PDF udgave (322 KB) Folketingets Udenrigsudvalg Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Telex 31292 ETR DK Telegram adr. Etrangeres Girokonto 3 00 18 06 Bilag Journalnummer Kontor Dato 1x70 104.Dan.1-8.b. 5.O.38-1 104.C.13.b ASI 12. maj 2004      Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer svar på Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 2 – 11 af den 26. april 2004 (Ad B 84 – bilag 4) vedrørende Taiwans forhold til Verdenssundhedsforsamlingen.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 2 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 2 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Hvilke politiske og juridiske argumenter var de bærende, da den amerikanske kongres i 1999 enstemmigt vedtog et lovforslag, der svarer til nærværende beslutningsforslag? Kan ministeren bekræfte, at den amerikanske regering ikke gik imod forslaget?” Svar: Den amerikanske kongres har i flere omgange vedtaget lovforslag, der bemyndiger den amerikanske regering til at arbejde for, at Taiwan opnår observatørstatus ved Verdenssundhedsforsamlingen (WHA). Kopi af lovforslaget (HR 1794) fra 1999 vedlægges tillige med de vedtagne lovforslag fra 2001 (HR 428) og 2003 (S 243) samt et lovforslag vedtaget i Repræsentanterne Hus den 21. april 2004 (HR 4019). Som det fremgår, er ordlyden næsten identisk. Det fremhæves bl.a. i samtlige forslag: - at et godt helbred er en grundlæggende rettighed for alle verdens borgere, og at adgang til den bedst mulige sundhedsinformation og -service er nødvendig for at sikre denne ret, - at deltagelse i internationalt sundhedssamarbejde er afgørende herfor, - at Taiwans befolkning er større end befolkningerne i tre fjerdedele af de eksisterende medlemmer af WHO, - at Taiwans indsats på sundhedsområdet er væsentlig, - at Taiwan har udtrykt vilje til at bidrage finansielt og teknisk til WHO's aktiviteter, -at USA i et policy review fra 1994 udtrykte vilje til at støtte Taiwans deltagelse i passende internationale organisationer, - og at den amerikanske udenrigsminister skal rapportere til Kongressen om hvilke tiltag, der er iværksat for mere aktivt at støtte Taiwans deltagelse i internationale organisationer, herunder især
WHO. Det kan bekræftes, at den amerikanske regering ikke gik imod lovforslaget, hverken i 1999 eller de følgende år. Den amerikanske regering giver udtryk for, at man naturligvis vil arbejde for taiwansk observatørstatus, men at det samtidig erkendes, at den politiske virkelighed ikke tilsiger, at WHO's medlemslande ønsker at tildele Taiwan denne status. Af denne årsag har den amerikanske regering endnu ikke taget konkret stilling til, hvordan Taiwan rent juridisk vil kunne tildeles observatørstatus i WHA.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 3 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 3 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Set i lyset af at Europa-Parlamentet i marts 2002 har vedtaget beslutning nr. B5-0132/2002 om observatørstatus til Taiwan ved den årlige Verdenssundhedsforsamling i Genève, bedes ministeren oplyse, om den danske regering er i et modsætningsforhold til Europa-Parlamentets beslutning, eller – i modsat fald – hvordan regeringen finder, at man kan forene to så modstridende holdninger?” Svar: Regeringen finder på linje med Europa-Parlamentet, at det er vigtigt at arbejde for en fortsat udbygning af det praktiske samarbejde mellem WHO og Taiwan med henblik på at sikre den taiwanske befolkning fordelene ved deltagelse i det internationale sundhedssamarbejde. Regeringen finder imidlertid ikke, at Taiwans opnåelse af observatørstatus i WHO er en forudsætning for at