige omstændigheder burde have givet anledning til mistanke om, at lasten indeholdt våben og krigsmateriel omfattet af loven.

Formålet med denne bestemmelse var at fritage transportører af containere for den praktisk umulige opgave at kontrollere samtlige containeres indhold inden transporten. Arbejdsgruppen kan tiltræde denne præcisering af den strafbare uagtsomhed.

7.5.5. Strafferamme

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at strafferammen for overtrædelse af forbud mod transport af våben mellem tredjelande bør være den samme som strafferammen vedrørende overtrædelse af våbenlovens gældende forbud mod at udføre våben uden tilladelse. Det vil med andre ord sige bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, jf. våbenlovens § 10, stk. 1.

Dette gælder, uanset om der bliver tale om forbud mod transport af våben mellem tredjelande uden de fornødne eksport- og importtilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, jf. FN’s våbenprotokol, transportforbud begrundet i en international våbenembargo og/eller forbud mod våbentransport mellem tredjelande uden dansk transporttilladelse.

Det bemærkes, at dette for så vidt angår de internationale våbenembargoer vil indebære, at transport af våben til lande, der alene er underlagt en EU- eller OSCE-embargo højst kan straffes med 2 års fængsel, mens transport af våben til et land, der er underlagt en FN-embargo, som er implementeret i dansk ret ved kongelig anordning, tillige vil være omfattet af straffelovens § 110 c, stk. 2, hvor strafferammen under skærpende omstændigheder går op til 4 års fængsel.

Dette forhold svarer imidlertid til den nuværende situation vedrørende eksport af våben fra Danmark til embargobelagte lande, hvor eksport til et land omfattet af en EU- eller OSCE-embargo alene vil kunne straffes efter våbenloven (som en overtrædelse af forbuddet mod at eksportere våben uden tilladelse), mens eksport af våben til et land omfattet af en FN-embargo, der er implementeret ved kongelig anordning, kan straffes efter straffelovens § 110 c, stk. 2.

7.6. Hvilke våben

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de våben, som i givet fald skal omfattes af regler om forbud mod våbentransport til visse lande og/eller krav om tilladelse til våbentransport mellem visse lande, bør svare til anvendelsesområdet for våbenlovens § 6, stk. 1, om udførsel af våben mv. fra Danmark. Eventuelle senere ændringer af våbenlovens § 6, stk. 1, vil dermed få afsmittende effekt på våbentransportordningen.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke våben der bør være omfattet af kravet om, at der foreligger de fornødne udførsels- og indførselstilladelser fra henholdsvis eksport- og importlandet, henvises til afsnit 7.1.

I henhold til våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, er jagtvåben samt ammunition hertil undtaget fra lovens forbud mod udførsel uden tilladelse. Våbenlovens § 6, stk. 2, bemyndiger imidlertid Justitsministeren til at udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af nogen art. Bemyndigelsen er udnyttet i våbenbekendtgørelsen § 27, der inddrager jagtvåben og ammunition under forbuddet mod udførsel uden tilladelse.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at Justitsministeriet ligeledes bør bemyndiges til at lade reguleringen af våbentransporter omfatte våben og ammunition af enhver art.

7.7. Undtagelser vedrørende militære styrker mv.

Forbuddet i våbenlovens § 6, stk. 1, mod udførsel af våben uden tilladelse gælder efter § 8, stk. 2, 1. pkt., ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.

Undtagelsens rækkevidde er i forarbejderne til lov nr. 363 af 2. juni 1999 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer nærmere beskrevet således:

»…Efter fast praksis gælder kravet om udførselstilladelse imidlertid ikke for udførsel af udrustning og materiel, der medbringes (udføres eller genudføres) af danske eller udenlandske NATO-styrker eller sendes særskilt til brug for disse. Det forudsættes herved, at det for så vidt angår danske styrker drejer sig om udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller lignende i udlandet, og som – med undtagelse af bortskudt ammunition – genindføres her til landet, uden at det under styrkernes ophold i udlandet overlades til andre. For så vidt angår udenlandske styrker forudsættes, at udførslen kun omfatter udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse er bragt her til landet af de nævnte styrker eller særskilt er sendt til disse under deres ophold her i landet.

