Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Trafikudvalget
(Alm. del - bilag 1266)
EU
(Offentligt)

Trafikministeriet

Notat

 

Dato

Løbenr.

 

:

 

 

 

 

7. august 2000

TM0165

Grundnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid (KOM(2000)302)

 

Direktivforslaget, der er oversendt til Rådet fra Kommissionen den 21. juni 2000, er fremsat i henhold til traktatens art. 95 og skal vedtages efter proceduren i art. 251 (fælles beslutningstagen).

1. Baggrund og indhold

Det nugældende ottende direktiv om bestemmelser vedrørende sommertid (dir. 97/44/EF) gælder for perioden 1998 {{SPA}} 2001.

I forbindelse med vedtagelsen af dette direktiv påtog Kommissionen sig at undersøge grundigt, hvilke virkninger sommertiden har i medlemsstaterne. Et hollandsk konsulentfirmat, Research voor Beleid International, har derfor på opdrag fra Kommissionen gennemført en omfattende undersøgelse heraf. Denne undersøgelse har vist, at sommertiden er godt indarbejdet i de forskellige sektorer og at der ikke sættes spørgsmålstegn ved dens eksistensberettige lse. Sommertiden er ikke et emne, man beskæftiger sig særlig meget med i de fleste EU-lande eller ansøgerlande.

På denne baggrund indebærer Kommissionens forslag en uændret videreførelse af sommertidsordningen, men indeholder i modsætning til tidligere sommertidsdirektiver ikke en afgrænset periode, idet sommertidsordningen foreslås at gælde fra 2002 og fremefter.

Som i den nuværende ordning foreslås sommertiden at gælde fra den sidste søndag i marts kl. 1.00 om morgenen verdenstid (Universal Time) til den sidste søndag i oktober kl. 1.00 om morgenen verdenstid (Universal Time).

2. Gældende dansk ret

Det nugældende 8. sommertidsdirektiv er gennemført i Danmark ved anordning nr. 715 af 12. september 1997 om fastsættelse af sommertid for årene 1998-2001 i henhold til lov nr. 223 af 24. april 1974 om anvendelse af sommertid.

3. Høring

Trafikministeriet har hørt følgende organisationer m.v. vedrørende forslaget:

Landbrugsrådet, DSB, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, AHTS, HK Service, Danske Speditører, Transportrådet, Erhvervenes Transportudvalg, SID, Forbrugerrådet, Dansk Arbejdsgiverforening og LO.

Ingen af de hørte har haft bemærkninger til forslaget.

4. Lovgivningsmæssige, statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser

Vedtagelse af forslaget vil indebære, at der skal udstedes en ny anordning om sommertid efter 2001.

Da forslaget er en forlængelse af den hidtidige ordning forventes der ikke statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser.

5.Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Kommissionen anfører, at i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør fastsættelse af bestemmelserne vedrørende sommertidens anvendelse ske på fællesskabsniveau for at sikre, at det indre marked fungerer hensigtsmæssigt og for at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenester og personer.