Taiwan kan drage fordel af WHO’s ekspertise på sundhedsområdet. Der kan i denne sammenhæng arbejdes videre på grundlag af de gode erfaringer fra håndteringen af SARS-epidemien, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 fra Udenrigsudvalget. Verdenssundhedsforsamlingen vedtog i 1972 i en resolution, som siden hen er blevet bekræftet flere gange, at WHO følger ét-Kina-politikken. I EU er der ikke enighed om at støtte Taiwans ønske om observatørstatus, idet det er den fremherskende opfattelse, at det strider mod EU's ét-Kina-politik. Støtte til Taiwans observatørstatus vil ej heller bidrage til at understøtte en fredelig løsning i forholdet mellem Taiwan og Kina, fordi den udfordrer ét-Kina-politikken. Spørgsmålet om observatørstatus ved WHA er et politisk spørgsmål, der indgår i den overordnede debat om Taiwans status. EU-landene arbejder for at styrke samarbejdet mellem Taiwan og WHO om substansen. Der pågår således arbejde for at sikre, at Taiwan på det sundhedsmæssige område ikke kommer til at lide under ikke at have observatørstatus ved WHA. Regeringen støtter aktivt dette arbejde med henblik på at finde pragmatiske løsninger, der giver Taiwan mulighed for i praksis at nyde godt af WHO’s arbejde. Ifølge oplysninger fra WHO ville observatørstatus ved WHA ikke i sig selv øge Taiwans muligheder for teknisk bistand fra og samarbejde med WHO.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 4 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 4 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Er ministeren enig i, at der efter ordlyden af WHO’s statutter er adgang for et bredt spekter af enheder, f.eks. ikke-medlemslande, internationale organisationer, nationale organisationer, ngo’er, til at deltage aktivt i WHO’s virksomhed, og at den eneste betingelse er (artikel 18), at de har ”responsibilities related to those of the Organization” eller (artikel 72), at deres ”purpose and activities lie within the field of competence of the Organization”. Er ministeren som følge heraf også enig i, at det efter statutterne ikke er nødvendigt for at optage Taiwan som observatør, at Taiwan er medlem af FN eller anerkendes som selvstændig nation, men alene at Taiwan som ansøger efterlever WHO’s formål og bidrager til WHO’s funktioner?” Svar: Det er korrekt, at der efter ordlyden af WHO’s statutter er adgang for et bredt spekter af enheder til at deltage aktivt i WHOs virksomhed. WHOs forfatning opstiller fire overordnede kategorier for deltagelse i organisationens arbejde: (1) Medlemskab, der forudsætter folkeretslig anerkendelse som stat; (2) Associeret medlemskab, der kan tildeles uafhængige stater uden ansvar for egen udenrigspolitik; (3) Observatørstatus, der kan tildeles følgende tre grupper: a)   Specialiserede organisationer, herunder andre FN organisationer og EU Kommissionen; b)  Stater, der ikke er medlemslande (i dag alene Vatikanet); c)   Nationale befrielsesbevægelser efter invitation fra Verdenssundhedsforsamlingen (i dag alene det Palæstinensiske Selvstyre, tidligere SWAPO fra Namibia); (4) NGO’er kan inviteres til at deltage som civilsamfundsobservatører i overensstemmelse med artiklerne 18(h) (”any organization, international or national, governmental or non-governmental, which has responsibilities related to those of the Organization”) og 71 (”for consultation and co-operation with non-govnernmental international organizations”) samt resolutionen ”Principles Governing Relations Between the World Health Organization and Nongovernmental Organizations”, der bemyndiger WHO til at oprette forbindelser til internationale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer.