Justitsministeriet foreslår, at det formelt medtages i loven, at der ikke skal indhentes udførselstilladelse i henhold til våben- og eksplosivstoflovens § 6, stk. 1, når udførslen vedrører militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse.

Dette medfører, at der ikke skal indhentes tilladelse til udførsel af udrustning og materiel, der udføres eller genudføres af danske eller udenlandske NATO-styrker, eller når udrustning og materiel sendes særskilt til brug for disse. Tilsvarende bør efter Justitsministeriets opfattelse også gælde i relation til f.eks. Partnerskab for Fred samt OSCE- og FN-opgaver.«

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at militære styrker og militært personel på lignende måde bør have adgang til at transportere våben mellem tredjelande som led i den militære tjenesteudøvelse uden tilladelse, dispensation, eller opfyldelse af krav om eksport- og importtilladelse fra henholdsvis eksport- og importlandet. Det forudsættes herved, at det for så vidt angår udrustning og materiel, som transporteres af eller særskilt til brug for danske styrker, drejer sig om udrustning og materiel, der med Forsvarsministeriets godkendelse medbringes eller sendes til brug under øvelse eller operationer eller lignende. For så vidt angår udenlandske styrker forudsættes, at der er tale om regulære styrker, der kommer fra allierede, koalitionspartnere eller på anden måde indgår i operationer, som Danmark har været med til at godkende eller har undladt at stemme imod.

Det bemærkes, at en sådan undtagelse må antages at være i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i FN’s våbenprotokol, jf. afsnit 3.1.

8. Udkast til lovforslag

Som anført i afsnit 7.3.4. finder arbejdsgruppen, at valget mellem en forbudsmodel og en tilladelsesmodel må bero på en politisk afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige modeller, hvorfor arbejdsgruppen har afholdt sig fra at pege på én model frem for en anden. På den baggrund følger nedenfor to alternative udkast til lovforslag, hvor henholdsvis forbudsmodellen og kombinationsmodellen integreres med de øvrige anbefalinger i rapporten.

8.1. Forbudsmodellen

I våbenloven indsættes som ny paragraf:

§ 7 a. 14)  Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren forbyde transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben mv. mellem tredjelande, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan dog under ganske særlige omstændigheder give dispensation fra dette forbud.

Stk. 2. 15)  Det er forbudt at transportere skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande fornødne tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

Stk. 3. 16)  Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1-2 skal gælde våben af enhver art.

Våbenlovens § 8, stk. 2 ændres til følgende ordlyd (ændringer markeret med fed):

Stk. 2. 17)  § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.

Våbenlovens § 10, stk. 1, ændres til følgende ordlyd (ændringer markeret med fed):

Stk. 1. 18)  Med bøde, fængsel i op til 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, § 2 c, § 2 d, § 5, § 6, stk. 1, [ … ] § 7 og § 7 a, stk. 2 . På samme måde straffes den, der overtræder regler udstedt i medfør af § 7 a, stk. 1.

8.2. Kombinationsmodellen 19)

I våbenloven indsættes som ny paragraf:

§ 7 a. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at transportere de i § 6, stk. 1, nævnte våben mv. mellem tredjelande, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om udstedelse af tilladelser efter stk. 1. Justitsministeren kan herved efter forhandling med udenrigsministeren bestemme, at transport til og fra nærmere bestemte lande kan ske uden tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. 20)  Det er forbudt at transportere skydevåben samt dele, komponenter og ammunition dertil mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande fornødne tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

Stk. 4. 21)  Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 3 skal gælde våben af enhver art.

Våbenlovens § 8, stk. 2 ændres til følgende ordlyd (ændringer markeret med fed):

Stk. 2. 22)   § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.

