PDF udgave (29 KB) Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2003 - 04 Retsudvalget (L 159 - bilag 9) (Offentligt) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2004 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om politiets virksomhed [af justitsministeren (Lene Espersen)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget  blev  fremsat  den  4.  februar  2004  og  var  til  1.  behandling  den  26.  februar  2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Lovforslaget bygger på Politikommissionens betænkning 1410/2002. Betænkningen har været sendt i høring. Et udkast til lovforslag om visitation på bestemte steder har ligeledes inden fremsættelse været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 31. december 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 108. Den 18. februar 2004 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Hans Jørgen Jensen, Nærum. Spørgsmål Udvalget  har  stillet  17  spørgsmål  til  justitsministeren  til  skriftlig  besvarelse,  [som  denne  har besvaret.] 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
1 eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et  flertal  eller  et  mindretal  i  udvalget  ikke  altid  vil  afspejle  et  flertal/mindretal  ved  afstemning  i Folketingssalen.   Inge Dahl-Sørensen (V)  Birthe Rønn Hornbech (V) nfmd.  Karsten Nonbo (V)  Freddy Dam (V)  Per Dalgaard (DF)  Peter Skaarup (DF)  Helge Adam Møller (KF)  Lars Barfoed (KF)  Jann Sjursen (KD) Frode Sørensen (S)  Lissa Mathiasen (S)  Morten Bødskov (S)  Per Kaalund (S)  Sandy Brinck (S) Anne Baastrup (SF) fmd.  Elisabeth Arnold (RV)  Line Barfod (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)  55  * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 *   Heraf 1 medlem valgt på Færøerne Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 159 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar samt høringsnotat fra justitsministeren 2 Tidsplan over behandling af lovforslaget 3 Spm. 1 om uddybende kommentar til Advokatsamfundets høringssvar, til justitsministeren Spm. 2 om præcisering af anvendelsesområdet for § 6, stk. 2, til justitsministeren Spm. 3 om forskellen på mistankekravet i forhold til på den ene side den foreslåede bestemmelse om visitation (§ 6) og på den anden side politiets andre indgrebsbeføjelser i forhold til orden og sikkerhed (§§ 4 og 5), til justitsministeren Spm. 4 om sikkerhedskontrollen i lufthavnene, til justitsministeren Spm. 5, om lovforslaget giver politiets udvidede beføjelser eller blot er en sammenskrivning af gældende regler og praksis, til justitsministeren Spm. 6, om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde udvidelser eller opstramninger m.v. af administrative regler og praksis m.v. vedrørende politiets virksomhed, til justitsministeren
2 4 Kopi af svar på spm. S 2231 om hvor længe kan man tilbageholdes af politiet for sin egen sikkerheds skyld 5 Henvendelse af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum 6 Spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 16/4-04 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, til justitsministeren 7 Spm. 17 om, hvad ministeren kan oplyse om status på opfølgningen af brev fra Amtsrådsforeningen til amtsråd m.fl. vedrørende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner, til justitsministeren 8 Svar på spm. 1 om uddybende kommentar til Advokatsamfundets høringssvar, fra justitsministeren Svar på spm. 2 om præcisering af anvendelsesområdet for § 6, stk. 2, fra justitsministeren Svar på spm. 3 om forskellen på mistankekravet i forhold til på den ene side den foreslåede bestemmelse om visitation (§ 6) og på den anden side politiets andre indgrebsbeføjelser i forhold til orden og sikkerhed (§§ 4 og 5), fra justitsministeren Svar på spm. 4 om sikkerhedskontrollen i lufthavnene, fra justitsministeren Svar på spm. 5, om lovforslaget giver politiets udvidede beføjelser eller blot er en sammenskrivning af gældende regler og praksis, fra justitsministeren Svar på spm. 6, om en vedtagelse af lovforslaget vil betyde udvidelser eller opstramninger m.v. af administrative regler og praksis m.v. vedrørende politiets virksomhed, fra justitsministeren Svar på spm. 7 om indberetningsordning om detentionsanbringelsen af børn i aldren 12-14 år, fra justitsministeren Svar på spm. 8 om de praktiske konsekvenser af at indføre et forbud mod detentionsanbringelse af børn under 15 år, fra justitsministeren Svar på spm. 9 om forskellen på karakteren af frihedsberøvelser, der foretages af børn under 15 år efter de foreslåede regler i § 12 og § 13, fra justitsministeren Svar på spm. 10 om, hvorfor frihedsberøvelse af berusede børn ikke i alle tilfælde kan foretages uden anbringelse i detentionen, fra justitsministeren Svar på spm. 11 om detentionsanbringelsen af berusede børn, fra justitsministeren Svar på spm. 12 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, som indebærer, at børn under 15 år ikke kan anbringes i dententionen, fra justitsministeren Svar på spm. 13 om adgangen for politiet til at foretage gennemsøgning af køretøjer, fra justitsministeren Svar på spm. 14 om redegørelse om sagen om politiets indgreb over for en gruppe Brøndby-tilhængere, fra justitsministeren Svar på spm. 15 om politiets indgrebsmulighed og opgaver i forhold til demostrationer, fra justitsministeren (Løbenr. 16943)
3