Statuttens art. 72 omhandler alene muligheden for at WHO, hvis der opnås opbakning fra 2/3 af medlemsstaterne på WHA, kan overtage opgaver, der ligger inden for WHOs mandat, fra andre internationale organisationer eller “agencies”. Art. 72 omhandler således ikke medlemskab af WHO. En beslutning om fortolkning af WHOs statut er i sidste instans medlemsstaternes prærogativ. Verdenssundhedsforsamlingen kan i følge statuttens art. 18(m) ".. take any other appropriate action to further the objective of the Organization". Beslutninger i henhold til artikel 18(m) skal være i overensstemmelse med WHOs forfatning i øvrigt. For så vidt angår Taiwans optagelse som observatør, vil det ikke være tilstrækkeligt, at Taiwan efterlever WHOs formål og bidrager til WHOs funktioner, idet Taiwan teknisk set ikke ses at falde indenfor nogle af de ovenfor anførte kategorier. Taiwan har søgt om optagelse i WHO som en ”Public Health Entity”. WHOs statut opererer ikke med en sådan kategori. Taiwans nationale civilsamfundsorganisationer har til hver en tid haft mulighed for at blive inviteret til at deltage som civilsamfundsobservatører i overensstemmelse med artiklerne 18(h) og 71 samt resolutionen ”Principles Governing Relations Between the World Health organization and Nongovernmental Organizations”, jf. ovenstående. Taiwan har hidtil ikke ønsket at benytte sig af denne mulighed.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 5 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 5 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Ministeren bedes sende en opdateret liste over, hvilke lande og enheder der for tiden enten er medlemmer af eller har observatørstatus ved WHO eller ved Verdenssundhedsforsamlingen på trods af, at de ikke er medlem af FN eller ikke har suverænitet som selvstændig nation.” Svar: Kategorierne for medlemskab af WHO samt for observatørstatus i WHO, udover kategori 1 af lande med suverænitet som selvstændige nationer, fremgår af svaret på spørgsmål 4. I kategori 2. Associeret medlemskab er: Tukilau, der er underlagt New Zealands udenrigspolitik og Puerto Rico, der er underlagt USA's udenrigspolitik. Derudover er Hongkong og Macau associerede, men kun i relation til tekniske spørgsmål.   I kategori 3. Observatørstatus er: Vatikanet, det Palæstinensiske Selvstyre, Malteserordenen, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), Sammenslutningen af de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC), FN, United Nations Children’s Fund, United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, United Nations Human Settlements Programme, United Nations Population Fund, World Food Programme, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNAIDS, The Global Alliance for Vaccines and Immunization, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, International Narcotics Control Board, International Labour Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Bank, International Telecommunication Union, World Meteorological Organization, World Intellectual Property Organization, United Nations Industrial Development Organization, International Atomic Energy Agency, World Trade Organization, International Committee of Military Medicine, League of Arab States, Organization of African Unity, Commonwealth Secretariat, European Commission, Health Ministers’ Council for Gulf Cooperation Council States, International Organization for Migration og Organization of
the Islamic Conference. I kategori 4. NGO’er er: Jf. vedlagte liste med angivelse af i alt 188 internationale NGO’er, der siden januar 2003 har deltaget som civilsamfundsobservatører i WHOs arbejde. Disse organisationer kan deltage i WHO møder, komitéer og konferencer incl. WHOs styrende organer og kan desuden afgive indlæg. NGO’erne er primært medicinsk- og sundhedsmæssigt baserede, men et stigende antal NGO’er med bredere mandater deltager nu også, som f.eks. International Alliance of Women, Rotary, Save the Children Fund og World Organization of the Scout Movement.