PDF udgave (38 KB) Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 159 - bilag 10) (Offentligt) _____________________________________________ SUU, B 92 - bilag 3 Besvarelse  af  spørgsmål  nr.  16  og  17  af  16.  og  21.  april  2004  fra  Folketingets  Retsudvalg vedrørende forslag til lov om politiets virksomhed (L 159 – bilag 6 og 7). Spørgsmål nr. 16: ”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2004 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, jf. L 159 – bilag 5. Ministeren bedes herunder indhente en udtalelse fra indenrigs- og sundhedsministeren.” Svar: I sin henvendelse til Retsudvalget kritiserer Hans Jørgen Jensen, at lovforslaget opretholder politiets adgang til at anbringe berusede personer i detentionen. I  henvendelsen  rejses  endvidere  spørgsmål  om,  hvor  langt  man  er  kommet  med  de  forsøg,  som Amtsrådsforeningen har opfordret til at gennemføre vedrørende alternativer til detentionsanbringelse.   Justitsministeriet skal i den anledning bemærke følgende: Lovforslagets § 11 indeholder en bestemmelse om, at politiet skal tage sig af en person, der er ude af stand til at tage vare på sig selv på grund af indtagelse af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, og som træffes under forhold, der indebærer fare for den pågældende selv eller andre eller for den  offentlige  orden  eller  sikkerhed.  Hvis  mindre  indgribende  midler  ikke  er  tilstrækkelige  til  at afværge faren, kan politiet om nødvendigt indsætte den berusede i detentionen. I forslagets § 12 er endvidere en særlig bestemmelse om anbringelse af børn i detentionen. Bestemmelserne er udformet i overensstemmelse med Politikommissionens forslag i betænkning nr. 1410/2002. Politikommissionen anførte i betænkningen, at kommissionens udkast til bestemmelse om detentionsanbringelse   bør   overvejes   på   ny,   når   Amtsrådsforeningens   og   Indenrigs-   og Sundhedsministeriets udredning om indsatsen på alkoholbehandlingsområdet foreligger. Som  der  nærmere  er  redegjort  for  i  lovforslagets  almindelige  bemærkninger,  pkt.  5.4.3.,  er  den pågældende  udredning  ”Den  offentlige  indsats  på  alkoholområdet”  blevet  offentliggjort  i  2002.  I udredningen redegøres for forskellige muligheder for organisering af afrusning af berusede personer, herunder alternativer til detentionsanbringelse. Der pågår fortsat drøftelser mellem navnlig Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Socialministeriet om en eventuel udmøntning af de forslag, der er fremsat i udredningen, og på den baggrund har Justitsministeriet efter drøftelse med de nævnte ministerier fundet  det  rigtigst  på  nuværende  tidspunkt  at  udforme  forslaget  i  overensstemmelse  med
Politikommissionens forslag til bestemmelse om detentionsanbringelse. Justitsministeriet   har   til   brug   for   besvarelsen   indhentet   en   udtalelse   fra   Indenrigs-   og Sundhedsministeriet, der har oplyst følgende: ”Som  det  fremgår  af  Hans  Jørgen  Jensens  brev,  er  diskussionen  af  alternative  måder  at organisere  detentionsafrusning  på,  på  ingen  måder  ny.  At  der  endnu  ikke  er  fundet  en alternativ måde at forestå afrusningen på, viser at der ikke er nogen oplagte alternativer. Der er  derimod  tale  om  en  yderst  kompliceret  problemstilling.  En  af  de  væsentligste problemstillinger  er,  at  kun  politiet  kan  tvangstilbageholde  beruserne.  Størstedelen  af beruserne   har   begået   en   ulovlighed   i   forbindelse   med   beruselsen   eller   skal tvangstilbageholdes  pga.  indblanden  i  husspektakler.  Også  i  politiets  regi  har  været overvejelser om alternativer, ligesom der er foretaget stramninger på detentionsområdet de seneste år, blandt andet omkring lægetilsyn af beruserne. Hans Jørgen Jensen nævner sygehusafrusning som det mest oplagte alternativ til afrusning i detentionen. I brevet nævnes en undersøgelse af nu afdøde overlæge Finn Hardt, som viste, at der ingen problemer var ved at modtage berusere på en psykiatrisk skadestue. Det synes dog  vanskeligt  at  generalisere  ud  fra  denne  undersøgelse,  som  er  foretaget  på  en specialafdeling som sædvanligvis arbejder med personer med alkoholproblemer. I hvert fald kan det anføres at berusernes støjende og ofte voldsomme adfærd kan forstyrre og skabe utryghed blandt patienter, pårørende og personale på sygehusene. Det er politiets erfaring, at de normale sygehusafdelinger ofte afviser de berusede på grund af frygt for voldsomheder. Et væsentligt problem ved afrusning på sygehus er, at der i disse år sker en reducering i antallet af sygehuse med akutmodtagelses- og beredskabsfunktioner. Afrusning på sygehus vil  derfor  kræve  tilførsel  af  yderligere  ressourcer  til  sygehusvæsenet.  