PDF udgave (61 KB) Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2003 - 04 Retsudvalget (L 159 - bilag 12) (Offentligt) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2004 2. udkast (ÆF og betænkningsbidrag) Betænkning over Forslag til lov om politiets virksomhed [af justitsministeren (Lene Espersen)] 1. Ændringsforslag Der  er  stillet  2  ændringsforslag  til  lovforslaget.  Socialistisk  Folkepartis  og  Kristendemokraternes medlemmer har stillet ændringsforslag nr. 2. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget  blev  fremsat  den  4.  februar  2004  og  var  til  1.  behandling  den  26.  februar  2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Lovforslaget bygger på Politikommissionens betænkning 1410/2002. Betænkningen har været sendt i høring. Et udkast til lovforslag om visitation på bestemte steder har ligeledes inden fremsættelse været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 31. december 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 108. Den 18. februar 2004 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Hans Jørgen Jensen, Nærum. Justitsministeren har  over for udvalget  kommenteret den skriftlige  henvendelse til udvalget.
1 Deputation Endvidere har Hans Jørgen Jensen, Nærum, mundtlig over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget  har  stillet  18  spørgsmål  til  justitsministeren  til  skriftlig  besvarelse,  [som  denne  har besvaret.] 3. Indstillinger og politiske bemærkninger <> Socialdemokratiet sætter borgernes retssikkerhed i højsædet, og derfor vil tydelige og klare lovregler for politiets myndighedsudøvelse og øvrige virksomhed styrke borgernes retssikkerhed. Samtidig vil det også være en fordel for politiet at arbejde på et klarere lovgrundlag end hidtil. Socialdemokratiet  har  også  hæftet  sig  ved  lovens  bestemmelser  bl.a.  omkring  svage  og  udsatte persongrupper og politiets behandling af disse grupper, det gælder f.eks. berusede, og det gælder børn, og herunder spørgsmålet om anbringelse i detention. Efter  Socialdemokratiet  opfattelse  skal  magtanvendelse  kun  finde  sted,  når  det  er  nødvendigt  og forsvarligt,  og  magtmidlet  skal  være  proportionalt  i  forhold  til,  hvad  der  er  nødvendigt  for  at gennemtvinge et indgreb. Magtanvendelse kan være et vidtgående indgreb i borgernes integritet, og Socialdemokratiet  anser  det  for  vigtigt,  at  der  nu  fastsættes  nærmere  regler  for  politiets magtanvendelse, herunder retningslinjer for anvendelse af skydevåben, stave, hunde m.v. Det retlige grundlag for politiets virksomhed findes i dag i mange love og administrative forskrifter. Inden for strafferetsplejen er der gennem de senere år blevet gennemført og moderniseret detaljeret lovgivning, men uden for strafferetsplejen er der kun få og ganske generelle lovregler om politiets indgreb og magtanvendelse. Det kan derfor hilses med tilfredshed, at Politikommissionen efter et stort og et grundigt arbejde i meget stor enighed i december 2001 kunne afgive betænkning om politilovgivningen. At der er behov for en samlet og tidssvarende lov for politiet, herunder fastlæggelse af de grundlæggende principper for politiets  magtanvendelse,  er  selvklart,  eftersom  de  to  gamle  love,  som  betegnes  politilove,  er  fra henholdsvis 1863 for Købehavns vedkommende og 1871 for området uden for København. Disse to love danner stadig grundlag for politiets arbejde bl.a. i form af politivedtægter. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et  flertal  eller  et  mindretal  i  udvalget  ikke  altid  vil  afspejle  et  flertal/mindretal  ved  afstemning  i Folketingssalen. (Løbenr. 17891)