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 6 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 6 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Kan ministeren bekræfte, at Verdenssundhedsforsamlingen har et antal quasi-medlemmer (Vatikanet (Det hellige Sæde), Palæstina, Malteserordenen, Røde Kors Internationale Komité og Røde Halvmåne-organisationerne)? Vil der på denne baggrund være nogen konkret juridisk begrundelse (og da hvilken) for, at Taiwan med egen infrastruktur på sundhedsområdet optages som observatør, naturligvis forudsat at der er flertal for det?” Svar: Der er fire quasi-medlemmer, der har opnået observatørstatus i WHO som specialiserede organisationer. Disse er Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), Sammenslutningen af de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC), Malteserordenen samt som national befrielsesbevægelse, Det Palæstinensiske Selvstyre (PLO), der er medlem efter særlig invitation fra Verdenssundhedsforsamlingen. Proceduren for at opnå observatørstatus er, uanset hvilken artikel i statutten, som Taiwan måtte få adgang til organisationens arbejde under, at et flertal i WHOs bestyrelse skal vedtage at placere spørgsmålet om taiwansk observatørstatus på dagsordenen for den efterfølgende Verdenssundhedsforsamling, WHA. Herefter skal denne beslutning på ny godkendes i generalkomiteen, der træder sammen umiddelbart forud for WHA med henblik på at fastlægge den endelige dagsorden for forsamlingen. Endelig skal forslaget vedtages i WHAs plenum med simpelt flertal blandt de 191 medlemslande. Danmark er ikke for indeværende medlem af hverken bestyrelsen eller generalkomitéen, men kan søge indflydelse gennem EU-koordinationen, hvilket naturligvis fordrer EU-enighed. Jf. besvarelsen af spørgsmål 4 fra Udenrigsudvalget kan NGO’er inviteres til at deltage som civilsamfundsobservatører i overensstemmelse med artiklerne 18(h) (”any organization, international or national, governmental or non-governmental, which has responsibilities related to those of the Organization”) og 71 (”for consultation and co-operation with non-govnernmental international organizations”) samt resolutionen ”Principles Governing Relations Between the World Health organization and Nongovernmental Organizations”, der bemyndiger WHO til at
oprette forbindelser til internationale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer. Taiwans nationale civilsamfundsorganisationer har til hver en tid haft mulighed for at blive inviteret, men Taiwan har hidtil ikke ønsket at benytte sig af denne mulighed.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 7 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 7 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”EU-Kommissionen har i marts 2003 etableret et europæisk kontor for økonomi og handel i Taipeh, Taiwan. Med denne etablering har Kommissionen for første gang etableret en permanent repræsentation på Taiwan. Er ministeren enig i, at dette kan tages som udtryk for, at en normalisering af forholdet mellem EU og Taiwan er på vej, og at en sådan normalisering også helt naturligt vil omfatte, at Danmark og andre EU-lande følger EU-parlamentets beslutning B5-0132/2002? Hvor lang tid skønner ministeren, at der vil gå, før normaliseringen kan sættes i gang?” Svar: I forholdet til Taiwan følger EU såvel som Danmark den samme linje, som langt størstedelen af verdens lande følger: Anerkendelse af Folkerepublikken Kina som den legitime repræsentant for Kina og som følge af dette og af ét-Kina-politikken ikke-anerkendelse af Republikken Kina / Taiwan. Målet med Danmarks politik i forhold til Taiwan er at understøtte en fredelig løsning i forholdet mellem Kina og Taiwan indenfor rammerne af ét-Kina-politikken. Det indebærer støtte til det igangværende samarbejde mellem Kina og Taiwan, ikke mindst på det økonomiske område, der kan medvirke til at fremme tilliden og den gensidige afhængighed og dermed kan være befordrende for en løsning på langt sigt. Den kinesiske ledelse må fastholdes på internationale forventninger til fremgang i spørgsmålet om Taiwan, samtidig med at vort økonomiske, kulturelle og mellemfolkelige samarbejde med Taiwan fremmes. Samtidig må vi afholde os fra skridt af anerkendelseslignende karakter. Anerkendelseslignende skridt fra udenforstående parter kan tolkes som støtte til en taiwansk uafhængighedslinje og risikerer dermed at føre til tilbageslag i det igangværende samarbejde mellem Kina og Taiwan. Den vanskelige balance i en ansvarlig Taiwan-politik er at fremme en løsning uden at puste til konflikten. Oprettelsen af et europæisk kontor for økonomi og handel i Taipeh er efter regeringens opfattelse et positivt bidrag til bestræbelserne på at understøtte en fredelig løsning af Taiwan-spørgsmålet indenfor rammerne af ét-Kina-politikken. Europas relationer til Taiwan på det økonomiske område fremmes, uden der tages anerkendelseslignende skridt. Det er i fuld overensstemmelse