Våbenlovens § 10, stk. 1, ændres til følgende ordlyd (ændringer markeret med fed):

Stk. 1. 23)  Med bøde, fængsel i op til 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, § 2 c, § 2 d, § 5, § 6, stk. 1, [ … ] § 7 og § 7 a, stk. 1 og 4 .


1) Bekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000 af lov om våben og eksplosivstoffer.

2) Bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv.

3) Ved at udstede internationalt importcertifikat attesterer myndighederne i importlandet, at importøren har forpligtet sig til at indføre det pågældende vareparti til importlandet. Når varepartiet ankommer til importlandet, udsteder de kompetente myndigheder endvidere et ankomstbevis, der sikrer, at varepartiet ved eventuel reeksport fra importlandet underlægges dette lands eksportkontrol.

4) Slutbrugerdokumentation (end use dokumentation) er en erklæring fra modtageren i importlandet om, at partiet skal anvendes af modtageren selv, og ikke vil blive solgt eller reeksporteret.

5) Bekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 af lov om luftfart, som ændret ved lov nr. 1074 af 17. december 2002.

6) Bekendtgørelse nr. 310 af 28. april 2003 af lov om jernbanevirksomhed mv.

7) Der henvises til aktuelt notat om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Fællesskabets vegne af våbenprotokollen, som blev fremsendt til Folketingets Retsudvalg (og Europaudvalget) forud for rådsmødet (økonomi og finans/retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 16. oktober 2001 (2001-02, 1. samling, Alm. Del – bilag 49).

8) Programme of Action to prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects.

9) Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse. Forordningen trådte i kraft den 28. september 2000.

10) Bruttotonnage (BT) er en teknisk beregning af et skibs størrelse og er et udtryk for rumindholdet af alle lukkede rum i et skib.

11) TDW = tons dead weight, hvor 1 TDW er 1.016 kg. Angiver maksimal ladning og brændstofmængde.

12) "Roll on/Roll off", dvs. at skibet er indrettet således, at al last køres ombord og fra borde via en eller flere ramper – med andre ord et færgelignende fragtskib.

13) Massegodsskibe.

14) Jf. afsnit 7.3.1.

15) Jf. afsnit 7.1.

16) Jf. afsnit 7.6.

17) Jf. afsnit 7.7.

18) Jf. afsnit 7.5.3.

19) Jf. afsnit 7.3.2.

20) Jf. afsnit 7.1.

21) Jf. afsnit 7.1.

22) Jf. afsnit 7.7.

23) Jf. afsnit 7.5.3.


Underbilag 1

Aktuelle våbenembargoer vedtaget i FN, EU eller OSCE

A. Embargo mod terrorister

Elimination af våbenforsyninger til terrorister

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. september 2001

B. Embargoer mod lande

Armenien

Opfordring til at afholde sig fra levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 853 af 29. juli 1993.

Azerbajdjan

Opfordring til at afholde sig fra levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 853 af 29. juli 1993.

Bosnien og Hercegovina

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   Fælles Holdning (EU) 1996/184/FUSP af 26. februar 1996.

•   Fælles Holdning (EU) 1998/240/FUSP af 19. marts 1998.

•   Fælles Holdning (EU) 1999/481/FUSP af 19. juli 1999

Burma

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr. Embargoen omfatter endvidere levering af materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme.

 

•   Rådets Forordning (EF) nr. 1081/00 af 22. maj 2000.

•   Kommissionens Forordning (EF) nr. 1883/02 af 22. oktober 2002.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2003/297/FUSP af 28. april 2003.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 744/03 af 28. april 2003.

•   Kommissionens Forordning (EF) nr. 1070/2003 af 20. juni 2003

•   Rådets afgørelse 2003/461/FUSP

Congo, Den Demokratiske Republik (tidligere Zaire)

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   EU-erklæring af 7. april 1993.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2002/829/FUSP af 21. oktober 2002.

Irak

Embargo på salg af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   EU-erklæring nr. 56/90 af 4. august 1990.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 661 af 6. august 1990.