2 4. Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af    et mindretal (SF): Til § 6 1) Paragraffen udgår. [Hjemlen til stikprøvekontrol af, om nogen besidder eller bærer våben, hvis der er grund til det med henblik på at forebygge strafbare handlinger, udgår] Af    et mindretal (SF og KD): Til § 12 2) I stk. 1 ændres »12« til »15«, og stk. 2 udgår. Stk. 3 – 4 bliver herefter stk. 2 – 3.« [Absolut forbud mod at anbringe børn under 15 år i detentionen] Bemærkninger Til nr. 1 Med ændringsforslaget foreslås, at lovforslagets § 6 udgår.  § 6 indeholder en hjemmel til, at politiet på steder, hvor der efter våbenlovens § 4, stk. 1, gælder forbud mod at besidde eller bære kniv m.v., kan foretage stikprøvekontrol af, om nogen besidder eller bærer våben, når der er grund til det med henblik på at forebygge strafbare handlinger, som indebærer fare for andre personer. Forlagsstillerne  finder,  at  visitation  af  personer  er  et  indgribende  indgreb,  som  må  forudsætte  et strengere mistankekrav end forslået i § 6. Det foreslås derfor, at paragraffen udgår. Der  henvises  i  øvrigt  til  de  den  kritik  af  forslaget,  som  er  fremført  af  ph.d.  Lars  Holmberg, Københavns Universitet i artiklen Visitation uden mistanke – et retspolitisk skråplan, Lov & Ret, 2004, nr. 3, side 3f. I artiklen fremfører Lars Holmberg bl.a., at det ikke forekommer rimeligt i en retsstat, at borgerne kan udsættes for ganske vidtgående kontrol fra politiets side, uden at der foreligger nogen konkret mistanke overhovedet. Endvidere anføres, at forslaget rummer en ganske stor mulighed for misbrug, og at forslaget har en negativ indvirkning på forholdet mellem politiet og de mennesker, der er særligt udsat  for politiets kontroller. Endelig peges i artiklen på, den manglende klagemulighed, og det forhold, at der ikke lægges op til, at politiets skal registrerer brugen af de nye regler i noget videre omfang. (Løbenr. 17891)
3 Ændringsforslaget indebærer, at visitation kun kan finde sted, hvis betingelserne i lovforslagets § 5 er opfyldt. Lovforslagets § 5 regulerer politiets opgaver og indgreb i relation til afværgelse af fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners eller for den offentlige sikkerhed. Politiet kan i medfør af den foreslåede § 5, stk. 2-4, foretage en række indgreb med henblik på at afværge en sådan fare. Forudsætningen for, at politiet i medfør af den foreslåede § 5 kan foretage fareafværgende  indgreb,  er,  at  der  foreligger  en  konstateret  konkret  og  nærliggende  fare  for  den offentlige  orden  eller  for  enkeltpersoners  eller  den  offentlige  sikkerhed.  Vurderingen  af,  om  der foreligger en fare, der kan begrunde et indgreb, må altid vurderes konkret i lyset af de foreliggende omstændigheder. Til nr. 2 Ændringsforslaget indebærer, at der etableres et absolut forbud mod at anbringe børn under 15 år i detentionen.   Inge Dahl-Sørensen (V)  Birthe Rønn Hornbech (V) nfmd.  Karsten Nonbo (V)  Freddy Dam (V)  Per Dalgaard (DF)  Peter Skaarup (DF)  Helge Adam Møller (KF)  Lars Barfoed (KF)  Jann Sjursen (KD) Frode Sørensen (S)  Lissa Mathiasen (S)  Morten Bødskov (S)  Per Kaalund (S)  Sandy Brinck (S) Anne Baastrup (SF) fmd.  Elisabeth Arnold (RV)  Line Barfod (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)  55  * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 *   Heraf 1 medlem valgt på Færøerne Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 159 (Løbenr. 17891)
4 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar samt høringsnotat fra justitsministeren 2 Tidsplan over behandling af lovforslaget 3 Spm. 1 om uddybende kommentar til Advokatsamfundets høringssvar, til justitsministeren Spm. 2 om præcisering af anvendelsesområdet for § 6, stk. 2, til justitsministeren Spm. 3 om forskellen på mistankekravet i forhold til på den ene side den foreslåede bestemmelse om visitation (§ 6) og på den anden side politiets andre indgrebsbeføjelser i forhold til orden og sikkerhed (§§ 4 og 5), til justitsministeren Spm. 4 om sikkerhedskontrollen i lufthavnene, til justitsministeren Spm. 5, om lovforslaget giver politiets udvidede beføjelser eller blot er en sammenskrivning af gældende regler og praksis, til justitsministeren Spm. 6, om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde udvidelser eller opstramninger m.v. af administrative regler og praksis m.v. vedrørende politiets virksomhed, til justitsministeren Spm. 7 om indberetningsordning om detentionsanbringelsen