med den danske regerings politik. Danmark har et tilsvarende handelskontor i Taipeh, der varetager Danmarks kommercielle relationer til Taiwan. Den danske regerings politik er at udbygge såvel Danmarks som EU's relationer med Taiwan indenfor rammerne af ét-Kina-politikken. Regeringen arbejder aktivt for at udbygge de økonomiske, kulturelle og mellemfolkelige relationer. Eksempelvis har regeringen fremsendt forslag til en dobbeltbeskatningsaftale til de taiwanske myndigheder. Forhandlinger om aftalen ventes indledt i august d.å. På det kulturelle område er der ligeledes et frugtbart samarbejde mellem Danmark og Taiwan, og der arbejdes for indeværende på en udbygning af stipendiesamarbejdet.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 8 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 8 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Kan ministeren bekræfte, at det er i strid med den almindelige folkeret at udelukke en så stor nation som Taiwan med 23 millioner indbyggere fra at deltage i internationale organisationers arbejde? I benægtende fald bedes ministeren give eksempler på andre nationer, der på lignende måde er udelukket fra at deltage i internationale organisationer.” Svar: Taiwan har ikke formelt opgivet kravet på at repræsentere det samlede Kina, jf. formel brug af navnet "Republic of China (Taiwan)" samt indholdet af Republikken Kinas grundlov, ifølge hvilken regeringen på Taiwan repræsenterer hele Kina, inkl. Tibet og Mongoliet. Taiwan forstået som det territorium, der er under den taiwanske regerings kontrol, kan derfor ikke –  heller ikke i egen officiel selvforståelse – defineres som en selvstændig nation. Danmark fastholder i lighed med andre vestlige lande og et stort flertal af FN’s medlemslande en ét-Kina politik. Dette indebærer i overensstemmelse med FN’s Generalforsamlings resolution nr. 2758 fra 1971, at Danmark alene anerkender Folkerepublikken Kina som legitim repræsentant for Kina. Som følge af resolution nr. 2758, hvorved Folkerepublikken blev optaget som den eneste legitime repræsentant for Kina i FN og de tilhørende organisationer, blev Taiwan ekskluderet. Spørgsmålet om Taiwans deltagelse i internationale organisationer er altovervejende af politisk, ikke folkeretlig, karakter.  
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 9 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 9 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Betyder regeringens et-Kina politik, at kun det kommunistiske Kina kan anerkendes som suveræn kinesisk stat? Vil det have nogen betydning, at det kommunistiske Kina krænker menneskerettighederne?” Svar: Danmarks og EU’s ét-Kina-politik indebærer, at det er Folkerepublikken Kina og ikke Republikken Kina/Taiwan, der anerkendes. Da FN på Generalforsamlingen i 1971 valgte at optage Folkerepublikken Kina som den legitime repræsentant for Kina i FN og tilhørende organisationer, blev Republikken Kina ekskluderet. Både Folkerepublikken Kina og Republikken Kina gør fortsat krav på at repræsentere Kina. Danmark har lige som den øvrige EU-kreds og langt hovedparten af FN’s medlemslande anerkendt Folkerepublikken Kina som Kinas legitime repræsentant. Dette er essensen af ét-Kina-politikken. For så vidt angår kriterierne for anerkendelse af selvstændige nationer, henvises til besvarelsen af spørgsmål 10 fra Udenrigsudvalget.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 10 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 10 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Hvad var baggrunden for, at den danske regering anerkendte Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) som selvstændig nation og indbød DDR til at deltage i internationalt samarbejde, når regeringen i dag ikke vil anerkende det demokratiske Taiwan? Er demokratiopfattelsen uden betydning for vurderingen?” Svar: Danmarks anerkendelse af DDR i 1973 skal ses på baggrund af den aftale, som DDR og Forbundsrepublikken Tyskland indgik i 1972 vedrørende forbindelserne mellem de to lande, og hvori parterne bl.a. anerkendte deres status som nabostater samt opgav deres gensidige ikke-anerkendelsespolitik. Aftalen banede vejen for optagelse af DDR og Forbundsrepublikken i FN i 1973. Som nævnt fører Danmark en ét-Kina politik, og har siden 1950 anerkendt Folkerepublikken som repræsentant for hele Kina. Taiwan hævder ligeledes at repræsentere hele Kina og har ikke søgt anerkendelse af Danmark udelukkende som Taiwan.
