Spm. nr. S 3341

Til integrationsministeren (15/5 03) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Hvornår vil ministeren genoptage behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret for de personer fra Irak, hvis ansøgninger blev stoppet på grund af krigen?«

Svar (23/5 03)

Integrationsministeren (Bertel Haarder):

Integrationsministeriet har lagt til grund, at der med spørgsmålet henvises til Integrationsministeriets cirkulæreskrivelse af 2. april 2003 til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Af cirkulæreskrivelsen fremgår, at irakiske statsborgere m.v. – på baggrund af Folketingets vedtagelse af beslutningsforslag nr. B 118 om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak – som følge af bestemmelsen i indfødsretslovens § 3, stk. 3, efter ministeriets opfattelse indtil videre ikke kunne opnå dansk indfødsret ved at afgive erklæring herom over for et statsamt m.v.

Som det fremgår af Integrationsministeriets besvarelse af 22. april 2003 af spørgsmål nr. S 2782 fra samme spørger har ministeriet samtidig fulgt situationen i Irak nøje. Integrationsministeriet har løbende haft kontakt med Udenrigsministeriet med henblik på at kunne underrette statsamterne m.v., så snart Danmark ikke længere kan anses at være i krig med Irak.

Udenrigsministeriet har den 22. maj 2003 meddelt, at Danmark ikke længere kan anses at befinde sig i en væbnet konflikt med Irak.

Integrationsministeriet har derfor samme dag underrettet statsamterne m.v. om, at bestemmelsen i indfødsretslovens § 3, stk. 3, ikke længere finder anvendelse på irakiske statsborgere m.v.

Integrationsministeriet har endvidere underrettet Folketingets Indfødsretsudvalg herom.