Spm. nr. S 755

Til økonomiministeren (10/12 99) af:

Kim Behnke (FRI):

»Vil ministeren oplyse, hvad der skal ske med den danske guldbeholdning i tilfælde af, at Danmark måtte tilslutte sig eurosamarbejdet efter en folkeafstemning, samt hvad der sker med guldbeholdningen, hvis Danmark efter f.eks. 10 år ønsker at træde ud af eurosamarbejdet igen?«

Begrundelse

I Storbritannien er der blevet skrevet en del om det forhold, at hvis de vælger at gå med i eurosamarbejdet, så skal hele guldbeholdningen fra Bank of England flyttes til Frankfurt. Der er bl.a. blevet gjort tanker om sikkerhedsrisikoen ved denne transport.

Spørgeren vil vide, om det er således, at også den danske guldbeholdning skal flyttes til Frankfurt, hvis den danske befolkning måtte træffe den kedelige beslutning, at Danmark skal med i eurosamarbejdet, eller om vi får lov til selv at beholde vores guldreserver.

En mulighed, der bør overvejes, er jo også, at Danmark måtte ønske at forlade eurosamarbejdet igen efter f.eks. 10 eller 20 år, fordi det ikke er en fordel for Danmark at deltage. Vil ministeren oplyse, om Danmark da vil få sin guldreserve tilbage igen, eller om den er tabt for evigt.

Svar (17/12 99)

Økonomiministeren (Marianne Jelved):

Danmarks Nationalbank skal ved dansk deltagelse i euroen bidrage til Den Europæiske Centralbanks (ECB's) valutareserver.

De deltagende lande har overført valutareserver svarende til de 11 landes andele af 50 mia. euro. Fordelingsnøglen for den indskudte kapital i ECB andrager for Danmark 1,6709 pct. svarende til ca. 835 mio. euro af en valutareserve i ECB på 50 mia. euro.

Sammensætningen af guld og andre valutaer i de valutareserver, der skal overføres til ECB, skal svare til den gældende sammensætning af ECB's valutareserve. ECB's valutareserve består i øjeblikket af 15% guld og 85% andre valutaer. Hvis Danmark skulle deltage i euroen fra i dag, skulle Danmark derfor overføre guld til en værdi af ca. 125 mio. euro svarende til ca. 930 mio. danske kroner eller ca. 24% af Nationalbankens nuværende guldreserve.

Ved overførslen af valutareserver modtager Nationalbanken imidlertid en fordring af samme størrelse på ECB i euro. Fordringen forrentes af ECB samtidig med, at ECB bærer den fulde risiko ved ændring i guldprisen i forhold til euro på de overførte valutareserver. Der er således ikke tale om, at den ændrede placering af guldet indebærer en økonomisk omkostning for Danmark.

Ved overførsel af guldreserver fra Nationalbanken til Den Europæiske Centralbank sker der ikke nogen fysisk flytning af guldreserverne. Nationalbankens guldreserver er i dag placeret i banker i blandt andet Schweiz og England. Overførslen indebærer derfor, at ECB får rådighed over guldet, men at guldreserverne i øvrigt fysisk forbliver placeret, hvor det er.

I tilfælde af, at Danmark træder ud af euro-samarbejdet, vil Nationalbankens fordringer på ECB - herunder på den overførte guldbeholdning foruden forrentningen heraf - blive realiseret.