Spm. nr. S 2308

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren uddybe, hvad der i svaret på spørgsmål nr. S 1581 ligger i, at handelsministeren havde bemyndigelse til at føre kontrol med udførsel af dual-use produkter »på baggrund af internationalt samarbejde«, særligt hvad angår betydningen af modtagerlandet for godkendelsesproceduren?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Svaret på S. 1581 var baseret på den da gældende valutalovs § 6, stk. 1, som indeholdt følgende bestemmelse:

»Industriministeren kan ud fra handelspolitiske eller forsyningsmæssige hensyn eller ud fra hensynet til Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet iværksætte midlertidige foranstaltninger til regulering af udførslen af varer her fra landet«.

Denne bemyndigelse var, indtil EU samarbejdet om eksportkontrol blev etableret med dual-use forordningen fra 1994, det legale grundlag for eksportkontrollen med dual-use produkter. Kontrollisten var medtaget i den dengang gældende udførselsbekendtgørelse, der var udstedt med hjemmel i valutalovens bemyndigelse. Kontrollisten afspejlede den eksportkontrol, som COCOM’s medlemslande var enige om at opretholde over for Sovjetblokken. Dermed var modtagerlandene klart udpeget.«

Jeg kan henholde mig til ovenstående.