•   Kgl. Anordning nr. 124 af 12. marts 1993.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 986 af 14. april 1995.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 2465/2996 af 17. december 1996.

•   Kgl. Anordning nr. 1328 af 27. december 1996.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1409 af 14. maj 2002.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 1346/2002 af 25. juli 2002.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1483 af 22. maj 2003

Kina

Embargo på levering af våben og militært udstyr.

 

•   EU-rådserklæring af 27. juni 1989.

Liberia

Embargo på salg og levering våben, militært udstyr samt militærteknisk bistand og træning.

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1343 af 7. marts 2001.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2001/357/FUSP af 7. maj 2001.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1408 (2002) af 6. maj 2002.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2001/457/FUSP af 13. juni 2002.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 1318/2002 af 22. juli 2002.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1478 (2003) af 6. maj 2003.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2001/365 /FUSP af 19. maj 2003.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 1030/2003 af 16. juni 2002

Libyen

Embargo på eksport af våben eller andet militært udstyr.

 

•   EPS-erklæring af 27. januar 1986.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 261/99 af 16. april 1999.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 836/99 af 20. april 1999.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 611/99 af 13. september 1999

•   Kgl. Anordning nr. 537 af 25. juni 1999

Nagorno-Karabakh

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   OSCE-beslutning af 28. februar 1992.

Rwanda

Embargo på salg af våben og militært materiel til ikke-regeringstropper m.h.p. anvendelse i Rwanda. I medfør af Sikkerhedsrådsresolution 1011 er salg til Rwanda´s regering ikke længere omfattet af embargoen.

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 918 af 17. maj 1994.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1011 af 16. august 1995.

Sierra Leone

Embargo på salg eller overdragelse af våben og andet krigsmateriel. Embargoen omfatter ikke leverancer til Sierra Leones regering, ECOWAS-landenes fredsbevarende styrker (ECOMOG) og FN i Sierra Leone, herunder FN’s fredsbevarende styrker (UNAMSIL).

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1132 af 8. oktober 1997.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1171 af 5. juni 1998.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 1998/109/FUSP af 29. juni 1998.

•   Kgl. Anordning nr. 628 af 21. august 1998.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1299 af 19. maj 2000.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1306 af 5. juli 2000.

Somalia

Embargo på levering af alle former for våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning. Embargoen omfatter ikke militært udstyr, der anvendes til humanitære formål.

 

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 733 af 23. januar 1992.

•   Kgl. Anordning nr. 54 af 27. januar 1992.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1356 af 19. juni 2001.

•   FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1425 af 22. juli 2002.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2002/960/FUSP af 11. december 2002.

•   Rådets Forordning (EF) nr. 147/2003 af 27. januar 2003.

Sudan

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   Fælles Holdning (EU) nr. 1994/165/FUSP 15. marts 1994.

Zimbabwe

Embargo på levering af alle former for våben og militært udstyr.

 

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2002/145/FUSP af 18. februar 2002.

•   Fælles Holdning (EU) nr. 2003/115/FUSP af 18. februar 2003.Underbilag 2

29 May 2003

Ms. A. Arnsted

Ministry of Justice of Denmark

Slotsholmsgade 10

DK1216 København K

(By electronic mail)

Dear Ms. Arnsted:

Your inquiry of 28 May 2003 concerning the criminalisation requirements of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing United Nations Convention against Transnational Organized Crime has been forwarded to me for reply. You had asked about the extent to which the mere transport of firearms, their parts and components and ammunition from one country to another falls within the ambit of the definition of »illicit trafficking« set out in Article 3, subparagraph (e), and hence within the ambit of the criminalisation requirement of Article 5, subparagraph (1)(b) of the Protocol.

The interpretation of the Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto is a matter for Member States, and once the instruments are in force, for the appropriate Conferences of States Parties, and not for the United Nations Secretariat, and I am therefore not in a position to provide you with an authoritative interpretation or opinion on this question. We do, however, advise Member States seeking to ratify the instruments with respect to legislative and other issues on request, and I can provide you with some information about how the relevant provisions are likely to be interpreted and applied by States Parties.

