L 127 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven og brugsmodelloven. (Regler om indleveringsdag, oversættelse af europæiske patenter, genoprettelse m.v.).

Fremsat den 15. januar 2003 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Forslag

til

Lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven
og brugsmodelloven

(Regler om indleveringsdag, oversættelse af europæiske patenter, genoprettelse m.v.)

 

§ 1

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 30. august 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Søges patent af en anden end opfinderen, skal det fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen. Patentmyndigheden kan dog kræve yderligere dokumentation for ansøgerens ret til opfindelsen.«

2. Efter § 8 a indsættes:

»§ 8 b. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler ansøgningen indleveringsdag, hvis

1) der foreligger en tilkendegivelse af, at det indleverede materiale er en ansøgning, og

2) det indleverede materiale muliggør, at ansøgers identitet kan fastlægges, eller at ansøger kan kontaktes, og

3) det indleverede materiale indeholder en beskrivelse.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for ansøgerens mulighed for efterfølgende at få tildelt indleveringsdag, hvor kravene i stk. 1 ikke er opfyldt.

Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgeren en frist på 2 måneder til opfyldelse heraf.«

3. I § 31, stk. 1, ændres »20 måneder«: til »31 måneder«.

4. I § 31 ophæves stk. 2, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. § 32 ophæves.

6. I § 33, stk. 1, udgår »eller 2«.

7. § 71, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne service, om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

8. I § 72, stk. 1, udgår », bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde,« og efter »patentansøger« indsættes »eller patenthaver«.

9. I § 72 ophæves stk. 2, og stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på den i § 6, stk. 1, nævnte frist, hvis en patentansøger i en efterfølgende ansøgning begærer genoprettelse af sin prioritet inden 2 måneder fra udløbet af den i § 6, stk. 1, nævnte frist.«

10. § 77 affattes således:

»§ 77. Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt indehaveren, inden 3 måneder fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret affattelse, til patentmyndigheden her i landet, indleverer det meddelte eller det ændrede patent

1) oversat til dansk, eller

2) oversat til eller på engelsk samt en oversættelse af patentkravene til dansk.

Stk. 2. Inden for fristen som angivet i stk. 1, skal indehaveren betale det fastsatte gebyr for publiceringen.

Stk. 3. Tekst som angivet i stk. 1, skal holdes tilgængeligt for enhver. Er den europæiske patentansøgning endnu ikke offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, holdes teksten dog først tilgængelig fra denne offentliggørelse.

Stk. 4. Når tekst som angivet i stk. 1, er indleveret, gebyret som angivet i stk. 2, er betalt, og Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen eller sin afgørelse om at opretholde det europæiske patent i ændret affattelse, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herom. Eksemplarer af teksten skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden.«

11. I § 78, stk. 1 og stk. 2, indsættes efter »§ 77, stk. 1«: »og 2«.

§ 2

I designloven, jf. lov nr. 1259 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 48, stk. 2, ændres »genoptagelse« til: »genoprettelse«.

2. § 52, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 3

I brugsmodelloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. § 45, ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 45. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører brugsmodeller og brugsmodelret. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 4

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2003.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 10 og nr. 11, fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Ved lovforslaget foreslås det, at Folketinget giver sit samtykke til, at Danmark tiltræder Patent Law Treaty (herefter »Patentlovstraktaten«) som blev vedtaget den 1. juni 2000 og London Protokollen som blev vedtaget den 17. oktober 2000. Derudover er lovforslaget for så vidt angår de øvrige ændringer i patentloven begrundet i en række ændringer i Patentsamarbejdstraktaten (herefter benævnt PCT).

For så vidt angår den foreslåede ændring af designloven, er der alene tale om en redaktionel ændring.

Endelig foreslås en ændring af patentloven, brugsmodelloven, varemærkeloven samt designloven, hvorved der i disse love skabes hjemmel til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i servicesager ved for sen betaling. Opkrævningen af rykkergebyret er hidtil sket med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finansloven § 7.

I forbindelse med lovarbejdet har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, Advokatrådet, Patentagentforeningen og det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Derudover har lovforslaget været behandlet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de nordiske patent- og varemærkemyndigheder.

2. Hovedpunkter i lovforslaget

Med ønsket om at lette den administrative byrde for såvel patentansøgeren som Patent- og Varemærkestyrelsen foreslås kravet om skriftlig dokumentation for overdragelse af en opfindelse fra opfinder til ansøger afskaffet.

I den eksisterende patentlov skal en patentansøger godtgøre sin ret til en opfindelse, hvis ansøgeren ikke er identisk med opfinderen. »Godtgørelsen« sker efter de gældende regler ved, at ansøger indsender skriftlig dokumentation for, at opfinderen har overdraget opfindelsen til ansøgeren. I henhold til Patent- og Varemærkestyrelsens vejledning herom skal overdragelsesdokumentet være skriftligt, dateret og underskrevet af overdrageren.

Med den foreslåede ændring vil Patent- og Varemærkestyrelsen ikke længere kræve dokumentation af ansøgere for deres ret til opfindelsen i form af en underskrevet overdragelseserklæring, men ansøgeren skal i patentansøgningen stadig anføre, at han har ret til opfindelsen. Den foreslåede bestemmelse indeholder mulighed for Patent- og Varemærkestyrelsen til at kræve yderligere dokumentation for ansøgerens ret til opfindelsen. Denne mulighed er indført for at sikre, at Patent- og Varemærkestyrelsen i tvivlstilfælde kan kræve skriftlig dokumentation for overdragelsen fra opfinder til ansøger.

Ændringer i Patentsamarbejdstraktaten medfører, at en PCT-ansøger altid vil have 31 måneder fra indgivelsen af sin PCT-ansøgning til at videreføre sin ansøgning hos en national patentmyndighed. I den nuværende patentlov er der i visse situationer kun 20 måneder til en sådan videreførelse i national fase. På baggrund af denne ændring foreslås patentlovens § 31 ændret.

I den nuværende patentlovs § 31, stk. 1, er det angivet, at hvis en ansøger ønsker at videreføre en international ansøgning (dvs. en PCT-ansøgning) til Danmark, skal han inden 20 måneder fra den internationale indleveringsdag, betale det fastsatte gebyr samt indlevere en oversættelse til dansk af den internationale ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. Efter stk. 2 kan en ansøger begære, at den internationale ansøgning skal undergives en international forberedende patenterbarhedsprøvning. I en sådan prøvning bliver det undersøgt, hvorvidt kravet om, at en opfindelse skal adskille sig væsentligt fra det kendte, er opfyldt. Hvis begæringen om patenterbarhedsvurderingen sker inden 19 måneder fra den internationale indleveringsdag, har ansøgeren 30 måneder i stedet for 20 måneder til at indlevere sin ansøgning i Danmark. Dette ekstra tidsrum kan være belejligt for ansøgere, idet disse ofte har vanskeligt ved at nå at få oversat den internationale patentansøgning inden udløbet af fristen på 20 måneder.

I PCT kan det enkelte medlemsland vælge at operere med en tidsfrist på 30 måneder til at videreføre en ansøgning nationalt, men medlemsstaten kan også vælge en længere frist. Danmark har hidtil valgt en frist på 30 måneder, men det foreslås nu at ændre denne frist til 31 måneder, hvilket skyldes at Den Europæiske Patent Organisation (EPO), USA med flere, opererer med denne tidsfrist.

Da mange ansøgere får foretaget den internationale forberedende patenterbarhedsvurdering alene af den grund, at de ønsker at få den udvidede frist, som omtalt ovenfor, fremfor fristen på 20 måneder, er det fundet hensigtsmæssigt at afskaffe 20 måneders fristen. Den foreslåede ændring af § 31 vil betyde, at en ansøger ikke længere skal anmode om en patenterbarhedsvurdering inden 19 måneder for at få en frist på 31 måneder til at indlevere sin ansøgning i Danmark, idet han med ændringen får denne 31 måneders frist automatisk.

Som anført i indledningen foreslås Patentlovstraktaten ratificeret med lovforslaget. Patentlovstraktaten indeholder en række minimumsstandarder for formkrav vedrørende indlevering og efterfølgende behandling af patentansøgninger. Størstedelen af disse standarder er allerede opfyldt med den nuværende patentlov, og derfor giver traktaten alene anledning til enkelte ændringer.

Ratifikationen af Patentlovstraktaten indebærer, at en række minimumsbetingelser for at opnå indleveringsdag for en patentansøgning indføres i patentloven. Endvidere giver implementeringen af Patentlovstraktaten en indehaver af et patent mulighed for i visse situationer at få genoprettet sin prioritet, hvilket ikke tidligere har været muligt. Endelig udvides muligheden for at søge om genoprettelse af en tabt rettighed, såfremt denne er tabt på grund af for sen betaling af et årsgebyr.

Traktatens bestemmelse om tildeling af indleveringsdag for en patentansøgning angiver nogle minimumsbetingelser herfor. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal Patent- og Varemærkestyrelsen tildele ansøgeren indleveringsdag. Ved en ansøgnings indleveringsdag forstås den dag, hvor ansøgningen er kommet frem til patentmyndigheden, hvilket kan ske ved modtagelse af et brev, en telefax eller ved en elektronisk overførelse af ansøgningen. I tilfælde af, at den indleverede ansøgning efter endt sagsbehandling fører til meddelelse af patent, regnes patentets tyveårige beskyttelsestid fra indleveringsdagen. En patenthaver kan således håndhæve et meddelt patent tilbage fra indleveringsdagen. Derudover har fastlæggelse af indleveringsdagen betydning i relation til ansøgerens mulighed for at videreføre ansøgningen i nationalt eller internationalt regi. Ansøger kan efter de gældende regler påberåbe sig prioritet fra ansøgningens indleveringsdag i forbindelse med videreførelse af ansøgningen. Indleveringen af en ansøgning til den danske patentmyndighed giver således mulighed for efterfølgende at indlevere tilsvarende ansøgninger i Danmark eller i andre lande i op til et år regnet fra indleveringen af den oprindelige ansøgning med henvisning til denne som prioritetsskabende. At den oprindelige ansøgning er prioritetsskabende betyder, at den ikke vil udgøre nyhedsskadeligt materiale i relation til de efterfølgende indleverede ansøgninger.

Hidtil har betingelserne for opnåelse af indleveringsdag været ulovbestemte i Danmark. Patent- og Varemærkestyrelsen har tildelt indleveringsdag på baggrund af en fast praksis, der er meget lig reglerne i Patentlovstraktaten. Uanset, at der således ikke er den store materielle forskel i forhold til den nuværende praksis, vurderes det som formålstjenligt, at patentloven indeholder en bestemmelse, der angiver kravene til opnåelse af indleveringsdagen, idet ansøgeren kan håndhæve sin rettighed fra indleveringsdagen.

Den foreslåede ændring betyder, at Patent- og Varemærkestyrelsen vil tildele en ansøgning indleveringsdag, hvis det udtrykkeligt eller underforstået fremgår, at det indleverede materiale er en patentansøgning, at ansøgeren kan identificeres, og endelig, at ansøgningen indeholder en beskrivelse af opfindelsen. Som det fremgår af ovenstående, vil der ikke blive stillet særligt vidtgående krav til at få tildelt en indleveringsdag, hvilket især kan komme de ansøgere til gode, der ikke anvender professionel hjælp til ansøgningen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tildelingen af indleveringsdagen ikke er nogen garanti for, at de formelle krav til en ansøgnings indhold er opfyldt. De formelle krav til ansøgningens indhold er mere vidtgående end kravene til at få tildelt en indleveringsdag. En ansøger, der opfylder kravene til at få tildelt en indleveringsdag, men ikke de formelle krav for behandling af ansøgningen, vil således få en frist til at opfylde disse formelle krav.

Endvidere medfører Patentlovstraktaten, at patentlovens bestemmelse om genoprettelse foreslås ændret.

Efter reglerne i patentlovens § 72, stk. 1, har det hidtil været muligt for en patentansøger at få genoprettet en patentrettighed, der er gået tabt fordi patentansøgeren ikke har overholdt en frist fastsat i patentloven eller af Patent- og Varemærkestyrelsen. Betingelserne for at få genoprettet den tabte rettighed er, at patentansøgeren anmoder om genoprettelse, og at anmodningen herom sker inden 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen er bortfaldet, dog senest et år efter fristens udløb. Ydermere skal ansøgeren have udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham. Disse bestemmelser har hidtil ikke været gældende for genoprettelse af en tabt prioritet. Spørgsmålet om prioritet er reguleret i patentlovens § 6, stk. 1. En ansøgning skal på indleveringstidspunktet være ny. Hvis en ansøger ønsker at beskytte sin rettighed i flere lande skal indlevering af ansøgningerne i de enkelte lande ske samtidig, idet den først indleverede ansøgning ellers kan være nyhedsskadelig for de senere indleverede ansøgninger. På baggrund af § 6 gives ansøgeren en frist på 12 måneder, regnet fra den første ansøgning, til at indlevere senere ansøgninger i andre lande, hvorefter disse ansøgninger skal anses for indleveret på samme tid som den første ansøgning. De senere ansøgninger opnår derved prioritet fra den første ansøgning, og derved undgås uhensigtsmæssige procedure med indlevering af ansøgninger i alle lande på samme tid.

