PDF udgave (26 KB) Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2004-152-1256 Dok.: LBN26282 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2231 fra medlem af Folketinget Line Barfod (EL). Spørgsmål: ”Hvor længe kan man tilbageholdes af politiet for "sin egen sikkerheds skyld"?” Svar: Af begrundelsen for spørgsmålet fremgår, at spørgsmålet omhandler en konkret sag den 12. maj 2002 vedrørende Københavns politis indsats i forbindelse med en fodboldkamp. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politidirektøren i København, der har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig: ”Jeg kan om den konkrete episode oplyse, at der den 12. maj 2002 blev afholdt fodboldkamp mellem Brøndby og FCK i Københavns Idrætspark. Før, under og efter kampen var der udkommanderet ekstra politipersonale på grund af de uroligheder og slagsmål, der erfaringsmæssigt ofte opstår mellem Brøndbyfans og FCK-fans i forbindelse med fodboldkampe mellem de nævnte klubber. Kort før kl. 20.00 observerede politiet et overfald begået af Brøndbyfans uden for restaurant Absalon i Frederiksberggade. De pågældende Brøndbyfans blev lukket ind på restauranten, hvor der i forvejen befandt sig adskillige Brøndbyfans, og politiet besluttede derefter, af sikkerhedsmæssige årsager, at ingen måtte forlade restauranten. Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post: jm@jm.dk 1216 København K Telefax: 33 93 35 10 Internet: http://www.jm.dk
Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Folketinget Lov- og Parlamentssekretariatet Christiansborg 1240 København K. Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh.: Linda Bjørk Nielsen Sagsnr.: 2004-152-1256 Dok.: LBN26283 + bilag Da der var oplysning om, at en større gruppe FCK-fans var på vej mod restauranten, samt at der var flere Brøndbyfans på Rådhuspladsen, besluttede politiet – igen af sikkerhedsmæssige årsager – at lukke restauranten. Politiet meddelte via megafon, at alle Brøndbyfans ville blive ført til Københavns Hovedbanegård, hvor de ville blive sat på et S-tog mod Glostrup. Da gruppen ankom til perronen opstod der slagsmål, hvorunder to personer blev sigtet for vold mod politiet og overtrædelse af politivedtægten. Da der var ca. 7 minutter til første togafgang mod Glostrup, besluttede politiet af frygt for yderligere slagsmål på perronen at sætte alle Brøndbyfans ind i det førstkommende tog, der kørte mod Frederikssund, og først at lade dem komme af toget på Herlev Station. Flere polititjenestemænd fulgte med i toget for at undgå vold og hærværk i dette. I toget var der yderligere slagsmål, hvorfor politiet via megafon beordrede alle til at sætte sig på sæder og gulv. På Herlev Station fik alle passagerer lov til at forlade toget og kunne derefter i mindre grupper forlade stedet i efterfølgende tog og busser eller ved privat transport. Med udspring  i den nævnte episode har byretten og landsretten efterfølgende behandlet en straffesag mod en af de involverede personer, i hvilken forbindelse der ligeledes er taget stilling til rækkevidden af politiets beføjelser efter retsplejelovens § 108. Østre Landsret har i en afgørelse af 15. oktober 2003 ikke fundet, at politiet i den konkrete situation har overskredet sine beføjelser. Procesbevillingsnævnet har efterfølgende behandlet en ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret som 3. instans af Østre Landsrets dom af 15. oktober 2003. Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2004 afslået ansøgningen.” Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post: jm@jm.dk 1216 København K Telefax: 33 93 35 10 Internet: http://www.jm.dk
Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Folketinget Lov- og Parlamentssekretariatet Christiansborg 1240 København K. Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh.: Linda Bjørk Nielsen Sagsnr.: 2004-152-1256 Dok.: LBN26283 + bilag Det bemærkes, at det er almindeligt antaget, herunder i retspraksis, at politiet i medfør af retsplejelovens § 108, stk. 1, kan foretage en række indgreb over for borgerne med henblik på at opretholde sikkerhed, fred og orden. Som det mest indgribende middel kan politiet frihedsberøve personer. Lovligheden af et sådant indgreb afhænger af den konkrete situation og er nærmere reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Det bemærkes endvidere, at jeg den 4. februar 2004 har fremsat forslag til lov om politiets virksomhed. Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om politiets indgreb, herunder i forhold til orden og sikkerhed, og indebærer en ophævelse af retsplejelovens § 108. Det kan endelig oplyses, at der i forbindelse med den omhandlede episode er klaget til Statsadvokaten for København m.v. over politiets adfærd, og at statsadvokaten endnu ikke har færdigbehandlet klagesagen. Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post: jm@jm.dk 1216 København K Telefax: 33 93 35 10 Internet: http://www.jm.dk
Vedlagt fremsendes i 80 eksemplarer endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2231 fra medlem af Folketinget Line Barfod (EL). / Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post: jm@jm.dk 1216 København K Telefax: 33 93 35 10 Internet: http://www.jm.dk