The formal Travaux Préparatoires have not yet been produced, but a series of notes for this purpose was drafted and agreed by the open-ended intergovernmental Ad Hoc Committee which produced the Protocol itself. These were submitted to the General Assembly in the same Report as the resolution under which the Protocol was adopted on 31 May 2001, and may be found in UN document # A/55/383/Add.3, Part II. This could formally be obtained through your country's Permanent Mission to the UN in New York, but for convenience, we have also posted it on the ODC website here in Vienna, at: http://www.unodc.org/pdf/crime/session12/crime_cicp_convention_session_12.html

Similar notes for the parent Convention and other Protocols (A/55/383/Add.1) are also at the same website location. I have quickly reviewed the agreed notes, and there is nothing that bears directly on the issue you raise at this point, but they do provide information on other Protocol provisions which may be of use. The Centre for International Crime Prevention has also produced a series of legislative guides for countries seeking to ratify the Convention and its Protocols. These have not yet been formally released, but draft copies were distributed to delegations at the annual meeting of the UN Commission for Crime Prevention and Criminal Justice last week, and you should be able to obtain a copy from the Danish delegation. We expect to release finalised texts of the guides sometime in the fall.

Turning to the substantive issue you raise, we expect that States Parties will generally take the position that domestic offences adopted pursuant to the Protocol should in some circumstances extend to the mere transportation of firearms, parts, components or ammunition, or as you describe it, to a person whose sole involvement is to provide transportation services. We would give similar advice upon request to States seeking to ratify the Protocol and developing the necessary legislative and other provisions.

There are several reasons why such an interpretation is likely. The first is that the basic principle for the interpretation and application of treaties, given in Article 31, paragraph (1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, is that:

»A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.« The relevant text in Article 3, subparagraph (e) of the Protocol lists as illicit trafficking a series of terms, including »import, export,...delivery, movement or transfer«. The »ordinary meaning« of this formulation will probably be taken by most States as including all degrees of involvement in the trafficking process, ranging from actual transportation or transfer to hiring or engaging someone else to do so.

Several extrinsic matters also support this interpretation. There was, during the course of negotiating the Protocol, extensive discussion about whether to require States Parties to also regulate the activities of brokers, who arrange transactions without actually possessing the goods or being directly involved in matters such as transportation. Ultimately it was decided to deal with this sort of activity separately and on a non-mandatory basis (see Protocol Art.15), which may strengthen the interpretation that more direct involvement, including mere transportation, is covered by the mandatory requirements of Articles 3 and 5. Further, the requirements of Article 5, subparagraphs (2)(a) and (b) that States Parties also criminalise attempted trafficking, participating as an accomplice to trafficking, and organising, directing, aiding and abetting, facilitating and counselling trafficking also reinforce the interpretation that the drafters intended to require the application of the offences to all forms of involvement in an illicit trafficking occurrence. One could argue, for example, that in requiring States Parties to criminalise conduct which involves the hiring of someone to transport illicit firearms as »organising or directing« the trafficking in Article 5, paragraph (2), the drafters intended to require the criminalisation of the actual transportation or transfer as part of the principal trafficking offence in Article 5, paragraph (1).

This parallels the approach taken by the parent Convention, and by other international instruments, such as the UN Conventions dealing with narcotics drugs. As a result, our understanding is that the domestic offences of many countries which cover smuggling or illicit import/export activities generally extend both to cases where a third party is caused to import contraband and where the accused actually does so him- or herself. This approach also has obvious evidentiary advantages, broadening the range of conduct criminalised and therefore, the range of evidence which might be used as proof in prosecutions. If Danish law takes this approach in respect of other forms of smuggling or trafficking, this would also strengthen the argument that Denmark should take a similar position in implementing this Protocol.