I den gældende patentlov vil en patentansøger, der ikke når at videreføre sin ansøgning inden udløbet af de 12 måneder regnet fra den første patentansøgning, have mistet muligheden for at kræve prioritet tilbage fra den første ansøgning.

Med den foreslåede ændring vil en patentansøger få mulighed for at få genoprettet sin prioritet i op til 2 måneder efter udløbet af 12 måneders fristen i § 6, stk. 1. Ansøgeren eller patenthaveren skal dog opfylde betingelserne i § 72, stk. 1. Bestemmelsen i Patentlovstraktaten angiver, at muligheden for genoprettelse skal være til stede i mindst 2 måneder. Ved behandlingen af spørgsmålet i patentlovskomitéen og i den nordiske arbejdsgruppe var der enighed om, at en frist på 2 måneder til genoprettelse af prioritet er passende, idet en længere frist vil kunne medføre retsusikkerhed for tredjemand.

I medfør af Patentlovstraktaten skal der gives en minimumsfrist på 12 måneder til at søge om genoprettelse af tabte rettigheder i forbindelse med manglende betaling af årsgebyrer.

Hvis en patentansøger/haver ikke betaler et årsgebyr inden for den fastsatte frist har denne, i medfør af § 41, stk. 3 og § 42, stk. 3, en mulighed for at indbetale årsgebyret med en fastsat forhøjelse i indtil 6 måneder efter udløbet af den oprindelige frist. Overholdes fristen for betaling af årsgebyret med forhøjelse ikke tabes rettigheden. Efter § 72, stk. 2 er der herefter mulighed at få genoprettet den tabte rettighed i op til 6 måneder regnet fra udløbet af 6 måneders fristen for betaling af årsgebyrer med forhøjelse som angivet i henholdsvis § 41, stk. 3 og § 42, stk. 3.

Den foreslåede ændring af patentloven vil betyde, at en patentansøger/haver, der taber sin rettighed grundet manglende betaling af årsgebyrer, vil få mulighed for at søge om genoprettelse i op til 12 måneder i stedet for 6 måneder.

Danmark underskrev i år 2000 en protokol om fravigelse af den Europæiske Patent Konventions (EPK) artikel 65, der indeholder en bestemmelse om oversættelse af et udstedt europæisk patent til national sproget. Det fremgår af Protokollens artikel 1, at parterne, og herunder Danmark, har mulighed for at fravige udgangspunktet i den Europæiske Patent Konventions artikel 65 vedrørende oversættelse af europæiske patenter.

I Danmark har denne artikel hidtidig udmøntet sig i patentlovens § 77, hvorefter et europæisk patent hidtil har skulle oversættes til dansk. Protokollen blev indgået og underskrevet i år 2000 i London (deraf navnet »London Protokollen«) af Danmark, Tyskland, Sverige, Schweiz, England, Monaco, Liechtenstein og Holland. Frankrig underskrev aftalen i juni 2001.

Med gennemførelsen af London Protokollens lempeligere krav til oversættelsen muliggøres en reduktion af oversættelsesomkostningerne for et europæisk patent udstedt i henhold til Den Europæiske Patent Konvention (EPK) for såvel danske som udenlandske virksomheder, og når de øvrige lande ligeledes implementerer aftalen, vil omkostningsreduceringen blive betragtelig for det danske erhvervsliv.

London Protokollen angiver, at et land, der ikke har et officielt EPO-sprog, det vil sige engelsk, fransk eller tysk, som eget sprog skal acceptere et af de tre officielle sprog som patentet derefter skal oversættes til, hvilket er en forudsætning for, at patentet får gyldighed i det pågældende land. Danmark har valgt engelsk. Patentkravene, det vil sige angivelsen af, hvad der søges beskyttet ved patentet, kan dog kræves oversat til dansk. Denne mulighed har Danmark udnyttet, idet det vurderes, at mulige interessenter fortsat skal kunne danne sig et overblik over et patents omfang, uanset visse dele af patentskriftet ikke er oversat til dansk.

Et europæisk patent har efter patentlovens § 77, stk. 1, på nuværende tidspunkt kun virkning her i landet, hvis ansøgeren inden for en nærmere angiven frist indgiver en oversættelse af patentet til dansk.

Den foreslåede ændring af § 77 indebærer, at et europæisk patent med virkning for Danmark enten kan indleveres oversat til dansk eller kan indleveres i en engelsk udgave, hvor patentkravene er oversat til dansk. Det skal nævnes, at ved anlæggelse af sag ved domstolene om krænkelse af et patent, kan den påståede krænker eller domstolene kræve hele patentskriftet oversat.

London Protokollen træder i kraft på den første dag i den fjerde måned efter deponeringen af det sidste ratifikationsinstrument, eller når 8 lande, heriblandt England, Tyskland og Frankrig, har tiltrådt protokollen. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Baggrunden for indførelse af en hjemmel til opkrævning af gebyr for rykkerskrivelse i servicesager i patent-, brugsmodel-, varemærke-, og designloven er, at det i bemærkningerne til tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 7, 2002, fremgår, at de enkelte ministerier ved førstkommende revision af den relevante lovgivning forudsættes at indarbejde bestemmelser om opkrævning af rykkergebyrer. Det skal således understreges, at der ikke er tale at indføre en hjemmel til opkrævning af nye gebyrer, men alene om at tilvejebringe en hjemmel i den relevante lovgivning til at opkræve allerede fastsatte gebyrer.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Lovforslaget forventes at ikke at få økonomiske konsekvenser for Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af sager på patentområdet.

Kommuner og amtskommuner vil ikke blive berørt af forslaget.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Med hensyn til administrative konsekvenser vurderes det, at de foreslåede ændringer vil have en positiv effekt, idet formålet med ændringerne blandt andet er en øget harmonisering med de internationale regler. I forbindelse med implementeringen af London Protokollen vil erhvervslivets omkostninger til oversættelse af patenter falde betragteligt. Implementeringen af London Protokollen vil have visse økonomiske konsekvenser for patent- og oversættelsesbureauer, idet der vil ske en reduktion af deres indtægter på oversættelser af udenlandske patentansøgninger. Hvor stor denne reduktion bliver er vanskeligt at forudse.

5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

6. Forholdet til EU-retten

Forslaget har ikke EU-retlige aspekter.

7. Høring

Følgende parter er hørt: Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister (DIP), Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Design Center, Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Opfinderforening, Dansk Patent- og Varemærkekonsulentforening af 1953, De Danske Patentagenters Forening, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Handelskammeret (HTS), Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Justitsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriet, Landbrugsrådet, Landsorganisationen i Danmark (LO), LEGO Holding A/S, LIF Lægemiddelindustriforeningen, Løvens Kemiske Fabrik, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, professor dr. jur. Mogens Koktvedgaard, Københavns Universitet, Teknologirådet, Teknologisk Institut, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.

Lovforslagets konsekvenser

 

Positive konsekvenser/mindre-udgifter

Negative konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

For så vidt angår forslaget om at alene patentkravene skal foreligge på dansk, vil dette betyde en betydelig reduktion i oversættelsesomkostningerne for patentansøgerne.

Da patentagentbranchen tjener penge på oversættelser af europæiske patenter, vil ændringen have betydning for patentagentbranchens indtjening.

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

For så vidt angår ophævelsen af kravet om overdragelseserklæring fra opfinder til ansøger i forbindelse med indlevering af ansøgning vil lovforslaget forenkle erhvervslivets administrative byrde.

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Forslaget har ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Bestemmelsens 2. pkt. ændres i bestræbelserne på at foretage en regelforenkling og modernisering for så vidt angår de krav, der stilles ved behandlingen af danske patentansøgninger. Patent- og Varemærkestyrelsen har med hjemmel i den nugældende patentlov § 8, stk. 4, hidtil stillet krav om godtgørelse af ansøgers ret til opfindelsen, såfremt ansøgeren ikke er identisk med opfinderen af opfindelsen. I praksis har Patent- og Varemærkestyrelsen krævet dokumentation fra ansøgeren i form af en original overdragelseserklæring, som er underskrevet af såvel opfinder som ansøger.

Med ændringen skal det nu fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen. Den forslåede ændring betyder, at der ikke længere er krav om en særskilt overdragelseserklæring. Ansøgningsformularerne, der udleveres via Patent- og Varemærkestyrelsen, vil komme til at indeholde et felt, hvor ansøgeren kan angive, at denne har ret til opfindelsen, og at opfinderen er indforstået med dette. Hvis myndigheden betvivler rigtigheden af en erklæring i en ansøgning, kan myndigheden anmode ansøgeren om yderligere dokumentation, eventuelt i form af en underskrevet overdragelseserklæring fra opfinderen.

Den foreslåede ændring skal ses i lyset af, at der på såvel internationalt som nationalt plan er øget fokus på, at patentmyndighederne bør fungere som registreringsmyndighed, og at tvister om retten til opfindelser mellem ansøgere og opfindere afgøres ved domstolene. Endelig vil ændringen af patentlovens regler om dokumentation for en overdragelse af retten til opfindelsen i ansøgningsfasen medføre en harmonisering af praksis i forhold til design- og brugsmodelområdet.

Til nr. 2

Den foreslåede § 8 b, stk. 1, angiver hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en patentansøgning får tildelt en indleveringsdag. For så vidt angår den gældende praksis for fastsættelse af indleveringsdag, henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2. »Hovedpunkter i lovforslaget«. Indførelsen af § 8 b sker som et led i gennemførelsen af PLT, og stk. 1 er direkte afledt af denne traktats artikel 5. Den foreslåede § 8 b, stk. 1, angiver således de elementer en ansøgning skal indeholde for at få tildelt en indleveringsdag. For det første skal patentmyndigheden kunne se, at det foreliggende materiale reelt repræsenterer en patentansøgning. Tilkendegivelsen af at det indleverede materiale skal anses som en patentansøgning, kan enten fremgå udtrykkeligt eller mere indirekte. Eksempelvis kan ordet »patentansøgning« være anført direkte på det indleverede materiale. Uanset det ikke specifikt fremgår, at der er tale om en patentansøgning, kan betingelsen i nr. 1 stadig opfyldes, hvis patentmyndigheden umiddelbart kan udlede, at der er tale om en ansøgning. Hvis eksempelvis betingelse nr. 2 og 3 er opfyldt, kan selve opfyldelsen af disse betingelser være nok til at opfylde betingelsen om en tilkendegivelse som anført i stk. 1, nr. 1). Hvis der for eksempel foreligger en fyldig beskrivelse af opfindelsen og eventuelle patentkrav, vil myndigheden således kunne udlede, at der er tale om en patentansøgning. Det skal dog pointeres, at det er op til patentmyndigheden at vurdere, hvorvidt der er tale om en patentansøgning.

Ansøgeren skal tillige forsyne patentmyndigheden med indikationer, som identificerer ansøgeren eller muliggør, at ansøgeren kan kontaktes. Et navn og/eller telefonnummer kan i visse situationer være nok til at opfylde denne betingelse, men det forudsætter, at det på baggrund heraf er muligt at komme i kontakt med ansøgeren.

Endelig undersøger patentmyndigheden, hvorvidt ansøgningen, efter myndighedens mening, indeholder en beskrivelse. Hvis en del af ansøgningen umiddelbart fremstår som en beskrivelse, vil dette være nok til at tildele en indleveringsdag. Hvorvidt denne del af ansøgningen opfylder de formelle og materielle krav til beskrivelsen som angivet i patentlovens § 8, stk. 2, hvorefter beskrivelsen skal være så tydelig, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve opfindelsen, er ikke relevant i forhold til tildeling af indleveringsdagen, og dette skal således ikke lægges til grund ved patentmyndighedens vurdering af, hvorvidt der foreligger en beskrivelse. Patentmyndigheden vil alene vurdere, om der på baggrund af det modtagne materiale kan tildeles en indleveringsdag. En teknisk tegning ledsaget af for eksempel kinesiske skrifttegn vil derfor blive anerkendt som materiale, der umiddelbart synes at være en beskrivelse, selvom patentmyndigheden ikke er i stand til at læse disse skrifttegn. I det netop beskrevne tilfælde er betingelserne for tildeling af indleveringsdag således opfyldt, mens de formelle og materielle betingelser for ansøgningens indhold ikke vil være opfyldt, idet en beskrivelse af opfindelsen skal være affattet på dansk og i øvrigt være i overensstemmelse med patentlovens § 8, stk. 2 som ovenfor anført for at kunne indgå i sagsbehandlingen af patentansøgningen.

Efter Patentlovstraktaten er det valgfrit, hvorvidt en medlemsstat ønsker at anerkende tegninger, men eftersom Patent- og Varemærkestyrelsen hidtil har anerkendt tegninger, opretholdes denne praksis. Kravet til en beskrivelse kan således være opfyldt, hvis ansøgeren vælger at indsende tegninger.

De i stk. 1, nr. 1) og nr. 2) angivne betingelser for tildeling af indleveringsdag er opfyldt, såfremt de indleveres på et sprog, der accepteres af patentmyndigheden, jfr. patentbekendtgørelse nr. 374 af 19. juni 1998 § 8. Beskrivelsen som angivet i nr. 3) kan til gengæld, i forhold til patentmyndighedens tildeling af indleveringsdag, indleveres på ethvert sprog. Kravene i patentbekendtgørelsens § 8 vil stadig gælde, hvilket betyder, at såfremt beskrivelsen ikke er affattet på dansk, skal der efterfølgende indgives en oversættelse af denne, men dette har ingen indflydelse på tildeling af indleveringsdagen.

