Spm. nr. S 978

Til sundhedsministeren (3/1 01) af:

Eva Kjer Hansen (V):

»Vil ministeren redegøre for samtlige ikke-obligatoriske ydelser på sundhedsområdet, der udbydes i de forskellige amter, samt for amternes udgifter hertil?«

Begrundelse

Dette er allerede efterlyst i spørgsmål nr. S 628. Af besvarelsen fremgår det, at ministeren gerne vil besvare spørgsmålet.

Svar (26/1 01)

Sundhedsministeren (Arne Rolighed):

Det kan oplyses, at amterne har en lang række af opgaver på sundhedsområdet, som blandt andet omfatter hele sygehusvæsenet og primærsektoren m.v., og som er hjemlet i forskellige love, herunder sygehusloven og sygesikringsloven.

Helt generelt kan det oplyses, at amterne efter denne lovgivning har brede rammer, inden for hvilke de kan tilrettelægge deres tilbud af ydelser til borgerne. De brede rammer giver også amterne mulighed for at tilgodese særlige forhold og behov, der gør sig gældende i forskellige dele af landet.

Det skal i den forbindelse understreges, at amterne normalt ikke yder sygehusbehandlinger eller ydelser i praksissektoren, som ikke er lægefagligt indicerede.

Dog ydes der nogle steder i meget begrænset omfang rituel omskæring af drenge, og udgifterne hertil er tilsvarende meget begrænsede. Det kan ikke afvises, at der i et ubetydeligt antal tilfælde også forekommer f.eks. kosmetiske operationer, som ikke er lægefagligt indicerede.

Det ligger i øvrigt ikke inden for rammerne af et § 20 spørgsmål at foranledige en større undersøgelse af omfanget heraf og udgifterne hertil i hvert enkelt amt.