af børn i alderen 12-14 år, til justitsministeren Spm. 8 om de praktiske konsekvenser af at indføre et forbud mod detentionsanbringelse af børn under 15 år, til justitsministeren Spm. 9 om forskellen på karakteren af frihedsberøvelser, der foretages af børn under 15 år efter de foreslåede regler i § 12 og § 13, til justitsministeren Spm. 10 om, hvorfor frihedsberøvelse af berusede børn ikke i alle tilfælde kan foretages uden anbringelse i detentionen, til justitsministeren Spm. 11 om detentionsanbringelsen af berusede børn, til justitsministeren Spm. 12 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, som indebærer, at børn under 15 år ikke kan anbringes i detentionen, til justitsministeren Spm. 13 om adgangen for politiet til at foretage gennemsøgning af køretøjer, til justitsministeren Spm. 14 om redegørelse om sagen om politiets indgreb over for en gruppe Brøndby-tilhængere, til justitsministeren Spm. 15 om politiets indgrebsmulighed og opgaver i forhold til demostrationer, til justitsministeren (Løbenr. 17891)
5 4 Kopi af svar på spm. S 2231 om hvor længe kan man tilbageholdes af politiet for sin egen sikkerheds skyld 5 Henvendelse af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum 6 Spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, til justitsministeren 7 Spm. 17 om, hvad ministeren kan oplyse om status på opfølgningen af brev fra Amtsrådsforeningen til amtsråd m.fl. vedrørende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner, til justitsministeren 8 Svar på spm. 1 om uddybende kommentar til Advokatsamfundets høringssvar, fra justitsministeren Svar på spm. 2 om præcisering af anvendelsesområdet for § 6, stk. 2, fra justitsministeren Svar på spm. 3 om forskellen på mistankekravet i forhold til på den ene side den foreslåede bestemmelse om visitation (§ 6) og på den anden side politiets andre indgrebsbeføjelser i forhold til orden og sikkerhed (§§ 4 og 5), fra justitsministeren Svar på spm. 4 om sikkerhedskontrollen i lufthavnene, fra justitsministeren Svar på spm. 5, om lovforslaget giver politiets udvidede beføjelser eller blot er en sammenskrivning af gældende regler og praksis, fra justitsministeren Svar på spm. 6, om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde udvidelser eller opstramninger m.v. af administrative regler og praksis m.v. vedrørende politiets virksomhed, fra justitsministeren Svar på spm. 7 om indberetningsordning om detentionsanbringelsen af børn i alderen 12-14 år, fra justitsministeren Svar på spm. 8 om de praktiske konsekvenser af at indføre et forbud mod detentionsanbringelse af børn under 15 år, fra justitsministeren Svar på spm. 9 om forskellen på karakteren af frihedsberøvelser, der foretages af børn under 15 år efter de foreslåede regler i § 12 og § 13, fra justitsministeren Svar på spm. 10 om, hvorfor frihedsberøvelse af berusede børn ikke i alle tilfælde kan foretages uden anbringelse i detentionen, fra justitsministeren Svar på spm. 11 om detentionsanbringelsen af berusede børn, fra justitsministeren Svar på spm. 12 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, som indebærer, at børn under 15 år ikke kan anbringes i detentionen, fra justitsministeren Svar på spm. 13 om adgangen for politiet til at foretage gennemsøgning af køretøjer, fra justitsministeren Svar på spm. 14 om redegørelse om sagen om politiets indgreb over for en gruppe Brøndby-tilhængere, fra justitsministeren Svar på spm. 15 om politiets indgrebsmulighed og opgaver i forhold til demostrationer, fra justitsministeren (Løbenr. 17891)
6 9 1. udkast til betænkning 10 Svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, fra justitsministeren Svar på spm. 17 om hvad ministeren kan oplyse om status på opfølgningen af brev fra Amtsrådsforeningen til amtsråd m.fl. vedrørende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner. fra justitsministeren 11 Spm. 18 om kommentar til artikel: »Visitation uden mistanke - et retspolitisk skråplan« af ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, Lov & Ret, 2004, til justitsministeren (Løbenr. 17891)