Den foreslåede bestemmelses stk. 2, er udformet udfra et ønske om, at give økonomi- og erhvervsministeren en mulighed for, på bekendtgørelsesniveau, at fastsætte nærmere detaljerede regler for patentmyndighedens tildeling af indleveringsdag i de situationer, hvor betingelserne i stk. 1, ikke er opfyldt, jf. artikel 5 i Patentlovstraktaten. Det vil blandt andet omfatte situationer, hvor en del af den indleverede ansøgning mangler, typisk dele af beskrivelsen, hvorefter indleveringsdagen vil blive rykket frem til den dag, hvor det manglende materiale indleveres og de øvrige betingelser som anført i stk. 1 opfyldes.

Den foreslåede bestemmelses stk. 3 indføres på baggrund af art. 5 (3) i Patentlovstraktaten, hvorefter patentmyndigheden har pligt til at underrette en patentansøger, hvis den indleverede ansøgning ikke opfylder betingelserne for tildeling af indleveringsdag. Den angivne frist på 2 måneder opfylder mindstekravet for underretning, som anført i regel 2 (1) i Patentlovstraktaten, hvilket svarer til den praksis, patentmyndigheden hidtil har opereret med. Underretningen, der giver ansøgeren mulighed for at opfylde betingelserne i bestemmelsens stk. 1, nr. 1) – 3) skal ikke forveksles med den underretning, ansøgeren modtager i henhold til patentlovens § 15, stk. 1. Efter § 15, stk. 1, underretter patentmyndigheden ansøgeren om formelle mangler ved en ansøgning og fastsætter en frist på to måneder til at udtale sig om eller berigtige ansøgningen. Således kan der opstå en situation, hvor en ansøger, i medfør af § 8 (b), stk. 3 først bliver meddelt en frist på 2 måneder til at opfylde betingelserne for tildeling af indleveringsdag og efterfølgende bliver meddelt en yderligere frist på 2 måneder efter patentlovens § 15, stk. 1 til at opfylde »de om ansøgningen angivne forskrifter«.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring af den gældende patentlovs § 31, stk. 1, sker på baggrund af en ændring i PCT art. 22, hvorefter den periode en ansøger har til at videreføre sin ansøgning i national fase, ændres fra 20 til 31 måneder. Videreførelse af ansøgningen i national fase vil sige, at ansøger fremsender en oversat ansøgning til sproget i det eller de land(e), hvor ansøgeren vil søge om patent. Som nævnt i de almindelige bemærkninger ændres den hidtidige periode på 30 måneder til 31 måneder. I PCT-sammenhæng er det blevet vurderet, at mange ansøgere anmoder om en forberedende patenterbarhedsvurdering alene af den grund, at de ønsker at få fristen for videreførelse af deres ansøgning til national fase udskudt fra 20 til 31 måneder, og derved belastes undersøgelsesmyndighederne unødvendigt, da mange ansøgere reelt ikke er interesseret i patenterbarhedsvurderingen, men kun i frist forlængelsen. På denne baggrund foreslås 20 måneders fristen nu afskaffet.

Til nr. 4

Den foreslåede ændring af stk. 1 medfører, at stk. 2 udgår. Årsagen til, at anmodningen om den forberedende patenterbarhedsvurdering skulle indgives inden 19 måneder var, at ansøgeren ellers skulle gå i den nationale fase inden 20 måneder, men med afskaffelsen af 20 måneders fristen er anmodningsfristen for den forberedende patenterbarhedsvurdering også blevet overflødig, da ansøgeren i medfør af den foreslåede § 31, stk. 1, automatisk vil få 31 måneder til at videreføre sin ansøgning til national fase. Eftersom den gældende § 31, stk. 2, der ved vedtagelsen af lovforslaget udgår, vil der skulle foretages en konsekvensrettelse i den gældende stk. 3, da der ikke længere skal henvises til stk. 2.

Til nr. 5

Den gældende § 32 foreslås ophævet som en konsekvens af, at fristen for videreførelse af en international ansøgning for Danmark som angivet i forslagets § 31, stk. 1, foreslås ændret fra 20 til 31 måneder, og at anmodningen om den internationale forberedende patenterbarhedsvurdering derved er blevet overflødig. Den gældende § 32 omhandler spørgsmålet om tilbagetagelse af begæring om international forberedende patenterbarhedsvurdering inden udløbet af fristen i den gældende § 31, stk. 1 på 20 måneder, men eftersom denne frist foreslås ændret til 31 måneder har spørgsmålet om tilbagetagelse ikke længere betydning, og bestemmelsen udgår derfor.

Til nr. 6

Den foreslåede ændring af den gældende § 33, stk. 1 er en konsekvensrettelse som følge af, at § 31, stk. 2 udgår, og derved er henvisningen til denne bestemmelse ikke længere nødvendig.

Til nr. 7

Som anført under afsnittet om lovforslagets indhold er den foreslåede ændring i § 71, stk. 2 foretaget på baggrund af bemærkningerne til tekstanmærkning nr. 100 til finansloven 2002 § 7, der forudsætter, at ministerierne ved revision af den relevante lovgivning indarbejder bestemmelser om opkrævning af rykkergebyrer i den pågældende lovgivning. Hidtil har Patent- og Varemærkestyrelsen opkrævet gebyrer for rykkerskrivelser i servicesager med hjemmel i tekstanmærkningen, men med den foreslåede ændring vil opkrævningen ske med hjemmel i patentlovens § 71, stk. 2.

Til nr. 8

Den foreslåede ændring af § 72, stk. 1 skal sikre overensstemmelse med kravene i artiklerne 12 og 13 i Patentlovstraktaten. I overensstemmelse hermed foreslås indført en udvidet adgang til at begære om genoprettelse ved retstab, der skyldes manglende betaling af årsgebyrer. Hermed ophæves den hidtil gældende differentiering af tidsfrister, hvorefter manglende betaling af årsgebyrer på linie med øvrige fristoverskridelser kan indleveres senest 12 måneder fra fristdagen. I forbindelse hermed skal opmærksomheden henledes på den gældende § 41, stk. 3, der er en direkte følge af Pariserkonventionens artikel 5bis om den såkaldte »period of grace«. I medfør heraf har såvel patentansøger som patenthaver 6 måneder, regnet fra den ordinære fristdag, til at foretage indbetaling af manglende gebyrer med forhøjelse. Den foreslåede ændring af § 72 betyder, at 12 måneders perioden angivet i § 72, først vil begynde efter udløbet af den i § 41, stk. 3 fastsatte frist, og i realiteten vil det derfor være muligt at få genoprettet en tabt rettighed, begrundet i manglende betaling af årsgebyrer, i helt op til 18 måneder. Det foreslås, at den i § 72, stk. 1 nævnte personkreds, der kan søge om genoprettelse af en tabt rettighed, ændres fra den nuværende ordlyd »patentansøger« til »patentansøger eller patenthaver«, idet der herved tages højde for, at såvel patentansøger som patenthaver kan miste en rettighed som følge af en for sen betaling af et årsgebyr, og begge har mulighed for at anmode om genoprettelse. Forslaget er en konsekvens af, at den gældende § 72, stk. 2, der omfatter patentansøgers eller patenthavers mulighed for at søge om genoprettelse i tilfælde af for sen betaling af et årsgebyr, foreslås indarbejdet i § 72, stk.1, og udgør som sådan ikke nogen ændring i forhold til den gældende patentlov.

Til nr. 9

I den foreslåede bestemmelses stk. 2 indføres i overensstemmelse med artikel 13 (2) i Patentlovstraktaten en adgang for patentansøger til at begære genoprettelse af en prioritet forudsat at den fornødne omhu har været udvist og at begæringen indgives inden 2 måneder fra udløbet af den i patentlovens § 6, stk. 1 nævnte frist. Dette udgør en ændring i forhold til den gældende patentlov, idet genoprettelse ved overskridelse af fristen som angivet i § 6, stk. 1 hidtil ikke har været mulig.

Til nr. 10

Den foreslåede bestemmelse ændres med henblik på at muliggøre gennemførelsen af den såkaldte »London Protokol« om reduktion af oversættelsesomkostningerne. Aftalen har til formål at sikre, at aftaleparterne dispenserer fra kravene om oversættelse som angivet i Den Europæiske Patentkonvention (EPK) i artikel 65 (1).

Den foreslåede ændring af stk. 1 gør det muligt for en patenthaver enten at indgive et meddelt patent eller et patent i ændret affattelse på dansk eller på engelsk, forudsat at en oversættelse af patentkravene samtidig indgives på dansk. Det forudsættes, at patenthaveren indgiver hele det engelske meddelte eller ændrede patent, inklusive patentkravene, og derudover vedlægger patentkravene oversat til dansk. I den gældende § 77 skal der indleveres en oversættelse til dansk af den tekst, med hvilken patentet ifølge Den Europæiske Patentmyndigheds meddelelse til ansøgeren agtes meddelt. Som det fremgår af den foreslåede § 77 er dette nu ændret, således at det er det meddelte patent, der skal indgives til oversættelse. Den foreslåede ændring skyldes en ændring af art. 65 i EPK, der er ændret som en følge af, at der i enkelte tilfælde kan være forskelle mellem ordlyden af det patent, der agtes meddelt og det patent, der rent faktisk bliver meddelt. Således giver det meddelte patent som Patent- og Varemærkestyrelsen modtager til oversættelse, og ikke det patent, der agtes meddelt, det mest retvisende billede af patentets ordlyd.

Det skal bemærkes, at »ansøgeren« i den gældende § 77 er ændret til »indehaveren«, da patentet ved oversættelsens indlevering allerede er udstedt, hvilket ikke var tilfældet tidligere.

Gebyret, som opkræves efter stk. 2 var før en del af stk. 1. Den foreslåede ændring er sket med henblik på at gøre bestemmelsen mere overskuelig. Derudover er »ansøger«, som konsekvens af ændringen i stk. 1, ændret til »indehaveren«.

Som konsekvens af at en del af stk. 1 er blevet til stk. 2, er den nuværende stk. 2 blevet til stk. 3. Derudover er ordet »oversættelse« ændret til »tekst«, hvilket er en konsekvens af ændringen i stk. 1.

Stk. 4 svarer til den nuværende stk. 3. Her er »oversættelse« rettet til »tekst«.

Det bemærkes, at i tilfælde af, at muligheden i § 77, stk. 1, nr. 2, om indlevering af det europæiske patent i en engelsk version er udnyttet, medfører dette ikke en ændring i forhold til § 53 om administrativ omprøvning, idet den administrative omprøvning i et sådant tilfælde skal foretages ud fra en kombination af den engelske tekst og de til dansk oversatte krav.

Det bemærkes, at forslaget til ændringen af § 77 ikke vil medføre ændring af anvendelsesområdet for §§ 85 og 86. Således vil en indgivet engelsk tekst blive sidestillet med en dansk oversættelse.

Der gøres opmærksom på, at i tilfælde af, at en patenthaver tager et retsligt skridt overfor en påstået krænker, det være sig ved en stævning eller begæring om fogedforbud, vil den påståede krænker, i overensstemmelse med retsplejelovens § 149, stk. 2, kunne anmode om en oversættelse af hele patentskriftet til dansk.

Til nr. 11

Ændringerne i bestemmelsen er konsekvensrettelser som følge af ændringen af § 77.

Til § 2

Til nr. 1

Den foreslåede ændring skyldes en korrekturfejl i den gældende lovtekst.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring foretages af samme årsag som under lovforslagets § 1, nr. 7.

Til § 3

Til nr. 1

Den foreslåede ændring foretages af samme årsag som under lovforslagets § 1, nr. 7.

Til § 4

Til nr. 1

Den foreslåede ændring foretages af samme årsag som under lovforslagets § 1, nr. 7.

Til § 5

Den foreslåede bestemmelse indeholder regler om lovens ikrafttræden, som er fastsat til den 1. april 2003. I stk. 2, er det fastsat, at § 77, der omhandler implementeringen af ovennævnte London Protokol om reducering af oversættelsesomkostningerne, først træder i kraft når økonomi- og erhvervsministeren udsteder bekendtgørelse herom. Årsagen til denne overgangsbestemmelse skal findes i det faktum, at der endnu ikke er andre lande, der har taget initiativ til at implementere London Protokollen. I Protokollen er det bestemt, at denne først træder i kraft, når mindst 8 lande har implementeret aftalen, herunder England, Tyskland og Frankrig.

Til § 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan senere sættes i kraft ved kongelig anordning. Bestemmelsen er affattet i overensstemmelse med almindelige hensyn til Færøerne og Grønland.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

   

§ 1

   

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 30. august 2001, foretages følgende ændringer:

     

§ 8, stk. 4. I ansøgningen skal opfinderens navn angives. Søges patent af en anden end opfinderen, skal ansøgeren godtgøre sin ret til opfindelsen.

 

§ 8, stk. 4. I ansøgningen skal opfinderens navn angives. Søges patent af en anden end opfinderen skal det fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen. Patentmyndigheden kan dog kræve yderligere dokumentation for ansøgerens ret til opfindelsen.