Having said this, there are then some important limitations on the scope of criminal liability. Applied too broadly, there is a risk that national legislation criminalising illicit trafficking might lead to the prosecution of an individual or legal person who actually transported illicit firearms, but was not aware of their existence or legal status. The owner or operator of a vessel or aircraft containing contraband firearms, for example might be unaware of their presence, or might have been presented with false or fraudulent documentation leading to the conclusion that the transfer was legal. The approaches taken by different legal systems to this scenario vary, but delegations to the negotiations were aware that such cases are in many countries considered to be outside the scope of liability, either because the transporter completely lacked the necessary mens rea for offences such as possession or illicit trafficking, or because he, she or it was mistaken as to information about the status of the goods and therefore believed the transaction to have been legal (mistake of fact defences). With this in mind, a general provision was incorporated into the parent Convention (Article 11, paragraph (6)), to ensure that existing legal defences in various systems could be maintained, without specifying how this would apply to each offence and each system. This applies to the Protocol, mutatis mutandis (see Protocol Article 1), which means that, in criminalising the mere transport of trafficked firearms, assuming this is provided for in Danish law generally, Denmark would not be required to criminalise cases of mistake of fact or where basic intention was lacking. This interpretation is further strengthened by the language of the basic criminalisation requirement of Protocol Article 5, paragraph (1), which requires only the criminalisation of proscribed conduct «...when committed intentionally...«. Depending on how this is implemented in domestic law, in cases in which firearms were moved, one issue for the trier of fact would presumably be whether there was an intention to illicitly traffic the weapons or only to move them from one place to another.

For these reasons, when asked by countries for advice on the drafting of the relevant offences, the Secretariat would generally respond that criminal offence provisions should include cases where the sole involvement of the accused was to transport the firearms, parts, components or ammunition, but that it should not include cases where the accused was not aware of the existence of these items or of any other matter of fact essential to the offence of illicit trafficking. This advice might vary to some degree depending on our assessment of existing laws and legal principles in the State concerned. We would also generally note that, while defences such as mistake of fact can be established or maintained, this does not extend to mistake of law defences and that the principle that ignorance of the law (including in this case, the Protocol and national offences adopted pursuant to it ignorantia legis neminem excusat) does not excuse, should still be maintained. As a practical matter, we also generally advise Member States which request assistance that it is the meaning of the Protocol provisions rather than the use of verbatim language or terminology which is important, and that one offence or many may be adopted, provided that, at a minimum, the full range of conduct proscribed by the Protocol is criminalised by the State Party concerned.

I hope that the foregoing information will assist you in interpreting the Protocol and developing Danish legislation. Please do not hesitate to contact me directly if you require anything further.

Christopher Ram, LL.B., LL.M.,

Crime Prevention Expert

UN Centre for International Crime Prevention,

Commission Secretariat and Legal Affairs Branch

Vienna International Centre, Room 1238,

P.O. Box 500

A-1400 Vienna, Austria

Tel. +43-1-26060-4354

Fax. +43-1-26060-5898 or 5933Underbilag 3

OVERSIGT

over medlemmer af EU, NATO, OECD og Wassenaar Arrangementet

 

EU's medlemslande er:

Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig.

EU's nye medlemslande pr. 1. maj 2004 er:

Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn.

NATO-landene er:

Belgien, Canada , Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Island , Italien, Luxembourg, Norge , Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet , Tyskland, Ungarn, USA (lande der ikke er/pr. 1 maj 2004 kommer med i EU, er markeret med fed)

OECD-landene er:

Australien , Belgien, Canada, Denmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan , Sydkorea , Luxembourg, Mexico , New Zealand , Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA, Østrig (lande, som ikke er med i nogen af de ovenstående kategorier, er skrevet med fed).

