Spm. nr. S 756

Til justitsministeren (18/11 03) af:

Mette Frederiksen (S):

»Vil ministeren redegøre for, hvilken status bemærkninger til en vedtaget lov har?«

Svar (2/12 03)

Justitsministeren (Lene Espersen):

En lovs forarbejder (også kaldet lovens motiver) udgør en væsentlig retskilde ved fortolkning af loven. Forarbejderne består navnlig af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag, svar, som i forbindelse med Folketingets behandling af forslaget er afgivet af ministeren til det pågældende folketingsudvalg, samt dette udvalgs betænkning (og eventuelt tillægsbetænkning) over lovforslaget.

I det omfang loven f.eks. bygger på en betænkning fra et lovforberedende udvalg, vil også en sådan betænkning indgå som en del af forarbejderne, og det samme vil bl.a. kunne gælde de udtalelser, som er fremkommet i forbindelse med forhandlingerne i Folketinget om lovforslaget.

I W.E. von Eyben, Juridisk Grundbog, bind 1, Retskilderne, 1988, anføres på side 14 vedrørende lovmotiver følgende:

»Hvis man rent statistisk vil illustrere betydningen af de forskellige retskilder, er der i nutiden næppe tvivl om, at lovbestemmelsernes forhistorie, motiverne, indtager en førsteplads. Selv om der inden for denne retskilde kan være variationer om betydningen heraf for fastlæggelsen af gældende ret, får man indtryk af, at denne retskilde undertiden virker lige så stærk som indholdet af en lovbestemmelse. Hvis lovgivningen bevidst undlader at give udtryk for en vis opfattelse i selve lovordene, men af forskellige grunde foretrækker at lade det bero på en klar udtalelse i motiver, f.eks. i en betænkning afgivet af et folketingsudvalg, har man et eksempel, hvor domstolene i hvert fald yderst sjældent kommer til et andet resultat. Men også i andre tilfælde synes denne retskilde at virke med stor styrke.«

Bemærkningerne til et vedtaget lovforslag har således i almindelighed væsentlig betydning for bl.a. domstolenes og andre myndigheders fortolkning og anvendelse af den pågældende lov. Hvilken nærmere vægt der i det enkelte tilfælde kan tillægges bemærkningerne, må imidlertid bero på en konkret vurdering, herunder af indholdet af de øvrige forarbejder til den pågældende lov, jf. ovenfor.