UDENRIGSMINISTERIET Udenrigsudvalgets spørgsmål nr. 11 af 26. april 2004 til skriftlig besvarelse (Ad B 84 – bilag 4). Spørgsmål nr. 11 fra udenrigsudvalget til udenrigsministeren: ”Er der danske eller udenlandske folkeretseksperter, der i skrift og tale har støttet afvisningen af Taiwans ønske om observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen? I bekræftende fald bedes om 2-3 eksempler med citater.” Svar: Et stort antal af eksperter – internationale såvel som danske – har igennem tiderne udtalt sig om Taiwan og Taiwans status, herunder ønsket om observatørstatus ved Verdenssundhedsforsamlingen (WHA). Den store variation i holdninger til disse spørgsmål udspringer af det faktum, at Taiwan-spørgsmålet, herunder observatørstatus ved WHA, er et politisk spørgsmål, jf. besvarelsen af spørgsmål 3 fra Udenrigsudvalget, og dermed ikke et folkeretligt spørgsmål. Det findes derfor i denne sammenhæng ikke umiddelbart relevant at fremhæve én eksperts udlægning af Taiwans ønske om observatørstatus ved WHA frem for en anden eksperts.
List of NGOs in Official Relations with WHO List of 188 nongovernmental organizations in official relations with WHO reflecting decisions of EB111, January 2003 The Civil Society Initiative is responsible, among other matters, for the administration of WHO's formal relations with NGOs. For further information please contact the Initiative at: civilsociety@who.int African Medical and Research Foundation International Aga Khan Foundation Alzheimer's Disease International Association of the Institutes and Schools of Tropical Medicine in Europe Christoffel-Blindenmission CMC - Churches' Action for Health Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Commonwealth Association for Mental Handicap and Developmental Disabilities Commonwealth Medical Association Commonwealth Pharmaceutical Association Council for International Organizations of Medical Sciences Council on Health Research for Development CropLife International Cystic Fibrosis Worldwide, Inc. European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals Family Health International FDI World Dental Federation Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers German Pharma Health Fund e.V.