Wassenaar Arrangementets medlemslande er:

Argentina , Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien , Canada, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Sydkorea, Rumænien , Rusland , Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz , Tyrkiet, Ukraine , UK og USA (lande, der ikke er med i nogen af de ovenstående kategorier, er skrevet med fed).Bilag 2

Distr.: General

General Assembly

8 June 2001

Fifty-fifth session

Agenda item 105

Resolution adopted by the General Assembly

[without reference to a Main Committee (A/55/383/Add.2)]

55/255. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

The General Assembly,

Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,

Recalling also its resolution 54/126 of 17 December 1999, in which it requested the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime to continue its work, in accordance with resolutions 53/111 and 53/114 of 9 December 1998, and to intensify that work in order to complete it in 2000,

Recalling further its resolution 55/25 of 15 November 2000, by which it adopted the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,

Reaffirming the inherent right to individual or collective self-defence recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations, which implies that States also have the right to acquire arms with which to defend themselves, as well as the right of self-determination of all peoples, in particular peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, and the importance of the effective realization of that right,

1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on its twelfth session, 24)  and commends the Ad Hoc Committee for its work;

2. Adopts the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, annexed to the present resolution, and opens it for signature at United Nations Headquarters in New York;

3. Urges all States and regional economic organizations to sign and ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto as soon as possible in order to ensure the speedy entry into force of the Convention and the protocols thereto.

101st plenary meeting 31 May 2001

Annex

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Aware of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

Convinced , therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

Bearing in mind the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 25)

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1
Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2
Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3
Use of terms

For the purposes of this Protocol:

( a )   »Firearm« shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

( b )   »Parts and components« shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

( c )   »Ammunition« shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

( d )   »Illicit manufacturing« shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

(i)   From parts and components illicitly trafficked;

(ii)   Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or

(iii)   Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol;

  Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

( e )   »Illicit trafficking« shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol;

( f )   »Tracing« shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4
Scope of application

1. This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2. This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5
Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

( a )   Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

( b )   Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

( c )   Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by article 8 of this Protocol.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

( a )   Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

( b )   Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6
Confiscation, seizure and disposal

1. Without prejudice to article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2. States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II. Prevention

Article 7
Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

( a )   The appropriate markings required by article 8 of this Protocol;

( b )   In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8
Marking of firearms

1. For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

( a )   At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;

( b )   Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;

( c )   Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2. States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9
Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

( a )   All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

( b )   Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

( c )   Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10
General requirements for export, import and transit licensing or authorization systems

1. Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

( a )   That the importing States have issued import licences or authorizations; and

( b )   That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3. The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4. The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5. Each State Party shall, within available means, take such measures as may be necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6. States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11
Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

( a )   To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

( b )   To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12
Information

1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

( a )   Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

( b )   The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

( c )   Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

( d )   Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3. States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other’s abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4. States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5. Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13
Cooperation

1. States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3. States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14
Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15
Brokers and brokering

1. With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

( a )   Requiring registration of brokers operating within their territory;

( b )   Requiring licensing or authorization of brokering; or

( c )   Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2. States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with article 7 of this Protocol.

III. Final provisions

Article 16
Settlement of disputes

l. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 17
Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18
Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19
Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of

votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20
Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21
Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


24) A/55/383/Add.2.

25) Resolution 2625 (XXV), annex.


Bilag 3

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 og lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

 

 

 

 

 

1. Efter § 7 indsættes :

 

 

» § 7 a. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben mv. mellem tredjelande, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande.

 

 

Stk. 2 . Det er forbudt at transportere de i stk. 1 nævnte våben mv. mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

 

 

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1 og 2 nævnte forbud.

 

 

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 2 skal gælde våben af enhver art.«

 

 

 

§ 8 . - - -  

 

2. § 8, stk. 2 , affattes således:

Stk. 2. § 6, stk. 1, gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. Bestemmelsen gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.

 

» Stk. 2. § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.«

 

 

 

§ 9. --- § 1 og § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke for politiet.---

Stk. 3. ---

 

3. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 1 og § 6, stk. 1« til: »§ 1, § 6, stk. 1, og § 7 a«

 

 

 

§ 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, § 2 c, § 2 d, § 5, § 6, stk. 1, og § 7.

Stk. 2. --- 

 

4. I § 10, stk. 1 , indsættes som nyt 2. pkt.:

»På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 7 a, stk. 2.«

 

 

 

 

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2004.