Spm. nr. S 1361

Til justitsministeren (18/12 03) af:

Naser Khader (RV):

»Vil ministeren overveje at gribe ind, så den færøske lovgivning på abortområdet kommer i harmoni med den gældende danske abortlov?«

Begrundelse

Ifølge Kristeligt Dagblad (17. december 2003) kan den danske justitsminister i princippet ændre abortloven på Færøerne, og ifølge Politiken (1. december 2003) er den øverste ansvarlige for abortlovgivningen på Færøerne den danske justitsminister. På Færøerne gælder den danske abortlovgivning fra 1956 stadig. Det betyder, at gravide i princippet ikke kan få en abort, medmindre kvinden er blevet voldtaget eller er i fare for at dø under fødslen. Omkring 50 kvinder får årligt bevilget abort på Færøerne, men flere færøske politikere (herunder landsstyremedlem for Centerpartiet Bill Justinussen) mener, at lovgivningen tolkes for liberalt.

Svar (9/1 04)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Svangerskabsafbrydelse er i henhold til den færøske hjemmestyrelov fra 1948 et rigsanliggende. Det betyder, at det er Folketinget, der vedtager de love, som skal gælde på området.

Det er korrekt som anført i begrundelsen for spørgsmålet, at det er den gamle danske lov fra 1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v., der i dag gælder for Færøerne. Der er i vedlagte besvarelse af 5. december 2003 af spørgsmål nr. S 893 fra medlem af Folketinget Mette Frederiksen (S) redegjort nærmere for de for Færøerne gældende regler på området.

Ændring af gældende love eller ikraftsættelse af ny lovgivning for Færøerne sker for så vidt angår rigsanliggender i tæt samarbejde mellem de danske myndigheder og Færøernes Landsstyre.

Jeg er ikke af Færøernes Landsstyre gjort bekendt med, at der er problemer med administrationen af den for Færøerne gældende lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v., eller at der er et ønske fra færøsk side om at få ændret loven.