     
   

§ 8 b. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler ansøgningen indleveringsdag, hvis

1) der foreligger en tilkendegivelse af, at det indleverede materiale er en ansøgning, og

2) det indleverede materiale muliggør, at ansøgers identitet kan fastlægges eller, at ansøger kan kontaktes, og

3) det indleverede materiale indeholder en beskrivelse.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for ansøgers mulighed for efterfølgende at få tildelt indleveringsdag, hvor kravene i stk. 1 ikke er opfyldt.

Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgeren en frist på 2 måneder til opfyldelse heraf.

     

§ 31. Ønsker ansøgeren at videreføre en international ansøgning for Danmark, skal han inden 20 måneder fra den internationale indleveringsdag, eller hvis prioritet begæres fra prioritetsdagen, til patentmyndigheden betale det fastsatte gebyr samt indlevere en oversættelse til dansk af den internationale ansøgning i det omfang, som erhvervsministeren fastsætter, eller, såfremt ansøgningen er affattet på dansk, en genpart af ansøgningen.

 

§ 31. Ønsker ansøgeren at videreføre en international ansøgning for Danmark, skal ansøger inden 31 måneder fra den internationale indleveringsdag, eller hvis prioritet begæres fra prioritetsdagen, betale det fastsatte gebyr samt indlevere en oversættelse til dansk af den internationale ansøgning til patentmyndigheden i det omfang som økonomi- og erhvervsministeren fastsætter, eller, såfremt ansøgningen er affattet på dansk, en genpart af ansøgningen.

     

Stk. 2. Begærer ansøgeren, at en international ansøgning skal undergives en international forberedende patenterbarhedsprøvning, og erklærer han inden 19 måneder fra den i stk. 1 nævnte dag i overensstemmelse med traktaten, at han agter at anvende resultatet af denne prøvning ved ansøgning om patent for Danmark, skal han inden 30 måneder fra den nævnte dag have opfyldt forskrifterne i stk. 1.

 

Stk. 2. Såfremt ansøgeren har betalt det fastsatte gebyr inden den i stk. 1 fastsatte frist, kan den krævede oversættelse eller genpart indleveres inden en yderligere frist på 2 måneder, mod at der betales et fastsat tillægsgebyr inden udløbet af den yderligere frist.

     

Stk. 3. Såfremt ansøgeren har betalt det fastsatte gebyr inden de i stk. 1 og 2 fastsatte frister, kan den krævede oversættelse eller genpart indleveres inden en yderligere frist på 2 måneder, mod at der betales et fastsat tillægsgebyr inden udløbet af den yderligere frist.

 

Stk. 3. Opfylder ansøgeren ikke kravene i denne paragraf, skal ansøgningen anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark.

     

Stk. 4. Opfylder ansøgeren ikke kravene i denne paragraf, skal ansøgningen anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark.

   
     

§ 32. Tilbagetager ansøgeren en begæring om international forberedende patenterbarhedsprøvning eller en erklæring om, at han agter at anvende resultatet af denne prøvning ved ansøgning om patent for Danmark, skal den internationale patentansøgning anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark, medmindre tilbagetagelsen er sket før udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 31, stk. 1, og ansøgeren viderefører ansøgningen inden udløbet af de i § 31, stk. 1, jf. stk. 3, fastsatte frister.

 

§ 32. Ophæves

     

§ 33. Når en international patentansøgning er videreført i henhold til § 31, finder bestemmelserne i kapitel 2 anvendelse på ansøgningen og dens behandling med de afvigelser, der er fastsat i nærværende paragraf og i §§ 34-37. Ansøgningen må kun efter ansøgerens begæring optages til behandling forinden udløbet af de frister, som gælder i henhold til § 31, stk. 1 eller 2.

 

§ 33. Når en international patentansøgning er videreført i henhold til § 31, finder bestemmelserne i kapitel 2 anvendelse på ansøgningen og dens behandling med de afvigelser, der er fastsat i nærværende paragraf og i §§ 34-37. Ansøgningen må kun efter ansøgerens begæring optages til behandling forinden udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 31, stk. 1.

     

§ 71, stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om denne service og om betalingen herfor.

 

§ 71, stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne service, om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.

     

§ 72. Vil en patentansøger, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, lide retstab, fordi han ikke har overholdt en i denne lov eller med hjemmel heri over for patentmyndigheden fastsat frist, men har han udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, skal patentmyndigheden på begæring genoprette rettighederne. Begæringen skal indgives til patentmyndigheden inden 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Inden for samme frister skal han foretage den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsatte gebyr.

 

§ 72. Vil en patentansøger eller patenthaver lide retstab, fordi han ikke har overholdt en i denne lov eller med hjemmel heri overfor patentmyndigheden fastsat frist, men har han udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, skal patentmyndigheden på begæring genoprette rettighederne. Begæringen skal indgives til patentmyndigheden inden 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Inden for samme frister skal han foretage den undladte handling og betale det for genoprettelsen fastsatte gebyr.

     

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en ansøger eller patenthaver ikke har betalt årsgebyr inden for den frist, der er fastsat i § 41, stk. 3, eller § 42, stk. 3, idet dog begæring om genoprettelse skal være indgivet og årsgebyret være betalt senest 6 måneder efter fristens udløb.

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på den i § 6, stk. 1, nævnte frist, hvis en patentansøger i en efterfølgende ansøgning begærer genoprettelse af sin prioritet inden 2 måneder fra udløbet af den i § 6, stk. 1, nævnte frist.

     

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på den i § 6, stk. 1, nævnte frist.

   
     

§ 77. Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt ansøgeren inden for den fastsatte frist til patentmyndigheden her i landet indleverer en oversættelse til dansk af den tekst, med hvilken patentet ifølge Den Europæiske Patentmyndigheds meddelelse til ansøgeren agtes meddelt, og ansøgeren inden for samme frist betaler det fastsatte gebyr for publiceringen heraf. Træffer Den Europæiske Patentmyndighed afgørelse om opretholdelse af et europæisk patent i ændret affattelse, gælder dette også den således ændrede affattelse.

 

§ 77. Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt indehaveren, inden 3 måneder fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen eller sin afgørelse om at opretholde patentet i ændret affattelse til patentmyndigheden her i landet, indleverer det meddelte eller det ændrede patent

1) oversat til dansk, eller

2) oversat til eller på engelsk samt en oversættelse af patentkravene til dansk.

     

Stk. 2. Oversættelsen skal holdes tilgængelig for enhver. Er den europæiske patentansøgning endnu ikke offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, holdes oversættelsen dog først tilgængelig fra denne offentliggørelse.

 

Stk. 2. Inden for fristen som angivet i stk. 1, skal indehaveren betale det fastsatte gebyr for publiceringen.

     

Stk. 3. Når oversættelse er indleveret og gebyr betalt og Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort sin afgørelse om at imødekomme patentansøgningen eller om at opretholde det europæiske patent i ændret affattelse, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herom. Eksemplarer af oversættelsen skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden.

 

Stk. 3. Tekst som angivet i stk. 1, skal holdes tilgængeligt for enhver. Er den europæiske patentansøgning endnu ikke offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, holdes teksten dog først tilgængelig fra denne offentliggørelse.

     
   

Stk. 4. Når tekst som angivet i stk. 1, er indleveret, gebyret som angivet i stk. 2, er betalt og Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen eller sin afgørelse om at opretholde det europæiske patent i ændret affattelse, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herop. Eksemplarer af teksten skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden.

     

§ 78. Bestemmelserne i § 72, stk. 1, gælder også indlevering af oversættelse og betaling af gebyr i henhold til § 77, stk. 1.

 

§ 78. Bestemmelserne i § 72, stk. 1, gælder også indlevering af oversættelse og betaling af gebyr i henhold til § 77, stk. 1 og 2.

     

Stk. 2. Bestemmes det i henhold til § 72, at indlevering af oversættelse og betaling af gebyr som nævnt i § 77, stk. 1, skal anses for rettidig indlevering, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herom.

 

Stk. 2. Bestemmes det i henhold til § 72, at indlevering af oversættelse og betaling af gebyr som nævnt i § 77, stk. 1 og 2, skal anses for rettidig indlevering, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herom.

     
   

§ 2

   

I designloven, jf. lov nr. 1259 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

     

§ 48, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en designindehaver ikke har betalt fornyelsesgebyr inden for den frist, der er fastsat i § 24, stk. 1, idet dog anmodning om genoptagelse skal være indgivet og fornyelsesgebyret være betalt senest 6 måneder efter fristens udløb.

 

§ 48, stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis en designindehaver ikke har betalt fornyelsesgebyr inden for den frist, der er fastsat i § 24, stk. 1, idet dog anmodning om genoprettelse skal være indgivet og fornyelsesgebyret være betalt senest 6 måneder efter fristens udløb.

     

§ 52, stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og betalingen herfor.

 

§ 52, stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og betalingen herfor samt for betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.

     
   

§ 3

   

I brugsmodelloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998, foretages følgende ændring:

     

§ 45. Patentdirektoratet kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører brugsmodeller og brugsmodelret. Erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor.

 

§ 45. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører brugsmodeller og brugsmodelret. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor samt for rykkerskrivelser ved for sen betaling.

     
   

§ 4

   

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, foretages følgende ændring:

     

§ 47, stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om betalingen herfor.

 

§ 47, stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om betalingen herfor samt for betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.


Bilag 2

Patentlovstraktaten som vedtaget den 1. juni 2000 på WIPO’s diplomatiske konference i Genève 11. maj til 2. juni 2000 (oversættelse af original engelsk tekst)

Artikel 1

Forkortede betegnelser

Artikel 2

Generelle principper

Artikel 3

Ansøgninger og patenter traktaten finder anvendelse på

Artikel 4

Sikkerhedsundtagelse

Artikel 5

Indleveringsdag

Artikel 6

Ansøgning

Artikel 7

Repræsentation

Artikel 8

Meddelelser; adresser

Artikel 9

Notifikationer

Artikel 10

Gyldighed af patent; Ophævelse

Artikel 11

Lempelse med hensyn til tidsfrister

Artikel 12

Genoprettelse af rettigheder, hvis myndigheden finder omhu eller »uforsætlighed«

Artikel 13

Rettelse eller tilføjelse af prioritetskrav; Genoprettelse af prioritetsret

Artikel 14

Forskrifter

Artikel 15

Relation til Pariserkonventionen

Artikel 16

Effekt af revisioner, ændringer og modifikationer af Patentsamarbejdstraktaten

Artikel 17

Forsamling

Artikel 18

Det Internationale Bureau

Artikel 19

Revisioner

Artikel 20

Indtrædelse som part i traktaten

Artikel 21

Ikrafttrædelse; Reel ratifikations- og tiltrædelsesdato

Artikel 22

Anvendelse af traktaten i forhold til eksisterende ansøgninger og patenter

Artikel 23

Forbehold

Artikel 24

Opsigelse af traktaten

Artikel 25

Traktatens sprog

Artikel 26

Underskrivelse af traktaten

Artikel 27

Depositar; registrering

Artikel 1

Forkortede betegnelser

I denne traktat skal følgende betegnelser læses som nævnt nedenfor, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af teksten:

(i) »myndighed« betyder den myndighed som en kontraherende part har overladt udstedelsen af patenter eller med andre områder omfattet af denne traktat;

(ii) »ansøgning« betyder en ansøgning om meddelelse af patent som henvist til i artikel 3;

(iii) »patent« betyder et patent som henvist til i artikel 3;

(iv) referencer til en »person« skal opfattes som inkluderende især en fysisk person og en juridisk enhed;

(v) »meddelelse« betyder enhver ansøgning, eller enhver forespørgsel, deklaration, dokument, korrespondance eller anden information i forbindelse med en ansøgning eller patent som indgives til myndigheden, hvad enten denne relaterer sig til en procedure omfattet af denne traktat eller ej;

(vi) »myndighedens journaler« betyder samlingen af information vedligeholdt af myndigheden relaterende til og inkluderet ansøgningerne og patenter udstedt af denne myndighed eller en anden myndighed med gyldighed for den pågældende kontraherende part uafhængigt af det medie sådan information vedligeholdes på;

(vii) »journalisering« betyder enhver handling, hvor der inkluderes information til myndighedens journaler;

(viii) »ansøgning« betyder den person som myndighedens journal viser, i overensstemmelse med den anvendelige lov, som den person, der søger patent eller som en anden person, som søger eller forfølger ansøgningen;

(ix) »indehaver« betyder den person som myndighedens journal viser er ejeren af patentet;

(x) »fuldmægtig« betyder en fuldmægtig ifølge den anvendelige lov;

(xi) »underskrift« betyder enhver form for selvidentifikation;

(xii) »et sprog accepteret af myndigheden« betyder det sprog, der accepteres af myndigheden i forhold til den relevante procedure;

(xiii) »oversættelse« betyder en oversættelse til et sprog eller, hvor nødvendigt, en omskrivning til et alfabet eller skrifttegn sæt accepteret af myndigheden;

(xiv) »procedure over for myndigheden« betyder enhver procedure i sagsgangen med myndigheden i forhold til en ansøgning eller et patent;

(xv) med undtagelse af, hvor sammenhængen indikerer andet, inkluderer ord i ental flertal og vice versa, og personlige stedord i hankønsform inkluderer også hunkøn;

(xvi) »Pariserkonventionen« betyder Pariserkonventionen for beskyttelsen af den industrielle ejendomsret, som revideret og ændret, underskrevet d. 20. marts 1883;

(xvii) »Patentsamarbejdstraktaten« betyder Patentsamarbejdstraktaten, som revideret, ændret og modificeret, underskrevet d. 19. juni 1970, sammen med forskrifter og de administrative instruktioner under denne traktat;

(xviii) »Kontraherende part« betyder enhver stat eller mellemstatslig organisation;

Artikel 2

Generelle principper

(1) (Mere favorable betingelser) En kontraherende part kan, bortset fra artikel 5, frit opstille betingelser der, set fra ansøgeres og patenthaveres side, er mere favorable end de betingelser, der refereres til i denne traktat og regulativerne.