Endelig  må  det formodes,  at  en  stor  del  af  de  berusede  ikke  har  brug  for  sygehusbehandling,  hvorfor sygehusvæsenets sparsomme ressourcer vil kunne anvendes bedre på anden vis. For  fuldstændighedens  skyld  skal  det  nævnes,  at  der  allerede  i  dag  indbringes  mange berusere til akut afrusning på sygehusene. Et udtræk fra Landspatientregistret viser, at der i årene 1995-2002 var godt 8.000 personer årligt, som havde kontakt med sygehusvæsenet med diagnosen alkoholintoksikation akut, dvs. akut alkoholforgiftning. Da der ikke synes at være oplagte alternativer til afrusning i politiets regi, og da forekomsten af ex. forsorgshjem og alkoholbehandlingsinstitutioner er forskellig fra amt til amt, synes det mest  hensigtsmæssige  at  være,  at  der  aftales  lokale  løsninger  på  problemstillingen.  I december   2003   skrev   Indenrigs-   og   Sundhedsministeriet,   i   fællesskab   med Amtsrådsforeningen, et brev til samtlige amter og politimestre med en opfordring om at gå i dialog.   Intentionen   med   denne   henvendelse   er,   at   der   udarbejdes   lokale visitationsretningslinier, som alle relevante parter og institutioner i amtet er enige om, og som udnytter de lokale muligheder bedst muligt.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil sammen med Amtsrådsforeningen snarest drøfte en videre opfølgning på dette brev.” Justitsministeriet har endvidere indhentet en udtalelse fra Socialministeriet, der har oplyst følgende: ”Det fremgår bl.a. af henvendelsen, at det foreslås, at afrusning skal foregå i socialt regi på forsorgshjem. Socialministeriet  skal  hertil  bemærke,  at  målgruppen  for  afrusning  på  en  §  94  boform (forsorgshjem) er denne boforms eget klientel, samt at en sådan boform ikke kan anvendes i de tilfælde, hvor der skal udøves magt i lighed med politiets magtanvendelse, ligesom denne boform ikke kan foretage udpumpning. Skal en § 94 boform for fremtiden varetage afrusningsopgaver, er der tale om en forøgelse af disse  boformers  arbejdsopgaver,  der  vil  medføre  merudgifter  ikke  alene  til  etablering  af egnede faciliteter til afrusning men også til ansættelse af det nødvendige personale.” Spørgsmål nr. 17: ”Hvad kan ministeren oplyse om status på opfølgningen af brevet fra Amtsrådsforeningen til  amtsråd,  Frederiksberg  Kommunalbestyrelse  og  Københavns  Borgerrepræsentation vedrørende mulige alternativer til anbringelse af berusede personer i politiets detentioner (vedlagt)?” Svar: Som det fremgår af det brev fra Amtsrådsforeningen til amtsråd, Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Københavns  Borgerrepræsentation,  der  er  vedlagt  spørgsmålet,  opfordrer  Amtsrådsforeningen  og Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at der tages initiativ til en dialog med de enkelte politikredse om et samarbejde vedrørende tilrettelæggelsen af indsatsen i forhold til akut berusede. Det anføres, at der ikke er tale om en opfordring til at etablere nye afrusningstilbud, men derimod til et samarbejde mellem relevante  myndigheder  om  den  mest  hensigtsmæssige  varetagelse  af  afrusningsopgaven  med  de muligheder, der findes i amterne i dag. I forlængelse heraf har Justitsministeriet den 23. februar 2004 udsendt vedlagte cirkulæreskrivelse til alle landets politikredse, hvori ministeriet henstiller til politikredsene, at politiet indgår i en dialog med henholdsvis  amtsrådene,  Frederiksberg  Kommunalbestyrelse  og  Københavns  Borgerrepræsentation med henblik på en øget anvendelse af mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse i detention. Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 16 vedrørende lovforslaget.  
Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 16 og 17 af 16. og 21. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om politiets virksomhed (L 159 - bilag 6 og 7). /