Global Forum for Health Research Global Health Council Helen Keller International (Worldwide) Incorporated HelpAge International Inclusion International Industry Council for Development Infact Inter-African Committee on Traditional Practices affecting the Health of Women and Children Inter-American Association of Sanitary and Environmental Engineering International Academy of Pathology International Agency for the Prevention of Blindness International Air Transport Association International Alliance of Women International Association for Adolescent Health International Association for Dental Research International Association for Maternal and Neonatal Health International Association for Suicide Prevention International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities International Association for the Study of Obesity International Association for the Study of Pain International Association of Agricultural Medicine and Rural Health International Association of Biologists Technicians International Association of Cancer Registries International Association of Human-Animal Interaction Organizations International Association of Hydatid Disease
International Association of Logopedics and Phoniatrics International Association of Medical Laboratory Technologists International Bureau for Epilepsy International Catholic Committee of Nurses and Medico-social Assistants International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems International College of Surgeons International Commission on Non-ionizing Radiation Protection International Commission on Occupational Health International Commission on Radiological Protection International Confederation of Midwives International Conference of Deans of French-Language Facuties of Medicine International Consultation on Urological Diseases International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders International Council for Science International Council for Standardization in Haematology International Council of Nurses International Council of Women International Council on Social Welfare International Diabetes Federation International Epidemiological Association International Ergonomics Association International Eye Foundation, Inc. International Federation for Housing and Planning International Federation for Medical and Biological Engineering International Federation of Business and Professional Women (BPW International)
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine International Federation of Fertility Societies International Federation of Gynecology and Obstetrics International Federation of Health Records Organizations International Federation of Hospital Engineering International Federation of Medical Students Associations International Federation of Multiple Sclerosis Societies International Federation of Ophthalmological Societies International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations International Federation of Sports Medicine International Federation of Surgical Colleges International Federation on Ageing International Hospital Federation International Lactation Consultant Association International League against Epilepsy International League of Associations for Rheumatology International League of Dermatological Societies International Leprosy Association International Life Sciences Institute International Medical Informatics Association International Medical Parliamentarians Organization International Non Governmental Coalition Against Tobacco International Occupational Hygiene Association
International Organisation of Consumers Unions (Consumers International) International Organization against Trachoma International Organization for Standardization International Pediatric Association International Pharmaceutical Federation International Physicians for the Prevention of Nuclear War International Planned Parenthood Federation International Radiation Protection Association International Society for Biomedical Research on Alcoholism International Society for Burn Injuries International Society for Environmental Epidemiology International Society for Human and Animal Mycology International Society for Preventive Oncology International Society for Prosthetics and Orthotics International Society for the Study of Behavioural Development International Society of Andrology International Society of Blood Transfusion International Society of Chemotherapy International Society of Doctors for the Environment International Society of Hematology International Society of Nurses in Cancer Care International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology International Society of Physical and Rehabilitation Medicine International Society of Radiographers and Radiological Technologists International Society of Radiology
International Solid Waste Association International Special Dietary Foods Industries International Traffic Medicine Association International Union against Cancer International Union against Sexually Transmitted Infections International Union against Tuberculosis and Lung Disease International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (The World Conservation Union) International Union for Health Promotion and Education International Union of Architects International Union of Immunological Societies International Union of Local Authorities International Union of Microbiological Societies International Union of Nutritional Sciences International Union of Pharmacology International Union of Psychological Science International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Toxicology International Water Association International Women's Health Coalition Inter-Parliamentary Union Islamic Organization for Medical Sciences Italian Association of Friends of Raoul Follereau La Leche League International March of Dimes Birth Defects Foundation Medical Women's International Association
Medicus Mundi International - International Organisation for Cooperation in Health Care Organisation pour la Prévention de la Cécité OXFAM Project ORBIS International, Inc. (ORBIS International) Rehabilitation International Rotary International Save the Children Fund (UK) Soroptimist International Thalassaemia International Federation The International Association of Lions Clubs The International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc. The Network: TUFH The Population Council The Royal Commonwealth Society for the Blind (Sight Savers International) The World Federation of Acupuncture Moxibustion Societies World Assembly of Youth World Association for Psychosocial Rehabilitation World Association of Girl Guides and Girl Scouts World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine World Blind Union World Confederation for Physical Therapy World Federation for Medical Education World Federation for Mental Health World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology World Federation of Chiropractic
World Federation of Hemophilia World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy World Federation of Neurology World Federation of Neurosurgical Societies World Federation of Nuclear Medicine and Biology World Federation of Occupational Therapists World Federation of Parasitologists World Federation of Public Health Associations World Federation of Societies of Anaesthesiologists World Federation of the Deaf WORLD HEART Federation World Hypertension League World Medical Association World Organization of Family Doctors World Organization of the Scout Movement World Psychiatric Association World Self-Medication Industry World Veterinary Association World Vision International $ E R X  ( P S O R  2 W K H U  8  6 H D  6 L W H  6 X J J H & R S \ U L J K W       : R U O G