L 67 (som fremsat): Forslag til lov af ændring af ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto).

Fremsat den 29. januar 2002 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af FerieKonto)

 

§ 1

I ferieloven, jf. lov nr. 396 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 32, stk. 2, indsættes efter 1. punktum:

»Af renteafkastet af FerieKonto i 2002 tilfalder endvidere op til 150 mill. kr. statskassen. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2002.

Bemærkninger til lovforslaget

Efter ferielovens § 32, stk. 2, dækkes udgifterne til administration af FerieKonto af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb, mens resten tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Som led i de samlede økonomiske overvejelser foreslås det i forbindelse med finansloven for år 2002, at op til 150 mill. kr. af den del af renteafkastet i 2002, der ikke skal dække administration af FerieKonto, indbetales til statskassen.

Det bemærkes, at udtrykket renteafkastet i år 2002 skal forstås således, at det omfatter beløb, der er påløbet efter den 31. december 2001.

Bemyndigelsen tænkes anvendt til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger, i hvilken takt de op til 150 mill. kr. skal overføres. FerieKonto vil blive inddraget i forbindelse med fastlæggelsen heraf. Bestemmelsen vil have udtømt sin virkning den 31. december 2002.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med det nuværende renteniveau vil overførelsen på op til 150 mill. kr. til statskassen betyde, at hele den resterende renteindtægt efter administration tilfalder statskassen. Såfremt der sker et yderligere rentefald vil dette resultere i, at renteprovenuet efter administration vil blive under 150 mill. kr.

Erhvervsmæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet generelt.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Ligestillingsmæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen ligestillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 

Positive

konsekvenser / mindreudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Negative

konsekvenser / merudgifter

(hvis ja, angiv omfang)

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Staten vil i år 2002 få et provenu på op til 150 mill. kr.

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

L 67

Forslag til lov af ændring af ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto).

Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).

Dokument

Lov nr 133 af 20. marts 2002.

Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Jan Petersen (S), Poul Nødgaard (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Anders Samuelsen (RV), Søren Søndergaard (EL) og Ole M. Nielsen (KRF).

Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU).

Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU).

Resume:

Loven betyder, at der kan overføres op til 150 mio. kr. af renteafkastet af FerieKonto i 2002 (beløb påløbet efter 21. december 2001) til statskassen. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget blev fremsat som led i de økonomiske overvejelser i forbindelse med finansloven for 2002.

Afstemning:

Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, SF, RV, EL og KRF).

Søgning Bogmærke Forside Lovbutik Leksikon Systemhjælp Om FtWeb Arkiv Om Folketinget Nyheder og aktuel information Sager i folketingssamlingen