(2) (Ingen regulering af materiel patentlov) Intet i denne traktat eller regulativerne skal opfattes som foreskrivende noget, som ville begrænse en kontraherende parts frihed til frit at foreskrive krav til den anvendelige materielle lov relateret til patenter.

Artikel 3

Ansøgninger og patenter som traktaten gælder for

(1) (Ansøgninger)

(a) Denne traktats bestemmelser og regulativer skal gælde for nationale og regionale ansøgninger om patenter på opfindelser og for tillægspatenter, der er indleveret til eller for den kontraherende parts myndighed og som er:

(i) typer af ansøgninger, som det under Patentsamarbejdstraktaten er tilladt at indgive som internationale ansøgninger;

(ii) afdelte ansøgninger af den type af ansøgninger som henvist til i punkt (i), for patenter på opfindelser eller for tillægspatenter som henvist til i artikel 4G (1) eller (2) i Pariserkonventionen.

b) Med forbehold for bestemmelserne i Patentsamarbejdstraktaten skal bestemmelserne i denne traktat og regulativerne gælde for internationale ansøgninger, for patenter på opfindelser og for tillægspatenter i henhold til Patentsamarbejdstraktaten;

(i) med hensyn til de tidsfrister anvendelige i henhold til artiklerne 22 og 39(1) i Patentsamarbejdstraktaten ved den kontraherende parts myndighed;

(ii) med hensyn til enhver procedure begyndt på eller efter datoen, hvor processen eller undersøgelsen af den internationale ansøgning kan starte under artikel 23 eller 40 i denne traktat.

(2) (Patenter) Bestemmelserne i denne traktat og regulativerne skal gælde for nationale og regionale patenter på opfindelser, og til nationale og regionale tillægspatenter, der er blevet udstedt med virkning for en kontraherende part.

Artikel 4

Sikkerhedsundtagelse

Intet i denne traktat og regulativerne skal begrænse en kontraherende parts frihed til at foretage enhver handling som den finder nødvendig for bevarelsen af essentielle sikkerhedsinteresser.

Artikel 5

Indleveringsdag

(1) (Ansøgningens elementer)

(a) En kontraherende part skal, hvor andet ikke er angivet i regulativerne og med forbehold for paragrafferne (2) til (8) foreskrive, at en ansøgnings indleveringsdag er den dag, hvor myndigheden har modtaget alle de følgende elementer, indgivet, valgfrit for ansøgeren, på papir eller på anden vis som tilladt af myndigheden, med henblik på indleveringsdagen:

(i) en klar eller implicit indikation af, at elementerne er ment som en ansøgning;

(ii) indikationer, der gør det muligt at identificere ansøger eller gør det muligt for myndigheden at kontakte ansøgeren;

(iii) en del, der umiddelbart lader til at være en beskrivelse.

(b) En kontraherende part kan, med henblik på indleveringsdagen, acceptere en tegning som det element, der henvises til i litra (a)(iii).

(c) Med henblik på indleveringsdagen kan en kontraherende part både kræve information, der gør det muligt at etablere ansøgerens identitet og information, og gør det muligt for myndigheden at kontakte ansøgeren, eller den kan godtage bevis, der gør det muligt at etablere ansøgerens identitet eller gør det muligt for myndigheden at kontakte ansøgeren, som det element, der henvises til i litra (a)(ii).

(2) (Sprog)

(a) En kontraherende part kan kræve, at de indikationer, der henvises til i paragraf (1)(a)(i) og (ii) er på et sprog accepteret af myndigheden.

(b) Den del, der henvises til i paragraf (1)(a)(iii) kan, med henblik på indleveringsdag, indleveres på ethvert sprog.

(3) (Notifikation) Hvor ansøgningen ikke opfylder et eller flere af de af den kontraherende part krævede betingelser i paragrafferne (1) og (2), skal myndigheden så hurtigt som praktisk muligt notificere ansøgeren og give mulighed for at opfylde enhver af sådanne betingelser og til at komme med bemærkninger inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne.

(4) (Efterfølgende opfyldelse af betingelser)

(a) Hvor en eller flere af de af den kontraherende part krævede betingelser i paragrafferne (1) og (2) ikke er opfyldt i den oprindeligt indleveret ansøgning, skal indleveringsdagen, i overensstemmelse med litra (b) og paragraf 6, være den dag, hvor alle de af den kontraherende part krævede betingelser i paragrafferne (1) og (2) efterfølgende opfyldes.

(b) Hvor en eller flere af betingelserne i litra (a) ikke er opfyldt inden tidsfristen foreskrevet i regulativerne kan en kontraherende part foreskrive, at ansøgningen skal anses for ikke at være indleveret. Hvor ansøgningen anses for ikke at være indleveret skal myndigheden herefter notificere ansøgeren og angive årsagerne herfor.

(5) (Notifikation vedrørende manglende del af beskrivelse eller tegning) Hvor myndigheden ved tildeling af indleveringsdag finder, at en del af beskrivelsen lader til at mangle i ansøgningen, eller at ansøgningen henviser til en tegning, der lader til at mangle i ansøgningen, skal myndigheden ligeledes straks herefter notificere ansøgeren.

(6) (Indleveringsdag, hvor manglende del af beskrivelse eller tegning indleveres)

(a) Hvor en manglende del af beskrivelsen eller en manglende tegning indleveres til myndigheden inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne, skal denne del af beskrivelsen eller tegningen inkluderes i ansøgningen, og, med forbehold for litra (b) og (c), skal indleveringsdagen være den dag, hvor myndigheden har modtaget denne del af beskrivelsen eller denne tegning, eller den dag, hvor alle de af den kontraherende part opstillede betingelser i henhold til paragrafferne (1) og (2) er opfyldt.

(b) Hvor den manglende del af beskrivelsen eller den manglende tegning er indleveret i henhold til litra (a) for at korrigere for dens udeladelse fra en ansøgning, der, på dagen, hvor et eller flere elementer som henvist til i paragraf (1) (a) først blev modtaget af myndigheden, kræver prioritet fra en tidligere ansøgning, skal indleveringsdagen, på anmodning af ansøgeren inden for en tidsfrist angivet i regulativerne og i overensstemmelse med betingelserne angivet i regulativerne, være den dag, hvor alle de af den kontraherende part opstillede betingelser i paragrafferne (1) og (2) er opfyldt.

(c) Hvor den manglende del af beskrivelsen eller den manglende tegning indleveret under litra (a) bliver tilbagetaget inden en tidsfrist fastsat af den kontraherende part, skal indleveringsdagen være den dag, hvor de af den kontraherende part opstillede betingelser i paragrafferne (1) og (2) er opfyldt.

(7) (Erstatte beskrivelse og tegninger ved reference til tidligere indleveret ansøgning)

(a) Med forbehold for betingelserne foreskrevet i regulativerne, skal en reference, foretaget ved indleveringen af ansøgningen og på et sprog accepteret af myndigheden, til en tidligere ansøgning, med henblik på ansøgningens indleveringsdag, erstatte beskrivelsen og enhver tegning.

(b) Hvor betingelserne som angivet i litra (a) ikke er opfyldt kan ansøgningen anses for ikke at være indleveret. Hvor ansøgningen anses for ikke at være indleveret, skal myndigheden herefter notificere ansøgeren og angive årsagerne herfor.

(8) (Undtagelser) Intet i denne artikel skal begrænse:

(i) en ansøgers ret til, i henhold til artikel 4G(1) eller (2) i Pariserkonventionen, at bevare indleveringsdagen fra en afdelt ansøgning som angivet i denne artikel, den oprindelige ansøgningsdag som angivet i denne artikel og fordelen af prioritetsretten, hvis sådan er aktuel;

(ii) en kontraherende part frihed til at anvende enhver nødvendig betingelse til at tildele fordelen af en tidligere indleveret ansøgnings indleveringsdag til en ansøgning af enhver type foreskrevet i regulativerne.

Artikel 6

Ansøgning

(1) (Form eller indhold af ansøgning) Ingen kontraherende part skal, med mindre andet er foreskrevet i henhold til denne traktat, kræve opfyldelse af nogen betingelse, der relaterer sig til form eller indhold af en ansøgning, forskellig fra eller tilføjende til:

(i) betingelserne angående form eller indhold, som foreskrevet med hensyn til internationale ansøgninger i henhold til Patentsamarbejdstraktaten;

(ii) betingelserne angående form eller indhold, der i henhold til Patentsamarbejdstraktaten, kan blive krævet opfyldt af myndigheden fra, eller handlende for, enhver statspart til denne traktat, når først behandlingen eller undersøgelsen af en international ansøgning, som henvist til i Artikel 23 eller 40 i den nævnte traktat, er startet;

(iii) enhver yderligere betingelse foreskrevet i regulativerne.

(2) (Anmodningsblanket)

(a) En kontraherende part kan kræve, at indholdet af en ansøgning, der svarer til indholdet af anmodningen om en international ansøgning under Patentsamarbejdstraktaten bliver forevist på en anmodningsblanket foreskrevet af denne kontraherende part. En kontraherende part kan også kræve, at ethvert andet indhold tilladt under litra (1)(ii), eller foreskrevet i regulativerne i overensstemmelse litra (1)(iii), er indeholdt i denne anmodningsblanket.

(b) Desuagtet litra (a), og med forbehold for Artikel 8(1), skal en kontraherende part, som foreskrevet i regulativerne, acceptere forelæggelsen af indholdet som henvist til i litra (a), på en anmodningsblanket.

(3) (Oversættelse) En kontraherende part kan kræve en oversættelse af enhver del af ansøgningen, der ikke er på et sprog accepteret af dets myndighed. En kontraherende part kan også kræve en oversættelse af de dele af ansøgningen, som foreskrevet i regulativerne, der er på et sprog accepteret af myndigheden, til ethvert andet sprog accepteret af denne myndighed.

(4) (Gebyrer) En kontraherende part kan kræve, at gebyrer bliver betalt i forbindelse med ansøgningen. En kontraherende part kan anvende de bestemmelser i Patentsamarbejdstraktaten, der relaterer sig til betaling af ansøgningsgebyrer.

(5) (Prioritetsdokument) Hvor der kræves prioritet fra en tidligere ansøgning, og den tidligere ansøgning ikke er på et sprog accepteret af myndigheden, kan en kontraherende part kræve, at en kopi af den tidligere ansøgning og en oversættelse af denne ansøgning bliver indgivet i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne.

(6) (Bevis) En kontraherende part kan kun kræve, at bevis for ethvert anliggende, der henvises til i litra (1) eller (2), eller i en prioritetsdeklaration, eller enhver oversættelse, der henvises til i litra (3) eller (5), skal indleveres hos dets myndighed i løbet af ansøgningens behandling, hvor denne myndighed med rimelighed tvivler på sandfærdigheden af dette anliggende eller nøjagtigheden af denne oversættelse.

(7) (Notifikation) Hvor et eller flere af de krav fastsat af den kontraherende part i henhold til litra (1) til (6) ikke er opfyldt skal myndigheden, inden tidsfristen fastsat i regulativerne, notificere ansøgeren, og give denne mulighed for at opfylde ethvert sådant krav og til at komme med bemærkninger hertil.

(8) (Manglende opfyldelse af kravene)

(a) Hvor et eller flere af kravene fastsat af den kontraherende part i henhold til litra (1) til (6) ikke er opfyldt inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne, kan den kontraherende part, med forbehold for litra (b) og Artiklerne 5 og 10, fastsætte en sådan sanktion som foreskrevet i dens lovgivning.

(b) Hvor ethvert krav fastsat af den kontraherende part i henhold til litra (1), (5) eller (6) med hensyn til et prioritetskrav ikke er opfyldt indenfor tidsfristen foreskrevet i regulativerne, kan prioritetskravet, i overensstemmelse med Artikel 13, anses for ikke-eksisterende. Med forbehold for Artikel 5(7)(b), kan ingen andre sanktioner fastsættes.

Artikel 7

Repræsentation

(1) (Repræsentanter)

(a) En kontraherende part kan kræve, at en repræsentant udnævnt med henblik på enhver procedure over for myndigheden:

(i) har ret til, under den anvendelige lovgivning, at foretræde for myndigheden med hensyn til ansøgninger og patenter;

(ii) angive, som sin adresse, en adresse på et område foreskrevet af den kontraherende part.

(b) Med forbehold for litra (c), skal en handling, med hensyn til enhver procedure overfor myndigheden, af eller i relation til en repræsentant, der overholder kravene fastsat af den kontraherende part i henhold til litra (a), have samme effekt som en handling af eller i relation til ansøgeren, ejeren eller anden interessent, der udnævnte denne repræsentant.

(c) En kontraherende part kan foreskrive, at, i tilfælde af en ed eller deklaration eller tilbagekaldelse af en fuldmagt, skal repræsentantens underskrift ikke have effekt som ansøgerens, ejerens eller anden interessents underskrift, der udnævnte denne repræsentant.

(2) (Obligatorisk repræsentation)

(a) En kontraherende part kan kræve, at en ansøger, ejer eller anden interessent udnævner en repræsentant med henblik på enhver procedure overfor myndigheden, med undtagelse af, at en ansøgnings fuldmægtig, en ansøger, ejer eller anden interessent kan handle selvstændigt overfor myndigheden i de følgende procedurer:

(i) indlevering af en ansøgning med henblik på en indleveringsdag;

(ii) alene betaling af et gebyr;

(iii) enhver anden procedure som foreskrevet i regulativerne;

(iv) spørgsmålet om en kvittering eller notifikation fra myndigheden med hensyn til enhver procedure, der refereres til i punkterne (i) til (iii).

(b) Et årsgebyr kan betales af enhver person.

(3) (Udnævnelse af repræsentant) En kontraherende part skal acceptere, at udnævnelsen af repræsentanten indleveres til myndigheden på en måde som foreskrevet i regulativerne.

(4) (Forbud mod andre krav) Ingen kontraherende part kan kræve, at formelle krav, andre end dem, der henvises til i paragrafferne (1) til (3), skal overholdes med hensyn til de anliggender, som er anført i disse paragraffer, undtagen hvor andet er fastsat i denne traktat eller foreskrevet i regulativerne.

(5) (Notifikation) Hvor et eller flere af de krav fastsat af den kontraherende part i henhold til paragrafferne (1) til (3) ikke er opfyldt, skal myndigheden notificere ansøgningens fuldmægtig, ansøgeren, ejer eller anden interessent og give dem mulighed for at overholde ethvert af sådanne krav og komme med bemærkninger hertil.

(6) (Manglende opfyldelse af kravene) Hvor et eller flere af kravene fastsat af den kontraherende part i henhold til paragrafferne (1) til (3) ikke er opfyldt inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne, kan den kontraherende part fastsætte en sådan sanktion som foreskrevet i dens lovgivning.

Artikel 8

Meddelelser; Adresser

(1) (Format og midler til transmission af meddelelser)

(a) Med undtagelse af etableringen af en indleveringsdag i henhold til Artikel 5(1), og med forbehold for Artikel 6(1), skal regulativerne, med forbehold for litra (b) til (d), fastsætte kravene som det skal være tilladt for en kontraherende part at anvende med hensyn til format og midler til transmission af meddelelser.

(b) Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at acceptere indlevering af meddelelser, der ikke er i papirform.

(c) Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at ekskludere indlevering af meddelelser på papir.

(d) En kontraherende part skal acceptere indleveringen af meddelelser på papir med henblik på at overholde en tidsfrist.

(2) (Meddelelsernes sprog) En kontraherende part kan, med undtagelse af, hvor andet er fastsat i denne traktat eller i regulativerne, kræve at en meddelelse er på et sprog accepteret af dets myndighed.

(3) (Internationale model blanketter) Desuagtet paragraf (1)(a), og med forbehold for paragraf (1)(b) og Artikel 6(2)(b), skal en kontraherende part acceptere forevisningen af en meddelelse på en blanket, der er i overensstemmelse med en international model blanket i overensstemmelse med en sådan meddelelse foreskrevet i regulativerne, hvis en sådan er aktuel.

(4) (Underskrift af meddelelser)

(a) Hvor en kontraherende part kræver en underskrift med hensyn til nogen meddelelse, skal denne kontraherende part acceptere enhver underskrift, der opfylder kravene foreskrevet i regulativerne.

(b) Ingen kontraherende part kan kræve attestation, notarialattest, autentificering, legalisering, eller anden certificering af en hvilken som helst underskrift, der meddeles til myndigheden, undtagen med hensyn til enhver kvasi judiciel proces eller som foreskrevet i regulativerne.

(c) Med forbehold for litra (b), kan en kontraherende part kun kræve, at bevis indleveres hos myndigheden, hvor myndigheden har rimelig grund til at tvivle på ægtheden af enhver underskrift.

(5) (Indikationer i meddelelser) En kontraherende part kan kræve, at enhver meddelelse indeholder en eller flere indikationer foreskrevet i regulativerne.

(6) (Korrespondance adresse, adresse til juridisk bistand og anden adresse) En kontraherende part kan, med forbehold for enhver bestemmelse foreskrevet i regulativerne, kræve, at en ansøger, ejer eller anden interessant i enhver meddelelse indikerer:

(i) en korrespondance adresse;

(ii) en adresse til juridisk bistand;

(iii) enhver anden adresse foreskrevet i regulativerne.

(7) (Notifikation) Hvor et eller flere af de krav fastsat af den kontraherende part i henhold til paragrafferne (1) til (6) ikke er opfyldt med hensyn til meddelelser, skal myndigheden notificere ansøgeren, ejeren eller anden interessent, og give dem mulighed for at overholde ethvert af sådanne krav og komme med bemærkninger hertil.

(8) (Manglende opfyldelse af kravene) Hvor et eller flere af kravene fastsat af den kontraherende part i henhold til paragrafferne (1) til (6) ikke er opfyldt inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne, kan den kontraherende part, med forbehold for Artiklerne 5 og 10, og til enhver undtagelse foreskrevet i regulativerne, fastsætte en sådan sanktion som foreskrevet i dens lovgivning.

Artikel 9

Notifikationer

(1) (Tilstrækkelig notifikation) Enhver notifikation i henhold til denne traktat eller regulativerne, der er sendt af myndigheden til en korrespondance adresse eller en adresse til juridisk bistand indikeret i henhold til Artikel 8(6), eller enhver anden adresse foreskrevet i regulativerne med henblik på denne bestemmelse, og som retter sig efter bestemmelserne med hensyn til denne notifikation, skal udgøre en tilstrækkelig notifikation med henblik på denne traktat og regulativerne.

(2) (Hvis indikationer, der muliggør kontakt ikke blev indleveret) Intet i denne traktat eller regulativerne skal forpligte en kontraherende part til at sende en notifikation til en ansøger, ejer eller anden interessent, hvis indikationer, der muliggør, at ansøgeren, ejeren eller anden interessent bliver kontaktet, ikke er blevet indleveret hos myndigheden.

(3) (Manglende notifikation) Hvor en myndighed, med forbehold for Artikel 10(1), ikke notificerer en ansøger, ejer eller anden interessent om en manglende opfyldelse af ethvert krav i henhold til denne traktat eller regulativerne, fritager denne manglende notifikation ikke ansøgeren, ejeren eller anden interessent for forpligtelsen til opfylde dette krav.

Artikel 10

Gyldighed af patent; Ophævelse

(1) (Gyldighed af patent ikke berørt af manglende opfyldelse af visse formelle krav) Manglende opfyldelse af et eller flere af de formelle krav, der, med hensyn til en ansøgning, henvises til i Artiklerne 6(1), (2), (4) og (5) og 8(1) til (4), kan ikke være årsag til ophævelse eller ugyldighed af et patent, hverken helt eller delvist, undtagen hvor den manglende opfyldelse af de formelle krav forekommer som et resultat af svigagtigt forsæt.

(2) (Lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringer eller korrektioner i tilfælde af, at der påtænkes ophævelse eller ugyldighed) Et patent kan ikke blive ophævet eller ugyldiggjort, hverken helt eller delvist, uden at ejeren, inden for en rimelig tidsfrist, får mulighed for at komme med bemærkninger til den påtænkte ophævelse eller ugyldighed og til at foretage ændringer og korrektioner, hvor dette er tilladt i henhold til den anvendelige lov.

(3) (Ingen pligt til specielle procedurer) Paragrafferne (1) og (2) skaber ikke nogen pligt til at indføre judicielle procedurer for håndhævelsen af patentrettigheder andre end dem, der gælder for håndhævelse af lovgivning generelt.

Artikel 11

Lempelse med hensyn til tidsfrister

(1) (Forlængelse af tidsfrister) En kontraherende part kan tillade forlængelse af perioden foreskrevet i regulativerne af en tidsfrist fastsat af myndigheden for en handling, der vedrører myndigheden i forbindelse med en ansøgningsprocedure eller et patent, hvis en sådan anmodning fremsættes til myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne og anmodningen, efter den kontraherende parts eget valg, er indleveret;

(i) forud for udløbet af tidsfristen; eller

(ii) efter udløbet af tidsfristen og inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne.

(2) (Fortsat behandling) Hvor en ansøger eller ejer ikke har overholdt en tidsfrist fastsat af myndigheden eller af en kontraherende part for en handling, der vedrører myndigheden i forbindelse med en ansøgningsprocedure eller et patent, og denne kontraherende part ikke giver en fristforlængelse i henhold til paragraf (1)(ii), skal kontraherende parten sørge for fortsat behandling med hensyn til ansøgningen eller patentet og, hvis nødvendigt, genoprette ansøgerens eller ejerens rettigheder med hensyn til denne ansøgning eller patent, hvis:

(i) en anmodning om dette fremsættes til myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne;

(ii) anmodningen er indgivet, og alle kravene er opfyldt i overensstemmelse med tidsfristen for den omhandlede handling, inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne.

(3) (Undtagelser) Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at foreskrive lempelsen, der henvises til i paragraf (1) eller (2) for undtagelserne foreskrevet i regulativerne.

(4) (Gebyrer) En kontraherende part kan kræve, at der med hensyn til en anmodning i henhold til paragraf (1) eller (2) betales et gebyr.

(5) (Forbud mod andre krav) Ingen kontraherende part kan kræve, at kravene, med undtagelse af de, der henvises til i paragrafferne (1) til (4), bliver overholdt med hensyn til lempelsen fastsat i henhold til paragraf (1) eller (2), undtagen hvor andet er tilladt i henhold til denne traktat eller foreskrevet i regulativerne.

(6) (Mulighed for at komme med bemærkninger i tilfælde af påtænkt afvisning) En anmodning i henhold til paragraf (1) eller (2) kan ikke afvises uden, at ansøgeren eller ejeren, inden for en rimelig tidsfrist, får mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte afvisning.

Artikel 12

Genoprettelse af rettigheder efter en kendelse foretaget af myndigheden om udvisning af omhu eller uforsætlighed

(1) (Anmodning) En kontraherende part skal foreskrive, at hvor en ansøger eller ejer ikke har overholdt en tidsfrist for en handling overfor myndigheden i forbindelse med en ansøgningsprocedure eller et patent, og den fejl har den direkte konsekvens, at rettigheder knyttet til en ansøgning eller et patent tabes, skal myndigheden genoprette ansøgerens eller ejerens rettigheder med hensyn til den berørte ansøgning eller patent, hvis;

(i) en anmodning om dette bliver fremsat overfor myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne;

(ii) anmodningen er indleveret og alle kravene med hensyn til tidsfristen for den omhandlede handling er opfyldt inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne;

(iii) anmodningen angiver årsagerne for den manglende overholdelse af tidsfristen; og

(iv) myndigheden finder, at den manglende overholdelse af tidsfristen skete på trods af, at der blev udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves i den givne situation, eller, efter eget valg af den kontraherende part, at enhver forsinkelse var uforsætlig.

(2) (Undtagelser) Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at sørge for genoprettelse i henhold til paragraf 1 med hensyn til de undtagelser, der er foreskrevet i regulativerne.

(3) (Gebyrer) En kontraherende part kan kræve, at der betales et gebyr for en anmodning i henhold til paragraf (1).

(4) (Bevis) En kontraherende part kan kræve, at en erklæring eller andet bevis til støtte for årsagerne, der henvises til i paragraf (1)(iii), indleveres hos myndigheden inden for en tidsfrist fastsat af myndigheden.

(5) (Mulighed for at komme med bemærkninger i tilfælde af påtænkt afvisning) En anmodning i henhold til paragraf (1) kan ikke afvises, hverken helt eller delvist, uden, at den anmodende part får mulighed for komme med bemærkninger til den påtænkte afvisning inden for en rimelig tidsfrist.

Artikel 13

Rettelse eller tilføjelse af prioritetskrav; Genoprettelse af prioritetsret

(1) (Rettelse eller tilføjelse af prioritetskrav) Med undtagelse af, hvor andet er foreskrevet i regulativerne, skal en kontraherende part foreskrive rettelse eller tilføjelse af et prioritetskrav med hensyn til en ansøgning (»den efterfølgende ansøgning«), hvis:

(i) en anmodning om dette bliver foretaget til myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne;

(ii) anmodningen indleveres inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne; og

(iii) indleveringsdagen på den efterfølgende ansøgning ikke er senere end datoen for udløbet af prioritetsperioden regnet fra indleveringsdagen af den tidligste ansøgning, hvis prioritet kræves.

(2) (Forsinket indlevering af den efterfølgende ansøgning) Med Artikel 15 taget i betragtning, skal en kontraherende part foreskrive, at hvor en ansøgning (»den efterfølgende ansøgning«), der kræver eller kunne have krævet prioriteten fra en tidligere ansøgning, har en indleveringsdag, som ikke er senere end datoen, hvor prioritetsperioden udløb, men inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne, skal myndigheden genoprette prioritetsretten, hvis:

(i) en anmodning om dette bliver foretaget til myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne;

(ii) anmodningen indleveres inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne;

(iii) anmodningen angiver årsagerne til den manglende overholdelse af prioritetsperioden; og

(iv) myndigheden finder, at den manglende indlevering af den efterfølgende ansøgning inden for prioritetsperioden skete på trods af, at der blev udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves i den givne situation, eller, efter eget valg af kontraherende parten, at enhver forsinkelse var uforsætlig.

(3) (Manglende indlevering af kopi af tidligere ansøgning) En kontraherende part skal foreskrive, at hvor en kopi af en tidligere ansøgning påbudt i henhold til Artikel 6(5) ikke indleveres til myndigheden inden for tidsfristen som fastsat i regulativerne i medfør af Artikel 6, skal myndigheden genoprette prioritetsretten, hvis:

(i) en anmodning om dette bliver foretaget til myndigheden i overensstemmelse med kravene foreskrevet i regulativerne;

(ii) anmodningen indleveres inden for tidsfristen til at indlevere kopien af den tidligere ansøgning foreskrevet i regulativerne i medfør af Artikel 6(5);

(iii) myndigheden finder, at anmodningen for den forskrevne kopi var indleveret hos myndigheden hos hvem den tidligere ansøgning var indleveret inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne; og

(iv) en kopi af den tidligere ansøgning indleveres inden for tidsfristen foreskrevet i regulativerne.

(4) (Gebyrer) En kontraherende part kan kræve, at der betales et gebyr for en anmodning i henhold til paragrafferne (1) til (3).

(5) (Bevis) En kontraherende part kan kræve, at en deklaration eller andet bevis til støtte for årsagerne, der henvises til i paragraf (2)(iii) indleveres hos myndigheden inden for en tidsfrist fastsat af myndigheden.

(6) (Mulighed for at komme med bemærkninger i tilfælde af påtænkt afvisning) En anmodning i henhold til paragrafferne (1) til (3) kan ikke afvises, hverken helt eller delvist, uden, at den anmodende part får mulighed for komme med bemærkninger til den påtænkte afvisning inden for en rimelig tidsfrist.

Artikel 14

Regulativerne

(1) (Indhold)

(a) De til denne traktat vedlagte regulativer foreskriver regler vedrørende:

(i) emner som denne traktat udtrykkeligt foreskriver skal »være foreskrevet i regulativerne«;

(ii) detaljer, der er brugbare ved implementeringen af traktatens bestemmelser;

(iii) administrative krav, emner eller procedurer.

(b) Regulativerne foreskriver også regler angående de formelle krav som det er tilladt en kontraherende part at indføre med hensyn til anmodninger om:

(i) registrering af ændring i navn eller adresse;

(ii) registrering af ændring i ansøger eller ejer;

(iii) registrering af en licens eller en sikkerhedsinteresse;

(iv) korrektion af en fejl;

(c) Regulativerne foreskriver også etableringen af internationale model blanketter, og for etableringen af en anmodningsblanket med henblik på Artikel 6(2)(b), af Forsamlingen med assistance af det Internationale Bureau.

(2) (Ændring af regulativerne) Med forbehold for paragraf (3), kræver enhver ændring af regulativerne tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

(3) (Krav om enstemmighed)

(a) Regulativerne kan specificere bestemmelser i regulativerne, der kun kan ændres ved enstemmighed.

(b) Enhver ændring af regulativerne, der resulterer i tilføjelsen af bestemmelser til eller sletning af de bestemmelser specificeret i regulativerne i overensstemmelse med litra (a) kræver enstemmighed.

(c) Til at bestemme, hvorvidt enstemmighed er opnået skal kun afgivne stemmer tages i betragtning. Undladelse af at stemme skal ikke regnes som stemmer.

(4) (Modstrid mellem traktaten og regulativerne) I tilfælde af modstrid mellem bestemmelserne af denne traktat og dem i regulativerne skal den førstnævnte have forrang.

Artikel 15

Relation til Pariserkonventionen

(1) (Forpligtelse til at overholde Pariserkonventionen) Enhver kontraherende part skal overholde de bestemmelser i Pariserkonventionen, der angår patenter.

(2) (Forpligtelser og rettigheder i henhold til Pariserkonventionen)

(a) Intet i denne traktat skal afvige fra forpligtelserne som de kontraherende parter har overfor hinanden i henhold til Pariser Konventionen.

(b) Intet i denne traktat skal afvige fra rettighederne som ansøgere og ejere nyder i henhold til Pariserkonventionen.

Artikel 16

Effekt af revisioner, ændringer og modifikationer af Patentsamarbejdstraktaten

(1) (Anvendelighed af revisioner, ændringer og modifikationer af Patentsamarbejdstraktaten) Med forbehold for paragraf (2), skal enhver revision, ændring eller modifikation af Patentsamarbejdstraktaten foretaget efter 2. juni, 2000, der er konsistent med artiklerne af denne traktat, gælde med hensyn til denne traktat og regulativerne, hvis Forsamlingen, i den specifikke sag, beslutter det med tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

(2) (Manglende anvendelighed af overgangsbestemmelser i Patentsamarbejdstraktaten) Enhver bestemmelse i Patentsamarbejdstraktaten, hvorefter en revideret, ændret eller modificeret bestemmelse i den traktat ikke gælder for en kontraherende stat til denne traktat, eller for dens myndighed, eller den myndighed, der agerer på deres vegne, skal, så længe den sidstnævnte bestemmelse er inkompatibel med den lovgivning, der anvendes af denne stat eller myndighed, ikke gælde med hensyn til denne traktat og regulativerne.

Artikel 17

Forsamling

(1) (Sammensætning)

(a) De kontraherende parter skal have en Forsamling.

(b) Hver kontraherende part skal være repræsenteret i Forsamlingen af en delegeret, der kan assisteres af suppleanter, rådgivere og eksperter. Hver delegat kan kun repræsentere en kontraktpart.

(2) (Opgaver) Forsamlingen skal:

(i) behandle emner vedrørende vedligeholdelsen og udviklingen af denne traktat samt anvendelsen og udførelsen af denne traktat.

(ii) etablere internationale model blanketter og anmodningsblanketten som anført i Artikel 14(1)(c) med assistance af det Internationale Bureau;

(iii) ændre regulativerne

(iv) fastsætte betingelserne for ansøgningsdagen for hver international model blanket og anmodningsblanketten, der henvises til i punkt (ii), og hver ændring, der henvises til i punkt (iii);

(v) beslutte, i overensstemmelse med Artikel 16(1), hvorvidt enhver revision, ændring eller modifikation af Patentsamarbejdstraktaten skal gælde med henblik på denne traktat og regulativerne;

(vi) udføre sådanne andre funktioner, der er passende i henhold til denne traktat.

(3) (Beslutningsdygtigt antal)

(a) Halvdelen af Forsamlingens medlemmer skal udgøre et beslutningsdygtigt antal.

(b) Hvis antallet af Forsamlingens medlemmer, der er stater og er repræsenteret på et møde er mindre end halvdelen, men lig med eller flere end en tredjedel af Forsamlingens medlemmer, der er stater, kan Forsamlingen, desuagtet litra (a) tage beslutninger, men bortset fra beslutninger vedrørende dens egen procedure, kan alle sådanne beslutninger kun få effekt, hvis de fremsatte betingelser derefter opfyldes. Det Internationale Bureau skal kommunikere de førnævnte beslutninger til medlemmerne af Forsamlingen, der er stater og ikke var repræsenteret, og skal opfordre dem til, skriftligt og inden for en periode af tre måneder fra meddelelsens dato, at afgive deres stemme eller undladelse af at stemme. Hvis antallet af sådanne medlemmer, der derved har afgivet deres stemme eller undladt at stemme ved udløbet af førnævnte periode, opnår antallet af medlemmer, der manglede for at opnå et beslutningsdygtig flertal på selve mødet, skal sådanne beslutninger have effekt, forudsat at der samtidig opnås det nødvendige flertal.

(4) (Beslutningstagen i Forsamlingen)

(a) Forsamlingen skal bestræbe sig på at tage beslutninger ved konsensus.

(b) Hvor en beslutning ikke kan opnås ved konsensus, skal det aktuelle emne besluttes ved afstemning. I sådan et tilfælde:

(i) skal enhver kontraherende part, der er en stat have en stemme og skal kun stemme i dets eget navn; og

(ii) kan enhver kontraherende part, der er en mellemstatslig organisation deltage i afstemningen i stedet for deres medlemsstater med samme antal stemmer som medlemsstaterne omfattet af denne traktat. Ingen sådan mellemstatslig organisation skal deltage i afstemningen, hvis en af dets medlemsstater til denne traktat udøver sin ret til at stemme og omvendt. Ydermere skal ingen sådan mellemstatslig organisation deltage i afstemningen, hvis en af dets medlemsstater til denne traktat er en medlemsstat af en anden sådan mellemstatslig organisation og denne anden mellemstatslige organisation deltager i afstemningen.

(4) (Flertal)

(a) I henhold til Artiklerne 14(2) og (3) og 19(3), kræver Forsamlingens beslutninger to tredjedele af de afgivne stemmer.

(5) (Møder) Forsamlingen skal på baggrund af indkaldelse fra Direktøren samles til ordinært møde en gang hvert andet år.

(6) (Procedureregler) Forsamlingen skal etablere dens egne procedureregler, inklusive regler for indkaldelsen af ekstraordinære møder.

Artikel 18

Det Internationale Bureau

(1) (Administrative opgaver)

(a) Det Internationale Bureau skal udføre de administrative opgaver angående denne traktat.

(b) Særligt skal Det Internationale Bureau forberede møderne og støtte Forsamlingens sekretariat og sådanne komiteer og arbejdsgrupper, der måtte blive etableret af Forsamlingen.

(c) Enhver ændring af bestemmelserne, der henvises til i litra (a) skal træde i kraft en måned efter skriftlige accept notifikationer, effektueret i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige processer, er blevet modtaget af Direktøren fra tre fjerdedele af de kontraherende parter, der var medlemmer af Forsamlingen på tidspunktet, hvor Forsamlingen vedtog ændringen. Enhver ændring til de nævnte bestemmelser, der derved bliver accepteret skal binde alle de kontraherende parter på tidspunktet, hvor ændringerne træder i kraft plus stater og mellemstatslige organisationer, der bliver kontraherende parter på en efterfølgende dato.

Artikel 19

Revisioner

(1) (Revision af traktaten) Med forbehold for paragraf (2) kan denne traktat blive revideret på en konference med de kontraherende parter. Sammenkaldelsen af enhver revisionskonference skal besluttes af Forsamlingen.

(2) (Revision eller ændring af visse af traktatens bestemmelser) Artikel 17(2) og (6) kan ændres enten ved en revisionskonference eller af Forsamlingen i overensstemmelse med paragraf (3)’s bestemmelser.

(3) (Forsamlingens ændring af visse af traktatens bestemmelser)

(a) Initiativet til at stille forslag om ændring af Artikel 17(2) og (6) foretaget af Forsamlingen, kan komme fra enhver kontraherende part eller Direktøren. Sådanne forslag skal af Direktøren fremsendes til kontraherende parterne mindst seks måneder før de ønskes overvejet af Forsamlingen.

(b) Vedtagelse af enhver ændring af bestemmelserne, der henvises til i litra (a) kræver tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

(c) Enhver ændring af de bestemmelser, der henvises til i litra (a) skal træde i kraft en måned efter skriftlige notifikationer af accept, effektueret i overensstemmelse med deres respektive konstitutionelle processer, er modtaget af Direktøren fra tre fjerdedele af de kontraherende parter, der var medlemmer af Forsamlingen på tidspunktet, hvor Forsamlingen vedtog ændringen. Enhver ændring til de nævnte bestemmelser, der derved accepteres skal binde alle kontraherende partere på tidspunktet, hvor ændringerne træder i kraft, samt staterne og mellemstatslige organisationer, der bliver kontraherende parter på en efterfølgende dato.

Artikel 20

Tiltrædelse til traktaten

(1) (Stater) Enhver stat, der tiltrådt Pariserkonventionen eller som er medlem af organisationen, og som kan udstede patenter efter denne konvention, enten gennem statens egen myndighed eller gennem en anden stats myndighed eller mellemstatslig organisation kan blive part til traktaten.

(2) (Mellemstatslige organisationer) Enhver mellemstatslig organisation kan tiltræde denne traktat, hvis mindst en medlemsstat af denne mellemstatslige organisation har tiltrådt Pariserkonventionen eller et medlem af organisationen, og den mellemstatslige organisation erklærer, at den er blevet behørigt autoriseret i overensstemmelse med dens interne procedurer, til at tiltræde denne traktat og erklærer, at:

(i) den er kompetent til at udstede patenter med gyldighed for dens medlemsstater; eller

(ii) den er kompetent med hensyn til emner dækket af denne traktat, og har dens egen lovgivning, der er bindende for alle de pårørende medlemsstater, og den har, eller har pålagt, en regional myndighed at udstede patenter med effekt på dens territorium i overensstemmelse med den lovgivning.

Med forbehold for paragraf (3) skal enhver sådan deklaration foretages på tidspunktet for deponeringen af tiltrædelses- eller ratifikationsinstrumentet.

(3) (Regionale patent organisationer) Den Europæiske Patent Organisation, Den Eurasiske Patent Organisation og Den Regionale Afrikanske Immaterielle Rettigheders Organisation, der har fremsendt den erklæring, der henvises til i paragraf (2)(i) eller (ii) på den diplomatiske konference, som har godkendt denne traktat, kan tiltræde denne traktat som en mellemstatslig organisation, hvis den erklærer, at den, på tidspunktet for deponeringen af tiltrædelses- eller ratifikationsinstrumentet, er blevet behørigt autoriseret til, i overensstemmelse med dens interne procedurer, at tiltræde denne traktat.

(4) (Ratifikation eller tiltrædelse) Enhver stat eller mellemstatslig organisation, der opfylder kravene i paragraf (1), (2) eller (3) kan deponere:

(i) et ratifikationsinstrument, hvis denne har underskrevet denne traktat;

(ii) et tiltrædelsesinstrument, hvis denne ikke har underskrevet denne traktat.

Artikel 21

Ikrafttrædelse; Virksomme datoer for ratifikationer og tiltrædelser

(1) (Ikrafttrædelse af denne traktat) Denne traktat skal træde i kraft tre måneder efter, at ti ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter fra stater er blevet deponeret hos Direktøren.

(2) (Virksomme datoer for ratifikationer og tiltrædelser) Denne traktat skal binde:

(i) de ti stater, der henvises til i paragraf (1), fra datoen, hvorpå denne traktat er trådt i kraft;

(ii) enhver anden stat, fra udløbet af tre måneder efter datoen, hvor staten har deponeret dens ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument hos Direktøren, eller fra enhver senere dato indikeret i dette instrument, men ikke senere end seks måneder efter en sådan deponering;

(iii) hver af Den Europæiske Patent Organisation, Den Eurasiske Patent Organisation og den Regionale Afrikanske Immaterielle Rettigheders Organisation, fra udløbet af tre måneder efter deponeringen af dens ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet, eller fra enhver senere dato indikeret i dette instrument, men ikke senere end seks måneder efter datoen for en sådan deponering, hvis et sådant instrument er blevet deponeret efter ikrafttrædelsen af denne traktat i overensstemmelse med paragraf (1), eller tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne traktat, hvis sådant instrument er blevet deponeret før ikrafttrædelsen af denne traktat;

(iv) enhver anden mellemstatslig organisation, der er berettiget til at tiltræde traktaten, fra udløbet af tre måneder efter deponeringen af dens ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet, eller fra enhver senere dato indikeret i dette instrument, men ikke senere end seks måneder efter datoen for en sådan deponering.

Artikel 22

Anvendelse af traktaten på eksisterende ansøgninger og patenter

(1) (Princip) Med forbehold for paragraf (2), skal en kontraherende part, med undtagelse af Artiklerne 5 og 6(1) og (2) og relaterede regulativer, anvende bestemmelserne i denne traktat og regulativerne for ansøgninger, der er verserende og for patenter, der er i kraft, på den dato, hvor denne traktat binder denne kontraherende part i henhold til Artikel 21.

(2) (Procedurer) Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at anvende bestemmelserne i denne traktat og regulativerne på nogen igangværende procedure med hensyn til ansøgninger og patenter som henvist til i paragraf (1), hvis en sådan procedure påbegyndtes før datoen, hvor denne traktat binder denne kontraherende part i henhold til Artikel 21.

Artikel 23

Forbehold

(1) (Forbehold) Enhver stat eller mellemstatslig organisation kan gennem et forbehold erklære, at Artikel 6(1)’s bestemmelser ikke skal gælde for noget krav, der relaterer til opfinderisk enhed anvendelig for en international ansøgning i henhold til Patentsamarbejdstraktaten.

(2) (Modaliteter) Ethvert forbehold i henhold til paragraf (1) skal foretages i erklæring, der medfølger ratifikationsinstrumentet eller tiltrædelse til denne traktat af den stat eller mellemstatslige organisation, der tager forbeholdet.

(3) (Tilbagekaldelse) Ethvert forbehold i henhold til paragraf (1) kan til enhver tid kaldes tilbage.

(4) (Forbud mod andre forbehold) Det skal ikke være tilladt at tage nogle forbehold for denne traktat, bortset fra det tilladte forbehold i henhold til paragraf (1).

Artikel 24

Opsigelse af traktaten

(1) (Notifikation) Enhver kontraherende part kan opsige denne traktat ved notifikation adresseret til Direktøren.

(2) (Ikrafttrædelsesdato) Enhver opsigelse skal være gyldig et år fra den dato, hvor Direktøren har modtaget notifikationen eller på enhver anden dato anført i notifikationen. På tidspunktet for effekten af opsigelsen skal den opsigende kontraherende parts opsigelse ikke have nogen indvirkning på anvendelsen af denne traktat på enhver verserende ansøgning eller noget patent i kraft.

Artikel 25

Traktatens sprog

(1) (Autentiske tekster) Denne traktat er underskrevet i en enkelt original på det engelske, arabiske, kinesiske, franske, russiske og spanske sprog, hvor alle teksterne er lige og eksklusive autentiske.

(2) (Officielle tekster) En officiel tekst på noget sprog andet end det, der henvises til i paragraf (1) skal etableres af Direktøren, efter konsultation med de berørte parter. I relation til denne paragraf betyder berørte parter enhver stat, der tiltrådt denne traktat eller er berettiget til at tiltræde aftalen i henhold til Artikel 20(1), hvis officielle sprog, eller et af deres officielle sprog, er involveret og Den Europæiske Patent Organisation, Den Eurasiske Patent Organisation og Den Regionale Afrikanske Immaterielle Rettigheders Organisation og enhver anden mellemstatslig organisation, der har tiltrådt traktaten eller kan tiltræde traktaten, hvis et af deres officielle sprog er involveret.

(3) (De autentiske tekster skal have forrang) I tilfælde af meningsforskelligheder om fortolkning mellem autentiske og officielle tekster skal de autentiske tekster have forrang.

Artikel 26

Underskrift af traktaten

Traktaten skal forblive åben for underskrift af enhver stat, der er berettiget til at tiltræde traktaten i henhold til Artikel 20(1) og af Den Europæiske Patent Organisation, Den Eurasiske Patent Organisation og Den Regionale Afrikanske Immaterielle Rettigheders Organisation ved hovedkvarteret for Organisationen i et år efter dens vedtagelse.

Artikel 27

Depositar; Registrering

(1) (Depositar) Denne traktats depositar er Direktøren.

(2) (Registrering) Direktøren skal anmelde denne traktat hos De Forenede Nationers sekretariat.


Bilag 3

London Protokollen om reduktion af oversættelsesomkostninger som vedtaget den 17. oktober 2000 (oversættelse af original engelsk tekst)

Aftale

Om anvendelsen af Artikel 65 i Den Europæiske Patent Konvention

Præambel

Staterne, der er parter i denne aftale,

I DERES EGENSKAB AF Kontraherende Stater til Konventionen om Udstedelsen af Europæiske Patenter (Den Europæiske Patent Konvention) af 5. oktober 1973,

DER GENBEKRÆFTER deres ønske om at styrke samarbejdet mellem Europas stater med hensyn til beskyttelsen af opfindelser,

UNDER HENVISNING TIL Den Europæiske Patent Konventions Artikel 65, herefter »EPK«,

DER ANERKENDER vigtigheden af formålet med at reducere omkostningerne i relation til oversættelse af Europæiske patenter,

DER UNDERSTREGER behovet for udstrakt overholdelse af dette formål,

DER ER FAST BESLUTTET på at bidrage effektivt til en sådan omkostningsreduktion,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Dispensation fra oversættelseskravene

1. Enhver Stat, der er tiltrådt denne Aftale og har et officielt sprog til fælles med et af det Europæiske Patent Kontors officielle sprog, skal dispensere fra oversættelseskravene som forskrevet i Artikel 65, stk. 1, i EPK.

2. Enhver Stat, der er tiltrådt denne Aftale og ikke har et officielt sprog til fælles med et af det Europæiske Patent Kontors officielle sprog skal dispensere fra oversættelseskravene som foreskrevet i Artikel 65, stk. 1, EPK, hvis det europæiske patent er blevet udstedt på det Europæiske Patent Kontors officielle sprog foreskrevet af denne Stat, eller oversat til dette sprog og indleveret i overensstemmelse med betingelserne foreskrevet i Artikel 65, stk. 1, EPK.

3. De Stater, der henvises til i stk. 2, skal fortsat have ret til at kræve, at en oversættelse af kravene til et af deres officielle sprog indleveres i overensstemmelse med betingelserne foreskrevet i Artikel 65, stk. 1, EPK.

4. Intet i denne Aftale skal fortolkes som begrænsende for Staterne, der har tiltrådt denne Aftale, til at dispensere fra ethvert oversættelseskrav eller til at vedtage mere liberale oversættelseskrav end dem, der henvises til i stk. 2 og 3.

Artikel 2

Oversættelser i tilfælde af stridigheder

Intet i denne Aftale skal fortolkes som begrænsende for Staterne, der har tiltrådt denne Aftale, til at foreskrive at patenthaveren, i tilfælde af en tvist relateret til et Europæisk patent, på dennes bekostning,

(a) på anmodning fra en påstået krænker, skal levere en fuld oversættelse til et af Statens officielle sprog i hvilken den påståede krænkelse fandt sted,

(b) på anmodning af den kompetente domstol eller den kvasi judicielle myndighed i løbet af retsforfølgningen, skal levere en fuld oversættelse til et officielt sprog i den omhandlede Stat

Artikel 3

Underskrift – Ratifikation

Denne Aftale skal være åben for underskrivelse af enhver kontraherende Stat til Den Europæiske Patent Konvention indtil den 30. juni 2001.

Denne aftale skal være genstand for ratifikation. Ratifikationsinstrumenter skal deponeres hos den Føderale Republik Tysklands regering.

Artikel 4

Tiltrædelse

Denne Aftale skal, ved udløbet af fristen for underskrift nævnt i Artikel 3, stk. 1, være åben for tiltrædelse af enhver kontraherende Stat, der er medlem af Den Europæiske Patent Konvention og enhver Stat, der er berettiget til at tiltræde denne Konvention. Tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos den Føderale Republik Tysklands regering.

Artikel 5

Forbud mod reservationer

Ingen Stat, der har tiltrådt denne Aftale må lave reservationer dertil.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne Aftale skal træde i kraft på den første dag i den fjerde måned efter deponeringen af det sidste ratifikationsinstrument eller tiltrædelse af otte kontraherende Stater, der er medlemmer af Den Europæiske Patent Konvention, inklusive de tre Stater, hvor de fleste europæiske patenter blev udstedt i 1999.

Enhver ratifikation eller tiltrædelse efter ikrafttrædelsen af denne Aftale skal have virkning fra den første dag i den fjerde måned efter deponeringen af ratifikationsinstrumentet eller tiltrædelsen.

Artikel 7

Aftalens varighed

Denne Aftale skal have en ubegrænset varighed.

Artikel 8

Opsigelse

Enhver Stat, der har tiltrådt denne Aftale kan opsige den til enhver tid, når den har været i kraft i tre år. Notifikation om opsigelse skal gives til den Føderale Republik Tysklands regering. Opsigelsen skal have virkning et år efter modtagelsen af en sådan notifikation. Ingen rettigheder, opnået i henhold til denne Aftale før opsigelsen havde virkning, skal derved forringes.

Artikel 9

Omfang

Denne Aftale skal have virkning for europæiske patenter for hvilke patentudstedelsen er blevet publiceret i Den Europæiske Patent Bulletin efter Aftalen trådte i kraft for den omhandlede Stat.

Artikel 10

Aftalens sprog

Denne Aftale er udarbejdet i en enkelt original på de engelske, franske og tyske sprog, og skal deponeres hos den Føderale Republik Tysklands regering. De tre tekster skal betragtes som værende lige autentiske.

Artikel 11

Fremsendelser og notifikationer

1. Den Føderale Republik Tysklands regering skal udarbejde certificerede nøjagtige kopier af denne aftale og fremsende disse til regeringerne for alle de underskrivende eller tiltrædende stater.

2. Den Føderale Republik Tysklands regering skal, til de staters regeringer, der henvises til i paragraf 1, notificere om:

(a) enhver underskrift;

(b) deponeringen af ethvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument;

(c) ikrafttrædelsesdagen for denne aftale

(d) enhver opsigelse modtaget i overensstemmelse med Artikel 8 og datoen, hvor denne vil få effekt.

3. Den Føderale Republik Tysklands regering skal registrere denne aftale hos De Forenede Nationers sekretariat.

TIL BEVIDNELSE HERAF, har de befuldmægtigede ministre, der er autoriseret dertil og har forevist deres fulde bemyndigelser, som findes at være i god og redelig stand, underskrevet denne aftale.